Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Фінанси - 39 питань

« Назад

Код роботи: 4358

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Фінанси

Тема: 39 питань

Кількість сторінок: 69

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

1. Роль фінансового посередництва в економічному розвитку в „теорії добробуту” А. Пігу

2. Учасники механізму спільного інвестування згідно ЗУ „Про інститути спільного інвестування”

3. Форми організації інвестиційного менеджменту у фін. посередництві (зовн та внутр управління)

4. Апостеріорна лінія ринку та розрахунок її параметрів для цілей оцінки ефективності управління портфелем фінансових інвестицій

5. Підприємницька місія фінансового посередництва в концепції інноваційного фінансування Шумпетера

6. Пенсійне страхування та його відмінність від пенсійних послуг недержавних пенсійних. фондів

7. Інвестиційний процес та його етапи

8. Принцип прозорості оподаткування доходів фінансових посередників

9. Необхідність врахування та розв’язання притаманних системі фін посередництва проблем “морального ризику” та “асиметричної інформації” (“нова теорія фінансів” Стігліца і Вайса)

10. Правовий статус та функції компанії з управління активів згідно укр. законодавства

11. Здійснення аналізу цінних паперів в контексті сприйняття ступеня ефективності ринку

12. Основні припущення, зміст та резюме моделі оцінки фінансових активів

13. База для порівняння як найважливіший аспект фундаментального аналізу ЦП

14. Коефіцієнт бета, як хар-ка систематичного ризику фін активу, порядок розрахунку

15. Дж. Герлі та Є. Шоу про паралельність зростання доходів населення та попиту на послуги фінансових посередників

16. Страхування життя як вид економічної діяльності: поєднання страхового та інвестиційного аспектів

17. Інформаційна основа фундаментального аналізу цінних паперів

18. Податкове стимулювання страхування життя та діяльності з недержавного пенсійного забезпечення

19. Поняття цінних паперів першого порядку, їх класифікація за основними ознаками

20. Організація управління недержавними пенсійними фондами згідно Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”

21. Техніка фундаментального аналізу цінних паперів

22. Ринкова лінія цінного паперу та її застосування для визначення цін ризикових фінансових активів

23. Залежність особливостей економічного зростання від типу фінансової системи та структури фінансового посередництва (дослідження К. Маєра та В. Карліна)

24. Розділ функцій управління та зберігання активів інститутів спільного інвестування в Україні, призначення такого розподілу

25. Правило уникнення ризику та його застосування при виборі інвестиційної політики

26. Коефіцієнт “дохідність-мінливість” (коефіцієнт Трейнора) та його застосування для оцінювання ефективності управління портфелем фінансових інвестицій

27. Функції, які характеризують роль та значення фінансового посередництва для економіки у цілому

28. Недержавні пенсійні фонди(НПФ): їх правовий статус, організаційні форми, мета та предмет діяльності

29. Визначення очікуваної дохідності фінансових інвестицій (показники моди, медіани, математичного очікування)

30. Показник еталонної дохідності інвестиційного портфеля(ЕДП), його розрахунок та застосування для цілей оцінки ефективності управління портфелем фінансових інвестицій

31. Зміст та призначення системи інформаційного забезпечення інвесторів, місце в ній фінансового посередництва

32. Організація та механізм управління пайовим інвестиційним фондом(ПІФ), визначені Законом України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди(КІФ))”

33. Концепція технічного аналізу(ТА) цінних паперів

34. Витрати фінансових посередників та їх класифікація за функціональним призначенням

35. Статус недержавних пенсійних фондів(НПФ) та предмет їх діяльності згідно українського законодавства

36. Основи побудови взаємовідносин фінансових посередників з клієнтами: ідеї теорії агентства

37. Фінансове посередництво як специфічний спосіб надання інформаційних послуг

38. Теоретико-імовірнісна формалізація поняття “очікувана дохідність” для цілей фінансового інвестування та його математичний вираз

39. Поняття ринкового ризику портфеля фінансових інвестицій, його розрахунок на основі фактичних даних та використання при здійсненні оцінки ефективності управління портфелем фінансових інвестицій