Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Фінанси - 76 питань

« Назад

Код роботи: 4356

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Фінанси

Тема: 76 питань

Кількість сторінок: 85

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 600 грн

1. Роль фінансового посередництва в економічному розвитку в “теорії добробуту” А. Пігу

2. Підприємницька місія фінансового посередництва в концепції інноваційного фінансування Й. Шумпетера

3. Необхідність врахування та розв’язання притаманних системі фінансового посередництва проблем “морального ризику” та “асиметричної інформації” (“нова теорія фінансів” Дж.Стігліца та А.Вайса)

4. Структура функцій фінансового посередництва

5. Вплив фінансового посередництва на темпи економічного зростання згідно “теорії фінансового поглиблення” (дослідження Р. Голдсміта та Р.Дж.Маккінона)

6. Дж.Герлі та Є.Шоу про паралельність зростання доходів населення та попиту на послуги фінансових посередників

7. Залежність особливостей економічного зростання від типу фінансової системи та структури фінансового посередництва (дослідження К.Маєра та В.Карліна)

8. Функції, які характеризують роль та значення фінансового посередництва для економіки у цілому

9. Зміст та призначення системи інформаційного забезпечення інвесторів, місце в ній фінансового посередництва

10. Механізми успішного розвитку діяльності у сфері фінансового посередництва з позицій “нової теорії фінансів” Дж.Стігліца та А.Вайса

11. “Непряме” інформаційне посередництво та особливості оплати інформаційних послуг власником інвестиційних ресурсів (принципалом)

12. Структура ринку цінних паперів, характеристика окремих його сегментів за категоріями цінних паперів

13. Посередницькі організаціїї, їх класифікація за особливостями участі в операціях з фінансовими інструментами

14. Поняття цінних паперів першого порядку, їх класифікація за основними ознаками

15. Ринок цінних паперів як елемент середовища діяльності фінансових посередників, розподіл ринку цінних паперів на первинний та вторинний, організований та неорганізований

16. Конкуренція та основний об'єкт конкурентної боротьби у сфері фінансового посередництва

17. Міжгрупова конкуренція у фінансовому посередництві та способи забезпечення конкурентних переваг

18. Вплив типу фінансової системи країни на структуру фінансового посередництва

19. Інституційний підхід до диверсифікації в сфері фінансового посередництва

20. „Інвестиції” як економічна категорія, відмінності між реальними та фінансовими, портфельними та індивідуальними, прямими та непрямими інвестиціями

21. Зв'язок між інвестиційними заощадженнями, інвестиційними мотивами та інвестиційними цілями населення, їх вплив на формування структури фінансового посередництва

22. Структура інвестиційних мотивів населення та її вплив на систему фінансового посередництва

23. Класифікація фінансових посередників виходячи із характеру узятих перед клієнтами зобов'язань та особливостей інвестиційної діяльності

24. Поняття інституційних інвесторів та їх місце на сучасних фінансових ринках

25. Учасники механізму спільного інвестування згідно Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"

26. Пенсійне страхування та його відмінність від пенсійних послуг, що надаються недержавними пенсійними фондами

27. Правовий статус та функції компанії з управління активами згідно українського законодавства

28. Місце договірних ощадних інститутів в процесі трансформації заощаджень в інвестиції

29. Класифікація інститутів спільного інвестування за організаційною формою (згідно українського законодавства)

30. Механізм функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні(схема взаємодії засновників, учасників та організацій, що становлять інфраструктуру управліннянедержавних пенсійних фондів)

31. Класифікація інститутів спільного інвестування за характером зобов’язань перед учасниками(згідно українського законодавства)

32. Страхування життя як вид діяльності: поєднання страхового та інвестиційного аспектів

33. Організація управління недержавним пенсійним фондом згідно Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”

34. Розподіл функцій управління та зберігання активів інститутів спільного інвестування в Україні, призначення такого розподілу

35. Недержавні пенсійні фонди: їх правовий статус, організаційні форми, мета та предмет діяльності

36. Організація та механізм управління пайовим інвестиційним фондом, визначені Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"

37. Статус недержавного пенсійного фонду та предмет їх діяльності за українським законодавством

38. Класифікація інститутів спільного інвестування та організація їх діяльності в розвинутих країнах (на прикладі США)

39. Відкриті інвестиційні (взаємні) фонди: порядок створення, організаційні форми, особливості розміщення, обігу та погашення емітованих цінних паперів (на прикладі США)

40. Досвід розвитку інвестиційного посередництва в країнах з перехідною економікою

41. Вкладники та учасники недержавних пенсійних фондів згідно українського законодавства

42. Еволюція українського законодавства ,що визначає діяльність фінансових посередників і її риси

43. Поняття пенсійних внесків,пенсійних активів та пенсійних виплат в українському законодавстві, що визначає засади недержавного пенсійного страхування

44. Конкурентні переваги відкритих інвестиційних (взаємних) фондів

45. Альтернативні механізми недержавного пенсійного забезпечення за українським законодавством

46. Регулювання інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні

47. Порядок залучення та розміщення інвестиційних ресурсів закритими інвестиційними фондами (на прикладі США)

48. Кругообіг фінансових ресурсів через відкриті інвестиційні (взаємні) фонди (на прикладі США)

49. Здійснення аналізу цінних паперів в контексті сприйняття ступеня ефективності ринку

50. Поняття очікуваної доходності фінансових інвестицій

51. База для порівняння як найважливіший аспект фундаментального аналізу цінних паперів

52. Інформаційна основа фундаментального аналізу цінних паперів

53. Техніка фундаментального аналізу цінних паперів

54. Визначення очікуваної доходності фінансових інвестицій (показники моди, медіани, математичного очікування)

55. Концепція технічного аналізу

56. Визначення ризику фінансових інвестицій (показники варіації та середньоквадратичного відхилення)

57. Необхідність здійснення аналізу цінних паперів для цілей портфельного інвестування через призму гіпотези про ефективність ринку цінних паперів

58. Поняття та зміст аналізу цінних паперів як етапу інвестиційного процесу

59. Власний (несистематичний) ризик фінансових інвестицій; фактори, що спричиняють прояви власного ризику

60. Інерційні та протилежно направлені стратегії (як види поведінкових стратегій, що використовуються у рамках технічного аналізу)

61. Ринковий (систематичний) ризик фінансових інвестицій; фактори, що спричинюють прояви ринкового ризику

62. Основні припущення, зміст та резюме моделі оцінки фінансових активів (САРМ)

63. Теоретичні основи портфельного інвестування: порядок виміру очікуваної дохідності портфеля ризикових фінансових інвестицій

64. Коефіцієнт „бета” як характеристика систематичного ризику фінансового активу, порядок розрахунку коефіцієнта „бета”

65. Ринкова лінія цінного паперу та її застосування для визначення цін ризикових фінансових активів

66. Ринкова модель: взаємозв’язок між дохідністю фінансового активу та дохідністю ринкового портфеля

67. Поняття інвестиційних стратегій (систем), їх застосування для цілей формування та управління інвестиційними портфелями

68. Зміст процесу перегляду портфеля фінансових інвестицій (технологія перегляду портфеля)

69. Поняття несистематичної дохідності фінансового активу (коефіцієнт „альфа”)

70. Концепція пасивного управління портфелем фінансових інвестицій

71. Основні припущення, зміст та резюме „портфельної теорії” Г. Марковіца

72. Поняття інвестиційного стилю (технології формування портфеля фінансових інвестицій)

73. Склад та оцінка витрат, пов’язаних із здійсненням перегляду інвестиційного портфеля

74. Переваги та недоліки активного і пасивного управління інвестиційним портфелем

75. Поняття та порядок розрахунку активних і пасивних позицій інвестиційного портфеля

76. Загальний ризик портфеля