Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы \ 4354. Індивідуальне завдання Методологія та організація наукових досліджень

Індивідуальне завдання Методологія та організація наукових досліджень

« Назад

Код роботи: 4354

Вид роботи: Індивідуальне завдання

Предмет: Фінанси

Тема: Методологія та організація наукових досліджень

Кількість сторінок: 11

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Економіка підприємства: Навчальний посібник / В. С. Рижков, В. А. Панков, В. В. Ровенська, Є. О. Підгора; За ред. В. С. Рижкова. – Київ: Видавничий дім «Слово», 2004. – 253 с.

2. Загоруйко С. В. Економічна сутність категорії «оборотний капітал» / С. В. Загоруйко, Л. Ю. Габора // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали VI міжн. наук.-практ. інтернет-конф., (30-31 травня, 2011 р.) / [Бєлая О. А. (гол. ред.)]; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгородський національний університет. – 2011. – С. 155-156.

3. Мочерний С. В. Політична економія: Навч. посіб. / Степан Мочерний. - К.: Знання-Прес, 2002. - 687 с.

4. Політична економія: Підручник / Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С., Ч. 1; Ч. 2: Загальна економічна теорія; Спеціальна економічна теорія. - К.: Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527 с.

5. Політична економія: Навч. посібник / К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, О. О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с.

6. Рубан Л. О. Управління оборотним капіталом підприємства / Л. О. Рубан, І. М. Рудченко // Фахове видання Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. Економічні науки. – С. 181-92.

7. Фінанси: Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. - К.: Знання, Ф59 2008. – 611 с.

8. Ходжва К. Я. Оборотний капітал підприємства: його сутність та значення / К. Я. Ходжва, Т. Б. Кузенко // Фахове видання ХНЕУ. – 2009. Т.12: Економічні науки. – С. 35-37.

9. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2003. – 456 с.

10. Чубка О. М. Особливості визначення категорії оборотного капіталу підприємства / О. М. Чубка, О. М. Рудницька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 767: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 179–184. – Бібліографія: 27 назв.

Частина 1. Семантичний аналіз поняття «Оборотний капітал»

Таблиця 1

Існуючі визначення аналізованого поняття

Джерело

Формулювання визначення

Юрій С. І. [7]

Оборотний капітал суб'єкта підприємництва (підприємства) — грошові кошти і мобільні активи, що перетворюються на грошові кошти протягом одного виробничого циклу, які забезпечують неперервність процесу виробництва й обігу та отримання прибутку від звичайної діяльності.

Кривенко К. Т. [5]

Оборотний капітал — частина продуктивного капіталу, вартість якої входить у створювані товари цілком і яка повністю повертається в грошовій формі після їх реалізації.

Башнянин Г. І. [4]

Оборотний капітал — це частина продуктивного капіта­лу, яка впродовж одного періоду виробництва втрачає свою стару споживну вартість, а її вартість повністю переноситься у вартість товару, що виробляється, і повністю повертаються до свого влас­ника у грошовій формі після реалізації товару.

 

Ходжва К. Я. [8]

Оборотний капітал слід розглядати як авансовану вартість в елементи оборотних виробничих фондів і фондів обігу для забезпечення безперервного процесу виробництва та реалізації продукції з метою досягнення достатнього рівня прибутковості підприємства.

Чепінога В. Г. [9]

Оборотний капітал — елементи продуктивного капіталу (сировина, паливо, електроенергія, допоміжні матеріали тощо), які повністю споживаються в одному циклі виробництва і вартість яких повністю переноситься на продукт у межах одного кругообороту капіталу.

Чубка О. М. [10]

Оборотний капітал розглядається як сукупність мобільних активів, які використовуються протягом операційного циклу.

Рубан Л. О. [6]

Оборотний капітал – це кошти, що обслуговують процес господарської діяльності, беруть участь одночасно і в процесі виробництва, і в процесі реалізації продукції.

Загоруйко С. В. [2]

Оборотний капітал – це кошти, вкладені в активи, величина яких повинна забезпечувати досягнення ліквідності, фінансової стійкості, платоспроможності, діловій активності і рентабельності, а також характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують поточну виробничо-господарську діяльність, значення яких визначається його масштабом і характером, при цьому які знаходяться в залежності від тривалості і специфіки виробничого циклу, стану основних фондів підприємства, його взаєминами з контрагентами (внутрішні фактори), а також макроекономічними (зовнішніми) параметрами.

Мочерний С. В. [3]

Оборотний капітал - це та частина продуктивного капіталу, яка бере участь лише в одному виробничому циклі, свою вартість переносить на створюваний продукт відразу повністю і в процесі виробництва змінює натуральну форму (сировина, матеріали, паливо і робоча сила).

Рижков В. С. [1]

Оборотний капітал ( підприємства, фірми, інших установ) – це такий капітал, який бере участь у виробничому процесі і отриманий дохід дальше переноситься на створення продукції. Цей капітал є повністю в русі і призначений для розширення виробництва. До нього входять купівля засобів виробництва, ресурсів, праця людей.

Таблиця 2

Структурно-декомпозиційний семантичний аналіз

Джерело

Базові елементи категорії

Приєднані елементи категорії

Автор, номер посилання у списку використаної літератури

Емпіричний об’єкт, семантичне ядро

Властивості (відносини), що характеризують емпіричний об’єкт

Додаткові емпіричні об’єкти, доповнюючі категорії

Суб’єктивність чи об’єктивність основних властивостей (відносин) емпіричного об’єкту

Основні методичні підходи до оцінки емпіричних об’єктів

Юрій С. І. [7]

Грошові кошти, мобільні активи, що перетворюються на грошові кошти

Забезпечення неперервності

Процес виробництва, обіг та отримання прибутку

Аналіз, синтез, дедукція

Кривенко К. Т. [5]

Частина продуктивного капіталу

Авансується і повертається

Вартість товарів в грошовій формі

Аналіз, синтез, дедукція

Башнянин Г. І. [4]

Частина продуктивного капіталу

Втрачає, переносить, повертається

Вартість товару в грошовій формі

Аналіз, синтез, дедукція

Ходжва К. Я. [8]

Авансована вартість

Забезпечення безперервності, досягнення

Процес виробництва, реалізація, прибутковість

Аналіз, синтез, дедукція

Чепінога В. Г. [9]

Елементи продуктивного капіталу

Використання, перенесення, кругообіг

Виробництво, вартість продукту, капітал

Аналіз, синтез, дедукція

Чубка О. М. [10]

Сукупність мобільних активи

Використання

Операційний цикл

Аналіз, синтез, дедукція

Рубан Л. О. [6]

Кошти

Обслуговування

Процес виробництва та реалізації

Аналіз, синтез, дедукція

Загоруйко С. В. [2]

Кошти, сукупність майнових цінностей

Забезпечення, обслуговування, залежність

Фінансовий стан, виробництво, внутрішні та зовнішні чинники

Аналіз, синтез, дедукція

Рижков В. С. [1]

Капітал

Використання, перенесення, обіг

Процес виробництва, дохід у вигляді готової продукції, розширення виробництва

Аналіз, синтез, дедукція

Мочерний С. В. [3]

Частина продуктивного капіталу

Забезпечує, авансується

Процес виробництва, вартість товару у грошовій формі

Аналіз, синтез, дедукція

Таблиця 3

Кількісний семантичний аналіз

Структурна частина

Варіанти формулювань

Частота виникнення

Частина продуктивного капіталу

1. Частина продуктивного капіталу

3

2. Елементи продуктивного капіталу

1

Авансується, втрачає, повертається, переносить, забезпечує

1. Авансується

2

2. Забезпечує

1

3. Переносить

2

4. Втрачає

1

5. Повертається

2

Виробництво, вартість товарі в грошовій формі, вартість продукту, реалізація, прибутковість капітал

1. Виробництво

2

2. Вартість товарів

3

3. Вартість продукту

1

4. Реалізація

1

5. Прибутковість

1

6. Капітал

1

Б4354, Рис. 1 − Структурно-декомпозиційний аналіз пропонованого визначення поняття за результатами кількісного семантичного аналізу

Рис. 1 − Структурно-декомпозиційний аналіз пропонованого визначення поняття за результатами кількісного семантичного аналізу

Визначення поняття «оборотний капітал»

Оборотний капітал – це частина продуктивного капіталу, яка авансує свою вартість у вартість готового товару, а потім повертає її у грошовій формі.

Частина 2. Формальний апарат дослідження за темою «Напрями підвищення ефективності використання оборотного капіталу підприємства»

Напрями підвищення ефективності використання оборотного капіталу підприємства

Обрана тема не відповідає за змістом формулі та позиціям паспорта спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Дану тему слід співвідносити із паспортом спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Актуальність теми. В сучасних умовах господарювання ефективне використання оборотних активів є одним з головних чинників ефективності виробничої діяльності. Особливо це актуально зараз, за ситуації нестабільної економічної системи України та світової економічної кризи. Ефективне формування та використання оборотного капіталу — запорука оптимального рівня ліквідності, платоспроможності, і, як наслідок, фінансової стійкості підприємства.

Об’єктом дослідження є процес формування та використання оборотного капіталу підприємства.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засадиформування напрямів ефективного використання оборотним капіталом підприємства.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є визначення теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо напрямів підвищення ефективності використання оборотного підприємства.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано такі завдання:

- визначити економічну сутність поняття “оборотний капітал”, його властивості як об’єкту аналізу;

- удосконалити методичні засади напрямів ефективності формування та використання оборотного капіталу в управлінні підприємством;

- розробити методичні рекомендації щодо використання на практиці розроблених напрямів ефективного управління оборотним капіталом підприємства.

Методи дослідження. Для розкриття змісту поняття “оборотний капітал”, визначення шляхів ефективності формування та використання оборотного капіталу використані методи порівняльного, системного аналізу, синтезу, індукції та дедукції. Методи порівняння, групування, середніх величин, табличний і графічний методи застосовано для обробки статистичної інформації та даних фінансової звітності підприємств.