Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) \ 4310. Дипломна робота Ефективності формування програми розвитку зовнішньо-економічної діяльності підприємства на прикладі спільного україно-іспанського підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна», м. Вінниця

Дипломна робота Ефективності формування програми розвитку зовнішньо-економічної діяльності підприємства на прикладі спільного україно-іспанського підприємства ТОВ «Сперко Україна»

« Назад

Код роботи: 4310

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

Тема: Ефективності формування програми розвитку зовнішньо-економічної діяльності підприємства на прикладі спільного україно-іспанського підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна», м. Вінниця

Кількість сторінок: 105

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1800 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Значення та сутність стратегій в управлінні зовнішньою економічною діяльністю підприємства

1.2. Види стратегій виходу ринок

1.3. Механізм формування і реалізації стратегії виходу компанії зовнішній ринок

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК СУІП ТОВ «СПЕРКО УКРАЇНА»

2.1. Організаційно-економічна характеристика СУІП ТОВ «Сперко Україна»

2.2. Аналіз зовнішньої економічної діяльності підприємства

2.3. Оцінка ефективності просування товарів на зовнішній ринок у СУІП ТОВ «Сперко Україна»

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАРУБІЖНИЙ РИНОК

3.1. Алгоритм прийняття рішення про вихід на зовнішній ринок

3.2. Методика формування стратегії виходу на зовнішній ринок за допомогою ІТ- технологій

3.3. Оцінка ефективності розробленої стратегії

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Україна є великою європейською країною, яка з кожним роком активно завойовує зовнішні ринки. Для успішного виходу на міжнародну арену країна, а в основному її підприємства повинні розробляти стратегії, які чітко регламентують правильний вектор напрямку. Для ефективної та прибуткової діяльності кожне підприємство формує у своїй структурі відділ стратегічного управління, одним з основних напрямків якого є розробка та реалізація стратегій, які підвищують ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Як відомо, на міжнародних ринках існує жорстка конкуренція, саме тому існує велика необхідність розробки стратегій, які дозволять спростити цей процес і зробити його вдалим і економічно доцільним. Отже, зовнішньоекономічна стратегія - це сукупність різноманітних норм, правил та прийомів, які забезпечують своєчасне досягнення поставлених цілей розвитку підприємства на зовнішньому ринку.

В сучасних умовах економічної та політичної нестабільності України, підприємства нашої країни все більше орієнтуються на ринки країн-сусідів, де вони зможуть більш ефективно реалізувати свою продукцію. З цією метою проводиться детальний аналіз зовнішнього середовища та можливостей підприємства на ньому. Визначення рівня конкуренції на міжнародному ринку, його кон’юнктури, бар’єрів та пільг, конкурентоздатності вітчизняної продукції є основними елементами при формування зовнішньоекономічних стратегій. Бажання завоювати стабільних позицій на зовнішньому ринку ставить перед керівництвом підприємства необхідність створення дієвої комплексної стратегії.

Для здійснення результативної міжнародної діяльності підприємству необхідно застосовувати нові методи проведення та управління діяльності на міжнародних ринках. При виході на міжнародну арену перед підприємством постає ціла низка проблем, основними з яких є: формування результативної стратегії та способи її застосування, способи виходу на зарубіжний ринок, вибір найбільш конкурентоздатної продукції, оцінка ризиків, які можуть виникнути при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Дослідженням питань формування стратегій виходу вітчизняних товаровиробників на зарубіжний ринок присвячені праці таких відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, як А. Г. Балдинюк, П. Друкер, Г. Мінцберг, М. Портер, П. Нортон, П. Нємцов, З. Шершньова, В. Пастухова, О. Болдуєва, Я. Шмаленко, Г. Петрова.

Актуальність даної теми дипломної роботи пов’язана зі стабільним розвитком міжнародних економічних відносин, який зумовлює підвищення зацікавленості вітчизняних підприємств міжнародними ринками. В економічній літературі ще не знайдено єдиної унікальної стратегії, яка б була ефективна для всіх підприємств. Розробленню все нових видів стратегій та пошуку найбільш доцільних присвячували і присвячують свої праці як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Окрім визначення найефективнішого методу формування зовнішньоекономічної стратегії, велика увага приділяється механізму її реалізації та оцінці результатів застосування стратегії.

Предметом дослідження даної дипломної роботи виступають прикладні та теоретичні аспекти формування та реалізації стратегії виходу вітчизняних товаровиробників на зарубіжний ринок.

Об’єктом дослідження є методи та механізми формування зовнішньоекономічної стратегії на СУІП ТОВ «Сперко Україна».

Метою написання даної роботи є поглиблення вивчення стратегій виходу на зарубіжний ринок, а також комплексна розробка зовнішньоекономічної стратегії для СУІП ТОВ «Сперко Україна».

Для досягнення поставленої мети будуть виконані наступні завдання:

- розгляд та аналіз основних теоретичних аспектів формування стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок;

- визначення сутності стратегій в управлінні міжнародною економічною діяльністю;

- характеристика основних видів стратегій виходу на ринок;

- проведення аналізу сучасного стану та ефективності стратегії виходу на зовнішній ринок СУІП ТОВ «Сперко Україна»;

- аналіз міжнародної економічної діяльності СУІП ТОВ «Сперко Україна»;

- оцінка ефективності просування товарів на зовнішній ринок у СУІП ТОВ «Сперко Україна»;

- визначення шляхів удосконалення стратегій виходу на міжнародний ринок.

При написанні дипломної роботи нами були використані різноманітні методи збору та аналізу інформації, її систематизації та порівняння. Також було розкрито сутність стратегій в управлінні міжнародною економічною діяльністю підприємств, досліджено та проаналізовано основні економічні показники СУІП ТОВ «Сперко Україна», а також показана взаємозалежність їх росту чи зменшення зі зміною чи удосконаленням обраної зовнішньоекономічної стратегії.

Для точного та вичерпного викладення інформації при написанні дипломної роботи було використано нормативно-правові, законодавчі та підзаконні акти України, матеріали Державного комітету статистики України, наукові праці вітчизняних і закордонних вчених та авторів, матеріали наукових, науково-практичних і науково-методичних конференцій, а також дані фінансової звітності СУІП ТОВ «Сперко Україна».

Основний зміст дипломної роботи викладено на 105 сторінках комп’ютерного тексту. Магістерська робота складається із вступу, чотирьох основних розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури, який налічує 52 джерел, та 6 додатків.

ВИСНОВКИ

Отже, наукова література пропонує підприємствам велику кількість стратегій виходу на зарубіжний ринок, які повністю задовольнятимуть їхні потреби. Кожна фірма має можливість обрати стратегію відповідно до власного процесу виробництва, асортименту товарів, величини попиту та різних груп споживачів. В даному розділі визначається сутність та важливість стратегій в діяльності товаровиробників, а також з’ясовується їхня роль в покращенні економічного добробуту фірми не лише на внутрішньому ринку, але і за межами країни.

Після обрання стратегії, компаніям пропонується механізм її розробки та застосування. Визначається певна загальна кількість етапів формування, а потім залежно від специфіки діяльності підприємства. Етапи розробки стратегії були визначені на практиці, і в максимально короткий термін дозволяють фірмам вийти на зовнішній ринок.

Зробивши аналіз діяльності СУІП ТОВ «Сперко Україна» можна з впевненістю стверджувати, що підприємство з кожним роком набирає обертів не лише на вітчизняному ринку, але і на міжнародному. Це підтверджується збільшенням обсягів експорту в такі країни, як Росія, Молдова та Білорусія.

Проаналізувавши роботу підприємства на зарубіжних ринках, можна зробити висновок, що компанія успішно працює на міжнародній арені і з кожним роком розширює свою діяльність по всьому світу.

Здійснивши аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства, можна зробити висновок, що організація ЗЕД на підприємстві відбувається досить ефективно і являє собою цілу систему, яка охоплює сукупність спеціальних інструментів, правил, структурних органів, інформаційних потоків і процесів, спрямованих на підготовку і виконання планів підприємства щодо взаємозв’язків з іншими країнами та їх ринками.

Розробка будь-якої стратегії є кропіткою працею. Тому в даному розділі ми показали найбільш ефективні способи розробки та реалізації стратегії, а також шляхи, за допомогою яких можна удосконалити обрані стратегії.

Однією з важливих особливостей стадії виконання стратегії є можливість виникнення певних труднощів, не зважаючи на навіть дуже хороше її виконання. Це насамперед викликано непередбачуваними змінами як у внутрішньому середовищі, так і у зовнішньому. Можливість своєчасного реагування та розробки дієвих управлінських рішень сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства, а також дає змогу постійного та стабільного розвитку.

Таким чином, запропоновані заходи, щодо створення спільного підприємства з польською фармацевтичною компанією «Польфарма», розміщення виробничих потужностей на території Польщі, використання у виробництві української сировини, введення двох нових ліній виробництва препаратів, які найбільшою мірою відповідають тенденціям розвитку фармацевтичної галузі, можна вважати доцільними. Про це свідчать данні отримані в результаті розрахунку низки показників, а саме NPV = 139189 євро свідчить про виконання необхідної умови ефективності проекту (NPV > 0), термін окупності дорівнює 2,12, є достатньо не великим в умовах змінного середовища. Однак найбільш значимий показник є високий індекс дохідності даного проекту, який складає 62%. Тому використання вищезазначених заходів сприятиме розвитку компанії СУІП ТОВ «Сперко Україна» та просуванню її на зовнішні ринки.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексунин В. А. Международный маркетинг. Учебное пособие. - М.: Издательский Дом "Дашков и Ко", 2000. - 160 с.

2. Андрушків Б. Україна і Польща - економічні аспекти співпраці // Економіка України. - 2005. - № 11. - C.82-85

3. Балабанова Л. В. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій підприємства: авч. посіб. / Л. В. Балабанова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – 180 с.

4. Балабанова Л. В., Сердак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: навчальний посібник / Л. В. Балабанова, О. В. Сердак. – К.: 2004.

5. Біла О. Г. Фінансове планування і прогнозування: навчальний посібник / О. Г Біла. – Львів: Компакт - ЛВ, 2005. - 312 с.

6. Бойчик I. М. Економіка підприємства: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2004. - 480 с.

7. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, 1999. - 895 с.

8. Буряк П. Ю., Римар М. В., Биць М. Т. та ін. Фінансово-економічний аналіз: підруч. / П. Ю. Буряк, М. В. Римар, М. Т. Биць та ін.; Під заг. ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 528 с.

9. Вічевич А. М., Максимець О. В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2004 – 140 с.

10. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии - М.: Экономика, 1996.

11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: учебник для вузов / Г. Д. Гордеев, Л. Я. Иванова и др.; под ред. проф. Л. Е. Стровского. - М: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. - 408 с.

12. Гетьман О. О., Шаповал В. М. "Економіка підприємства: Навч. посіб. Для студентів вищих закладів. Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

13. Гончарук Я. А. Внутрішня торгівля України: стан і сучасні тенденції розвитку / Я. А. Гончарук // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Л.: ЛКА, 2006. – Вип. 21. – 316 с.

14. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с. - (Вища освіта ХХІ ст.).

15. Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172 с.

16. Дмитрук М. Стратегічний маркетинг: данина моді високих понять чи інструмент конкурентної боротьби?. // Маркетинг и реклама - 2003. - №5-6. с. 32-37.

17. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 415 с.

18. Економіка підприємств / За ред. В. Хруща В. П., Харіна П. С. - Тернопіль, 1995.

19. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук., проф. С. Ф. Покропивного. К.: КНЕУ, 2003.

20. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

21. Кратко И., Пантелеева Е. Управление процессом интернационализации фирмы // Проблемы теории и практики управления. - Москва, 2003. - С. 74-81.

22. Ковальчук І. В. Реальна економіка: навчальний посібник з економіки підприємства. - К.: ВІПОЛ, 2004. – 393 с.

23. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. О. А. Третьяк, Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. - СПб: "Питер", 1999. - 896 с.

24. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 152 с.

25. Мазаракі А. А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2003. – 272 с.

26. Манів З. О., Луцький І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: Знання, 2004. – 580 с.

27. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. - 560 с.

28. Новошинська Л. В. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. / Л. В. Новошинська. К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 176 с.

29. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.

30. Ортинська В. В. Значення узагальнюючого аналізу при визначенню стратегії маркетингу // Фінанси України - 1998. - №8. - с.42-49.

31. Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. проф. В. В. Березуцького. - Х.: Факт, 2005. – 480 с.

32. Повышение качества шоколада // Кондитерское и хлебопекарное производство. - 2009. - № 2. - С. 43-44.

33. Покропивний С. Ф. Економіка підприємств: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 608с.

34. Помикало В. Картина перспективного польсько-українського співробітництва // Персонал. - 2005. - № 7. - C. 52-59.

35. Примак Г. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Вікар, 2003. – 219 с.

36. Примак Т. О. Економіка підприємства. - К.: КНЕУ, 1997. – 256 с.

37. Родионов А. И., Клушин В. Н., Торочешников Н. С. Техника защиты окружающей среды. - М.: Химия, 1989. - 512 с.

38. Рум'янцев А. П., Рум'янцев Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2004. – 377 с.

39. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - К.: Знання, 2004. – 654 с.

40. Саллі В. І., Трифонова О. В., Швець В. Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2005. – 152 с.

41. Скворонська-Лучинська А. Україна і Польща: економічне партнерство // Вісник податкової служби України. - 2004. - № 10. - C. 63-64.

42. Сковронська-Лучинська А. Польсько - українські економічні зв’язки // Журнал Європейської економіки. - 2003. - № 4. - C. 428-433.

43. Харіва П. С. Економіка підприємства: Посібник - Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 500 с.

44. Хавіра П. С. Економіка підприємства: Посібник. - Тернопіль: Економічна думка. - 2000. – 500 с.

45. Циганкова Т. М. Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. – 448 с.

46. Шегда А. В. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. – 431 с.

47. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - К., 2005. – 196 с.

48. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1999.

49. Щербак В. Г., Лозенко А. П. Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки // Фінанси України - 1999. - №4. - с. 41-43.

50. Michael E. Porter. "The Five Competitive Forces that Shape Strategy". - Harvard Business Review, 2008. - p.86.

51. Офіційний сайт «Польфарма» / Режим доступу: http://www.polpharma.ua/company/.

52. Офіційний сайт «Спекро Україна» / режим доступу: http://sperco.com.ua/ru/.