Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 4281. Дисертаційна робота Аудиторська діагностика безперервності діяльності підприємств

Дисертаційна робота Аудиторська діагностика безперервності діяльності підприємств

« Назад

Код роботи: 4281

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Аудиторська діагностика безперервності діяльності підприємств

Кількість сторінок: 365

Дата виконання: 2010

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІАГНОСТИКИ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Безперервність діяльності підприємств як об’єкт діагностичного дослідження в аудиті

1.2. Значення аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств в забезпеченні вірогідності фінансової звітності

1.3. Системний підхід до дослідження аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІАГНОСТИКИ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Місце діагностики безперервності діяльності підприємств в процесі аудиту та структурування її елементів

2.2. Характеристика ресурсного забезпечення процесу аудиторської діагностики

2.3. Аналітичний інструментарій діагностування безперервності діяльності підприємств

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІАГНОСТИКИ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

3. 1. Обґрунтування незалежної думки аудитора про ступінь дотримання підприємствами припущення безперервності

3.2. Вплив результатів діагностики припущення безперервності на форму і зміст аудиторського висновку

3. 3 Внутрішньофірмовий контроль якості результатів аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Отримані в процесі дослідження наукові результати розв’язують комплекс теоретико-методологічних і практичних проблем аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств, запропоновані рекомендації з удосконалення цього процесу сприяють підвищенню якісного рівня аудиту відповідно до потреб користувачів фінансової звітності. Основні висновки, що підтверджують результати дослідження, мають наступне трактування:

1. Результати проведеного ретроспективного аналізу дефініції «припущення безперервності діяльності підприємства» дали змогу запропонувати авторське визначення, де, на відміну від законодавчого трактування, акцентується увага на ознаках порушення безперервності та, відповідно, оцінці активів і погашенні зобов’язань, а також уточнено період, на який поширюється думка аудитора.

2. Обґрунтовано, що безперервність діяльності підприємства є об’єктом діагностичного дослідження в аудиті. Це передбачає всебічне вивчення аудитором окремих ознак, здатних негативно вплинути на подальшу діяльність підприємства, тлумачення отриманих результатів та формування на цій підставі професійної думки щодо дотримання аудійованою особою припущення безперервності при складанні фінансової звітності. На основі типології причин відмови від здійснення аудиторської діагностики за природою виникнення і змістом було встановлено, як саме слід організувати роботу аудитора та запропонувати мотиваційні аспекти її стимулювання.

3. Встановлені в дисертаційній роботі напрямки використання результатів аудиторської діагностики відповідно до інформаційних потреб користувачів фінансової звітності підтвердили їхню зацікавленість у діагностиці безперервності діяльності підприємств, що сприяє з’ясуванню ролі і призначення професії аудитора як її представниками, так і суспільством взагалі.

4. Системне дослідження аудиторської діагностики забезпечило здійснення параметризації елементів системи та встановлення між ними зв’язку; диференціацію ознак, що ставлять під сумнів дотримання припущення безперервності (операційні, фінансово-економічні, організаційно-правові). Реалізація запропонованого підходу також дозволила представити загальну структуру потенціалу системи діагностування ресурсним, організаційним (готовність системи до функціонування) та функціональним потенціалами (ефективність функціонування системи).

5. Діагностика безперервності діяльності підприємств є невід’ємною частиною процесу аудиту фінансової звітності ВАТ. Механізм діагностування представлено підсистемами експрес- і фундаментальної діагностики, що реалізується протягом усіх етапів аудиту фінансової звітності (організаційного, дослідницького, заключного). Експрес-діагностику спрямовано на формування загальної думки про дотримання припущення безперервності. Сутність зазначеного етапу полягає в попередній систематизації груп факторів, що впливають на безперервність діяльності підприємства та оцінку масштабу їхнього впливу. Фундаментальна діагностика безперервності діяльності підприємства базується на комплексному аудиторському дослідженні здатності підприємства локалізувати негативний вплив окремих факторів.

6. Послідовність руху інформаційних потоків під час діагностики безперервності діяльності ВАТ представлено наступними етапами: надання – використання – реалізація результатів – зберігання інформації, оптимальність яких досягається організаційним, технічним і людським факторами. Контроль за наданою інформацією щодо її необхідності, повноти, своєчасності, зрозумілості з боку аудиторської фірми та підприємства-клієнта здійснюється у критичних точках зіткнення їх інтересів.

7. Доречність використання встановлених кількісних методик для цілей аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств підтверджено результатами оцінки фінансово-економічної діяльності аналізованих підприємств у наступному періоді. Ключовими показниками для ВАТ харчової промисловості є обсяг оборотних активів, власний і залучений капітал, валюта балансу, виручка від реалізації. При цьому, ефективність діагностики підвищується при поєднанні зазначених методик із експертними методами, що дозволяє аудиторові професійно аргументувати думку про безперервність діяльності підприємств.

8. Встановлені автором ключові параметри й вимоги щодо структури та змісту внутрішніх стандартів покладено в основу внутрішньофірмового стандарту «Діагностика припущення безперервності». Особливостями запропонованої розробки є наявність блоків, які розкривають значення стандарту для контролю якості, вимоги до професійного рівня виконавців, макети робочих документів, що ілюструють технологію виконання аудиторської діагностики.

9. У вдосконаленому алгоритмі визначення впливу результатів діагностики безперервності діяльності на форму й зміст аудиторського висновку конкретизовано блоки, які передбачають варіативність відповіді фахівця щодо незалежності аудиту, дотримання безперервності діяльності підприємства, суттєвості невизначеності, ступеня обмеження обсягу аудиторської перевірки, незгоди із концептуальною основою складання звітності.

10. Внутрішньофірмова політика й процедури контролю якості застосовуються на рівні аудиторської фірми та окремих аудиторських перевірок із діагностики безперервності діяльності конкретного ВАТ харчової промисловості й охоплює попередню, поточну і наступну форми контролю.

Для здійснення контролю якості результатів аудиторської діагностики припущення безперервності запропоновано використовувати трьохфакторну матрицю оцінки якості потенціалу системи аудиторської діагностики в розрізі ресурсного, організаційного й функціонального потенціалів. Це дозволило встановити ступінь досконалості загального потенціалу системи аудиторської діагностики через характеристику її локальних потенціалів і виявити проблемні зони, що потребують коригування.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Реалізація стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі господарювання потребує розв'язання комплексу проблем продовольчої безпеки. Великою мірою це залежить від подолання кризового стану значної кількості вітчизняних підприємств агропромислового комплексу, вимушених функціонувати в умовах дестабілізуючих чинників мікро- і макрорівня.

Як об’єкти обов’язкового аудиту відкриті акціонерні товариства (ВАТ) харчової промисловості окрім поширених зовнішніх і внутрішніх ризик-факторів підпадають під вплив специфічних чинників, пов'язаних з причинно-наслідковими зв'язками виробників та переробників сільськогосподарської продукції, протиправним перерозподілом власності, слабкістю системи простежування історії харчового продукту або його інгредієнтів. Це зумовлює небезпеку втрати економічних вигод не лише суб’єкта господарювання, а й широкого кола осіб, зацікавлених у його подальшому функціонуванні.

В умовах значного розширення меж потенційного ризику важливо отримувати від аудиторів не лише інформацію про достовірність фінансової звітності підприємств, але й оцінку їхньої реальної життєздатності. У цьому зв'язку об’єктом уваги фахівців виступає безперервність як основний принцип складання фінансової звітності.

Механізм реалізації аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств залишається проблемним питанням у теоретичному, методологічному та методичному аспектах. Це підтверджується відсутністю у більшості аудиторських висновків висвітлення думки щодо подальшого ефективного функціонування підприємства попри її обов’язковість згідно із Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики (МСА).

Дослідженню припущення безперервності діяльності підприємств та його аудиторській діагностиці присвячено роботи зарубіжних учених (Р. Адамса, А. Аренса, Й. Бетге, Ф. Дефліза, М. Метьюса, Р. Монтгомері, Б. Нідлза, Дж. Робертсона, М. Хірша) і російських фахівців (С. Бичкової, І. Богатої, Ю. Данилевського, А. Кашаєва, В. Керимова, Н. Горощенок, О. Островського, Н. Ремізова, Я. Соколова, Л. Фридкіна, Є. Чикунової). Ураховуючи новизну проблеми, безсумнівний інтерес представляють окремі напрацювання в цьому напрямку вітчизняних науковців (Г. Давидова, Р. Костирка, Г. Нашкерської, О. Петрик, І. Пилипенка, К. Редька, В. Сопка).

Віддаючи належне внеску зазначених авторів, слід зауважити, що невирішеними залишилися чимало питань теоретико-методичного характеру щодо:

- нечіткого теоретичного обґрунтування етимологічного та лексичного змісту терміну «припущення безперервності діяльності підприємств»;

- відсутності цілісного підходу до визнання доказовості системності аудиторської діагностики;

- формалізації процесу діагностування та його етапів у межах аудиту фінансової звітності;

- детальної методики діагностики безперервності діяльності підприємств та контролю якості результатів її застосування.

Необхідність розв'язання окреслених питань, їхня актуальність та значення для розвитку вітчизняного аудиту зумовили вибір теми дослідження, його мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідних робіт кафедри контролю та аналізу господарської діяльності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за програмою держбюджетної теми «Розробка інформаційно-методичних засад моделювання механізму контролю якості аудиту» (номер державної реєстрації – 0105U002112). Автором розкрито особливості методології внутрішньофірмової стандартизації процедур аудиту. У межах госпдоговірної теми № 179/2006 «Розробка внутрішньофірмових стандартів аудиторської діяльності» особистий внесок дисертанта полягає в розробці внутрішньофірмового стандарту аудиту «Діагностика припущення безперервності» та комплекту робочих документів до нього.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження теоретико-методологічних і практичних аспектів аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств та розробка рекомендацій з удосконалення цього процесу.

Цільова спрямованість роботи зумовила постановку таких завдань:

- конкретизувати економічний зміст терміну «припущення безперервності діяльності підприємства»;

- довести корисність інформації за результатами діагностування безперервності діяльності підприємств та встановити напрямки її використання відповідними групами користувачів фінансової звітності;

- провести параметризацію елементів системи аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств та встановити їх зв’язок та взаємозумовленість;

- формалізувати процес діагностування в межах аудиту фінансової звітності та структурувати його елементи;

- охарактеризувати ресурсне забезпечення та методичні інструменти здійснення аудиторської діагностики і визначити напрямки їх удосконалення;

- визначити вплив результатів аудиторської діагностики на зміст і форму аудиторського висновку;

- розробити методичні положення аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств і внутрішньофірмового контролю якості її результатів.

Об’єктом дослідження є аудиторська діагностика безперервності діяльності підприємств.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, окремих методологічних та практичних аспектів аудиторського діагностування безперервності діяльності відкритих акціонерних товариств харчової промисловості.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційної роботи є діалектичний метод, що забезпечив здійснення моніторингу основних результатів попередніх досліджень за теоретичним, методологічним і методичним аспектами, а в поєднанні зі способом ретроспективного аналізу дефініцій – обґрунтування етимологічного та лексичного значення терміну «припущення безперервності».

При поєднанні системного підходу та загальнонаукових методів (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, конкретизація, абстрагування, групування, узагальнення) сформовано концепцію аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств, параметризовано елементи системи аудиторської діагностики та структуровано її потенціал. Використання індуктивного підходу та моделювання забезпечило обґрунтування ефективних методик розпізнавання кризового стану та загрози банкрутства, розробку алгоритму визначення впливу результатів діагностики на характер аудиторського висновку.

На основі анкетування та опитування оцінено доцільність діагностування аудитором припущення безперервності та встановлено зони потенційного ризику підприємств. Для обрання ключових індикаторів діагностування реальної життєздатності та перспектив діяльності ВАТ харчової промисловості використовувались економіко-математичні моделі.

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів; законодавчі й нормативні документи України та інших країн; енциклопедичні й довідникові видання; аудиторські висновки та відомості про ВАТ, оприлюднені згідно з вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні теоретичних та подальшому розвитку організаційно-методичних засад аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств.

До найістотніших результатів, що характеризують наукову новизну та особистий внесок автора, належать такі:

вперше:

- запропоновано концепцію аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств як системного явища в аудиті через виокремлення елементів системи (суб’єкт, об’єкт, процес, комунікативний блок) і встановлення між ними зв’язків та взаємозалежності, що дозволило представити загальний потенціал цієї системи складовими, що його забезпечують (ресурсний, організаційний та функціональний потенціали);

удосконалено:

- економічний зміст терміну «припущення безперервності діяльності підприємства» на підставі комплексної характеристики його синтактичного, семантичного та прагматичного трактування, а саме: припущення безперервності означає, що підприємство не має передумов і намірів реалізувати всі свої активи, має змогу погасити всі поточні зобов’язання протягом 12 місяців, наступних за звітною датою;

- напрямки використання результатів аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств відповідно до інформаційних потреб користувачів фінансової звітності в розрізі внутрішніх і зовнішніх (з прямим, непрямим фінансовим інтересом, без фінансового інтересу), що впливає на зростання довіри суспільства до аудиторської професії;

- процедуру діагностики безперервності діяльності, яку запропоновано виконувати експрес- і фундаментальним діагностуванням упродовж усіх етапів аудиту фінансової звітності, що посилює доказову базу та обґрунтованість аудиторської думки;

набули подальшого розвитку:

- розробка внутрішньофірмового стандарту «Діагностика припущення безперервності» та комплект робочих документів до процесу діагностування, що створює передумови належної ретельності роботи аудиторів, сприяє зниженню її трудомісткості;

- порядок встановлення впливу результатів діагностики безперервності діяльності підприємств на думку аудитора щодо концептуальної основи фінансової звітності, застосування якого дозволяє обґрунтувати форму і зміст аудиторських висновків;

- методичні положення аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств й оцінки якості її результатів, що сприяє підвищенню ефективності організації та здійснення аудиту фінансової звітності.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості застосування на практиці розроблених пропозицій з удосконалення процесу діагностики безперервності діяльності підприємств на рівні аудиторських фірм та їх клієнтів – ВАТ харчової промисловості.

Зокрема, сукупність пропозицій і рекомендацій з удосконалення процесу аудиторської діагностики для аудиторських фірм забезпечили підвищення якісного рівня аудиту відповідно до потреб користувачів фінансової звітності, а саме: особова картка обліку персоналу аудиторської фірми як джерела накопичення інформації про співробітника й результати його роботи, у тому числі з аудиторської діагностики; внутрішньофірмовий стандарт «Припущення безперервності діяльності підприємства» та комплект робочих документів до нього; технологія здійснення аналітичних процедур і виокремлення індикаторів діагностування безперервності ВАТ; методика аудиторської діагностики та оцінка контролю якості її результатів; алгоритм встановлення впливу результатів діагностики безперервності діяльності підприємств на характер аудиторського висновку.

Адресність пропозицій і рекомендацій ВАТ харчової промисловості дозволила змінити напрямок контрольно-аналітичної роботи планово-економічного відділу, що надало можливість вчасно виявити негативні тенденції розвитку, загрози безперервності діяльності, завдяки чому були здійснені профілактичні заходи і ймовірність настання кризового стану зведено до мінімуму, а саме:

- диференціація ознак, що ставлять під загрозу дотримання припущення безперервності;

- форми документів для діагностування безперервності;

- методика розрахунку показників-індикаторів виявлення негативних факторів, що впливають на діяльність підприємства.

Запропоновані в дисертаційній роботі висновки і рекомендації отримали схвалення, впроваджені та використовуються в практичній діяльності аудиторських фірм: ТОВ «Аудиторська фірма «Апогей» (довідка № 11 від 23. 10. 07 р.), ТОВ «Аудиторська фірма «БАК» (довідка № 3 від 09. 10. 07 р.), ТОВ по наданню аудиторських та консультаційних послуг «АУДЕК» (довідка №5 від 10. 03. 08 р.); ТОВ «Аудиторська фірма «НіКо» (довідка № 4 від 08. 04. 2008 р.); при проведенні семінарів постійного удосконалення професійних знань аудиторів України в діяльності ДП «Статус-Донецьк» ТОВ «Інформаційно-аналітичний та методичний центр аудиту в Україні «Статус» (довідка № 17 від 14. 10. 07 р.); в діяльності ВАТ «ВІНТЕР» (довідка № 14 від 20. 03. 08 р.) та асоціації «Донбасхліб» (довідка № 23 від 24. 04. 2008 р.).

Окремі результати дослідження аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств впроваджені в навчальний процес Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського при викладанні навчальних дисциплін «Організація й методика аудиту», «Зовнішній аудит» (довідка № 1302/2369 від 19. 11. 07 р.).

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 188 сторінках друкованого тексту, у тому числі 27 таблиць на 12 сторінках, 15 рисунків на 9 сторінках. Додатки в кількості 19 складають 104 сторінки. Список використаних джерел налічує 250 найменувань і розміщено на 23 сторінках.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бутинець Ф. Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: Монографія / Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М., Петренко Н. І.; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2004. - 564с.

2. Карпенко Г. В. Особливості функціонування світової фінансової системи в умовах глобалізації / Г. В. Карпенко // Наукові праці НДФІ. – 2005. - № 3 (32). – С. 99-107.

3. Яковенко Д. А. Основные положения Акта Сарбанес-Оксли 2002 года и его влияние на регулирование и развитие рынка ценных бумаг и аудит в США / Д. А. Яковенко, А. А. Шестков – Самара: Самар. территориальн. ин-т проф. Бухгалтеров, 2003. – 16 с.

4. Варенков А. И. Как в Евросоюзе решаются вопросы восстановления доверия к аудиторам / А. И. Вареников // Бухгалтерский учёт. -2007. - №15. - С. 45-48.

5. Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України від 23. 02. 2006р. № 3480-IV) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Закону: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15.

6. Про затвердження інструктивного листа щодо обсягу розкриття емітентами інформації про аудиторський висновок, який оприлюднюється в офіційному друкованому виданні та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів в складі регулярної річної інформації відповідно до вимог розділів V та VI Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31. 01. 2008р. № 69 [Електронний ресурс]. – К.: CD вид-во «Інфодиск», 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.: 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.

7. Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19. 12. 2006р. № 1591 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Рішення: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0097-07.

8. Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків). Протокол засідання Аудиторської палати України від 23. 02. 2001р. № 99 [Електронний ресурс]. – К.: CD вид-во «Інфодиск», 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.: 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.

9. Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19. 12. 2006р. № 1528. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Рішення: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=z0053-07.

10. Готько І. А. Основні напрямки виходу з кризи м’ясної галузі України / І. А. Готько, І. М. Колодко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №8 (74). – С. 78-83.

11. Про законодавче забезпечення розвитку бурякоцукрового комплексу в Україні та заходи щодо його покращення: (Парламентські слухання від 16. 02. 2005р.) [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/zakon/skl4/par_sl/sl160205.htm.

12. Крисанов Д. Инновационный фактор развития пищевой промышленности Украины / Д. Крисанов // Экономика Украины. – 2007. - №4. – С. 71-82.

13. Паламарчук Г. Особенности рейдерства в Украине и політика его преодоления / Г. Паламарчук, Л. Венгенр // Экономика Украины. – 2007. - №9. – С. 38-45.

14. Адамс Р. Основы аудита / Р. Адамс; [пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 398с.: ил.

15. Аудит Монтгомери / [Дефлиз Ф. Л., Дженик Г. Р., О’Рейли В. М., Хирш М. Б.]; [пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. -542 с.

16. Бархатов А. П. Международный учёт: [уч. пособие] / А. П. Бархатов– М.: Изд-во книготорг. центр «Маркетинг», 2001. – 288 с.

17. Бетге Йорг. Балансоведение / Йорг Бетге; [пер. с нем. под научн. ред. В. Д. Новодворского]. - [вступление А. С. Бакаева; прим. В. А. Верхоглядова] - М.: Изд-во «Бухгалтерский учёт», 2000. – 454 с.

18. Богатая И. Н. Аудит / И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 608с. – (Серия «Высшее образование»).

19. Большой бухгалтерский словарь / [под ред. А. Н. Азилияна]. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с.

20. Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів); [за ред. В. В. Сопка та О. В. Бойка]. – К.: «Фенікс», - 2001. – 468 с.

21. Аудит: [уч. пособие] / Ю. А. Данилевский, С. М. Шапигузов, Н. Н. Ремизов, Е. В. Старовойтова] – [2-е изд., пере раб. и доп.] – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 544 с.

22. Качалин В. В. Финансовый учёт и отчётность в соответствии со стандартами GAAP / В. В. Качалин – М.: Дело. - 1998. – 432 с.

23. Кашаев А. Н. О принципах бухгалтерского учёта / А. Н. Кашаев, О.М. Островский // Бухгалтерский учёт. – 1996. - № 11. – С. 58-63.

24. Кольга В. Д. Аудит в Україні / В. Д. Кольга, М. Д. Парпалига – К.: Літера, 1998. – 384 с.

25. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року [чинні від 2007-01-01]; пер. з англ. О. В. Селезноьв, О. Л. Ольховікова, О. В. Гик, Т. Ц. Шарашидзе, Л. Й. Юрківська, С. О. Куліков – К: ТОВ «ІАМЦ АУ «Статус», 2006. – 1152 с.

26. Международные стандарты финансовой отчетности 2006 / [перевод О. Аскери, В. Тарусин, Л. Ходырев]. - [изд. на рус. языке] – М.: Аскери – АССА, 2006. – 1060 с.

27. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / Г. В. Нашкерська – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 464с.

28. Правило аудиторской деятельности «Допущение о непрерывности деятельности аудируемого лица», утвержденное Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28. 03. 2003г. № 45 [Електронний ресурс]. - Режим доступу до Правила: http://ncpi.gov.by/minfin/Audit/NewAkt/P31.htm.

29. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Закон України від 16. 07. 1999р. № 996 - XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Закону// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=996-14.

30. Пупко Г. М. Аудит и ревизия: [уч. пособие] / Г. М. Пупко – Мн.: Интерпресс-сервис; Мисанта, 2003. – 429 с.

31. Соколов Я. В. Принципы бухгалтерского учёта / Я. В. Соколов // Бухгалтерский учёт. – 1996. - №2. – С. 18-23.

32. Суйц В. П. Аудит: общий, банковский, страховой: [уч.] / В. П. Суйц, А. Н. Ахметбеков, Т. А. Дубовина – М.: ИНФРА_М, 2000. – 556с. – (Серия «Высшее образование»).

33. Райс Ентоні. Розкриття таємниці фінансової звітності / Ентоні Райс; [пер. з англ. за ред. С. Ф. Голова]. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2001. – 240 с.

34. Абрамова Ю. А. Система требований и допущений в учёте бюджетных учреждений / Ю. А. Абрамова // Бухгалтерский учёт. – 2007. - №7. – С. 72-74.

35. Дымова И. А. Бухгалтерская отчётность и принципы ее состояния в соответствии с международными стандартами. Методика трансформации / И. А. Дымова – М.: Современная экономика и право, 2001. – 160 с.

36. Бухгалтерський облік: навч. посіб. [для студ. cпец. «Облік і аудит» вищих навч. закл.] / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М. Бенько – Тернопіль: Астон, 2005. – 496 с.

37. Горощёнок Н.Н. Оценка соблюдения принципа непрерывности деятельности организации во внутреннем аудите: дис. … канд. экон. наук: 08. 00. 12 / Горощёнок Наталья Николаевна. - Новосибирск, 2005. – 186 с.

38. Готлиб М. Бухгалтерский учёт в условиях рыночной экономики Польши [Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті: http://consulting.ru/econs_art_238801024/cons_printview.

39. Мэтьюс М. Р. Теория бухгалтерского учёта: [уч.] / М. Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера; [пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирновой]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

40. Соколов Я. В. Бухгалтерський учёт: от истоков до наших дней: [уч. пособие для вузов] / Я. В. Соколов – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.: ил.

41. Леотей Е. Общие руководящие начала счетоведения / Е. Леотей, А. Гильбо; [пер. с фр. под ред. А. П. Рудановского] – М.: МАКИЗ, 1924. – 403 с.

42. Петрук О. М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: монографія / О. М. Петрук – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с.

43. Новодворский В. Д. Об объекте, предмете и принципах бухгалтерского учёта / В. Д. Новодворский, А. Н. Хорин // Бухгалтерский учёт. – 1994. - № 11. – С. 9-13.

44. Хорин А. Н. Дилема финансового учёта: принципы или правила / А. Н. Хорин, С. А. Кукин // Бухгалтерський учёт. – 1995. - №2. – С. 3-11.

45. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учёта / Б. Нидлз, Х. Андерсен, Д. Колдуэлл; [под ред. Я. В. Соколова] – [2-е изд.] - М.: Финансы и статистика, 1997. -496 с.

46. Пушкар М. С. Фінансовий облік у системі управління: [монографія] / М. С. Пушкар, М. Т. Щирба – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 178 с.

47. Ловінська Л. Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: [монографія] / Л. Г. Ловінська – К.: КНЕУ, 2006. - 256 с.

48. Соколов Я. В. Принципы бухгалтерского учёта и их значение в аудите / Я. В. Соколов, С. М. Бычкова // Аудитор. - № 3. – 2006. – С. 17-20.

49. Костирко Р. О. Дослідження концепції безперервності діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання / Р. О. Костирко // Международные стандарты аудита и их применение в практической деятельности: тезисы докладов Межрег. науч. -практич. конф., Севастополь, 11-12 мая 2004г. - Севастопольское территориальное отделение САУ, 2004. – 200 с.

50. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація: монографія / О. А. Петрик – К.: КНЕУ, 2003. - 260 с.

51. Петрик Е. Аудиторская оценка возможности дальнейшего функционирования предприятия / Е. Петрик // Вестник налоговой службы Украины. -2002. - № 32. – С. 59-64.

52. Петрик О. Процедури завершення аудиторської перевірки / О. Петрик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №12. – С. 54-58.

53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999р. № 87 [Електронний ресурс]. – К.: CD вид-во «Інфодиск», 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.: 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.

54. Чикунова Е. П. Комментарии к федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности / Е. П. Чикунова // Аудитор. - 2004. – № 2. - С. 19 - 28.

55. Бутинець Ф. Ф. Аудит: [підр. для студ. cпец. «Облік і аудит» вищих навч. закладів] / Ф. Ф. Бутинець – [3-тє вид., доп. і перероб.] – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 512 с.

56. Гутцайт Е. М. Аудит: концепция, проблемы, стандарты / Е. М. Гутцайт. – М.: Совр. экономика и право, 2000. – 80 с.

57. Давидов Г. М. Аудит: [підруч.] / Г. М. Давидов – К.: Знання, 2004. – 511 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

58. Донцова Л. В. Анализ финансовой отчётности: [уч.] / Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова; [3-те изд., перераб. и доп.] – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2005. – 368 с.

59. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація / Н. І. Дорош– К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 402 с.

60. Жила В. Г. Ревізія та аудит: [навч. посіб.] / В. Г. Жила– К.: МАУП, 1998. – 96с. – Бібліогр.: с. 93.

61. Кулаковська Л. П. Основи аудиту: навч. посіб. [для студ. вищ. закл. освіти] / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. - К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2002. - 504 с.

62. Фоміна О. В. Склад і класифікація користувачів інформації про продажі / О. В. Фоміна // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи: ІV міжвуз. наук. конф., присвяч. пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України О. С. Бородіна, 28 березня 2006 р.: тези доп. - Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – Київ. - 125 с. – С. 120-122.

63. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підр.] / В. Г. Швець – [2-ге вид., перероб. і доп.] – К.: Знання, 2006. – 525с. – Вища освіта ХХІ століття.

64. Соколов Я. В. Принцип непрерывности деятельности организации / Я. В. Соколов, С. М. Бычкова // Аудитор. -2006. -№ 5. – С. 23-28.

65. Аудит. Методика документування: Кол. авторів; [за заг. ред. І. І. Пилипенка]. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України. – 2003. – 457 с.

66. Bellovary Jodi L., Giacomino Don E., Akers Michael D. Weighing the Public Interest. Is the Going Concern Opinion Still Relevant? [Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті: http://www.nysscpa.org/cpajournal/2006/106/essentials/p16.htm.

67. Elizabeth K. Venuti. The Going-Concern Assumption Revisited: Assessing a Company’s Future Viability [Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті: http://www.nysscpa.org/cpajournal/2004/504/essentials/p40.htm.

68. Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов / Ожегов С. И.: [под ред. чл. - корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой] – [18-е изд., стереотип.] – М.: рус. яз., 1986. – 797 с.

69. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: [підруч.] / М. Т. Білуха – К.: ПП «Влада і Влада», 1996. – 320с., іл.

70. Рудницький В. С. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень: опорний конспект: [навч. посіб.] / В. С. Рудницький, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

71. Толковый словарь Живого Великорусского языка В. Даля: [испр. и значит. дополн. изд.]; под ред. проф. И. А. Бодуэна-Де-Куртенэ – С-Петербургъ-Москва.: Т-во М.О. Вольфъ. – 1907. – т. 1-3.

72. Философский словарь / [под ред. И. Т. Фролова] – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1981. – 445 с.

73. Малюга Н. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08. 06. 04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Малюга Н. М. - Київ, 2006. – 36 с.

74. Бакаев А. С. Нормативное обеспечение бухгалтерского учёта. Анализ и комментарии / А. С. Бакаев – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1997. – 343 с.

75. Суворов А. В. Российские ПБУ и МСФО: различия в принципах бухгалтерского учёта / А. В. Суворов // Аудитор. – 2007. - № 2. – С. 44-53.

76. Хорин А. Н. Принципы формирования бухгалтерской отчётности / А. Н. Хорин // Бухгалтерский учёт. – 2006. - № 23. – с. 50-52.

77. Москалёва Ю. Н. Принципы бухгалтерского учёта и их применение в сельском хозяйстве: дис. … канд. экон. наук: 08. 00. 12 / Москалёва Юлия Николаевна. - Новосибирск, 2005. – 256 с.

78. Большой экономический словарь / [авт. - сост. Борисов А. Б.] – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.

79. Дмитренко И. Н. Эволюция концептуального подхода к допущению непрерывности деятельности субъектов хозяйствования / И. Н. Дмитренко, И. Н. Белоусова // Международный бухгалтерский учёт. Ежемесячный научно-практический и теоретический журнал. – 2007. - № 10 (106). – С. 34-38.

80. Дмитренко И. Н. Эволюция концептуального подхода к допущению непрерывности деятельности субъектов хозяйствования / И. Н. Дмитренко, И. Н. Белоусова // Международный бухгалтерский учёт. Ежемесячный научно-практический и теоретический журнал. – 2007. - № 11 (107). – С. 49-54.

81. Редько К. О. Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. экон. наук: спец. 08. 06. 04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / К. О. Редько - Київ, 2002. – 20 с.

82. Дымова И. А. Международные стандарты бухгалтерского учёта / И. А. Дымова - М.: Главбух, 2000. – 156 с.

83. Энтони Р. Учёт: ситуации и примеры / Р. Энтони, Дж. Рис – М.: Финансы и статистика. – 1996. – 345 с.

84. Пятов М. Л. Допущение непрерывности деятельности в практике бухгалтерского учёта / М. Л. Пятов // Бухгалтерский учёт и аудит. – 1999. - № 9. – С. 87-92.

85. Ремизов Н. А. Непрерывность деятельности и аудит / Н. А. Ремизов // Финансовые и бухгалтерские консультации. – 2004. -№ 3. – С. 55-63.

86. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: [монографія] / С. Ф. Голов – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

87. Гура Н. Бухгалтерский учёт как наука, его принципы, предмет и объекты / Н. Гура // Бухгалтерський учёт и аудит. - 2007. - №6. – С. 3-8.

88. Бухгалтерский учёт для руководителя / [В. А. Быков, С. М. Бычкова, М. Л. Пятов, М. В. Семенова, Я. В. Соколов]. – М.: «Проспект», 2000. – с. 236.

89. Стоянов Е. А. Экспертная диагностика и аудит финансово-хозяйственного положення предприятия / Е. А. Стоянов, Е. С. Стоянова – М.: Перспектива, 1993. – 88 с.

90. Корецький Б. М. Економічна діагностика в аудиторській діяльності / Корецький Б. М. // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі] – Львів: ПП «Компакт-ЛВ», 2004. – 398 с.

91. Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: [монографія] / Л. А. Костирко – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Х.: Фактор, 2008. – 336 с.

92. Большая медицинская энциклопедия: в 30-и т. / [главн. ред. Б. В. Петровский]. - [изд. 3-е] - М., «Советская энциклопедия», 1977. - Т. 7. – 548 с. с илл., 8л. вкл.

93. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз. - [под ред. А. П. Евгеньевой]. – 2-е изд., испр. - Т. 1. А-Й. - 1981. – 698 с.; 2. К-О. 1982. – 736 с.

94. Украинский Советский Энциклопедический Словарь: в 3-х т. / [редкол.: А. В. Кудрицкий (ответ. ред.) и др.] – К.: Глав. Ред. УСЭ, 1988.

95. Новейший философский словарь / [сост. А. А. Грицанов] – Мн.: Изд. В. М. Скакун, 1998. – 896 с.

96. Голубева Н. А. Аудит как инструмент диагностики деятельности социально ответственной корпорации / Н. А. Голубева: сб. статей V Всерос. научно-практ. конф. [«Аудит, налоги и бухгалтерский учёт в Российской Федерации: основы, теория и практика»], (Пенза, 2006) – с. –112 – 115.

97. Мартиненко Н. М. Основы менеджмента: [уч.] / Н. М. Мартиненко. - К.: Каравела, 2003. – 496 с.

98. Костирко Р. О. Удосконалення аудиту фінансової звітності акціонерних товариств [монографія] / Р. О. Костирко. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 360 с.

99. Аудит предприятия. Организация аудиторских проверок и комплексный анализ финансовых рехультатов деятельности предприятия: уч. Пособие / Полисюк Г. Б., Кузьмина Ю. Д., Суханова Г. И. - М. «Экзамен», 2001. – 352 с.

100. Костирко Л. Аналітичне дослідження керованих параметрів ефективності фінансово-економічної діяльності / Л. Костирко // Аудитор України. – 2004. - № 1(41). – С. 22-26.

101. Терехов А. А. Контроль и аудит: основные методические приемы и технология / А. А. Терехов, М. А. Терехов– М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.: ил.

102. Усач Б. Ф. Організація і методика аудиту: [підр.] / Б. Ф. Усач, З. О. Душко, М. М. Колос – К.: Знання, 2006. – 295 с.

103. Бєлоусова І. М. Деякі аспекти затребуваності професії аудитора в контексті діючого законодавства / І. М. Бєлоусова // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут»: Темат. зб. наук. пр. Вип. 58, т. ІІ. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2005. - 220 с. – С. 206-211.

104. Аудит у посттатолітарному суспільстві: тези доп. за мат. Межрег. наук. конф., (Київ-Чернігів, 24-25 червня 2005 р.), 2005. – 225 с.

105. Ловінська Л. Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю із сучасних умовах господарювання в Україні / Л. Г. Ловінська, І. Б. Стефанюк. - К.: НДФІ, 2006. - 240 с.

106. Тарасова М. В. Аналитические процедуры в аудите: теоретический и практический аспекты: дис. …канд. экон. наук: 08. 00. 12 / Тарасова Марина Викторовна. - Иркутск, 2005. – 173 с.

107. Іваніна О. О. Аудит туристичної діяльності: [навч. посіб.] / О. О. Іваніна – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 256 с.

108. Кутер М. И. Теория бухгалтерського учёта: [уч.] / М. И. Кутер – [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: Финансы и статистика, 2003. – 640 с.: ил.

109. Дмитренко І. М. Роль і значення експертно-аудиторської діагностики в забезпеченні впевненості користувачів фінансової звітності / Дмитренко І. М., Бєлоусова І. М. // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. - Вип. 21, т. 3 / Голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 435с. - С. 214-220.

110. Господарський кодекс України, затверджений Верховною радою України від 16. 01. 03 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Кодексу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

111. Про господарські товариства. Закон України від 19. 09. 1991р. № 1576-ХІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Закону: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12.

112. Цивільний кодекс України, затверджений Верховною радою України від 16. 01. 2003р. № 435-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Кодексу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.

113. Про затвердження порядку подання фінансової звітності. Постанова Кабінету міністрів України від 28. 02. 2000 р. № 419 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=419-2000-%EF.

114. Кудря Я. В. Актуальні проблеми управління акціонерними товариствами в Україні / Я. В. Кудря // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №2(68) – С. 68-73.

115. Чикунова Е. П. Объем ответственности аудиторов: опыт США / Е. П. Чикунова // Аудитор. – 2004. - № 4. – С. 33-40.

116. Психологические основы материального стимулирования труда: [монографія] / [Гончаров В. Н., Радомский С. И., Радомская М. С., Курнос А. И., Додонов О. В., Путинцев А. В.]; под общ. ред. д. э. н., проф. В. Н. Гончарова. – Донецк: СПД Куприянов В. С. – 2006. – 240 с.

117. Механизмы реализации основных принципов гуманизации труда и трудовой мотивации: монография / [Гончаров В. Н., Радомский С. И., Радомская М. С., Додонов О. В.]. - Донецк: СПД Куприянов В. С. – 2006. – 200 с.

118. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа: [уч. пособие] / В. Н. Спицнадель – СПб.: Изд. дом «Бизнесс-пресса», 2000. – 326 с.

119. Максімова В. Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку / В. Ф. Максімова – К.: АВРІО, 2005, 264 с.

120. Афанасьев В. Г. Системность и общество / В. Г. Афанасьев – М.: Политиздат, 1980. – 368 с.

121. Бородіна О. М. Системний підхід у сучасних агроекономічних дослідженнях / О. М. Бородіна // Економіка і прогнозування. – 2004. - № 4. – С. 39-48.

122. Максимова В. Ф. Формалізація системного дослідження внутрішнього економічного контролю: [монографія] / Максимова В. Ф.: науч. изд. по рез. междунар. конф. [«Развитие бухгалтерського учёта и контроля в контексте интеграции»], (Житомир-Краматорск, 19-20 мая 2005); под ред. Ф. Ф. Бутынца. - ПП «Рута». – 588с. – С. 339-349.

123. Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): [монографія] / В. О. Шевчук – К.: Київ. держ. торг. -екон. ун-т, 1998. – 371 с.

124. Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): [монографія] / М. С. Пушкар – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 422 с.

125. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л. О. Лігоненко – К.: Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2001. – 580 с.

126. Виноградська А. М. Основи підприємництва: [навч. посіб.] / А. М. Виноградська - [2-ге вид., перероб. і доп.] – К.: Кондор, 2005 – 544 с.

127. Ковалёв В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: [уч.] / В. В. Ковалёв, О. Н. Волкова – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 424 с.

128. Кредісов В. А. Система суспільно-економічних чинників функціонування підприємництва / В. А. Кредісов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. - № 3(34). – С. 3-9.

129. Мескон М. Х. Основы менеджмента / Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф.; пер. с англ. – М.: «Дело», 1992. -702с.

130. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: в 2-х т. / И. А. Бланк – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 с.

131. Дениелс Джон Д. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Джон Д. Дениелс, Ли Х. Радеба; пер. с англ. - [6-е изд.] – М.: Дело, 1998. – 456 с.

132. Экономика предприятия: уч-к для вузов; под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. – [4-е изд., перераб. и доп.] – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 670 с. – (Серия «Золотой фонд российских учебников»).

133. Загальна інформація та фінансова звітність емітентів цінних паперів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.istock.com.ua.

134. Система розкриття інформації на фондовому ринку України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.smida.gov.ua.

135. Про Положення про здійснення зовнішніх перевірок якості аудиторських послуг в Україні. Рішення Аудиторської палати України від 26. 05. 2005 № 149/5. 2 [Електронний ресурс]. – К.: CD вид-во «Інфодиск», 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.: 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.

136. Про затвердження Концептуальної основи контролю аудиторської діяльності в Україні. Рішення Аудиторської палати України від 27. 09. 2007 № 182/3 [Електронний ресурс]. – К.: CD вид-во «Інфодиск», 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.: 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.

137. Про затвердження Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 “Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг". Рішення Аудиторської палати України від 27. 09. 2007 № 182/4 [Електронний ресурс]. – К.: CD вид-во «Інфодиск», 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.: 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.

138. Крылова Г. Д. Зарубежный опыт управления качеством / Г. Д. Крылова – М.: Издательство стандартов, 1992. – 140с.

139. Панкова В. А. Организация внешнего контроля качества аудиторских услуг в США / В. А. Панкова // Аудитор. – 2001. - №10. – С. 46-49.

140. Редько К. О. Організаційні та адміністративні аспекти контролю якості аудиторських робіт та послуг / К. О. Редько // Аудитор України. – 2004. - №17. - С. 19-22.

141. Церетелі Л. Г. Актуальні питання якості аудиту та її зовнішнього контролю / Л. Г. Церетелі, В. Н. Новосьолов // Аудитор України. – 2006. - №10 - С. 22-26.

142. Аренс А. Аудит / А. Аренс, Дж. Лоббек; [пер. с англ. под ред. проф. Я. В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 560 с.: ил. – (Серия по бухгалтерскому учёту и аудиту).

143. Аудит: [уч. для вузов] / [Подольский В. И., Поляк Г. Б., Савин А. А., Сотникова Л. В.]; под ред. проф. В. И. Подольского. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 432 с.

144. Внутрифирменные стандарты как гарантия качества предоставления аудиторских услуг: сб. тезисов и текстов выст. на Пятой межрег. научно-практ. конф. [«Внутрифирменные стандарты как гарантия качества предоставления аудиторских услуг»], (Запорожье, 19 – 20 мая 2006г.) / ЗТО САУ, ЗРО АПУ. - Запорожье, 2006. – 287 с.

145. Гончарук Я. А. Аудит / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький - [вид. 2-ге, перероб. та доп.] – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

146. Дмитренко И. Системно ориентированный аудит: проблемы методологии и тенденции развития / И. Дмитренко // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2007. - № 2. – С. 26-36.

147. Максимова В. Требования к оценке качества внутреннего экономического контроля / В. Максимова // Бухгалтерский учёт и аудит. –2005. - № 7. – С. 56-61.

148. Сухарева Л. О. Державний аудит: систематизація невирішених проблем та протиріч / Л. О. Сухарева, Т. В. Федченко // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. - [вип. 24]; голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – 425с. - с. 104-113.

149. Сухарева Л. О. Методологічні засади побудови концепції оцінки якості підсистеми контролю в діяльності бухгалтера / Сухарева Л. О., Садекова А. М. // Вісник ДонДУЕТ. - 2006. - № 4(32). Ч. 2. - С. 139-147.

150. Энциклопедия кібернетики: в 2-х т. – К.: Глав. ред. Укр. Сов. Энцикл., 1975. – т. 1 – 606 с., т. 2 - 619 с.

151. Дмитренко І. М. Оцінка безперервності діяльності суб’єктів господарювання в контексті Міжнародних стандартів аудиту / І. М. Дмитренко, І. М. Бєлоусова // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. - Вип. 19, т. 3 / Голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. -278с. – с. 30-36.

152. Белоусова И. Н. Мотивационный подход к аудиторской диагностике допущения непрерывности деятельности предприятия / И. Н. Белоусова // Аудит, налоги и бухгалтерский учет в Российской Федерации: основы, теория и практика: сб. статей VI Междунар. научно-практ. конф., 19-20 апр. 2007г.: матер. конф. - Рос. унив. Дружбы народов. - Пенза АНОО «Приволжский Дом знаний». – 238с. – С. 118-120.

153. Посібник з бухгалтерського обліку. Проект Tacic Європейського Союзу «Навчальна програма з бухгалтерського обліку в Україні». – К.: МПП «Селко», 2004. – 554 с.

154. Білуха М. Т. Аудит у бізнесі: [посіб. для бізнесменів] / М. Т. Білуха – Дніпропетровськ, фірма «Преском», 1994. - 240 с.

155. Білуха М. Т. Курс аудиту: [підр.] / М. Т. Білуха – К.: Вища шк. – Знання, 1998. - 574 с.

156. Бондар М. Аудит в АПК: [навч. посіб.] / М. І. Бондар – К.: КНЕУ, 2004. – 188 с.

157. Дерій В. А. Аудит: [курс лекцій] / В. А. Дерій, А. Я. Кізима – Тернопіль: Джура, 2002. - 86с.

158. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита / Р. Додж; пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, ЮНИТИ. 1992. - 240 с.

159. Дряхлов В. В. Основы аудита: [курс лекцій] / В. В. Дряхлов – [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: «Издательство Гном и Д», 2001. – 272 с.

160. Кузьминский А. Н. Организация бухгалтерского учёта, контроля и анализа: [уч.] / А. Н. Кузьминский; под ред. А. Н. Кузьминского. - К.: Вища школа, 1993. - 223 с.

161. Облік і аудит у банках: підр. / [Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М., Кривов`яз Т. В. та ін.]; за заг. ред. проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 536 с.

162. Робертсон Дж. К. Аудит / Дж. К. Ро6ертсон - М.: КРМО і «Контакт», 1993. - 496 с.

163. Рудницький В. С. Методологія і організація аудиту / В. С. Рудницький – Тернопіль: Економ думка, 1998. – 192 с.

164. Савченко В. Я. Аудит: [навч. посіб.] / В. Я. Савченко – К.: КНЕУ, 2002. – с. 322.

165. Шеремет А. Д. Аудит: [уч.] / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц – [2-е изд., доп. и перераб.] – М.: ИНФРА-М, 2001. – 352 с.

166. Byelousova I. M. Methodological aspects of expert-auditor diagnostics of the going concern / I. M. Byelousova // Розвиток наукових досліджень 2006: ІІ міжнар. наук.-практ. конф. Т. 9, 27-29 листопада 2006р.: матер. конф. - Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2006. – 158 с. – С. 21-24.

167. Выборова Е. Н. Финансовая диагностика в системе управления субъектом хозяйствования / Е. Н. Выборова // Аудитор. – 2004. - № 12. - С. 38-41.

168. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: [монографія] / [Кизим М. О., Забродський В. А., Зінченко В. А., Копчак Ю. С.] – Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 144 с.

169. Савчук В. П. Диагностика предприятия: поддержка управленческих решений / В. П. Савчук – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 175 с.

170. Ковалёв А. П. Диагностика банкротства / А. П. Ковалёв – М.: АО «Финстатинформ», 1995. – 398 с.

171. Драгун Л. Основные направления развития функций аудита / Л. Драгун, Е. Винниченко // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2003. - № 3. – С. 59-61.

172. Генералова Н. В. МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты» / Н. В. Генералова // Бухгалтерский учёт. – 2007. - №12. – С. 60-65.

173. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Наказ Міністерства фінансів України від 28. 05. 1999р. № 137 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0392-99.

174. Бикова В. Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення – оцінка й управління / В. Г. Бикова, Ю. М. Ряснянський // Фінанси України. - 2005. - № 6. – С. 56-61.

175. Сіменко І. В. Аналіз фінансово-економічного потенціалу підприємства: навч. посіб. [для студ. денної і заочної форми навч., спец. 7. 050106 «Облік і аудит»] / І. В. Сіменко, І. М. Бєлоусова, О. О. Батлукова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. - 169 с.

176. Сіднєва Ж. К. Особливості управління якістю в харчовій промисловості / Ж. К. Сіднєва // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - №8 (75). – с. 59-63.

177. Палий В. Ф. Теория бухгалтерського учёта: [уч. пособие] / В. Ф. Палий, Я. В. Соколов – М.: Финансы и статистика, 1984. – 279 с., с ил.

178. Петренко С. М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем: [монографія] / С. М. Петренко – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – 290 с.

179. Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок її використання і застосування. Наказ Держкомстату України від 07. 08. 1998р. № 272/219 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0712-98.

180. Петренко С. Н. Контроллинг: [уч. пособие] / С. Н. Петренко, Л. А. Сухарева – Донецк: ДонГУЕТ, 2003. – 365 с.

181. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб. [для студ. спец. 7. 050106 "Облік і аудит"]; за ред. д. е. н., проф. Ф. Ф. Бутинця, к. е. н., доц. М. М. Шигун. - Житомир: ЖДТУ, 2004. - 352 с.

182. Дмитренко І. М. Інформаційні потоки в системі аудиторської діагностики допущення безперервності діяльності підприємства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / І. М. Дмитренко, Бєлоусова І. М. // Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах транзитивної економіки: Міжнар. наук.-практ. конф., 25 травня 2007 р.: тези доп. – Донецьк, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2007. - 375с. – С. 249-252.

183. Про затвердження Методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій. Наказ Агентства з питань банкрутства від 27. 06. 97р. № 81 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-97.

184. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Наказ Міністерства економіки України від 19. 01. 06р. № 14 [Електронний ресурс]. – К.: CD вид-во «Інфодиск», 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.: 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.

185. Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. Постанова правління Національного банку України від 06. 07. 2000р. № 279 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0474-00.

186. Закалінська К. О. Сучасний аналіз зовнішніх стандартів аудиту як основа розробки політики внутрішньофірмової стандартизації / К. О. Закалінська // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. - Вип. 19, т. 3/ Голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 278с. - С. 36-44.

187. Кармайкл Д. Р. Стандарты и нормы аудита / Д. Р. Кармайкл, М. Бенис; пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 527 с.

188. Петрик Е. Последующие события и оценка их аудитором в соответствии с международными и национальными нормативами аудита / Е. Петрик // Бухгалтерский учёт и аудит. – 1999. - №5. – С. 31-36.

189. Бєлоусова І. М. Реалізація механізму аудиторської діагностики припущення безперервності: суттєвість помилки в фінансовій звітності / І. М. Бєлоусова // Стратегія якості у промисловості і освіті: IV Міжнар. конф. Т. І, 30 травня – 6 червня 2008р.: матер. конф. – Дніпропетровськ-Варна: Волант-ТУ-Варна, 2008. - 850с. – С. 659-662.

190. Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій. Наказ Агентства з питань банкрутства від 23. 02. 1998р. № 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0214-98.

191. Сіменко І. В. Аналітичний інструментарій експертно-аудиторської діагностики безперервності діяльності господарюючого суб’єкта / І. В. Сіменко, І. М. Бєлоусова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць в 4 т. - Вип. 215, т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. -308с. – С. 533-538.

192. Матвийчук А. Диагностика банкротства предприятий / А. Матвийчук // Экономика Украины. – 2007. - № 4. – С. 20-28.

193. Заварихин Н. М. Методы аудита / Н. М. Заварихин, Ю. В. Потехина // Аудитор. – 2005. - № 7. - С. 39 - 48.

194. Петрик Е. Проблемы уточнения и развития методов, способов и приемов аудита / Е. Петрик // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2004. - № 11. – С. 60-63.

195. Чернелевський Л. М. Аудит: [навч. посіб.] / Л. М. Чернелевський, Н.І. Беренда – К.: Міленіум, 2002. – 466 с.

196. Дмитренко І. М. Автоматизація аудиторських процедур: стан, проблеми та перспективи / І. М. Дмитренко, І. М. Бєлоусова // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи: ІV міжвуз. наук. конф., присвяченій пам’яті д. е. н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України О. С. Бородкіна, 28 бер. 2006р.: тези доп. / Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – – 125 с. - С. 58-61.

197. Інформаційно-довідникові системи аудиту // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cct.com.ua.

198. Програми автоматизації аудиту // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.auditxp.ru.

199. Програми автоматизації аудиту / /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.deloitte.com.

200. Програми автоматизації аудиту / /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.docaydit.ru/programms.

201. Светин Д. Заводной аудит. Обзор аудиторских программ / Д. Светин // Двойная запись. - 2004. - № 8 - С. 84-88.

202. Івахненков С. В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології / С. В. Івахненков – К.: Знання, -2005. – 286 с.

203. Кузуб О. А. Комп’ютеризація аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики / О. А. Кузуб // Аудитор України. – 2006. - № 22 (106). – С. 12-15.

204. Зимовець В. В. Акумуляція фінансових ресурсів та економічний розвиток: [монографія] / Зимовець В. В.; відп. ред. д.е.н., проф. В. І. Кононенко. – Ін-т економіки НАНУ, 2003. – 314 с.

205. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрямки: монографія / Федосов В., Опарін В., Льовочкін С.; за наук. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.

206. Свірський В. Фінансовий потенціал: теоретико-концептуальні засади / В. Свірський // Світ фінансів. -2007. - №4(13). – С. 43-51.

207. Стецюк П. А. Економічна сутність фінансових ресурсів / П. А. Стецюк // Фінанси України. - 2007. - №1. – С. 129-143.

208. Сабитова Н. М. О понятии финансового потенциала региона и методология его оценки / Н. М. Сабитова // Финансы. – 2003. - №2. – С. 63-65.

209. Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність». Закон України від 14. 09. 2006р. № 140-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Закону: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=140-16.

210. Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29. 12. 2004р. № 336 [Електронний ресурс]. – К.: CD вид-во «Інфодиск», 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.: 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.

211. Застосування Міжнародних стандартів для підготовки аудиторських висновків. Подготовка аудиторских висновків про фінансову звітність (МСА 700) // Аудитор України. – 2005. - № 12 (74). – С. 19-27.

212. Скобара В. В. Аудит: методология и организация / В. В. Скобара – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998г. - 576 с.

213. Тарасова М. В. Аналитические процедуры как инструмент повышения качества аудитор ской проверки / М. В. Тарасова // Аудитор. – 2005. – С. 19-23.

214. Гутцайт Е. М. Отечественные правила (стандарты) аудита и их использование / Гутцайт Е. М., Островский О. М., Ремизов Н. А. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. – 384 с.

215. Бєлоусова І. М. Аналітичні процедури як інструмент здійснення експертно-аудиторської діагностики допущення безперервності / І. М. Бєлоусова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: зб. наук. праць. - [Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва] – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. - № 13 (1), - 278с. – с. 108-113.

216. Философский словарь / [ред. М. М. Розенталя]. - [3-е изд.] - М.: Политиздат, 1975. – 495 с.

217. Современный философский словарь / [ред. д.ф.н., проф. В. Е. Кемерова]. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2004. – 864 с.

218. Ващенко Л. О. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення: [монографія] / Л. О. Ващенко, П. М. Сухарев. – Донецьк: «Вебер» (Донецька філія), 2007. – 185 с.

219. Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: [навч. пос.] / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.

220. Павленко А. Ф. Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємства»: наук. Доповідь / А. Ф. Павленко, М.Г. Чумаченко– К.: КНЕУ, 2001. – 88 с.

221. Зевайкина С. Н. Диагностика вероятности банкротства организации / С. Н. Зевайкина // Аудитор. – 2005. - № 9. – С. 31-38.

222. Кучеренко О. Щодо застосування частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України / О. Кучеренко, С. Казиміров // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2007. - № 11-12. – С. 34-37.

223. Баранов К. С. Оценка финансовой устойчивости предприятия по РСБУ и МСФО / К. С. Баранов // Международный бухгалтерский учёт. -2007. - № 10 (106). – С. 13-22.

224. Мных Е. Экономический анализ в системе антикризисного управления предприятием / Е. Мных // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2006. - № 6. – С. 33-37.

225. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятий / Ж. Ришар; пер. с фр. под ред. Л. П. Белых. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 375 с.

226. Фёдорова Г. В. Финансовый анализ предприятия при угрозе банкротства: уч. пособие / Г. В. Фёдорова - М.: Омего-Л, 2003. – 272 с.

227. Грачёв А. В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: уч.-практ. Пособие / А. В. Грачёв – М.: Издательство «Фин-пресса», 2002. – 208 с.

228. Петруха С. Фінансово-господарські показники роботи харчової промисловості України: аналіз фінансових результатів / С. Петруха, М. Колотуша // Економіст. – 2006. - № 11. – С. 44-50.

229. Гончарук А. Г. О природе экономической эффективности предприятий пищевой промышленности / А. Г. Гончарук // Економіка промисловості. – 2008. - №1(40). – С. 83-90.

230. Костирко Л. А. Аналіз та оцінка фінансової рівноваги господарюючого суб’єкта / [«Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах транзитивної економіки»], (25 травня 2007 р.) / Донецьк, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2007. -375с. – С. 136-139.

231. Маслов И. В. Методы прогнозирования банкротства предприятий / И. В. Маслов // Продуктивность. – 2004. - № 1. – С. 12-14.

232. Черняк О. І. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та можливого його банкротства / Черняк О. І., Крехівський О. В., Монаков В. О., Ящук Д. В. // Статистика України. - 2003. - № 4. - С. 87-94.

233. Шевченко Г. О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: [монографія] / Г. О. Шевченко, О. І. Олексюк – К.: КНЕУ, 2002. – 192 с.

234. Терещенко О. Дискриминантная модель интегральной оценки финансового положения предприятия / О. Терещенко // Экономика Украины. – 2003. - № 8. - С. 38-44.

235. Про програми удосконалення знань аудиторів. Рішення аудиторської палати україни від 02. 02. 2006р. № 159/3 [Електронний ресурс]. – К.: CD вид-во «Інфодиск», 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.: 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.

236. Grice J. S., Sr. Bankruptcy Prediction Models and Going Concern Audit Opinions Before and After SAS No. 59 [Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті: http://www.westga. edu/~bquest/2000/bankrupt.html.

237. Банковское дело; под ред. проф. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 220 с.

238. Траченко Л. Блок-схема управління якістю в промисловості / Л. Траченко // Вісник ТНЕУ. – 2007. - №1. – С. 79-85.

239. Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Требования, предъявляемые к внутренним стандартам аудиторских организаций». Протокол Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации от 20. 10. 1999г. № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу стандарту: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_3619.html.

240. Бєлоусова І. М. Обґрунтування та уніфікація структури внутрішньофірмових стандартів аудиту / І. М. Бєлоусова // Вісник соціально-економічних досліджень. – [вип. 28]; редкол.: проф. Звєряков М. І., доц. Ковальов А. І., проф. Буркинський Б. В., проф. Валуєв Б. І., проф. Редькін О. С., та ін. - Одеса: ОДЕУ, 2007. – 196 с. - С. 26-31.

241. Бычкова С. М. Внутрифирменные стандарты аудита / С. М. Бычкова, Е. Ю. Итыгилова; под ред. С. М. Бычковой. - М.: Изд-во «Бухгалтерский учёт», 2006. – 544 с.

242. Хохлявин С. А. Система прослеживаемости в пищевой цепочке: цели, приципы и разработка по стандарту ISO 22005:2007 / С. А. Хохлявин // Пищевая промышленность. – 2007. - №2. – С. 6-10.

243. Середин С. Н. Повышение конкурентоспособности продукции – приоритетное направление развития отрасли / С. Н. Середин // Пищевая промышленность. – 2007. - №1. – С. 38-40.

244. Труш В. Концептуальные основы стратегического планирования аудиторской проверки / Труш В., Чебан Т., Яценко В. // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2005. - № 5. – С. 50-58.

245. Методические рекомендации. Документирование: научно-методическая конференция "Аудит в соответствии с МСА" в рамках проекта ТАСИС "Реформа Российского Аудита" [Електронний ресурс]. – Режим доступу до рекомендацій: http://www.gaap.ru/biblio/audit/tasis/004.asp.

246. Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності. Лист Міністерства фінансів України від 29. 07. 2003р. № 04230-04108 [Електронний ресурс]. – К.: CD вид-во «Інфодиск», 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.: 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.

247. Кизь В. В. Методические основы оценки качества аудита. Дис. … канд. экон. наук: 08. 00. 12 / Кизь Владимир Владимирович. - Новосибирск, 2003. – 160 с.

248. Сухарева Л. О. Вплив результатів діагностики допущення безперервності на характер аудиторського висновку / Л. О. Сухарева, І. М. Бєлоусова // Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: теоретико-практичне значення та напрямки подальшого розвитку: VI-ая Міжнар. наук. конф., 18-19 жовт. 2007р.: тези та тексти виступів. – ЖДТУ. - Житомир, 2007. – 336 с. С. 293-298.

249. Бєлоусова І. М. Внутрішньофірмовий контроль якості результатів аудиторської діагностики допущення безперервності діяльності підприємств-клієнтів / І. М. Бєлоусова // Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали міжнар. наук. –практ. конф. Т. ІІ., 4-6 жов. 2007р.: матер. конф. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. – 315с. – С. 278-280.