Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Малый бизнес \ 4219. Дипломна робота Державна фінансова підтримка діяльності підприємств на прикладі СТОВ «Богданівське»

Дипломна робота Державна фінансова підтримка діяльності підприємств на прикладі СТОВ «Богданівське»

« Назад

Код роботи: 4219

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Малий бізнес

Тема: Державна фінансова підтримка діяльності підприємств на прикладі СТОВ «Богданівське»

Кількість сторінок: 105

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 1600 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Характеристика поняття та основної суті державної фінансової підтримки діяльності підприємств

1.2. Основні завдання державної фінансової підтримки діяльності підприємств

1.3. Критерії відбору підприємств для надання державної фінансової підтримки діяльності підприємств

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

2.1. Основні інструменти фінансової підтримки підприємств України на прикладі СТОВ «Богданівське»

2.2. Аналіз обсягів і структури державної підтримки підприємств в 2016-2018 році

2.3. Основні можливі ризики державної підтримки підприємств

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. Міжнародний досвід підтримки малих та середніх підприємств

3.2. Шляхи покращення державної підтримки підприємств за допомогою фінансових інструментів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність теми. У сучасному геоекономічному просторі саме розвиток малого підприємництва може виступати локомотивом прискорення темпів соціально-економічного розвитку національної економіки, забезпечення інноваційного зростання, підвищення продуктивної зайнятості населення і послаблення соціальної напруги. Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до уповільнення темпів зростання кількості малих підприємств і чисельності зайнятих на них працівників, зберігаються диспропорції у їх територіальній структурі, зменшується частка малого підприємництва у загальнодержавних обсягах виробництва, погіршуються інші якісні параметри його розвитку.

В цих умовах особливої уваги заслуговує розгляд заходів державної підтримки малого підприємництва, необхідність її реформування як на державному, так і на регіональному рівнях, оскільки саме тут зосереджені інноваційно-інвестиційний, людський потенціали, які потребують формування адекватних механізмів державної підтримки розвитку малого бізнесу. Зазначені обставини зумовлюють особливу актуальність для української науки державного управління дослідження регулятивних проблем формування ефективної державної політики підтримки розвитку малого підприємництва.

На сьогоднішній день багатоаспектні проблеми державної підтримки розвитку малого підприємництва досліджують у своїх працях такі українські науковці, як: Я. Берсуцький, З. Варналій, Л. Воротіна, В. Геєць, О. Дацій, А. Дєгтяр, М. Долішній, В. Колот, І. Комарницький, Т. Кондратюк, М. Корецький, В. Кредісов, О. Кужель, О. Кузьмін, О. Лебединська, О. Мордвінов, А. Пасхавер, С. Покропивний, В. Плакіда, В. Юрченко та ін. Серед зарубіжних учених необхідно відзначити роботи Дж. Кейнса, Д. Рікардо, Ж. Сея, А. Сміта, Й. Шумпетера та ін.

Проте, незважаючи на цінність проведених досліджень, окремі проблеми державної підтримки розвитку малого підприємництва залишились невирішеними. Так, потребують подальшого дослідження аспекти реалізації підприємницької функції в умовах розвинутої ринкової економіки, не визначено вплив існуючих регуляторних бар’єрів на розвиток малого підприємництва. Недостатньо розробленими залишаються й питання формування цілісної системи державної підтримки розвитку малого підприємництва, методологічних засад і методичних аспектів створення децентралізованої системи управління малим підприємництвом, ефективних організаційних та економічних механізмів його активізації на регіональному рівні. Саме цим зумовлене обрання теми дисертаційної роботи та її актуальність.

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних та методологічних засад, розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення державної політики підтримки розвитку малого підприємництва в Україні.

Для досягнення поставленої мети в роботі були визначені та реалізовані такі завдання:

- узагальнити результати теоретичних досліджень розвитку малого підприємництва як ключового елемента соціально-економічного розвитку національної економіки та системного об’єкта державної політики;

- опрацювати концептуальні підходи до визначення сутності державної політики у сфері підтримки малого підприємництва;

- визначити об’єктивні основи формування державної підтримки малого підприємництва;

- дослідити регуляторні бар’єри в сфері малого підприємництва;

- проаналізувати сучасний стан державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні;

- обґрунтувати особливості державної підтримки розвитку малого підприємництва в регіонах;

- запропонувати науково-методичні підходи до створення децентралізованої системи управління малим підприємництвом;

- розробити заходи щодо удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні;

- визначити основні напрями підвищення ефективності механізму формування державної підтримки малого бізнесу.

Об’єктом дослідження є процес формування державної політики підтримки розвитку малого підприємництва в Україні.

Предметом дослідження є державна політика підтримки розвитку малого підприємництва в Україні.

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах управлінської та економічної наук. У роботі використано:

- логічний метод – для дослідження еволюції постановки проблеми й наступності її вирішення;

- абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення й формування висновків;

- економіко-статистичний – для аналізу сучасного стану державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні;

- методи аналізу і синтезу – для розробки системи інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку інновацій;

- розрахунково-конструктивний – з метою удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації державної політики підтримки малого бізнесу;

- експериментальний – для розробки системи концептуальних положень і заходів стратегії розвитку суб’єктів малого підприємництва Україні;

- порівняльного аналізу – для зіставлення ефективних форм і механізмів державної політики підтримки розвитку малого підприємництва в України.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти Верховної Ради України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, матеріали Комітету Регіонів Європейського Союзу, теоретичні та практичні напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених, періодичні видання, статистичні збірники, матеріали науково-практичних конференцій.

Структурно робота складається з вступу, висновків, трьох основних розділів, списку використаної літератури, додатків.

ВИСНОВКИ

У роботі здійснене теоретичне узагальнення і запропоновані напрями розв’язання важливої науково-прикладної задачі щодо вдосконалення державної політики підтримки розвитку малого підприємництва в Україні. Результати дослідження дозволили зробити теоретичні та практичні висновки, основними з яких є наступні.

У роботі на основі узагальнення наявних наукових досліджень визначено, що витоками розвитку теорії розвитку малого підприємництва є методологічні підходи, сформовані в межах теорії державного управління представниками шкіл класичної та неокласичної політекономії, які передбачали поглиблення ринкових соціально-економічних трансформацій за допомогою динамічного розвитку малого підприємництва, що потребує впровадження його державної підтримки. Базуючись на цих позиціях, запропоновано використовувати критерії віднесення до малого підприємництва відповідно до рекомендацій щодо визначення малих і середніх підприємств Європейського Союзу, оскільки різні класифікаційні ознаки (критерії) належності підприємства до розряду малих, які використовують у різних країнах, утруднюють коректні порівняння рівня розвитку малого бізнесу. Доведено необхідність цілеспрямованого державного управління розвитком малого бізнесу як системного процесу створення сприятливих умов та стимулювання до саморозвитку малого підприємництва відповідно до цілей суспільного прогресу.

У роботі систематизовано концептуальні підходи до сутності державної політики у сфері підтримки малого підприємництва, що передбачають в якості центру локалізації зусиль та цілеорієнтації для активізації розвитку малого підприємництва саме державну підтримку. Завдяки домінуючим у сучасній економічній теорії підходам: структурного, поведінкового та функціонального, – державна підтримка визначається або як процес, або як ключовий фактор економічних перетворень. Поглиблено понятійній апарат, зокрема запропоновано дефініцію «державна політика підтримки розвитку малого підприємництва» тлумачити як цілісну систему форм і методів ефективної взаємодії ключових елементів механізму регулювання розвитку малого бізнесу, спрямованого на узгодження інтересів у межах повноважень органів державного управління для усунення економічних протиріч та активізації функціональної ролі малого підприємництва. Обґрунтовано, що раціональний розподіл функцій між різними рівнями управління розвитком малого підприємництва при збереженні за центральними органами загальних координаційних функцій забезпечить єдність економічного простору і господарського регулювання з формуванням ієрархічної інфраструктури підтримки малого підприємництва.

Визначено об'єктивні основи формування державної підтримки малого підприємництва, що дозволяють державі втручатися в економічні процеси для усунення та вирішення тих проблем, з якими ринковий механізм не може впоратися самостійно, спираючись на дію закону попиту та пропозиції, конкуренцію та свободу підприємництва. Це зумовило посилення регулюючої ролі держави у економічному зростанні суб’єктів малого підприємництва з метою кращої їх адаптації до умов господарювання та підвищення ефективності підприємницької діяльності. Обґрунтовано зміст механізму державної підтримки розвитку малого підприємництва як сукупність організаційно-економічних і адміністративних методів впливу, важелів та інструментів регулювання на сферу підприємництва для формування сприятливого бізнес-середовища.

За результатами діагностики регуляторних бар’єрів у сфері малого підприємництва доведено необхідність застосування методів системного аналізу, програмно-цільового та процесного підходів при оцінюванні результативності регуляторної політики держави. Базуючись на цих позиціях, у дисертації удосконалено методичні підходи до оцінки інституціонального середовища формування державної політики підтримки розвитку малого підприємництва з визначенням оперативних засобів впливу й системоутворювальних регуляторів для проведення податкової, економічної, адміністративної реформ. Це здійснено за пріоритетами державної політики шляхом зменшення адміністративного та фіскального тиску на підприємців; формування системи моніторингу результативності дії прийнятих регуляторних актів, підвищення якості надання управлінських послуг суб’єктам підприємницької діяльності, упровадження нових ефективних механізмів державної підтримки підприємництва, розвиток інноваційної інфраструктури.

Проведено аналіз багатофункціональних залежностей та факторів впливу на розвиток малого підприємництва як сектора економіки в Україні з метою виявлення резервів підвищення ефективності всієї системи управління малим підприємництвом через посилення державної політики його підтримки, запровадження дієвих механізмів підтримки соціально значущих проектів та підвищення ролі малого підприємництва у вирішенні проблем зайнятості, зростання доходів населення, активізації ділової активності в країні.

Накопичені проблеми у функціонуванні системи державної підтримки суб’єктів малого підприємництва, перманентне й непередбачене законотворення та відсутність системного підходу щодо формування концептуально-програмної бази підтримки підприємництва й нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності зумовлює глибокі диспропорції між якісними і кількісними критеріями ефективності діяльності малого підприємництва; спричиняє зменшення питомої ваги продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої в країні продукції, збільшення кількості збиткових малих підприємств та обсягів тінізації підприємницької діяльності тощо.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адміністративна реформа в Україні: міфи і реалії / Матеріали «круглого столу»: Український незалежний центр політичних досліджень. – К., 2015. – 71 с.

2. Азьмук Н. А. Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні / Н. А. Азьмук. – К.: КНЕУ, 2014. – 203 с.

3. Алабин А. М. Роль государства в развитии сектора малых промышленных предприятий Италии / А. М. Алабин // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. – 2017. – № 2. – С. 25-43.

4. Алексєєв І. Кооперація малого та великого бізнесу і державні інтереси // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К.: Вид–во УАДУ, 2013. – Вип. 2. – В 4 ч. Ч. IV. – С. 3-8.

5. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: определение, преимущества, перспективы / Г. Андрощук, В. Денисюк // Бизнес-Информ. – 2016. – № 7. – С. 10.

6. Андрущенко В. Л. Західна фінансова думка про природу державних фінансів / В. Л. Андрущенко // Фінанси України. – 2017. – № 9. – С. 21–25.

7. Аузан А. Административные барьеры в экономике: задачи деблокирования / А. Аузан, П. Крючкова // Вопросы экономики. – 2017. – № 5. – С. 73–88.

8. Бакуменко В. Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого розвитку / В. Бакуменко, В. Князєв, Ю. Сурмін // Вісник УАДУ. – 2016. – № 2. – С. 18.

9. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? / И. Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2017. – 242 с.

10. Барановський О. Державна підтримка малого бізнесу: світовий досвід і Україна / О. Барановський // Економіка України. – 2017. – № 6. – С. 74–79.

11. Баранов О. Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи / О. Баранов. – К.: СофтПрес, 2018. – 316 с.

12. Батанов О. В. Муніципальне право зарубіжних країн: навч. посіб. / О. В. Батанов, В. М. Кампо; Академія муніціпального управління (м. Київ); НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – К.: Знання України, 2017. – 148 с.

13. Бедринець М. Д. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні / М. Д. Бедринець // Фінанси України. – 2018. – № 2. – С. 96–104.

14. Берсуцкий Я. Г. Государственное регулирование малого бизнеса (опыт и проблемы) / Я. Г. Берсуцкий. – Донецк: Ин–т экономико-правовых исследований НАН Украины. –2018. – 20 с.

15. Бізнес-середовище в Україні – 2012: [звіт] / Міжнародна фінансова корпорація; Проект «Розвиток підприємництва в Україні». – К.: Міжнародна фінансова корпорація, 2017. – 108 с.

16. Биковченко Л. М. Економічна сутність лізингу / Л. М. Биковченко // Фінанси України. – 2018. – № 11. – С. 75–77.

17. Білоус Г. М., Демідіон В. О., Романюк С. А. Мале підприємництво – стан розвитку, необхідність змін та послідовність рішень / Г. М. Білоус, В. О. Демідіон, С. А. Романюк // Фінансова консультація. – 2017. – № 49–52. – С. 6–11.

18. Бутенко А. І. Проблеми розвитку підприємництва в інформаційному секторі економіки та напрямки підвищення ефективності його державного регулювання / А. І. Бутенко, І. М. Сараєва, Н. І. Носова; НАН України; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса: Фенікс, 2017. – 117 с.

19. Варналій З. С., Волянська Г. М., Кампо В. М., Ковтунець В. В., Копченко І. М. Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: теорія і практика / З. С. Варналій (ред.), В. М. Кампо (ред.). – К.: Знання України, 2018. – 379 с.

20. Варналій З. С., Кампо В. М., Миронова Г. А., Росіхіна В. Ю., Сергійко О. В. Актуальні проблеми права і державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні: зб. наук. праць / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва; З. С. Варналій (ред.), В. М. Кампо (ред.). – К., 2018. – 132 с.

21. Варналій З. С. Державна регуляторна політика у сфері малого підприємництва / З. С. Варналій, І. С. Кузнецова; НАН України; Інститут економічного прогнозування. – К., 2018. – 104 с. – ISBN 754-7068-13-1.

22. Варналій З. С. Мале підприємництво в країнах з перехідною економікою (проблеми державної підтримки) / З. С. Варналій, О. В. Сергійко; Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – К., 2018. – 65 с. – ISBN 897-3255-18-1.

23. Верстюк С. Коррупция: определение, причины появления, влияние на экономику / С. Верстюк // Экономика Украины. – 2017. – № 3. – С. 66-74.

24. Верхан П. Х. Підприємець: його економічна функція та суспільно-політична відповідальність / П. Х. Верхан. – К.: ЮРІНКОМ, 2017. – 60 с.

25. Войтович А. И., Соловьев В. П. Поддержка инновационной деятельности в регионах США: опыт малых предприятий и исследовательских центров / А. И. Войнович // Проблемы науки. – 2018. – № 2. – С. 26–32.

26. Влияние сектора информационных технологий на национальную экономику и перспективы создания «электронного правительства»: по материалам исследований компаний IDC и RAND. // Информационный бюллетень Microsoft. – 2018. – Вып. 15. – 260 с.

27. Вознюк М. А. Концептуальні аспекти політики сприяння розвитку підприємництва в Україні / М. А. Вознюк; Т. С. Смовженко (відп. ред.); Інститут регіональних досліджень НАН України; Національний банк України. – Львів, 2018. – 56 с. – ISBN 747-2255-15-1.

28. Воротін В. Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій: монографія / В. Є. Воротін. – К.: Вид-во УАДУ, 2018. – 392 с. – ISBN 387-8512-18-1.

29. Герчикова И. Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное / И. Н. Герчикова. – М.: Издательство «Консалтбанкир», 2018. – 704 с.

30. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання / В. М. Геєць. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2018. – 344 с.

31. Гнатцов О. Г. Малий і середній бізнес в Україні: від стратегії зростання до стратегії розвитку [Електронний ресурс] / О. Г. Гнатцов. – Режим доступу: http://www. niss.gov.ua/Table/Jalilo19/.

32. Голобуцкий О. П. Електронний уряд / О. П. Голобуцкий, О. Б. Шевчук. – К.: Атлант UMS, 2017. – 174 с.

33. Гончарова В. Г. Механізми державної фінансово–кредитної підтримки розвитку малого підприємництва [Електронний ресурс] / В. Г. Гончарова // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – №4. – Режим доступу до журналу: http: // www.dy.nayka.com.ua.

34. Гончарова В. Г. Науково–методологічні підходи до формування державної підтримки малого підприємництва / В. Г. Гончарова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 10. – С. 47–51.

35. Гончарова В. Г. Удосконалення процесу забезпечення інформаційної підтримки малого підприємництва / В. Г. Гончарова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 11. – С. 33–36.

36. Гончарова В. Г. Концептуальні підходи до визначення сутності державної політики у сфері підтримки малого підприємництва / В. Г. Гончарова // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 2/2016. Державне управління та місцеве самоврядування. – К.: ВПЦ АМУ, 2018. – С. 480–492.

37. Гончарова В. Г. Роль держави у малому та середньому підприємництві / В. Г. Гончарова // Вісник Чорноморського державного університету: Серія «Управління» Вип. 4/2016. Державне управління та місцеве самоврядування. – М.: ВПЦ ЧДУ, 2018. – С. 81–89.

38. Гончарова В. Г. Так будемо раді Верховній нашій Раді! Или что сулит предпринимателям проект Налогового Кодекса / В. Г. Гончарова // Орієнтир. – 2017. – № 39(649). – С.4–7.

39. Гончарова В. Г. Забезпечення публічних інтересів у державному регулюванні підприємницької діяльності / В. Г. Гончарова // Альянс наук: вчений вченому: матеріали ІV Між нар. наук.–практ. конф., 25–26 лют. 2016 р.: [у 8 т.] – Д.: Біла К. О., 2018. – Т.1. – С. 18–21.

40. Гончарова В. Г. Державне регулювання фінансової діяльності як один з напрямків державної підтримки малого підприємництва / В. Г. Гончарові // Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., 26–27 трав. 2016 р. – Луцьк: АТ Квітень, 2018. – С. 24–26.

41. Гончарова В. Г. Зарубіжний досвід державної політики підтримки малого підприємництва / В. Г. Гончарова // «Ольвійський форум – 2018: стратегії України в геополітичному просторі»: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., 8–12 черв. 2016 р. – Миколаїв. – С. 15–16.

42. Гончарова В. Г. Зусилля держави на створенні умов для розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва / В. Г. Гончарова // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., 19–20 трав. 2016 р. – Умань: Черкаська обласна друкарня, 2018. – С. 191–193.

43. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 18; № 19-20; № 21-22. – Ст. 144.

44. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові, організаційні засади: навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. – Л.: Вид-во Нац. ін-ту «Львівська політехніка», 20012. – 352 с.

45. Державне управління: словник-довідник / за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К.: Вид-во УАДУ, 2017. – 228 с.

46. Дідьківська Л. І. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Л. І. Дідьківська, Л. С. Головко. – К.: Знання-Прес, 2018. – 209 с.

47. Довідник підприємця: Підтримка малого та середнього бізнесу в Україні / Агентство з розвитку малого та середнього підприємництва / Л. М. Яковлєва (уклад.). – К., 2017. – 175 с.

48. Доктрина Приватної Ініціативи: Стратегічні засади розвитку підприємництва в Україні / Координаційно-експертний Центр Об’єднань Підприємців України / Олександр Іванович Бойко (упоряд.). – К., 2018. – 27 с.

49. Домбровський Я. Інноваційна практика польських підприємств / Я. Домбровський, І. Коладкевич; Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні; Академія підприємництва і менеджменту ім. Леона Козмінського. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2018. – 132 с.

50. Доповідь Кабінету Міністрів України про підсумки соціально-економічного розвитку країни та регіонів у 2006 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/file/link/86795/file/DopovidKM.rar.

51. Досвід країн ЄС у сфері державного регулювання розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Аналітичного центру «АКАДЕМІЯ». – Режим доступу: http://www.academia.org.ua/index.php?p_id=46&page=2&id=95.

52. Долішний М. І., Козоріз М. А., Мікловда В. П., Даниленко А. С. Підприємництво в Україні: проблеми становлення і перспективи розвитку. Ужгород / М. І. Долішний, М. А. Козоріз, В. П. Мікловда, А. С. Даниленко, «Карпати», 2018. – 363 с.

53. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / П. Друкер. – К.: Україна, 2017. – 319 с.

53. Громадянське суспільство і підприємництво в Україні: проблеми і шляхи становлення: 36. наук. пр. — К.: Манускрипт, 2006. - 120 с.

54. Евенко Д. Мелкий бизнес в Западной Европе / Д. Евенко. — М., 2012.- 120 с.

55. Економічний і соціальний розвиток України в 1995 році. Щорічна доповідь Президента України про внутрішню та зовнішню політику України. — К, 2006. - 312 с.

56. Зяблюк Н. Г. Государство и малый бизнес США / Н. Г. Зяблюк. — М.: Наука, 2012. – 280 с.

57. Иванова Н. Ю. Малый инновационный бизнес в странах развитой рыночной экономики / Н. Ю. Иванова // Российский экономический журнал. — 2005. — № 12. – 30 с.

58. Иорданская Э. Н. Мелкие и средние предприятия в Германии / Э. Н. Иорданская // Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — № 9. – 28 с.

59. Капинос Р. Малый бизнес в мировой экономике и экономике Украины / Р. Капинос // Бизнес-информ. — 2005. — № 27-28. – 30 с.

60. Качмарик Я. Д., Хуткий В. І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства / Я. Д. Качмарик, В. І. Хуткий // Фінанси України. — 2014. — № 10. – 25 с.

61. Квартальні передбачення. — К: Міжнародний центр перспективних до-сліджень, 2013. — № 3. - 40 с.

62. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Макроекономіка: Пер. з англ / Р. Кемпбелл, Макконнелл, Брю Л. Стенлі. — Львів: Просвіта, 2012. - 37 с.

63. Клаус Вацлав. Десять заповітів для економіки XXI ст. / Клаус Вацлав — К, 2013. - 240 с.

64. Коломойцев В. Е. Структурна трансформація промислового комплексу України / В. Е. Коломойцев. — К: Українська енциклопедія, 2012. - 215 с.

65. Костриба А. І. Передумови фінансової кризи в Україні та характер її прояву / А. І. Костриба // Фінанси України. — 2014. — № 9. - 30 с.

66. Кубай Н. Є. Становлення і розвиток приватного підприємництва в перехідній економіці (на прикладі малих підприємств України): Дис... к. є. н.: 08.01.01 / Н. Є. Куйбай / Львівський державний ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2014. - 180 с.

67. Лавриненко Р. А. Фінансування малого та середнього бізнесу в Україні / Р. А. Лавриненко // Фінанси України. — 2013. — № 2.- 40 с.

68. Ллухто К. Развитие предпринимательства в Эстонии / К. Ллухто // Вопр. экон. — 2006. — №5. - 36 с.

69. Лукинов И. Социальная переориентация структуры экономики Украины / И. Лукинов // Вопр. экон. — 2005. — № 12. - 28 с.

70. Малий бізнес у світі та в Україні // Економіка України. — 2005. — № 7. - 29 с.

71. Малий бізнес України: підприємці здатні відродити країну / Під ред. Д. В. Ляпіна. — К.: Асоціація сприяння розвитку приватних підприємств в Україні «Єднання», 2012. - 40 с.

72. Марьенко В. «Карапетик бедный, отчего ты бледный?» / В. Марьенко // Діловий вісн. — 2006. — №2. - 38 с.

73. Мар'єнко В. Чому інвестори обминають Україну? / В. Марьенко // Діловий вісн. — 2006. — №9. - 40 с.

74. Невелєв О. М. Мале підприємництво в регіоні: Економічні та правові засади / О. М. Невелєв. — К, 2013. - 37 с.

75. Нестеренко А. От кризиса к стабилизации: экономика стран Центральной и Восточной Европы в 1993-1994 гг. / А. Нестеренко // Вопр. экон. — 2005. — № 3. - 30 с.

76. Печерский В. Через разумные налоги — к выходу из кризиса / В. Печерский // Діловий вісн. — 2006. — №12. - 35 с.

77. Півнєв Є. Зовсім маленький бізнес // Закон і бізне с. / Є. Півнєв. — 2006. — № 51. - 22 с.

78. Погорелое А. Налоги и дураки / А. Погорелое. — К., 2012. - 30 с.

79. Пухлій В., Скульбіденко О. Вже не примара бідності, а сама бідність бродить в Україні / В. Пухлій, О. Скульбіденко // Діло. — 2006. — № 79. - 55 с.

80. Реверчук С. К. Мале підприємство в перехідній економіці України (Макро-і мікроаспекти): Дис... д. є. н.: 08.01.02 / С. К. Реверчук / Львівський державний ун-т ім. І. Франка. —Львів, 2006. - 230 с.

81. Реверчук С. К, Крупка М. І. Анатомія малого бізнесу / С. К. Реверчук, М. І. Крупка. — Львів: Діалог, 2006. - 120 с.

82. Савка Н. В. Макроекономічні проблеми розвитку підприємництва у пе-рехідній економіці України: Дис... к. є. н.: 08.01.02 / Львівський державний ун-т ім. І. Франка / Н. В. Савка. — Львів, 2012.- 150 с.

83. Савченко В. Е. Феномен предпринимательства (экспериментальный спец-курс) / В. Е. Савченко // Рос. экон. журн. — 2005. — № 10. - 40 с.

84. Следзь С Три миллиарда из воздуха? / С. Следзь// Зеркало недели. — 2006. — 23 сент. — №37(310).- 22 с.

85. Смитт А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смитт. — М: Соцэкгиз, 2002. - 180 с.

86. Социальная рыночная економика в Германии и економическая трансформация в России: Пер. с нем. — М.: ИНФРА-М, 2006. - 86 с.

87. Троценко Р. Малий бізнес: чи є перспектива? / Р. Троценко // Діловий вісн. — 2012. — № 1. - 33 с.

88. Україна в цифрах. — К: Техніка, 2006. - 110 с.

89. Черниш О. В. Міжнародний досвід підтримки й розвитку малого бізнесу / О. В. Черниш // Фінанси України. — 2014. — № 1. - 87 с.

90. Aksyonov I. How to Improve the Regulatory Conditions for Small Business // The Ukrainian Legal and Economic Bulletin. — 2012. — № 4. - 55 с.

91. Bailey S. Defence of Joint-Stock Banks and Country Issues (London James Ridqeway), переклад видавництва «Новости», Москва.

92. Decree Prepared to Topple Barriers to Small Business Development in Ukraine // Intelnews. 2012. — June 5. - 55 с.

93. Defillippi R. Stall Business Development in the Czech Republic // Review of Business. — 2005. —№3. - 27 с.

94. Hisrich R., Peters M. Entrepreneurship. — Homewood, III. Richard D. Irwin, 2014. - 180 с.

95. Problems of Small Business in Ukraine // The Ukrainian Legal and Economic Bulletin. — 2012. — №1-2. - 44 с.

96. Quarterly Predictions. — K.: International Centre for Policy Studies, 2013. —№ 2.-38 с.

97. Small as Foreign investors: Case Studies from Transition Economics. — Paris: OECD, 2006. - 28 с.

98. Statistical Yearbook. U. N., N. Y, 2004. - 120 с.

99. Storey D. Understanding the Small Business Sector. — London: Boutledge, 2005. - 44 с.

100. Walton G. M. WykoffF. C. Understanding Ekonomics Today. — Boston: Irwi, 2006. - 120 с.