Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международные экономические отношения \ 4218. Дипломна робота Сучасні тенденції міжнародної трудової міграції в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки

Дипломна робота Сучасні тенденції міжнародної трудової міграції в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки

« Назад

Код роботи: 4218

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Міжнародні економчні відносини

Тема: Сучасні тенденції міжнародної трудової міграції в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки

Кількість сторінок: 103

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1700 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ФОРМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦЇЇ

1.1. Поняття міграції робочої сили та основні причини її існування

1.2. Етапи, форми і тенденції міжнародних міграційних процесів

1.3. Теоретичні аспекти міжнародної міграції робочої сили

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦЇЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

2.1. Сутність, структура та основні риси світового ринку праці

2.2. Масштаби, форми, напрямки сучасних міграційних процесів

2.3. Міжнародна міграція кваліфікованих робітиків

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

3.1. Регулювання міграційних процесів та Міжнародна Організація Праці

3.2. Вплив глобалізаційних процесів на міжнародну трудову міграцію

3.3. Аналіз тенденцій розвитку міжнародної трудової міграції в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Актуальність теми полягає в тому, що на початку ХХI ст. міжнародна трудова міграція перетворилася на невід’ємну складову міжнародних економічних відносин і впливовий фактор світового розвитку. Глобалізація світової економіки створює нові умови для інтенсифікації міграційних процесів і сприяє глибоким перетворенням у структурі міграційних зв’язків країн та регіонів світу.

Метою магістерської роботи є поглиблення теоретичних положень щодо особливостей міжнародної трудової міграції в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки, аналіз сучасних тенденцій розвитку цього процесу та визначення особливостей міграційної політики.

Для досягнення мети поставлено й вирішено такі завдання:

- уточнити сутність і визначити основні рушійні сили міжнародної трудової міграції в умовах глобалізації;

- узагальнити й систематизувати теоретичні засади дослідження міжнародної трудової міграції;

- виокремити складові механізму регулювання міжнародної трудової міграції на глобальному та національному рівнях;

- обґрунтувати закономірності розвитку міжнародної трудової міграції на сучасному етапі глобалізації;

- визначити особливості міграційних процесів і формування міграційної політики розвинених країн в умовах глобалізації;

- установити специфіку міграційних процесів на просторі СНД;

- оцінити тенденції розвитку міграційних зв’язків України та якість їх регулювання;

Об'єктом дослідження є міжнародна міграція робочої сили.

Предметом дослідження є закономірності та рушійні сили розвитку міжнародної міграції робочої сили.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, роботи провідних вітчизняних і зарубіжних учених у сфері дослідження міжнародної трудової міграції.

Методологія дослідження базується на діалектичному методі наукового пізнання і загальнонаукових методах: теоретичного узагальнення, індукції та дедукції (для дослідження сутності, факторів і функцій міжнародної трудової міграції в умовах глобалізації), графічному й історичному методі (для оцінки закономірностей розвитку міграційних процесів), системного аналізу і синтезу (для виявлення складових регулювання міжнародної трудової міграції на глобальному і національному рівнях), аналогії (для розробки моделі стратегічного управління міжнародними міграційними потоками), групування і класифікації (для розробки класифікації видів міжнародної трудової міграції та методів державної міграційної політики), моделювання й абстрагування (для розробки комплексної моделі міграційного процесу); аналітичних методів: статистичного і структурного аналізу (для дослідження причин і параметрів процесів міжнародної трудової міграції та розвитку міграційних зв’язків окремих країн).

Наукова новизна одержаних результатів. Для підготовки цієї роботи використано низку наукових праць фундаментально-теоретичного і прикладного характеру. Емпіричні дані відносно особливостей ММРС узагальнено із використанням останніх досліджень у цій сфері, наприклад, А. Кучеренко та О.Потьомкіної. Також інформаційну базу дипломної роботи доповнили звіти й аналітичні публікації міжнародних організацій, законодавчі та нормативно-правові акти України, інформація Державного комітету статистики України, нормативно-правові акти й офіційні статистичні матеріали інших країн, міжнародні угоди і конвенції у сфері трудової міграції, вітчизняні та зарубіжні періодичні видання, наукова література, інформаційні ресурси мережі Інтернет.

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в аналізі тенденцій розвитку міжнародної міграції робочої сили у зв’язку з глобалізацією та інтернаціоналізацією світової економіки. Вказано реалізацію практичних заходів за такими напрямами: оптимізація параметрів міграційних потоків, здійснення програм щодо селекції та адаптації мігрантів, боротьба з нелегальною міграцією, підвищення якості прикордонного контролю тощо, що дозволяє розробити національну стратегію регулювання міграційних процесів, націлену на забезпечення сталого економічного зростання.

Автором самостійно сформульовано й обґрунтовано наукові положення та висновки, подані в роботі. Усі результати дослідження одержані безпосередньо здобувачем і знайшли відображення в опублікованих працях.

Структура дипломної роботи складається з переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.  У першому розділі вказані основні причини та етапи міжнародної трудової міграції та теоритичні аспекти світових міграційних процесів. У другому розділі визначено основні риси світового ринку праці, напрямки сучасних міграційних процесів та міграцію висококваліфікованих працівників. У третьому розділі проаналізовано тенденції розвитку міжнародної трудової міграції в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки, вказано види регулювання міграційних процесів.

Розвиток МТМ у глобальному вимірі стимулюється демографічними тенденціями, розривами в рівнях безробіття, заробітної плати, соціальних стандартів, забезпеченості трудовими ресурсами тощо. Посилюється міграційна асиметрія між регіонами світу; прискорюються міграційні процеси за сталими траєкторіями; підвищується міграційна активність (на основі розвитку міграційних мереж і транснаціональної міграції), що поєднується зі збільшення хаотичності й турбулентності міграційних потоків, а також проявом різнорідних явищ у мобільності різних категорій (за рівнем кваліфікації) мігрантів. Розвиток МТМ позначається на віковій структурі мігрантів і призводить до зростання обсягів грошових переказів.

Ураховуючи вплив глобальних умов, обґрунтовано, що для дослідження МТМ необхідно розглядати глобальну, регіонально-інтеграційні та національні системи міграційних зв’язків, що дозволяє аналізувати відповідні ринки праці й інститути регулювання.

Об’єктивним наслідком глобалізації є поступове формування глобальної системи регулювання МТМ (міжнародні організації, угоди і програми регулювання тощо) і посилення значущості національних міграційних політик, механізми яких стають більш орієнтованими на міжнародне середовище.

Для розробки пропозицій щодо регулювання МТМ визначено домінанти глобально орієнтованої міграційної політики держави, які розподіляються на дві складові: зовнішню (націлена на ефективне включення у глобальну систему регулювання міграційних процесів, що передбачає поглиблення участі в міжнародному співробітництві, удосконаленні системи міжнародного права, міжнародній системі координації й інформаційного обміну та посилення взаємодії з міжнародними організаціями тощо) і внутрішню (націлена на адаптацію національної системи регулювання до вимог глобального середовища, що передбачає реформування режимів в’їзду/виїзду відповідно до міжнародних стандартів, диференціацію міграційних потоків і вдосконалення системи «фільтрів» тощо).

Отже, в ході дипломної роботи було вирішено наступні завдання:

- визначено сутність та основні причини ММРС;

- визначено основні центри тяжіння мігрантів та їх джерела;

- за допомогою таблиць та графіків визначено кількість мігрантів та біженців у світі;

- розглянуто проблему «відтоку мізків» висококваліфікованих працівників;

- обґрунтовано механізм регулювання міжнародної трудової міграції на глобальному та національному рівнях;

- проаналізовано сучасні тенденції розвитку МТМ в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки;

- досліджено основні тенденції взаємовпливу та взаємозв’язку поширення процесів глобалізації та характеру заходів міграційної політики держави за сучасних умов;

- охарактеризовано проблеми поширення міграційних процесів за умов глобалізації;

- охарактеризовано роль держави, що стимулює або обмежує міграційні процеси, реалізуючи міграційну політику, керуючись певними політичними, демографічними та економічними інтересами, тенденціями та обставинами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Brettell С. Migration Theory: Talking Across Disciplines [Text] / Brettell C., Hollifield J. F. — N.-Y.: Routledge, 2007. — 304 p.

2. International Migration / Офіційний веб-сайт Організації Об’єднаний Націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/esa/population/migration/index.html.

3. Kyslytsyna O. Theoretical base and solutions of brain-drain migration / O. Kyslytsyna // Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси: матер. першої міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – С. 9-10.

4. Labour statistics operated by the ILO Department of Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://laborsta.ilo.org.

5. World Economic Outlook 2010. Recovery, Risk and Rebalancing / Офіційний веб-сайт Міжнародного Валютного Фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/pdf/text.pdf.

6. Авдокушин Е. Ф. Міжнародні економічні відносини // Е. Ф. Авдокушин. Москва, Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 2010. – 289с.

7. Архипов В. Австралия: экономика и иностранные инвестиции // Мировая экономика и международные отношения / В. Архипов. – 2008. – № 5. – С. 82-89.

8. Бахченова Н. В. Міжнародна міграція робочої сили в умовах глобалізації / Н. В. Бахченова. - УДК 331.556.4, 2013. – 292с.

9. Білецька Л. В. Економічна теорія: Підручник / Л. В. Білецька. - К.: ЦУЛ, 2009. - 688 с.

10. Боков О. В. Міграційні процеси населення України в умовах її інтеграції до світового економічного простору / О. В. Боков // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. - С. 200-207.

11. Бортник Н. П. Філософсько-правове розуміння причин трудової міграції населення / Н. П. Бортник // Митна справа. – 2012. – №1(79). – Ч.2. – Кн.2 – С. 329-333.

12. Варецька О. Соціально-економічне підґрунтя трудової міграції населення України // Україна: аспекти праці / О. Варецька. - 2012. - № 5. - С. 34-39.

13. Вербовий М. Доктринальні засади міжнародної трудової міграції / М. Вербовий // «Демократичне врядування»: науковий вісник. – 2011. – Вип. 7, - 6 с.

14. Відякіна М. М. Перспективи формування глобальної моделі регулювання міжнародної міграції / М. М. Відякіна // Економічний простір. – 2008. – № 15. – С. 13-24.

15. Власюк О. Вплив міжнародної міграції на сучасний розвиток України / О. Власюк // Міжнародна міграція та розвиток України в контексті європейської інтеграції: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Київ, 16 жовтня 2007 р.). – К.: ПЦ «Фоліант», 2011. – С. 5-9.

16. Газета «Міграція», - 2014. - №(1)143, - 20 с.

17. Газета «Міграція», - 2014. - №(4)146, - 16 с.

18. Газета «Міграція». - 2014. - №(2)144, - 16 с.

19. Глобальное конкурентное пространство: монография / О. Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О. Г. Белорус. – К.: КНЭУ, 2010. – 720 c.

20. Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини: Підручник / Л. М. Горбач. - К.: Кондор, 2010. - 263 с.

21. Грішнова О. А. Вплив міграції на глобальний перерозподіл людського капіталу / О. А. Грішнова // Міжнародна міграція та розвиток України в контексті європейської інтеграції: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Київ, 16 жовтня 2007 р.). – К.: ПЦ «Фоліант», 2011. – С. 22-30.

22. Дерій Ж. І. Міжнародна міграція в системі факторів економічного розвитку / Ж. Дерій // Економіст. – 2011. – № 9. – С. 33-36.

23. Довжук Б. Актуальне регіональне дослідження трудової міграці // Б. Довжук. Україна: аспекти праці. -2009. -№ 3. - С. 37-39.

24. Дяченко Б. І. Європейський ринок праці в системі міжнародної міграції трудових ресурсів // Економіка АПК / Б. І. Дяченко. - 2011. - № 2. - С. 138-143.

25. Еженедельник 2000, нелегальна міграція: основні аспекти, проблеми, вип. №8, - 2014. – 27с.

26. Економічна теорія: Політекономія / За ред. В. Д. Базилевича. — 2-ге вид., випр. — К.: Знання-Прес, 2010. – с.144

27. Євтух В. Міграційна криза і як її побороти. Спроба державного регулювання // Віче / В. Євтух. -2013. -№ 7. - С. 62-77.

28. За 2013 кількість емігрантів з України збільшилася у 1,5 рази - ЗМІ: News.ru.ua [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.newsru.ua/ukraine/05jan2014/capita.html.

29. Зовнішньоекономічна діяльність. – Донецьк: КП „Регіон”, 2009. – 292 с.

30. Капітон О. В. Глобальні проблеми та міграційні процеси сучасного світу (на прикладі Канади) / О. В. Капітон, В. В. П’ятун // ФКЖ. – 2010. – № 34. – С. 215-224.

31. Киреев А. Международная экономика [навч. посібник] / А. Киреев, -М, 2009. – 197 с.

32. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посібник / О. А. Кириченко. -К.: Знання-Прес, 2012. - 382, с.

33. Кисільова Т. Регулювання трудової міграції // Праця і зарплата / Т. Кисільова. -2013. -№ 19. - С. 6-7.

34. Кисільова Т. Регулювання трудової міграції // Юридичний Вісник України / Т. Кисільова. - 2013. - № 17. - С. 4-5.

35. Кислицина О. В. Регулювання міжнародної економічної міграції в умовах глобалізації / О. В. Кислицина // Механізм регулювання економіки. – 2010.– № 4. – С. 248-252.

36. Кислицина О. В. Концепція регулювання міжнародної трудової міграції України в умовах глобалізації / О. В. Кислицина // Культура народов Причерноморья. - Симферополь: Межвуз. центр «Крым». – 2011. − № 197. − С. 62-66.

37. Кислицина О. В. Міграційна політика в Україні: засади та тенденції / О. В. Кислицина // Проблеми сталого розвитку: економічне зростання та соціалізація: міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – С. 277-279.

38. Кислицина О. В. Міграційна політика економічно розвинутих країн / О. В. Кислицина // Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. − Донецьк, 2010. – С. 252-254.

39. Кислицина О. В. Міграційна політика ЄС в умовах глобалізації / О. В. Кислицина // Економічна політика країн ЄС в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – С. 87-89.

40. Кислицина О. В. Міграційна політика як складова зовнішньої та внутрішньої політики держави / О. В. Кислицина // Прометей: регіональний зб. наук. праць з економіки. – Донецьк: ДЕГІ, 2009. – Вип. 1 (28). − С. 96-98.

41. Кислицина О. В. Міграційна складова конкурентоспроможності національної економіки / О. В. Кислицина // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Вип. 255: В 9 т. – ІХ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 218-222.

42. Кислицина О. В. Міграційна складова національної конкурентоспроможності української економіки / О. В. Кислицина // Конкурентоспроможність економіки України: можливості, переваги, компетенції: монографія / [О. Б. Чернега, В. С. Білозубенко, О. В. Кислицина та ін.]. – Донецьк: Ноулідж, 2010. – Розд. 11. − С. 446-461.

43. Кислицина О. В. Міжнародне регулювання міграції робочої сили / О. В. Кислицина // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: шоста міжнар. наук.-практ. конф. − Тернопіль: ТДЕУ «Економічна думка», 2009. − Ч. 1. – С. 62-64.

44. Кислицина О. В. Особливості розвитку міжнародної міграції робочої сили в умовах глобалізації / О. В. Кислицина // Вісник Міжнародного слов'янського університету. Харків. Серія «Економічні науки». Український науково-теоретичний журнал. – 2010. − Т. 13, № 2. − С. 39-47.

45. Кислицина О. В. Особливості формування міграційної політики ЄС / О. В. Кислицина // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – С. 50-56.

46. Кислицина О. В. Регулювання міжнародної економічної міграції в умовах глобалізації / О. В. Кислицина // Механізм регулювання економіки. – Суми, 2010. − № 4. − С. 248-252.

47. Кислицина О. В. Сутність міжнародної економічної міграції та її особливості в умовах глобалізації / О. В. Кислицина // Економічний часопис-ХХІ: науковий журнал. – Київ, 2010. - №11-12. – С. 33-36.

48. Кислицына О. В. Особенности развития мирового рынка рабочей силы в условиях глобализации / О. В. Кислицына // Культура народов Причерноморья. - Симферополь: Межвуз. центр «Крым». − 2009. − № 171. − С. 133-135.

49. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник / В. В. Козик. - К.: Знання-Прес, 2009. - 405 с.

50. Козакова В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. В. Міжнародні економічні відносини: Навч. Посіб / В. В. Козакова, Л. А. Панкова, Н. В. Даниленко. — Київ: Знання — Прес, 2011. – 102 с.

51. Кошман, Н. А. Вплив багаторівневого системного характеру процессу глобалізації та формування міжнародних міграцій / Н. А. Кошман //Часопис Київського університету права. – 2010. – N 2. – С. 76-80.

52. Кузнецов О. Інноваційна політика Великобританії: проблеми та перспективи / О. Кузнецов // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 77. – Ч. І. – К.: Київський національний університет, 2008. – С. 135-141.

53. Кулик В. Внутрішні та зовнішні виміри регулювання міграційних процесів / В. Кулик // Гідна праця та трудова міграція в Україні: матеріали міжнародного експертного круглого столу (Київ, 25 листопада 2008 р.). – К.: ТОВ «ПЦ «Скайтек», 2009. – С. 25-33.

54. Кучеренко А. Контроль над миграционными процессами в США: тенденции эволюции / А. Кучеренко // Мировая экономика и международные отношения. - 2009. - №2. - С. 75-83.

55. Липов В. В. Міжнародна економіка / Навчальний посібник / В. В. Липов. - Харків: ВД "ІНЖЕК", 2008. – 406 с.

56. Мазаракі А. А., Чаюн Т. І., Мельник Г. М. Міжнародний маркетинг / А. А. Мазаракі, Т. І. Чаюн, Г. М. Мельник. — К.: КНТЕУ, 2011. – 720 с.

57. Майкл Бурда, Чарльз Виплош. Макроекономіка (Європейський контекст) [навч. посібник] (переклад з англійської) / Майкл Бурда, Чарльз Виплош. – К.: Основи, 2013. – 325с.

58. Мировая экономика / Под ред. И. П. Николаевой, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2010. – 510 с.

59. Мировая экономика / Под ред. Л. Тарасовича. — СПб: Питер, 2013. – 544 с.

60. Мировая экономика, экономика зарубежных стран / Под ред. проф. В. П. Колесова и проф. М. Н. Осьмовои. - Москва: Флинта, 2012. – 148 с.

61. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи [Текст] / за ред. О. В. Позняка. —Умань. - 2013. — 276 с.

62. Міжнародна організація з міграції. Міграція в Україні. Факти і цифри, 2014. – 113с.

63. Міжнародні економічні відносини / Під ред. А. С. Філіпенко та інші. – Київ: Либідь, 2008. – 137с.

64. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнар. екон. відносин: Підручник для екон. вузів і фак. - К.: Либідь, 2009. - 190 с.

65. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник / В. Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2013. – 948 с.

66. Овчинников Г. П. Международная экономика / Г. П. Овчинников, Санкт-Петербург, 2009. – 620 с.

65. Оснач О. Деякі аспекти визначення концептуальних засад та пріоритетів міграційної політики Україні / О. Оснач // Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць. – 2011. – № 2(67). – С. 168-177.

66. Офіційний веб-сайт Конференції ООН з торгівлі і розвитку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx.

67. Офіційний веб-сайт Міжнародної організації з міграції [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home.html.

68. Передрій О. С. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник / О. С. Передрій. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 273 с.

69. Попов А. К., Соболевская А. А. Миграция ученых и специалистов / А. К. Попов, А. А. Соболевская // Труд за рубежом. – 2012. – № 2. – С. 19-40.

70. Потемкина О. Иммиграционная политика ЕС: от Амстердама до Лиссабона / О. Потемкина // Мировая экономика и международные отношения. - 2010. - №4. - С. 42-51.

71. Пуричіна О. Г., Сардак С. Е. Міжнародна міграція [навч. посібн.] / О. Г. Пуричіна, С. Е. Сардак.- К, 2008. – с. 312.

72. Роменчак О. Визначення та класифікація міграцій: наближення до операційних понять / О. Роменчак // Політичний менеджмент. -2013. -№ 2. - С. 127-139.

73. Ромсінюк М. Міграція населення України: національні пріорітети та регіональна диференціація механізму регулювання / М. Ромсінюк // Економіка України. – 2013. - №9. – С. 39-40.

74. Рязанцев С. Трудовая миграция в России в условиях интеграции в ЕврАзЭС / С. Рязанцев // Вопросы экономики. – 2008. – № 6. – С. 71-83.

75. Суспільно-політичний і діловий щоденник [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://politic. kiev.ua/suspilstvo/6374kilkist-bizhenciv-z-rosii-skoro-dosyagne-rivnya-sirii.html.

76. Тимашова Т. Канада в контексте международной миграции / Т. Тимашова // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 1. – С.104-112.

77. У світі налічується 232 млн мігрантів: Finance.ua [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2014/02/22/319214.

78. Україна 2020: демографічний та міграційний виміри безпеки. - К.: Український інститут публічної політики, 2013.- №3. – 18 с.

79. Україна і світове господарство / За ред. С. В. Головко. – К.: Либідь, 2012. – 286 с.

80. УНН: У світі побільшало біженців [Електронний ресурс] //Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/1319865-u-sviti-pobilshalo-bizhentsiv-oon.

81. Цуркан Т. Ю. Основные компоненты миграционно-правовой политики современного государства / Т. Ю. Цуркан // Митна справа. – 2008. –№ 2(56). – С. 63-65.

82. Шабаліна Л., Вєтрова С. ст. Кількісно-якісна оцінка структури зовнішньої трудової міграції з України у ХХІ ст. / Л. Шабаліна, С. Вєтрова. - УДК 314.74(477), № 4 (118), 2012. – С. 18-25.

83. Шаповал А., Мартиненко Ю. стаття «Комплексні чинники впливу на демографічні перспективи народонаселення України в період демографічно-економічної кризи» / А. Шаповал, Ю. Мартиненко, Віче №6, 2013, - 74с.

84. Щерба Г. Міграція молоді з України / Г. Щерба, «Наше слово» №6, 2014. – 120 с.

85. Щерба Г. Зарубіжна трудова міграція з України: сучасні виклики і регіональна специфіка / Г. Щерба // Україна: аспекти праці. - 2010. - N 3. - С. 41-61.

86. Щоденна газета «Високий замок» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.wz.lviv.ua/news/53950.

87. Юськів Б. М. Міжнародна трудова міграція і державна міграційна політика / Б. М. Юськів // Регіональна економіка. – 2010. – № 2. – С. 134-141.