Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Учет и аудит \ 4209. Магістерська робота Організації обліку та шляхи вдосконалення розрахунків із покупцями і замовниками на підприємстві на публічне акціонерне товариство "ЧЕРКАСИРИБГОСП"

Магістерська робота Організації обліку та шляхи вдосконалення розрахунків із покупцями і замовниками на підприємстві на публічне акціонерне товариство "ЧЕРКАСИРИБГОСП"

« Назад

Код роботи: 4209

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Облік і аудит

Тема: Організації обліку та шляхи вдосконалення розрахунків із покупцями і замовниками на підприємстві на публічне акціонерне товариство "ЧЕРКАСИРИБГОСП"

Кількість сторінок: 110

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1800 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1.Розрахунки із покупцями і замовниками на підприємстві як економічна категорія

1.2.Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунків із покупцями і замовниками на підприємстві

1.3. Методика та організація обліку розрахунків із покупцями і замовниками на підприємстві

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИРИБГОСП"

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИРИБГОСП"

2.2. Документування господарських операцій з обліку розрахунків із покупцями і замовниками на підприємстві

2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків із покупцями і замовниками на підприємстві

2.4. Звітність з обліку розрахунків із покупцями і замовниками на підприємстві

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

В сучасних умовах господарювання виявилася низка гострих проблем, до яких належить і проблема неплатежів. Від її вирішення значною мірою залежить майбутнє вітчизняної економіки та рівень добробуту українського народу. Проблема неплатежів, витоки якої сягають 90-х років ХХ століття, нині стала однією з основних перешкод на шляху економічного зростання в Україні.

По-перше, ускладнивши роботу значної частини вітчизняних підприємств, вона розповсюджується та охоплює усе більшу кількість секторів і галузей економіки країни, несе із собою збитки, втрату ліквідності, заморожування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. На сьогоднішній час розрахунки з покупцями та замовниками є одним з найбільших негативних явищ в економіці України. Велика сума заборгованості, яка існує між українськими підприємствами, призводить до сумнівно відомої кризи неплатежів. Криза неплатежів призводить до гальмування розвитку ринків, на яких працюють підприємства (внаслідок недоотримання грошових коштів, які б підприємства могли вкладати у свій подальший розвиток), платіжна криза є значною проблемою у національній економіці в цілому.

Процес створення належних умов для провадження господарських розрахунків стримується недосконалим законодавством і прорахунками в його практичному застосуванні. Так, вітчизняний виробник, який у відповідності з договором відвантажив товар споживачам, не має жодних гарантій на своєчасне одержання коштів через невизначений правовий статус боргів. Через це з обороту виводяться величезні грошові масиви, що породжує дефіцит коштів, який паралізує діяльність підприємства.

У країнах з розвинутою ринковою економікою підприємства (виробники) не залежать від своєчасного перерахування грошей покупцями їх продукції. Вони мають змогу безперешкодно перетворювати грошові вимоги на гроші, під заставу грошових вимог (векселів) одержувати кредит, здійснювати їх дисконт. До того ж, вони можуть шляхом проведення факторингових операцій відразу після відвантаження товарів покупцям продати комерційним банкам чи спеціальним конторам борги останніх, передоручивши їм ще й ведення своїх рахунків.

Метою роботи є обґрунтування теоретичних і практичних основ організації обліку розрахунків з покупцями і замовниками, а також розробка практичних рекомендацій по вдосконаленню організації обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

- здійснити огляд нормативно-правових документів, що регламентують облік розрахунків з покупцями та замовниками;

- поглибити та узагальнити теоретико-методологічні аспекти обліку розрахунків з покупцями і замовниками;

- дослідити практику організації обліку розрахунків з покупцями і замовниками;

- розробити шляхи вдосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками на досліджуваному підприємстві.

Об’єктом дослідження є господарська діяльність підприємства.

Предметом дослідження виступають теоретичні, методологічні та практичні питання (проблеми) з обліку розрахунків з покупцями та замовниками.

У роботі використані такі методи дослідження, як: аналіз, метод порівняння, табличний, наукової абстракції, дедуктивний та індуктивний.

На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки та пропозиції:

Одним з найбільш складних і суперечливих питань українського обліку є облік розрахунків з покупцями і замовниками, що пов’язано з існуванням проблеми неплатежів. В роботі розкрито економічний зміст понять “дебітори” та “дебіторська заборгованість”, взаємозв’язок між цими термінами.

В бухгалтерському обліку зобов’язання між суб′єктами господарської діяльності характеризуються як:

- оформлені договором цивільно-правові відносини, в силу яких одна сторона зобов’язана здійснити на користь іншої сторони певні дії або утриматись від певних дій;

- сума грошей, яка повинна бути сплачена на певну дату в майбутньому або існуючі (завдяки минулим операціям чи подіям) обов’язки підприємства щодо передачі певних активів чи надання послуг іншому підприємству у майбутньому;

- зобов’язання існує тільки тоді, коли йому відповідає правовий нормативний документ.

Обґрунтовано теоретичні принципи, що складають основу визнання, оцінки і розкриття дебіторської заборгованості. Поглиблено класифікацію дебіторської заборгованості. На основі аналітично - критичного аналізу обліково-економічної літератури визначено, що існуючі класифікації заборгованості є неповними і охоплюють лише одну ознаку. В роботі запропоновано класифікувати дебіторську заборгованість для цілей бухгалтерського обліку.

Щодо питання обліку безнадійної і сумнівної заборгованості, з’ясована відсутність нарахування резерву сумнівних боргів (рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів), що потребує особливої уваги, оскільки має пряму залежність з фінансовими втратами підприємства.

Вважаю, впровадження запропонованих рекомендацій з удосконалення обліку дебіторської заборгованості підприємства буде сприяти підвищенню ефективності реалізації всіх функцій управління взаєморозрахунками.

Враховуючи вище наведені недоліки організації обліку досліджуваного підприємства, на нашу думку, доцільно впровадити наступні вдосконалення:

I. Щодо змісту наказу про облікову політику: визначити порядок визнання дебіторської заборгованості; вказати обраний альтернативний метод розрахунку резерву сумнівних боргів; фіксувати значення коефіцієнта сумнівності, порядок визначення величини резерву сумнівних боргів.

II. Щодо документообігу:

- пропонується виділити основні етапи системи управління - документообігом на підприємстві;

- розробити та впровадити зведений графік документообігу, а - також індивідуальні у вигляді схем та оперограм.

III. Щодо організації праці бухгалтерів:

- пропонується сформувати графік індивідуальної роботи для бухгалтера-фінансиста;

- внести зміни до структури та змісту посадової інструкції: виділити додатково розділи «Функції», «Права», в розділі «Загальні положення» вказати кваліфікаційні вимоги до працівника, те, що він повинен знати.

Отже, враховуючи вище наведені корективи висококваліфікований головний бухгалтер, який володіє глибокими знаннями з методології та техніки бухгалтерського обліку, в області економіки, права, аналізу, аудиту зможе раціонально організувати обліковий процес на підприємстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16 липня 1999 р. // Бухгалтерія. – 2001. – № 52/2 (467). – С. 6-10.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 1. - С. 14-64.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. Мінфіном від 30.11.99 р. № 291.

4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: затв. Мінфіном України від 24.05.95 р. № 88.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджено Міністерством фінансів України від 08.10.99 р. № 237 // Бухгалтерія. – 2001. – № 52/2(467). – С. 55-56.

6. Андрєєва Г. І. Організаційні аспекти обліку і аналізу поточної дебіторської заборгованості / Г. І. Андрєєва // Кримский економічний вісник: науковий журнал. - 2013. - № 6(07). - Ч.1. – С.18-22.

7. Андрєєва Г. І. Роль аналізу поточної дебіторської заборгованості при оцінці обґрунтованості управлінських рішень [Електронний ресурс] / Г. І. Андрєєва // Научная мысль информационного века-2014 (07-15.03.2014р., Польша): збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної-конференції. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2014/Economics/7_162960.doc.htm.

8. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: навч. посіб. Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

9. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: навчальний посібник / Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Малюга; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. - 2-е вид. - Житомир: Рута, 2000. - 480 с.

10. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / В. В. Сопко [та ін.]. - Тернопіль: Астон, 2005. - 496 с.

11. Гольцова С. М. Бухгалтерський облік [Текст] / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. - Суми: ВТД Університетська книга. – 2007. – 254 с.

12. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: навчальний посібник / І. В. Жолнер; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. - К.: ЦУЛ, 2012. - 368 с.

13. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні (З використанням національних стандартів) [Текст]: навч. посіб. / В. П. Завгородній. – К.: АСК, 2001. – 848 с.

14. Коблянська О. І. Фінансовий облік: навчальний посібник / О. І. Коблянська. - 2-ге вид. виправ. і доп. - К.: Знання, 2007. - 471 с.

15. Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку [текст]: навч. посіб. / М. В. Кужельний, В. Г. Лінник.– К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.

16. Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку [текст]: навч. посіб. / О. В. Лишиленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 215 с.

17. Лень В. С. Фінансовий облік: навчальний посібник / В. С. Лень. - К.: Академія, 2011. - 608 с.

18. Лень В. С. Фінансовий облік в Україні: задачі, тести, відповіді: практикум для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей / В. С. Лень; Міністерство освіти і науки України, Чернігівський державний технологічний університет. - К.: ЦУЛ, 2006. - 320 с.

19. Партин Г. О. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, М. В. Корягін. – Л.: Магнолія плюс, 2006. – 240 с.

20. Первинний та аналітичний облік на підприємстві [Текст] / Л. М. Герасим, П. Журавель, В. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль: Астон, 2005.– 463 с.

21. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підручник / Н. М. Ткаченко. - 6-е вид.. - К.: А.С.К., 2002. - 784 с.

22. Чебанова Н. В. Бухгалтерський фінансовий облік: посібник / Н. В. Чебанова, Ю. А. Василенко. - К.: Академія, 2002. - 672 с.

23. Швець, В. Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: навч. посіб. / В. Г. Швець. – К.: Знання, 2008. – 535 с.

24. Фінансовий облік - 1: навчальний посібник / Є. Ю. Шара [та ін.]; Державна податкова адміністація України, Національний університет державної податкової служби України. - К.: ЦУЛ, 2012. - 408 с.

25. Фінансовий облік: навчальний посібник / Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; ред.: В. К. Орлова, М. С. Орлів, С. В. Хома. - К.: ЦУЛ, 2010. - 510 с.

26. Фінансовий облік: навчальний посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. - 2-ге вид. - Б.м.: Знання, 2012. - 647 с.

27. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник/ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; ред. М. Ф. Огійчук. - 6-е вид. переробл. і допов. - К.: Алерта, 2011. - 1042 с.