Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Банковское дело \ 4105. Дипломна робота Банківського обслуговування корпоративного бізнесу у ПАТ «Промінвестбанк»

Дипломна робота Банківського обслуговування корпоративного бізнесу у ПАТ «Промінвестбанк»

« Назад

Код роботи: 4105

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Банківська справа

Тема: Банківського обслуговування корпоративного бізнесу у ПАТ «Промінвестбанк»

Кількість сторінок: 116

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ

1.1. Сутність та особливості банківської діяльності

1.2. Види банківських послуг, їх класифікація

1.3. Характеристика корпоративного бізнесу та корпоративних клієнтів банку

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ПРАКТИКИ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ У ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»

2.1. Аналіз продуктового портфелю банку для корпоративних клієнтів

2.2. Загальні умови та особливості кредитного обслуговування корпоративних клієнтів

2.3. Загальні умови та особливості депозитного та розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів

2.4. Автоматизація розрахунку процентів за кредитами у комерційному банку

РОЗДІЛ III. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ В ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»

3.1. Підвищення якості банківського обслуговування корпоративного бізнесу

3.2. Удосконалення управління обслуговуванням корпоративних клієнтів

3.3. Запровадження новітніх сервісів для обслуговування корпоративних клієнтів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Основою успішного розвитку будь-якого банку, що функціонує в сучасному високо конкурентному середовищі України, є його успішна робота з корпоративними клієнтами. І від того, як буде розроблена і реалізована корпоративна стратегія банку, буде залежати виконання його місії, кількість клієнтів, показники прибутковості, частка на ринку тощо.

Актуальність проблеми формування корпоративної клієнтської стратегії банківської установи полягає в наступному:

1) сильно загострилася конкурентна боротьба банків за корпоративних клієнтів. Сьогодні корпоративний клієнт, як правило, обслуговується в трьох і більше банках, і від того, як банк зуміє налагодити взаємовідносини з клієнтами, управляти його грошовими потоками в межах банку, здійснювати комплексне обслуговування з усіх банківських операцій, розвивати взаємодію з клієнтом і т.д., залежатиме, чи буде клієнт в банку обслуговуватися, чи ні;

2) значно збільшилися ризики на ринку роздрібних банківських послуг у зв’язку з економічною кризою та зниженням доходів населення;

3) витрати на обслуговування корпоративних клієнтів значно нижчі, ніж на роздрібних клієнтів. Так, важко завоювати корпоративного клієнта, але прибутковість від його обслуговування в рази більша від прибутковості роздрібного клієнта при правильній організації роботи;

4) існує дефіцит «довгих ресурсів», якими якраз і володіють корпоративні клієнти, допомагаючи банкам вирішувати одну із основних проблем фінансового ринку.

В зв’язку з цим виникає необхідність пошуку більш досконалих форм взаємовідносин банків з корпоративними клієнтами, формування корпоративної клієнтської стратегії, що відображає націленість банку на підвищення конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі завдяки динамічній адаптації до умов сучасної економіки та вимог клієнтів.

Питанням формування ефективної корпоративної стратегії банку останнім часом приділяють увагу як науковці, так і практики. Серед них, зокрема, можна виділити Оніщенка В. [1], Кулика О. [2], Степаненка А. [3], Краснощок О. [4], Живко З. Б. [5] та багатьох інших. Проте в дослідженнях авторів немає єдиного підходу до формування корпоративної стратегії банку, і багато з них взагалі це питання не аналізують (особливо це стосується навчальних та інших матеріалів з банківської тематики). Більшість науковців-теоретиків аналізують банківські операції з клієнтами у сфері кредитування, інвестиційні чи нетрадиційні операції, тому питання формування стратегії банківського обслуговування корпоративного бізнесу є недостатньо розкритим та актуальним.

Метою дослідження є розробка напрямів удосконалення банківського обслуговування корпоративного бізнесу на основі вивчення теоретичних основ та результатів проведеного аналізу практики банківського обслуговування корпоративного бізнесу.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:

1. Розкрити сутність та особливості банківської діяльності.

2. Розглянути види банківських послуг та здійснити їх класифікацію.

3. Надати економічну характеристику корпоративного бізнесу та корпоративних клієнтів банку.

4. Здійснити аналіз продуктового портфелю банку для корпоративних клієнтів.

5. Розглянути загальні умови та особливості банківського обслуговування корпоративних клієнтів (кредитного, депозитного, розрахунково-касового).

6. Проаналізувати загальні умови та особливості депозитного та розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів.

7. Дослідити механізм автоматизації розрахунку процентів за кредитами у комерційному банку.

8. Розробити напрями підвищення якості банківського обслуговування корпоративного бізнесу.

9. Запропонувати шляхи удосконалення управління обслуговуванням корпоративних клієнтів.

10. Навести умови та перспективи запровадження новітніх сервісів для обслуговування корпоративних клієнтів.

Предметом дослідження є механізм банківського обслуговування корпоративного бізнесу.

Об’єктом дослідження виступає процес обслуговування банком корпоративного бізнесу.

Суб’єкт дослідження - ПАТ «Промінвестбанк», що заснований у 1992 році, й з моменту заснування входить до групи найбільших банків України. Промінвестбанк – один з найбільших та надійніших кредиторів економіки України. За роки державної незалежності банк вклав у розвиток економіки понад $70 млрд. кредитних ресурсів. Основний акціонер банку з 2009 року – Державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)» (Росія), якій належить 98,60% акцій [6].

Для виконання поставлених завдань було використано наступні методи досліджень:

- методи теоретичного пізнання, які допомогли розглянути та охарактеризувати суть та механізм банківського обслуговування корпоративного бізнесу;

- методи економічного аналізу (порівняння і групування, визначення середніх величин, методи комплексної оцінки, метод економічного прогнозу), за допомогою яких було здійснено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного банку, а також розроблено шляхи удосконалення банківського обслуговування корпоративного бізнесу.

Практичне значення дослідження полягає у розробці шляхів удосконалення банківського обслуговування корпоративного бізнесу, які дозволять ПАТ «Промінвестбанк» підвищити ефективність банківської діяльності, збільшити кількість корпоративних клієнтів, залучити більше фінансових ресурсів та підвищити загальний рівень прибутковості.

Структура дослідження передбачає наявність вступу, трьох основних розділів, висновків та списку використаних джерел.

Інформаційна база дослідження. При виконанні роботи були використані нормативно-правові акти, підручники та навчальні посібники, наукові статті та монографії, матеріали Інтернет-джерел, а також дані фінансової звітності досліджуваного банку.

ВИСНОВКИ

За результатами аналізу теоретико-методологічних аспектів банківського обслуговування корпоративного бізнесу нами було зроблено наступні висновки:

1. Банківська діяльність – це залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Метою організації банківської діяльності є забезпечення стабільного порядку діяльності банку. Банківське обслуговування – це надання банківських послуг клієнтам банку, це творчий, технологічно-інноваційний процес здійснення операцій та прийняття рішень, який пов’язаний з різними людьми й тонкощами міжособистісних відносин.

2. Банківські операції залежно від того, в якій частині балансу вони обліковуються, їх поділяють на пасивні й активні. Банківська діяльність зводиться до здійснення банківських операцій, надання послуг та пропозиції продуктів. Банківські послуги об'єднують широкий ряд операцій, в тому числі і тих, які нехарактерні банківській сфері.

Банківські послуги — це дії банку, спрямовані на зростання його прибутковості, або це надані клієнтам різноманітні види банківської діяльності, які супроводжують і оптимізують банківські операції. Банківські послуги можна класифікувати залежно від відповідності специфіки банківської діяльності, від суб’єктів одержання послуг, від способу формування i розміщення ресурсів банку, від оплати за надання послуг та від зв'язку з рухом матеріального продукту.

3. Корпоративна стратегія банку - це якісно визначена, узагальнена модель довгострокових дій банку щодо відносин корпоративних клієнтів, яку йому необхідно здійснити для досягнення поставлених цілей у рамках загальної стратегії банку за допомогою оптимального використання наявних ресурсів. Зазвичай до корпоративних клієнтів українського комерційного банку відносять клієнтів — юридичних осіб, що не підходять під категорію «малий і середній бізнес». Сегментування клієнтів у банківських установах ґрунтується на виявленні сильних і слабких сторін, можливостей, загроз і небезпек кредитування окремих груп суб’єктів підприємницької діяльності, що згруповуються у матрицю SWOT-аналізу. Система управління обслуговуванням корпоративних клієнтів складається з ряду елементів: організаційної структури управління банком – яка спрямована на умови послуг для клієнтів і процес (оперативність) прийняття рішення щодо обслуговування клієнтів. Загальні умови обслуговування (General Terms and Conditions) регламентують взаємовідносини банку та корпоративного клієнта стосовно усіх основних продуктів і послуг, що полегшує діалог та робить процес взаємодії прозорим й прогнозованим.

Аналіз практики банківського обслуговування корпоративного бізнесу У ПАТ «Промінвестбанк», здійснений нами у даному розділі, дав змогу зробити наступні висновки:

1. Чисті процентні доходи банку зростали у 2010-2011 та 2014 рр., проте у 2012-2013 рр. вони зменшились, а величина прибутку до оподаткування та чистого прибутку мала додатнє значення лише у 2011 р. Величина активів та пасивів банку зростала упродовж досліджуваного періоду.

ПАТ «Промінвестбанк» своїм корпоративним клієнтам пропонує наступні види банківських послуг: розрахункові послуги та комплекс послуг Cash management; депозити для корпоративних клієнтів; валютообмінні операції для корпоративних клієнтів; фінансування бізнесу; операції з векселями та операції на фондовому ринку.

2. Основними напрямами діяльності Управління аналізу корпоративного бізнесу ПАТ «Промінвестбанк» є аналіз діяльності корпоративного бізнесу банків-конкурентів та контроль за виконанням затвердженого бізнес-плану продажу продуктів у регіоні.

У 2009-2014 рр. найбільше кредитів було видано юридичним особам, а згідно галузевої ознаки – найбільше кредитів було надано виробничим підприємствам, а найменше – сільськогосподарським підприємствам (у 2009-2011 рр.) та торговельним (у 2012-2014 рр.).

3. Найбільше коштів корпоративних клієнтів було залучено в інших галузях, а найменшу частку залучених коштів корпоративних клієнтів у 2009-2014 рр. склали кошти місцевих органів влади. У 2009-2014 рр. найбільше було виконано розрахункових операцій для корпоративних клієнтів, а найменше - операцій з цінними паперами. Найбільше коштів корпоративних клієнтів було залучено в інших галузях. Також зазначимо, що кошти корпоративних клієнтів, що здійснюють господарську діяльність в галузі торгівлі, займали значну частку залучених банком коштів. Найменшу частку залучених коштів корпоративних клієнтів у 2009-2014 рр. склали кошти місцевих органів влади.

Найбільше у 2009-2014 рр. було виконано розрахункових операцій, обсяг яких зменшувався у 2010-2013 рр., проте у 2014 р. зріс на 91702 тис. грн. Також значну частку зайняли операції касового обслуговування, а найменше було здійснено операцій з цінними паперами. Величина наданих гарантій та операцій з акредитивами зростала упродовж 2010-2014 рр., а інших операцій – лише у 2011-2012 рр.

Найменше було здійснено вхідних платежів у 2012 р. в гривні, а найбільше у 2013 р. в євро. Кількість платежів в гривнях зростала протягом досліджуваного періоду, в доларах США, євро, рублях найбільше було проведено платежів у 2013 р. у кількості 13578, 3865 та 11980 відповідно. Вихідних платежів було здійснено найменше у 2013 р. в рублях, а найбільше у 2013 році в євро. В доларах США, євро, рублях найбільше було проведено платежів у 2013 році у кількості 9547, 7358 та 7611 відповідно.

4. Автоматизація розрахунку та сплати відсотків за кредитами тісно пов’язана з задачами перевірки кредитоспроможності клієнта, а також з іншими задачами обліку діяльності комерційного банку. Дані розподіляються між відділами ПАТ «Промінвестбанк» наступним чином: кредитний відділ надає інформацію про кредити та клієнтів, бухгалтерський відділ опрацьовує інформацію \ відомості, а касовий відділ видає клієнту гроші.

Інформаційна база – це сукупність впорядкованої інформації, що використовується при функціонуванні інформаційної системи та поділяється на поза-машинну та внутрішньо-машинну.

При розробці напрямів удосконалення банківського обслуговування корпоративного бізнесу в ПАТ «Промінвестбанк» нами було запропоновано наступне:

1. Підвищення якості банківського обслуговування корпоративного бізнесу. При розробці банківського продукту мають задовольнятися як банківські потреби, так і обов’язково досягатися цілі клієнта (виходячи з яких він зважився на звернення до банківської установи та використання банківського продукту) та при цьому бути очевидно вигідними для пересічної господарської одиниці. Підвищення якості послуг є довгостроковим та постійним завданням у процесі постійної боротьби за клієнтів. Тому слід застосовувати комплексний та системний підходи щодо впровадження концепції управління якістю.

На нашу думку, покращення якості обслуговування корпоративних клієнтів ПАТ «Промінвестбанк» повинне реалізуватися через здійснення певних заходів: покращення операційної роботи, у тому числі відокремлення функцій фронт- та бек-офісу; впровадження єдиної операційної системи; стандартизація та оптимізація бізнес-процесів; навчання персоналу; диференціація підходів до обслуговування клієнтів.

2. Удосконалення управління обслуговуванням корпоративних клієнтів. Оскільки корпоративний бізнес будь-якого банку потребує вдосконалення та оновлення, ПАТ «Промінвестбанк» також потрібно проводити вдосконалення даної політики.

Банку необхідно оптимізувати систему управління корпоративними продажами шляхом вдосконалення організаційної структури управління банку можна провести в два етапи: вдосконалення діючої організаційної структури управління банком та зміна виду організаційної структури управління з функціональної на маркетинго орієнтовану.

Також з метою побудови довгострокового та взаємовигідного співробітництва з існуючими та потенційними клієнтами корпоративного бізнесу, ПАТ «Промінвестбанк» повинен розвивати комплексне банківське обслуговування цих клієнтів, яке є синтезом елементів та зв’язків між ними, що організовуються та управляються в процесі побудови та розвитку сталих взаємовідносин з клієнтами, враховуючих специфіку діяльності окремого суб`єкта підприємництва і формуючих необхідні передумови для ефективних партнерських стосунків.

3. Запровадження новітніх сервісів для обслуговування корпоративних клієнтів. Підтримка ПАТ «Промінвестбанк» конкурентоздатності на ринку ставить не тільки завдання «географічного» розширення мережі банку й продуктового ряду. Перед банком також постає завдання мінімізації витрат і забезпечення необхідної кількості співробітників для залучення й обслуговування клієнтів. Впровадження в банку технологій, які дозволяють обслуговувати корпоративних клієнтів незалежно від місця їхнього звернення до банку та продуктам, які представляє банк, через єдиний інтерфейс, дозволяє вирішити поставлені завдання повною мірою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Оніщенко В. В. Сучасний стан і перспективи розвитку державних банків України (на прикладі ВАТ «Ощадбанк») // Вісник Української академії Банківської справи / В. В. Оніщенко. — 2010. — No3. — С. 21.

2. Кулик О. Банківська система на шляху реформи // Урядовий кур’єр / О. Кулик. — 2009. — No87. — С. 8.

3. Степаненко А. Механізм державної участі в банківській системі // Вісник Української академії банківської справи / А. Степаненко. — 2010. — No2. — С. 33.

4. Краснощок О. Стратегічний розвиток державних банків України // Банківська справа / О. Краснощок. — 2012. — No5. — С. 114.

5. Банківська діяльність: Навчальний посібник / З. Б. Живко, О. П. Просович, М. І. Копитко та ін. За ред. З. Б. Живко. — К.: Алерта, 2012. — 248 с.

6. ПАТ «Промінвестбанк» // Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pib.com.ua/ru/.

7. Белов В. А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические очерки / В. А. Белов. – М.:АО «Центр ЮрИнфоР», 2000. – 395 с.

8. Роуз П. С. Банковский менеджмент: пер.с англ.со 2-го изд. / П. С. Роуз. – М.: Дело, 1997. – 768 с.

9. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: пер. с англ / Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл, В. Лукашевич. – М.: АНК, 1996. – 448 с.

10. Буряк А. В. Теоретичні підходи до визначення змісту банківської діяльності / А. В. Буряк // Ефективна економіка. – 2011. - № 10. – С. 14-18.

11. Асхауэр Г. Введение в банковское дело: учебное пособие / ред. Г. Асхауэр. – М.: Научная книга, 1996. – 630 с.

12. Васюренко О. В. Банківські операції: навчальний посібник / О. В. Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 318 с.

13. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III: [Електронний ресурс]: / Верховна Рада України. – / Верховна Рада України // http://zakon1.rada.gov.ua/cgbin/laws/main.cgi?nre g=2121-14.

14. Куссерг С. Де. Новые подходы к теории финансового посредничества и банковская стратегия / С. Де Куссерг // Вестник финансовой академии / 2001. – № 1 (17) – С. 36-47.

15. Sealey C. W., Lindley, J. T. Inputs, outputs, and theory of production cost at depository financial institutions // Journal of Finance / 1977. – 32. – P. 1251-1266.

16. Baltensperger E. Alternative approaches to the theory of the banking firm // Journal of Monetary Economics / 1980. – vol. 6 (1). – p.1-37.

17. Klein M. Theory of the Banking Firm // Journal of Money, Credit, and Banking / 1971. – May. – pp. 205-218.

18. Monti M. Deposit, Credit and Interest Rate Determination under Alternative Bank Objectives //Mathematical Methods in Investment and Finance / 1972. – pp. 431-454.

19. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности / П. В. Конюховский. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.

20. Коуз Р. Природа фирмы / Р. Коуз. – М.: Дело,1993. – 192 с.

21. Boyd J. H., Prescott E. C. Financial Intermediary Coalitions // Journal of Economic Theory / 1986. –Vol. 38. – pp. 211-232.

22. Diamond D. W. Liquidity, Banks, and Markets // Journal of Political Economy / 1997. – Vol. 105. – рр. 928–956.

23. Diamond D., Dybvig P. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity // Journal of Political Economy / 1983. – Vol. 91. – pp. 401-419.

24. Allen F., Santomero A. What Do Financial Intermediaries Do? // Journal of Banking & Finance / 2001. – 25. – pp. 271-294.

25. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — 2-ге вид., вип. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

26. Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я Андрейків. – К.: Знання, 2008. – 564 с.

27. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В. С. Стельмах [голова] та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. - 680 с.

28. Економічна енциклопедія / під ред. С. В. Мочерного. Том 1. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

29. Дворчук Н. Б. Сутність банківських послуг, їх відмінності від операцій та продукту. Технологія розробки нових банківських послуг в банку / Н. Б. Дворчук // Економічний форум. – 2014. - № 2. – С. 7-11.

30. Саркисянц А. Новые технологии в расчетно-платежной системе коммерческого банка. // Планета INTERNET № 5-6, 2006. - С. 30

31. Christoslav E. Anguelov, Marianne A. Hilgert, and Jeanne M. Hogart. U. S. Consumers and Electronic Banking 1995–2003 // http://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2004/winter04_ca.pdf.

32. Голіков А. П., Дейнека О. Г., Позднякова Л. О. Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова. — К.: Центр учбової літератури, 2008. – 464 с.

33. Фурман В. М. Основні напрямки формування банками ефективної корпоративної стратегії / В. И. Фурман // Банківські технології. – 2014. - № 11. – С. 4-9.

34. Копилюк О. І., Музичка О. М. Банківські операції / О. І. Копилюк. О. М. Музичка. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 536 с.

35. Д. Аакер. Стратегическое рыночное управление / Пер. С анг. под ред. Ю. Каптуревського. — СПб.: Питер, 2002. — 544 с.

36. Лютий І. О. Банківський маркетинг [текст]: підручник / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К.: ЦУЛ, 2009. – 776 с.

37. Шкаровский С. И. Изучение клиентуры как этап маркетингового анализа банковского филиала [текст] / С. И. Шкаровский // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 2. – С. 21–29.

38. Офіційний сайт „Простобанк Консалтинг” [Електронний ресурс]. – http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid.

39. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» від 25.01.2012 р. № 23 (в редакції від 22.11.2014 р.).

40. Стратегічний план АТ «Ощадбанк» на 2012-2015 роки, затверджено постановою Правління Ощадбанку від 26 грудня №631. Сайт Ощадбанку України. [Електронний ресурс]. – http://www.oschadbank.ua/uploads/Presentation_28.12.11.pdf.

41. ПАТ «ВТБ Банк» // Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vtb.ua/.

42. ПАТ КБ «Приватбанк» // Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://privatbank.ua/ua/.

43. ЕY: клієнти все більше незадоволені банками // Finance.Ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/news/~/340493.

44. ПАТ «ПУМБ» // Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pumb.ua/ua/.