Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансовый и валютный дилинг \ 4087. Дисертаційна робота Інституційний аналіз міжнародного ринку цінних паперів

Дисертаційна робота Інституційний аналіз міжнародного ринку цінних паперів

« Назад

Код роботи: 4087

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Фінансовий і валютний дилинг

Тема: Інституційний аналіз міжнародного ринку цінних паперів

Кількість сторінок: 232

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади інституційного аналізу міжнародного ринку цінних паперів

1.1. Суть, функції та структура міжнародного ринку цінних паперів

1.2. Інституційно – аналітичні інструменти дослідження міжнародного ринку цінних паперів

1.3. Еволюція поглядів на механізм функціонування міжнародного ринку цінних паперів у контексті його інституційного аналізу

Висновки до розділу І

РОЗДІЛ ІІ. Аналіз інститутів міжнародного ринку цінних паперів

2.1. Система інфраструктурного забезпечення міжнародного ринку цінних паперів як його інституційної основи

2.2. Дослідження інституційних та макроекономічних визначників розвитку міжнародного ринку цінних паперів

2.3. Порівняльний аналіз систем регулювання міжнародного ринку цінних паперів у розвинених країнах та у країнах, що розвиваються

Висновки до розділу ІІ

РОЗДІЛ ІІІ. Удосконалення інституційного забезпечення міжнародного ринку цінних паперів

3.1. Шляхи покращення методик визначення ефективності функціонування міжнародного ринку цінних паперів

3.2. Напрями застосування міжнародного досвіду для поліпшення діяльності ринку цінних паперів України

Висновки до розділу ІІІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми. Міжнародний ринок цінних паперів є одним з найважливіших інструментів залучення тимчасово вільного капіталу. Він забезпечує втілення в життя тих проектів, які не можна реалізувати з допомогою звичайного банківського кредиту. Значну частину змісту ринку цінних паперів, як і будь-якого іншого ринку, становлять інституції. Вони є основою функціонування ринків, які реалізовують свої функції через відповідні інститути. Комплексний їх аналіз дає змогу глибше зрозуміти взаємозв’язки між ринками цінних паперів та іншими складниками економічної системи, а також створює теоретичне підґрунтя для подальшого дослідження структури окремих їхніх видів і, зокрема, міжнародного ринку цінних паперів.

Незважаючи на те, що сутність і складники ринку цінних паперів широко розкрито у роботах як вітчизняних, так і іноземних учених, ще недостатньо уваги приділено інституційній складовій ринку цінних паперів.

Актуальність дослідження середовища функціонування ринку цінних паперів визначається тим, що інституції впливають на цей ринок не менше, ніж макроекономічний складник. Дослідження впливу інституційного середовища на міжнародний ринок цінних паперів дає можливість глибше зрозуміти суть цього ринку не лише для потенційних інвесторів, що ухвалюватимуть продуктивніші інвестиційні рішення, але й дасть змогу урядам та регулятивним органам вживати заходи, що найефективніше стимулюють розвиток ринку цінних паперів.

Серед економістів, що вивчали особливості інституцій та інститутів, варто згадати таких видатних учених, як Т. Веблен, Дж. Комонс, Р. Коуз, Д. Норт, О. Вільямсон, яких уважають фундаторами інституційної теорії. Саме в їхніх працях потрібно шукати відповідь на запитання про те, чи доцільно розмежовувати поняття “інституція” та “інститут”. Різні аспекти інституційної термінології знайшли відображення в публікаціях В. Белоусова, О. Іншакова, Д. Фролова та інших. Серед економістів, наукові зусилля яких спрямовані на розроблення інституційної теорії та застосування її аналітичного потенціалу в дослідженні вітчизняної ринкової економіки, привертають до себе увагу публікації Т. Гайдай, Ю. Коваленко, О. Чубаря та інших.

Ринок цінних паперів та, зокрема, його роль в ринковій економіці як важливого її інституту досліджують такі авторитетні зарубіжні вчені, як П. Гартман, К. Ґрейнджер, Р. Левіч, У. Нільсон, Є. Фама, та інші. Серед вітчизняних учених глибинним дослідженням ринку цінних паперів присвячені праці О. Баули, А. Гальчинського, В. Козюка, В. Міщенка, О. Рогача, В. Соболєва, І. Школьник та інших.

Водночас комплексний аналіз інституцій міжнародного ринку цінних паперів поки що відсутній. Неповно висвітлено ті інституції, що формують основу міжнародного ринку цінних паперів, не з’ясовано вплив, який інституції та інститути спричиняють на міжнародний ринок цінних паперів, недостатньо вивченими є проблеми регулювання ринку цінних паперів як передумови для контролю інституційного середовища ринку. Усе це зумовило вибір теми дисертаційного дослідження, обґрунтування його мети, завдань та логіку викладення матеріалу.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження особливостей та закономірностей функціонування міжнародного ринку цінних паперів і передусім інституційної основи міжнародного ринку цінних паперів як його невід’ємної частини.

Виходячи з мети дослідження, у роботі поставлено та вирішено такі завдання:

– дослідити суть, функції та структуру міжнародного ринку цінних паперів і, зокрема, міжнародної мережі фондових бірж;

– розкрити механізм функціонування міжнародних фондових ринків;

– визначити категорії “інститут” та “інституція”, а також окреслити теоретичні основи інституційного аналізу ринку цінних паперів;

– на основі аналізу фахових публікацій у сучасній вітчизняній та світовій економічній літературі визначити основні макроекономічні та інституційні детермінанти розвитку фондового ринку;

– здійснити кореляційно-регресійний аналіз залежності основних показників функціонування ринку цінних паперів від показників інституційного та макроекономічного середовища, що дало можливість виявити особливості функціонування міжнародного ринку цінних паперів;

– провести порівняльний аналіз впливу чинників макроекономічного та інституційного середовища на ринок цінних паперів у розвинутих економіках та тих, що розвиваються;

– здійснити порівняльний аналіз систем регулювання ринку цінних паперів у розвинутих країнах та трансформаційних економіках;

– визначити критерії ефективності системи регулювання ринку цінних паперів та порівняти ефективність регулювання фондового ринку у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються;

– проаналізувати впливи процесів глобалізації на перспективи інтеграції фондових ринків країн, що розвиваються у міжнародний ринок цінних паперів.

Об’єктом дослідження є процеси функціонування міжнародного ринку цінних паперів.

Предметом дослідження є інститути міжнародного ринку цінних паперів, їх ознаки та чинники, що на них впливають.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених-економістів у сфері міжнародного ринку цінних паперів та інституціоналізму, застосування принципу єдності теорії та практики. Для вирішення завдань дисертаційного дослідження використано такі методи наукового пізнання: теоретичного узагальнення (для аналізу функцій, ознак та особливостей міжнародного ринку цінних паперів – п.1.1, 1.2); діалектичний метод (для визначення особливостей та змін, що відбуваються на міжнародному ринку цінних паперів – п.1.1, 1.2, 2.3, 3.2); історико – логічний метод (для аналізу еволюції розвитку ринку цінних паперів від найдавніших часів та основних теорій ціноутворення на ринку цінних паперів – п.1.3); аналізу й синтезу (для виокремлення складників інституційного середовища ринку цінних паперів та їх взаємодії між собою у контексті впливу на функціонування ринку – п. 2.1); метод індукції та дедукції (для аналізу чинників інституційного та макроекономічного середовища та їх впливів на міжнародний ринок цінних паперів – п. 2.2); методи економіко-математичного моделювання та кореляційно – регресійного аналізу (для визначення впливу, що спричиняють чинники інституційного та макроекономічного середовища на внутрішні чинники функціонування міжнародного ринку цінних паперів та формування відповідних множинних моделей – п. 2.2); методи статистичного та порівняльного аналізу (для порівняльного дослідження систем регулювання ринку цінних паперів у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються, а також визначення ефективності такого регулювання – п. 2.3, 3.1); метод наукового абстрагування у всіх розділах роботи.

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять фахові наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених, публікації у періодичних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій, законодавчі та нормативно – правові акти України та іноземних держав. Статистичною та фактологічною базою дисертації послужили офіційні звіти, аналітичні публікації, статистичні збірники провідних міжнародних фінансових організацій (Міжнародного валютного фонду, Світовий банку, Банку міжнародних розрахунків), статистичні дані центральних банків та статистичних служб інших країн, ресурси мережі Інтернет.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що основні теоретичні положення, висновки та рекомендації, сформульовані автором у дисертації, можуть слугувати методологічною та практичною основою для розроблення законодавчих та нормативно-правових механізмів реформування ринків цінних паперів у контексті врахування та зосередження на удосконаленні тих чинників інституційного середовища, що найбільше впливають на ринок цінних паперів у конкретній країні.

Крім цього, сформульовані висновки та узагальнення доцільно враховувати в ухваленні інвестиційних рішень потенційними інвесторами та учасниками ринку на міжнародному ринку цінних паперів, оскільки акцентують на тому, що важливо враховувати не лише економічні, а й позаекономічні, інституційні чинники.

Уперше:

– виявлено взаємозв’язок між інституційними чинниками та внутрішніми показниками ринку цінних паперів, що відображають його стан та ознаки. Доведено, що вплив інституційного середовища є набагато сильнішим за вплив макроекономічного середовища на функціонування розвитку ринку цінних паперів у країнах, що розвиваються; у розвинутих країнах інституційне та макроекономічне середовище справляють відносно однакові впливи на фондовий ринок;

удосконалено:

– теоретичні і методологічні підходи до визначення основних інституцій і рівнів інституційного аналізу ринку цінних паперів та ті основні показники інституційного середовища міжнародного ринку цінних паперів, що впливають на його функціонування, а саме: контроль за корупцією, регулятивна якість, політична стабільність, ефективність державного управління, верховенство права, право голосу, свобода слова та ін.;

– підходи до аналізу впливу макроекономічних показників на внутрішні показники ринку цінних паперів. Відображено потенційний передавальний механізм впливу чинників макроекономічного середовища (обсяг ВВП, рівень безробіття, рівень інфляції, валютний курс, реальна процентна ставка, грошова маса, прямі іноземні інвестиції та рівень валових національних заощаджень) на внутрішні показники ринку цінних паперів у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються;

– концептуальні підходи до критеріїв визначення ефективності системи регулювання ринків цінних паперів у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються, через застосування додаткових індексів оцінки ефективності регулювання. Запропоновано індекс саморегулювання, який відображає ознаки та особливості розвитку процесів саморегулювання ринків цінних паперів у досліджуваних країнах;

дістали подальшого розвитку:

– систематизація основних відомостей про історію розвитку цінних паперів від найдавніших часів, а також простежено погляди представників основних шкіл та напрямів економічної думки на сутність та ознаки міжнародного ринку цінних паперів;

– впорядкування основних теорій ціноутворення на ринку цінних паперів у контексті їх сучасного значення та згруповано найбільш поширені теорії механізму встановлення цін на міжнародному ринку цінних паперів та чинники, що на це впливають;

– порівняльний аналіз систем регулювання ринків цінних паперів у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються, у контексті основних недоліків та обмежень, з якими стикаються учасники ринку, а також переваг, що несуть у собі ті чи інші законодавчі, нормативно – правові та етичні вимоги регуляторів до потенційних учасників міжнародного ринку цінних паперів;

– дослідження процесів глобалізації та інтеграції на міжнародному ринку цінних паперів (наприклад, синхронізації цін), що підтверджують інтеграцію ринків цінних паперів країн, що розвиваються у міжнародний ринок цінних паперів. Спрогнозовано можливість виникнення біполярного міжнародного ринку цінних паперів з кластерами розвинутих країн та країн, що розвиваються, що посилюватиме конкуренцію на міжнародному ринку цінних паперів, а також індукуватиме лібералізацію, уніфікацію та стандартизацію основних інструментів та вимог до учасників на міжнародному ринку цінних паперів.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Отримані у дисертаційній роботі теоретичні та прикладні положення можуть бути враховані і використані органами державної влади і управління у процесі формування політики щодо фінансового ринку в Україні, а також учасниками ринку цінних паперів для прийняття ефективніших інвестиційних рішень.

Результати дисертаційної роботи використовують у викладанні таких дисциплін: «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародні фінанси», «Інституційна економіка».

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 232 сторінки. Основний її зміст викладено на 166 сторінках. Робота містить 16 таблиць, 5 рисунків, 18 додатків, список використаних джерел містить 193 найменування.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у дослідженні інституційного середовища міжнародного ринку цінних паперів. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі наукові висновки і пропозиції:

1. Міжнародний ринок цінних паперів є важливим складником світового фінансового ринку, що забезпечує акумуляцію та розподіл тимчасово вільних коштів у межах світового господарства. Він складається з ринку титулів власності, боргових цінних паперів та деривативів. Основна торгівля цінними паперами здійснюється через інститути ринку цінних паперів, фондові біржі, зокрема. Серед найбільш розвинених ринків цінних паперів світу особливе місце займають ринки цінних паперів США, Великої Британії та Японії. Серед країн, що розвиваються, найшвидшими темпами розвиваються та зростають ринки цінних паперів країн БІКС.

2. Міжнародний ринок цінних паперів пройшов довгий шлях еволюції: від застосування боргових розписок в епоху пізнього Середньовіччя до сучасної надтехнологічної мережі міжнародних фондових бірж. Погляди на міжнародний ринок цінних паперів та його роль в економіці змінювалась залежно від панівної економічної парадигми. Вперше важливе його місце в економічній системі зазначив К. Маркс, а подальший розвиток теоретичних узагальнень щодо цього ринку здійснено Дж. М. Кейнсом. Стрімкого розвитку ринок цінних паперів набув у XX ст., а дослідження його природи знайшло місце у працях монетаристів та інституціоналістів.

3. На міжнародного ринку цінних паперів ціноутворення є близьким до моделі “досконала конкуренція”, проте кризи міжнародного ринку цінних паперів та фінансова нестабільність засвідчують, що ринковий механізм нерідко зазнає невдач. Теорії, які описують механізм ціноутворення на цьому ринку, є скоріше гіпотезами, бо не були переконливо доведеними. Серед найвідоміших гіпотез – теорія ефективних ринків та теорія поведінкових фінансів.

4. На ринку цінних паперів існують інституції та інститути, що їх уособлюють. Усі вони згруповані за різним рівнем впливу і є відображенням культури та особливостей країни або звичайних етичних чи законодавчих норм. Водночас, вони визначають інституційне середовище ринку цінних паперів та слугують як певні обмеження в межах якого функціонують учасники цього ринку. Інституції ринку цінних паперів перш за все проявляють себе через інфраструктуру ринку. Саме вона покликана забезпечувати успішне та ефективне функціонування міжнародного ринку цінних паперів.

5. Інституційні і макроекономічні чинники впливають на внутрішні показники ринку цінних паперів. Впливи макроекономічних чинників, як і їх механізм, є доволі очевидними, тоді як вплив чинників інституційного середовища (позаекономічних) на ринок цінних паперів досліджено недостатньо. Серед інституційних чинників, що спричиняють істотний вплив на динаміку показників ринку цінних паперів, на думку автора, найважливішими є контроль за корупцією, регулятивна якість, політична стабільність, ефективність державного управління, верховенство права, право голосу та свобода слова.

6. На ринок цінних паперів у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються, впливає як макроекономічне, так і інституційне середовище, проте інтенсивність такого впливу є неоднакова. Інституційні чинники є набагато важливішими для функціонування ринку цінних паперів у країнах, що розвиваються (БІКС та Україна), ніж макроекономічні чинники. У розвинутих країнах обидві групи чинників справляють відносно однаковий вплив. Уряди досліджуваних країн, для поліпшення функціонування ринку цінних паперів, мають зосередити свою увагу передусім на вдосконаленні тих елементів економічної системи, що є найбільш чутливими. Водночас, потенційні учасники ринку цінних паперів також мають звертати увагу не лише на динаміку макроекономічних показників, а й на динаміку інституційного середовища.

7. Регулювання ринку цінних паперів є по суті єдиним методом контролю інституційного середовища ринку цінних паперів. Відсутність регулювання може спричинити хаос, особливо якщо мова про країни, що розвиваються. Існують різноманітні моделі систем регулювання, найпопулярнішою з яких є американська. Проте у кожній країні вона доповнюється новими елементами, що пов’язані з особливостями поведінки учасників ринку. Загалом регулювання міжнародного ринку цінних паперів спрямоване на захист прав інвесторів, стимулювання конкуренції на ринку, уніфікації стандартів та вимог до учасників ринку задля попередження можливого шахрайства та, особливо, зниження системних ризиків.

8. Єдиного об’єктивного критерію ефективності функціонування ринку цінних паперів поки що немає. Її доцільно розділити на три частини: ефективність регулювання, ефективність діяльності та інституційну ефективність. Існують різні підходи до визначення ефективності регулювання, проте найбільш адекватним, на думку дисертанта, є метод визначення ефективності на основі індексів. Запропоновано застосування індексу, що аналізує систему саморегулювання на ринку. Саме саморегулювання, яке передбачає значне делегування своїх функцій центральними регуляторами інститутам на місцях, є одним з важливих елементів стимулювання конкуренції та попередження негативних наслідків для всього міжнародного ринку цінних паперів.

9. Ринки цінних паперів країн можуть розвиватися лише тоді, коли розвиваються їхні інституції, а це можливо лише у разі глобалізації та інтеграції ринків цінних паперів у міжнародний ринок. Під інтеграцією зазвичай розуміємо не лише синхронізацію динаміки руху цін на фінансові активи, а й інші, не менш важливі, елементи. Зокрема, уніфікація та стандартизація правил регулювання, як і визначення загальних принципів та стандартів щодо проведення учасниками ринку основних операцій на міжнародному ринку цінних паперів, є стрижневою передумовою його розвитку. За таких умов можливе формування біполярного міжнародного ринку цінних паперів, де центрами є розвинуті країни та країни, що розвиваються. Саме такий розвиток дасть міжнародному ринку цінних паперів можливість розвиватися в умовах глобальної конкурентної боротьби центрів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Економічна теорія: Підручник. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко; М-во освіти і науки України. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2004. – 856 с.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник // За ред. С. Панчишина, і П. Островерха. Книга 1. – К.: Знання, 2009. – 723 с.

3. Еш С. М. Фінансовий ринок: Навч. пос. / С. М. Еш – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.

4. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. Д-ра екон. наук, О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 86 с.

5. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. / За ред. Д-ра. екон. наук проф. О.І. Рогача – К.: Либідь, 2003.

6. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

7. Ринок цінних паперів:. Метод. вказівки і завдання для сам ост. вивчення дисципліни. – К.: МАУП, 2004. – 88 с.

8. Рубцов Б. Б. Современные фондовые рынки / Б. Б. Рубцов – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 928 с.

9. Мошенский С. З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы. – М.: Экономика, 2010. – 240 с.

10. Буднік М. М., Мартюшева Л. С., Сабліна Н. В. Фінансовий ринок: Навч. пос. – К.: Київ, Центр учбової літератури, 2009. – 334 с.

11. Івасів Б. С., Комар В. В. Міжнародні ринки грошей і капіталів. Навчально–методичний посібник. – Тернопіль: – ТНЕУ, 2008. – 120 с.

12. Раровська В. В. та ін. Біржова діяльність: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Раровська, Л. А. Останкова, С. Е. Акопов. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 144 с.

13. Петрашко Л. П. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 221 с.

14. Мендрул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 152 с.

15. Міжнародні фінанси: Навч-метод. посібник.– Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 130 с.

16. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. Видання 3–тє, перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 640 с.

17. Портфельне інвестування. Навч. посібник / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.

18. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник / В. М. Суторміна – К.: КНЕУ, 2004. – 566 с.

19. Ананьєв М. Параметри глобального біржового ринку цінних паперів / М. Ананьєв // Ринок цінних паперів України. – Київ, 2013. – № 7–8. – С. 71–80.

20. Рынок ценных бумаг: Учебник / Е. Б. Стародубцева. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА – М, 2013. – 176 с.

21. Щербіна А. Особливості розвитку електронної біржової торгівлі у світі / А. Щербіна // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №1–2. – С. 69–75.

22. Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: навч. посіб. / О. Ю. Ромашко – К.: КНЕУ, 2000. – 240 с.

23. Чеберяко О. В. Сутність і класифікація міжнародних облігацій / О. В. Чеберяко // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – № 127. – К., 2011. – С.25–31.

24. World Federation of Exchanges. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.world–exchanges.org/home/index.php/statistics/monthly–reports.

25. Базилевич В. Д. Історія економічних учень: підручник: у 2 ч. / В. Д. Базилевич, П. М. Леоненко, Н. І. Гражевська, Т. В. Гайдай; за ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – К.: 3нання, 2005. – 567 с.

26. Чубарь О. Г. Інститути та інституціональне середовище: теоретичні узагальнення засад економічного розвитку / О. Г. Чубарь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород, 2013. – Випуск 3 (40). – С. 98–104.

27. Иншаков О. В., Фролов Д. П. Лингвистика институциональной економики. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010. – 280 с.

28. Іншаков О. В. Інституція – ключ до розуміння економічних інститутів / О. В. Іншаков, Д. П. Фролов // Економічна теорія. – 2011. – № 1. – С. 52 – 62.

29. Веблен Т. Теория праздного класса / предисловие С. Г. Сорокина (пер. с англ.). – М.: Прогресс, 1984. – 367 с.

30. Commons J. R. Institutional Economics / J. R. Commons // American Economic Review. – 1931. – Vol. 21. – P. 648–657.

31. Норт Д. Институти и економичесикй рост: историчесоке введение / Д. Норт // THESIS, – 1993. – Вип. 2. – С. 69–90.

32. Норт Д. Институциональные изминения: рамки анализа / Д. Норт // Вопросы экономики. – 1997. – №3. – С. 6–17.

33. Белоусов В. М. Откуда есть пошёл русский институционализм? / В. М. Белоусов // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2005. – Т. 3. – №1. – 177–182 с.

34. Williamson Oliver E. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead / Oliver E. Williamson // Journal of Economic Literature, – 2000, – Volume 38, Number 1, – P. 595–613.

35. Гайдай Т. В. Категоріальна визначеність поняття інституції / Т. В. Гайдай // Вісник Київського нац. ун.­ту ім. Т.Шевченка. Економіка. – 2005. – N75/76. – С. 15–19.

36. Коваленко Ю. М. Сутність інституційного середовища фінансового сектора економіки / Ю. М. Коваленко // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 1(23). – С. 92–97.

37. Kamal Amin El – Wassal. The Development of Stock Market: In Search of a Theory / Kamal Amin El – Wassal // International Journal of Economic and Financial Issues. – 2013. – Vol. 3, № 3, P. 606–624.

38. Claessens Stijn. Corporate governance reform issues in the Brazilian equity markets / Claessens Stijn, Klingebiel Daniela, Lubrano Mike // International Research Journal of Finance and Economics. – 2007. – Vol. 8, P. 245–276.

39. Rafael La Porta. Investor Protection: Origins, Consequences, and Reform / Rafael La Porta, Florencio Lopez–deSilanes, Andrei Shleifer, Robert W. Vishny // Financial Sector Discussion Sector №1. – 1999, Washington D. C.: World Bank, P. 1–42.

40. Akbar Komijani. Analysis of the Role of Protecting Shareholders Rights in Expanding Stock Market in a Selected Developing Countries / Akbar Komijani, Habib Soheili Ahmadi // International Journal of Business and Social Science. – 2012. – Vol. 3, № 17, P. 223–228.

41. George C. Anayiotos. Institutional Factors and Financial Sector Development: Evidence from Sub–Saharan Africa / George C. Anayiotos, Hovhannes Toroyan // IMF Working Paper. – 2009. – № 09/258, P. 1–26.

42. Mondher Cherif. Institutional Determinants of Financial Development in MENA Countries / Mondher Cherif, Christian Dreger // DIW Berlin Discussion papers. – 2014. – № 1422, P. 1–15.

43. Daniel Johansson. The Determinants of Stock Market Development: Implications of a Dynamic Panel Data Model / Daniel Johansson, Andreas Schou Kongstad // Land University MSc in Finance Thesis. – 2013. – P. 1–52.

44. Enrico C. Perotti. Privatization, political risk and stock market development in emerging economies / Enrico C. Perotti, Pieter van Oijen // Journal of International Money and Finance. – 2001. – Vol. 20, P. 43–69.

45. Transparancy International. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.transparency.org/what–is–corruption/#define.

46. Hasan Ayaydin. Corruption, banking sector and stock market development: A Panel Data Analysis / Hasan Ayaydin, Nuri Baltaci // International Association of Social Science research. – 2013. – Vol. 1, Issue 2, P. 94–99.

47. Daniel Kaufmann. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues / Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi // The World Bank Development Research Group. – 2010. – Policy Research Working Paper 5430, P. 29. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgi.pdf.

48. Рябокінь М. В. Теоретичні підходи щодо оцінювання ефективності функціонування фондових бірж України / Рябокінь М. В., Юзвіна М. О. // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – № 2. – С. 253–261.

49. Салин В. Н. Биржевая статистика: учеб. пособие / В. Н. Салин, И. В. Добашина. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с.

50. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Е. Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2009. – 567 с.

51. Мошенський С. З. Вексель. Базові концепції. / С. З. Мошенський – К. – Рівне: Планета–друк, 2007. – 1201 с.

52. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. пос. / О. М. Мозговий – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.

53. Омельченко О. І. Ретроспектива становлення та розвитку ринку цінних паперів / О. І. Омельченко, О. А. Козлова // Бізнес Інформ – №1. – 2013. – С. 277–281.

54. Баула О. В. Еволюція поглядів учених економістів на роль ринку цінних паперів / О. В. Баула // Історія народного господарства та економічної думки України. – Випуск 39 – 40. – 2007. – С. 329–331.

55. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV–ХVІІІ ст. – Том 1 / Ф. Бродель – Пер. з фр. – К.: Основи, 1995. – 544 с.

56. Ковальчук В. М. Історія економіки та економічної думки: Навч. пос. / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай – К.: Знання, 2008. – 647 с.

57. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations / An Electronic Classics Series Publication – The Pennsylvania State University, 2005. – 786 P.

58. Милль Дж. С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии / Дж. С. Милль. – М.: Эксмо, 2009. – 1040 c.

59. Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. – Том 3. – Кн. 3 / К. Маркс, Ф. Енгельс. Твори. – Том 25. – Ч. 1. – 1200 с.

60. Родионова Н. К. Методологические основы исследования рынка ценных бумаг / Н. К. Родионова, И. С. Кондрашова // Социально–экономические явления и процессы. – 2011. – № 5–6. – С. 203–206.

61. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента і грошей: Реферат–дайджест. – К.: АУБ, 1999. – 189 с.

62. Євтушевська О. В. Теорії розвитку корпоративних відносин у працях Джона Мейнарда Кейнса / О. В. Євтушевська // Теоретичні та прикладні питання економіки. – Випуск 26. – 2011. – С. 257–261.

63. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Дж. М. Кейнс – Антология экономической классики. – М.: «ЭКОНОВ», «Ключ», 1993. – 486 с.

64. Bachelier L. (1900). Theorie de la speculation: Paris doctoral dissertation in mathematics. Annales Scientifiques de l’Ecole Normale Supererieure, Ser. 3, XVII: 21 – 86.

65. Fama E. F. The behavior of stock – market prices / Fama E. F. // The Journal of Business. – Vol. 38 (1). – 1965. – P. 34–105.

66. Домбровський В. С. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку / В. С. Домбровський, А. Л. Пластун, В. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – № 1 (139). – 2013. – С. 14–19.

67. Pao L. Cheng. Portfolio Returns And The Random Walk Theory / Pao L. Cheng and M. King Deets // The Journal of Finance. – Vol. 26 (1). – 1971. – P. 11–30.

68. Fama E. F. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work / Fama E. F. // Journal of Finance. – Vol. 25 (2). – 1970. – P. 383–417.

69. Burton G. Malkiel. The Efficient Market Hypothesis And Its Critics / Burton G. Malkiel // Journal of Economic Perspectives. – Vol. 17 (1). – 2003. – P. 59–82.

70. Zeeman E. C. On the unstable behavior of stock exchanges/ Zeeman E. C. // Journal of Mathematical Economics. – Vol. 1. – 1974. – P. 39–49.

71. Ramona Birau. The Implications of Catastrophe Theory for Stock Market Forecasting / Ramona Birau // ARPN Journal of Science and Technology. – Vol. 2 (5). – 2013. – P. 360–363.

72. Fischer Black. Noise / Fischer Black // The Journal of Finance. – Vol. 41(3). – 1986. – P. 529–543.

73. Бураков Д. В. Ограниченная рациональность и теория шума Блэка / Бураков Д. В. // Экономика и социум. – № 4(13). – 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__4_13__2014g_/.

74. Vaga T. The Coherent Market Hypothesis / Vaga T. // Financial Analysts Journal. – Vol. 46(6). – 1991. – P. 36–49.

75. George Soros. Fallibility, Reflexivity, and the Human Uncertainty Principle / George Soros // Journal of Economic Methodology. – Vol. 20(4). – 2013. – P. 309–329.

76. Carrie M. Thomas. Chaos Theory versus the Efficient Market Hypothesis in Financial Markets / Carrie M. Thomas // University of Tennessee Honors Thesis Projects. – 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1605&context=utk_chanhonoproj.

77. Williams J. B. The Theory Of Investment Value / J. B. Williams // Cambridge, Mass., Harvard University Press. – 1938. – 613 p.

78. Sornette D. Stock Market Speculation: Spontaneous Symmetry Breaking of Economic Valuation / Sornette Didier // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. – Vol. 284 (1–4). – 2000. – P. 355–375.

79. Andrew W. Lo. The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective / Andrew W. Lo // Journal of Portfolio Management. – Vol. 30 (5). – 2004. – P. 1–30.

80. Andrew W. Lo. Reconciling Efficient Markets with Behavioral Finance: The Adaptive Markets Hypothesis / Andrew W. Lo // The Journal of Investment Consulting. – Vol. 7 (2). – 2005. – P. 21–44.

81. Robert R. Prechter. Elliot waves, Fibonachy and Statistics / Robert R. Prechter // Socionomics. – 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.socionomics.org/pdf/EW_Fibo_Statistics.pdf.

82. Martin Sewell. Behavioral Finance / Martin Sewell // University of Cambridge. – 2010. – P. 1–13.

83. Nicholas Barberis. A Survey of Behavioral Finance / Nicholas Barberis, Richard Thaler // Handbook of the Economics of Finance. – Vol. 1 (1). – Chapter 18. – 2002. – P. 1053–1128.

84. Jay Ritter. Behavioral finance / Jay Ritter // Pacific–Basin Finance Journal. – Vol. 11 (4). – 2003. – P. 429–437.

85. Daniel Kent. Investor Psychology and Security Market Under– and Overreactions/ Kent Daniel, David Hirshleifer, Avanidhar Subrahmanyam // The Journal of Finance. – Vol. 53 (6). – 1998. – P. 1839–1885.

86. Жупаненко В. Сучасне трактування інфраструктури фондового ринку / В. Жупаненко // Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2010. – № 3 – 4. – С. 63–73.

87. Coase R. H. The Problem of Social Cost / R. H. Coase. // Journal of Law and Economics. – 1960. – Vol. 3. – Р. 1–44.

88. Єпіфанов А. О. Інфраструктура фондового ринку як інституціалізована форма трансакції / А. О. Єпіфанов, Р. В. Коробка // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2 (33). – С. 3–7.

89. Лапішко З. Я. Формування інфраструктури регіонального ринку цінних паперів: автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд..екон. наук:спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит“/ З. Я. Лапішко. – Львів. – 2008. – 28 с.

90. Коваленко Ю. М. Сутність інституційного середовища фінансового сектора економіки / Ю. М. Коваленко // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 1(23). – С. 92–97.

91. Зимарин К. А. Еврооблигации в процесе развития европейской интеграции / Зимарин К. А. // Мировая єкономика и международние економические отношения. Економические науки. – 2012. – № 6(91), C. 204–208.

92. ICMA. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.icmagroup.org/About–ICMA/.

93. Shaofang Li. Competition in the Clearing and Settlement Industry / Shaofang Li, Matej Marinč // Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. – 2016. – Vol.40, P. 134–162.

94. The Giovannini Group. Cross–Border Clearing and Settlement Arrangements in the European Union. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/finance/financialmarkets/docs/clearing/first_giovannini_report_en.pdf.

95. BIS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://stats.bis.org/statx/srs/table/c1?p=20004&c=.

96. Шелудько В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку деривативів / В. Шелудько., В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – 10(163), С. 81–87.

97. Kamal Amin El – Wassal. Stock market growth: an analysis of cointegration and causality / Kamal Amin El – Wassal // Economic Isuues. – 2005. – Vol.10, Part 1. – P. 37–58.

98. Zbigniew Kominek. Stock market and industry growth: an eastern European perspective / Zbigniew Kominek // European Bank for reconstruction and development, – 2003. Working paper № 81 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0081.pdf.

99. Valeriano F.Garcia. Macroeconomic determinants of stock market development / Valeriano F.Garcia, Lin Lui // Journal of Applied Economics. – 2009. – Vol.2, № 1. – P. 29–59.

100. Naliniprava Tripathy. Causal Relationship between Macro – Economic indicators and stock market in India / Dr. Naliniprava Tripathy // Asian Journal of Finance and Accounting. – 2011. – Vol. 3, №1. – P. 208–226.

101. Holger Sandte. Stock market vs GDP growth: a complicated mixture/ Holger Sandte// BNY Mellon Asset Management. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.bnymellonam.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012_024_e_WLBStock.pdf.

102. John Hawksworth. Are stock markets reliable leading indicators of the real economy for the US and the UK? / John Hawksworth, Yih Lin The // Pricewaterhouse Coopers Review. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pwc.co.uk/services/economics-policy/insights/stock-markets-and-the-real-economy.html

103. Sarbapriya Ray. Testing Granger Causal Relationship Between Macroeconomic Variables and Stock Price Behaviour: Evidence from India / Sarbapriya Ray // Advances in Applied Economics and Finance (AAEF). – 2012. – Vol. 3, №1. – P. 470–481.

104. Yessengali Oskenbayev. The impact of macroeconomic indicators on stock exchange performance in Kazakhstan / Yessengali Oskenbayev, Mesut Yilmaz, Dauren Chagirov // African Journal of Business and Management. – 2001. – Vol. 5, №7. – P. 2985–2991.

105. Yu Hsing. Impact of macroeconomic variables on the stock market in Slovakia and policy implications / Yu Hsing // Economics & Economy. – 2013. – Vol. 1, №1. – P. 7–16.

106. Ali Faez. Investigating the role of foreign direct investment on stock market: evidence from Tehran stock exchange / Ali Faez and others // Journal of Applied Science and Agriculture. – 2014. – Vol. 9(6). – P. 2492–2500.

107. Yu Hsing. Effect of Macroeconomic Variables on the Stock Market: The Case of The Szech Republic / Yu Hsing // Theoretical and Applied Economics. – 2011. – Vol. XVIII, № 7 (560). – P. 53–64.

108. Yu Hsing. Macroeconomic determinants of stock market index for a Major Latin American country and policy implications / Yu Hsing, Michael C. Budden, Antoinette S. Phillips // Macrothink Institute – Business and Economic Research. – 2012. – Vol. 2, №1. – P. 1 – 10.

109. Job Wanjala Barasa. Macroeconomic determinants of stock market performance in Kenya: Case of Nairobi Securities Exchange. – 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/74949.

110. Joel Hinaunye Eita. Modelling Macroeconomic Determinants Of Stock Market Prices: Evidence From Namibia / Joel Hinaunye Eita // Journal of Applied Business Research (JABR). – 2012. – Vol. 28, № 5. – P. 871–884.

111. Donatas Pilinkus. The short–run relationship between stock market prices and macroeconomic variables in Lithuania: an application of the impulse response function / Donatas Pilinkus, Vytautas Boguslauskas // Economics of Engineering Decisions. – 2009. – Vol. 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/228733798_The_short-run_relationship_between_stock_market_prices_and_macroeconomic_variables_in_Lithuania_An_application_of_the_impulse_response_function.

112. Allan Silveira dos Santos. Interaction between Macroeconomics Variables and IBOVESPA, Brazilian Stock Market Index: an Analysis from a VEC Model / Allan Silveira dos Santos, Angelo Rondina Neto, Eliane Araujo, Luma De Oliveira , Mateus Boldrine Abrita // Transnational Corporations Review. – 2013. – Vol. 5, Issue 4. – P. 81–95.

113. Yu Hsing. IMPACTS OF MACROECONOMIC VARIABLES ON THE STOCK MARKET IN BULGARIA AND POLICY IMPLICATIONS / Yu Hsing // East –West Journal of Economics & Business. – 2011. – Vol. 14, Issue 2. – P. 41–53.

114. Radoslaw Kurach. Stock market development in CEE countries – the panel data analysis / Radoslaw Kurach // EKONOMIKA. – 2010. – Vol.89 (3). – P. 20–29.

115. Levine R. Stock Market Development and Long–Run Growth / Levine R., Zervos S. // World Bank Economic Review. – 1996. – 10(2). – P. 323–339.

116. Mohamed Khaled Al–Jafari. Investigating the relationship between stock market returns and economic variables: evidence from developed and emerging markets / Mohamed Khaled Al–Jafari, Rashed Mohammed Salameh, Mohammad Rida Habbash // International Research Journal of Finance and Economics. – 2011. – Issue 79. – P. 6–30.

117. The Myth of GDP and stock market returns. Virtus Mutual Funds. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.slideshare.net/Zorro29/the-myth-of-gdp-and-stock-market-returns.

118. Terra Paulo R. S. The Stock Returns–Inflation Causality Revisited: Analyzing the Evidences for 31 Developed and Emerging Countries / Bruno Breyer Caldas, Paulo Renato Soares Terra // Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Working paper. – 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.academia.edu/3116196/The_stock_returns_-_inflation_causality_revisited_analysing_the_evidences_for_31_developed_and_emerging_countries.

119. Shukairi Nori Mousa. The relationship between inflation and stock prices (case of Jordan) / Shukairi Nori Mousa, Waleed al Safi, Abdul Baset Hasoneh, Marwan Mohammad Abo–orabi // IJRRAS. – 2012. – Vol. 10, №1. – P. 46–52.

120. Nadeem Sohail. Long – Run and Short – Run Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Prices in Pakistan / Nadeem Sohail, Zakir Hussain // Pakistan Economic and Social Review. – 2009. – Vol. 47, №2. – P. 183–198.

121. Samveg Patel. The effect of macroeconomic determinants on the performance of the Indian stock market / Samveg Patel // NMIMS Management Review. – 2012. – Vol. XXII. – P. 117–127.

122. Pramod Kumar Naik. The Impact of Macroeconomic Fundamentals on Stock Prices Revisited: Evidence from Indian Data / Pramod Kumar Naik, Puja Padhi // Eurasian Journal of Business and Economics. – 2012. – Vol. 5 (10). – P. 25–44.

123. Aurangzeb Dr. Factors affecting performance of stock market: evidence from South Asian countries / Dr. Aurangzeb // International journal of academic research in business and social sciences, – 2012. Vol. 2, №9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.hrmars.com/admin/pics/1086.pdf

124. Andreas Humpe. Can macroeconomic variables explain long term stock market movement? A comparison of the US and Japan / Andreas Humpe, Peter Macmillan // Centre for Dynamic Macroeconomic Analysis Working Paper Series. – 2007. – 07/20. – P. 1–23.

125. Bakhtiar Moazzami. Stock market and inflation: evidence from 12 developed and emerging economies/ Bakhtiar Moazzami // International Business and Economics Research Journal. – 2010. – Vol. 9, №11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/IBER/article/viewFile/24/22

126. Mihedi Masuduzzaman. Impact of the macroeconomic variables on the stock market returns: the case of Germany and the United Kingdom/ Mihedi Masuduzzaman // Global journal of management and business research. – 2012. – Vol. 12, issue 16. – P. 22–34.

127. John Murcia. Macroeconomic Estimation of Selected Philippine Stock Market Indices / John Vianee B. Murcia // Southern Asian Interdisciplinary Research Journal. – 2014. – Vol. 2, №1. – P. 10–18.

128. Joseph Ato Forson. Selected Macroeconomic Variables and Stock Market Movements: Empirical Evidence from Thailand / Joseph Ato Forson, Jakkaphong Janrattanagual // Contemporary Economics. – 2014. – Vol. 8, Isuue 2. – P. 154–174.

129. Cristina Balint. The Correlation between Macroeconomic Variables and The Bucharest Stock Exchange Share Prices / Cristina Balint // Finances – Challenges of the Future. – 2010. – Vol. 1, Issue 12. – P. 189–195.

130. Lakshmi Kalyanaraman. Macroeconomic Forces and Stock Prices: Some Empirical Evidence from Saudi Arabia/ Lakshmi Kalyanaraman, Basmah Al Tuwajri // International Journal of Financial Research. – 2014. – Vol. 5, № 1. – P. 81–92.

131. Abdullah Al – Mutairu. Macroeconomic Determinants Of The Behavior of Kuwait Stock Exchange / Abdullah Al – Mutairu, Husain Al – Omar // Studies in Business and Economics. – 2007. – Vol. 13, № 1. – P. 39–50.

132. Bahram Dadgostar. Dynamic Relationship Macroeconomic Variables and the Canadian Stock Market / Bahram Dadgostar, Bakhtiar Moazzami [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://na–businesspress.homestead.com/dadgostarweb.pdf.

133. Joseph Tagne Talla. Impact of Macroeconomic Variables on the Stock Market Prices of the Stockholm Stock Exchange (OMXS30) / Joseph Tagne Talla // Jonkoping International Business School [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.diva–portal.org/smash/get/diva2:630705/FULLTEXT02.

134. Caroline Geetha. THE RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND STOCK MARKET: EVIDENCE FROM MALAYSIA, UNITED STATES AND CHINA / Caroline Geetha, Rosle Mohidin, Vivin Vincent Chandran, Victoria Chong // International Journal of Economics and Management Sciences. – 2011. – Vol. 1, №. 2. – P. 01–16.

135. Jesus Gonzalo. The reaction of stock market returns to anticipated unemployment / Jesus Gonzalo, Abderrahim Taamouti // Economic Department, Universidad Carlos III de Madrid Working paper. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.eco.uc3m.es/personal/ataamout/ Taamouti_Gonzalo_The_Reaction_of_Stock_Market_Returns_to_Anticipated_Unemployment.pdf.

136. Mirza Vejzagic. Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Market Index: Co – Integration Evidence from FTSE Bursa Malaysia Hyjrah Shariah Index / Mirza Vejzagic, Hashem Zarafar // Asian Journal of Management Sciences & Education. – 2013. – Vol. 2, №4. – P. 94–108.

137. Jesus G. Garza–Garcia. International determinants of stock market performance in China: a cointegration approach / Jesus G. Garza–Garcia, Yue // Centre for global finance. – 2010. – № 03/10. – P. 1 – 25.

138. Tim Wood. US interest rates, the Fed and Stock market / Tim Wood // The Market Oracle. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.financialsense.com/contributors/tim-wood/interest-rates-the-fed-and-equities.

139. Biniv Maskay. Analyzing the effect of change in money supply on stock prices / Biniv Maskay // The Park Place Economist. – 2007. – Vol. XV. – P. 72–79.

140. Pooja Singh. An Empirical Relationship between Selected Indian Stock Market Indices and Macroeconomic Indicators / Pooja Singh // IMPACT: International Journal of Research in Business Management. – 2014. – Vol. 2. issue 9. – P. 81–92.

141. Sherife Ozlen. The effects of domestic macroeconomic determinants on stock returns: a sector level analysis / Sherife Ozlen // European journal of economic studies. – 2014. – Vol. 8, №2. – P. 75–84.

142. Charles Adjasi. Effect of Exchange Rate Volatility on The Ghana Stock Exchange / Charles Adjasi, Simon K. Harvey, Daniel Agyapong // African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research. – 2008. – Vol. 3, №3. – P. 28–47.

143. Nikolaos Sariannidis. A GARCH Examination of Macroeconomic Effects on The U.S. Stock Market: A Distinction Between the Total Market Index and The Sustainability Index / Nikolaos Sariannidis, Grigoris Giannarakis, Nicolaos Litinas, George Conteos // European Research Studies. – 2010. – Vol. XIII, Issue 1. – P. 129–142.

144. Mehwish Zafar. Determinants of stock market performance in Pakistan / Mehwish Zafar // Interdisciplinary journal of contemporary research in business. – 2013. – Vol. 4, №9. – P. 1017–1026.

145. Fulbert Tchana Tchana. Stock – markets lead to more FDI...or is it vice – versa? [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/stock–markets–lead–more–fdior–it–vice–versa.

146. World Bank Statistics. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://databank.worldbank.org/data//reports.aspx?source=2&country=&series=NY.GNS.ICTR.ZS&period=.

147. Edward L. Glaeser. Do institutions cause growth? / Edward L. Glaeser, Rafael La Porta, Florencio Lopez–de–Silanes, Andrei Shleifer // Journal of Economic Growth. – 2004. Vol. 9(3). – P. 271–303.

148. Simeon Djankov. The new comparative economics / Simeon Djankov, Edward Glaeser, Rafael La Porta, Florencio Lopez–de–Silanes, Andrei Shleifer // Journal of Comparative Economics. – 2003. Vol. 31. – P. 595–619.

149. Carvajal A. Strengths and Weaknesses in Securities Market Regulation: A Global Analysis / Ana Carvajal, Jennifer Elliott // IMF Working Paper. – 2007. WP/07/259. – P. 1–49.

150. Bouckaert, Boudewijn and De Geest, Gerrit (eds.). Encyclopedia of Law and Economics, Volume III. The Regulation of Contracts , Cheltenham, Edward Elgar, 2000, 1205 p.

151. TanjaBoskovic. Comparing European and U.S. Securities Regulations / TanjaBoskovic, CarolineCerruti, MichelNoel // World Bank Working Paper No. 184. – 2010, 176 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1256842123621/6525333-1263245503321/European_US_SecuritiesRegulations.pdf.

152. Finansial Stability Board. Global adherence to regulatory and supervisory standards on international cooperation and information exchange [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.fsb.org/wp–content/uploads/PLEN2014132–Status–Update–on–International–Cooperation–and–Information–Exchange–initiative–FINAL.pdf.

153. John Carson. Self – Regulation in Securities Markets / John Carson // The World Bank – Policy Research Working Paper 5542. – 2011, 73 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/WPS5542_Self_Regulation_in_Securities_Markets.pdf.

154. Sadakazu Osaki. An Optimal System for Supervising Japan’s Securities Markets / Sadakazu Osaki // Capital research Journal. – 2001. Vol. 4.4. – P. 1–16.

155. 5th COMPARATIVE ANALYSIS OF ASIAN SECURITIES REGULAORS & SROs AND MARKET CHARACTERISTICS [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.asiasecuritiesforum.org/pdf/2014/5thCOMPARATIVEANALYSISOFASIANSECURITIESREGULATOR(final).pdf.

156. Japan: IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation – Detailed Assessment of Implementation [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12230.pdf.

157. Chenxia Shi. Protecting Investors in China Through Multiple Regulatory Mechanisms and Effective Enforcemen t / Chenxia Shi // Arizona Journal of International & Comparative Law. – 2007. Vol. 24.2. – P. 451–497.

158. China’s securities and futures markets – “Securities Knowledge Manual”, Published by China Securities Regulatory Commission, 2007, 62 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/Informations/publication/200812/P020090225568827507804.pdf.

159. Yuwa Wei. The Development of the Securities Market and Regulation in China / Yuwa Wei // Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review. – 2005. Vol. 27. – P. 479–514.

160. Indian Securities Market. Volume XIII, 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nseindia.com/content/us/ismr_full2010.pdf.

161. Sabarinathan G. Securities and Exchange Board of India and the Regulation of the Indian Securities Market / G. Sabarinathan // IIM Bangalore Research Papers. – 2010. Paper No. 309, 54 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.iimb.ernet.in/research/sites/default/files/WP%20No.%20309.pdf.

162. Suchismita Bose. Securities Market Regulations: Lessons from US and Indian Experience / Suchismita Bose // Money and Finance. – 2005. Jan – June. – P. 83–124.

163. India: Role of Self–Regulatory Organizations in Securities Market Regulation. The World Bank. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/12720/703570PNT0P10200SRO0Policy0Note2007.pdf?sequence=1.

164. Brazil Company Laws and Regulations Handbook, International Business Publications, USA, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://books.google.com.ua/books?id=40RB5ZVEkV4C&pg=PA313&lpg=PA313&dq=Brazil+Company+Laws+and+Regulations+Handbook&source=bl&ots=wWVqqXrzEW&sig=JCLSy1GgHlbwte4FYj7RQJqmvY&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwjz5qX2_JjPAhVJEpoKHR_VCJcQ6AEIMTAD#v=onepage&q=Brazil%20Company%20Laws%20and%20Regulations%20Handbook&f=false.

165. Financial Regulation in South Africa. Hans Falkena. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www2.resbank.co.za/internet/Publication.nsf/LADV/E8D79424F5A87CA542256B52005CA2B3/$File/fregch1.pdf.

166. Reviewing the Regulation of Financial Markets in South Africa. Policy document explaining the Financial Markets Bill, 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.treasury.gov.za/public%20comments/FMB/FMB%20policy%20document.pdf.

167. Таміліна Л. В. Дослідження ролі інституційних детермінантів економічного зростання в країнах з перехідною економікою / Л. В. Таміліна // Наукові праці Дон. НГУ. Серія «Економіка». Вип. 89–3. – 2005. – № 91. – С. 104–110.

168. Yoon–Ho Alex Lee. The Efficiency Criterion for Securities Regulation: Investor Welfare or Total Surplus? / Yoon–Ho Alex Lee // Arizona Law Review. – 2015. Vol. 57 – 1. – P. 85–128.

169. Joseph Silvia. Efficiency and Effectiveness in Securities Regulation: Comparative Analysis of the United State's Competitive Regulatory Structure and the United Kingdom's Single–Regulator Model / Joseph Silvia // DePaul Business and Commercial Law Journal. – 2008. Vol. 6, Issue 2. – P. 24 –263.

170. Стукало Н. В. Теоретико–методологічні основи глобальної фінансової кризи / Н. В. Стукало, М. В. Литвин, Г. Г. Полішко // Економічний простір. – 2015. – № 101. – С. 51 – 61.

171. Лисенко Р. Сучасні фінансові кризи та показники фінансової стабільності країн / Р. Лисенко // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 10. – С. 50 – 52.

172. Rafael La Porta. What Works in Securities Laws? / Rafael La Porta, Florencio Lopez–De–Silanes, Andrei Shleifer // THE JOURNAL OF FINANCE. – 2006. Vol. LXI,1. – P. 1–32.

173. Ватаманюк З. Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні / З. Г. Ватаманюк, О. В. Баула // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 101–110. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2008_3_10.

174. Малишенко К. А. Сучасний стан ринку цінних паперів: проблеми та перспективи / К. А. Малишенко // Ефективна економіка. – 2014. – №7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3175.

175. Баула О. В. Перспективи інтеграції вітчизняного ринку цінних паперів у світовий фондовий ринок / О. В. Баула, Т. Л. Никитюк // Економічний форум. – 2015. – № 2. – С. 255–261. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_2_43.

176. Петренко О. І. Сучасний стан та тенденції розвитку фондового ринку України / О. І. Петренко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2013. – Вип. 37. – С. 103–110. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppei_2013_37_16.

177. Рекуненко І. І. Діяльність фондових бірж на тлі глобалізаційних процесів / І. І. Рекуненко // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1. – С. 113–120.

178. Річний звіт Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку за 2015 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1473066406.pdf.

179. Калинець К. С. Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні / К. С. Калинець // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 182–191.

180. Редзюк Є. В. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і підписання Директив ЄС: можливі ризики для вітчизняного ринку цінних паперів / Є. В. Редзюк // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 98–110.

181. Інституційні чинники розвитку фінансового сектору економіки в умовах ринкової трансформації: монографія / В. М. Соболєв, М. В. Олійник, О. Л. Яременко, І. В. Шкодіна, М. В. Іващенко; ред.: В. М. Соболєв; Нац. банк України, Ун–т банк. справи. – К.: УБС НБУ, 2010. – 350 c.

182. КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ДО 2020 РОКУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297.

183. Pui Sun Tam. Rethinking stock market integration: globalization, valuation and convergence/ Pui Sun Tam, Pui I Tam // SFB–649 Economic Risk, Berlin. – 2012. – 50 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://edoc.hu-berlin.de/series/sfb-649-papers/2012-52/PDF/52.pdf.

184. Asma Mobarek. Global stock market integration and the determinants of co–movements: evidence from developed and emerging countries / Asma Mobarek // Stockholm University Business School Review. – 2012. – 61 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://business.nasdaq.com/Docs/Global%20Stock%20Market%20Integration%20and%20the%20Determinants%20of%20Co%20Movements%20Evidence%20from%20Developed%20and%20Emerging%20Countries%202011.pdf.

185. Wing-Keung Wong. The relationship between stock markets of major developed countries and Asian emerging markets / Wing–Keung Wong // Journal of applied mathematics and decision sciences. – 2004. – Vol. 8, № 4. – P. 201–218.

186. Bart Frijns. Political crises and the stock market integration of emerging markets / Bart Frijns, Alireza Tourani–Rad, Ivan Indriawan // Journal of Banking & Finance. – 2012. – Volume 36, Issue 3. – P. 644–653.

187. Paulo Matos. Integration and Contagion of BRIC Financial Markets / Paulo Matos, Regis Oquendo, Nicolino Trompieri // NCF Researching Paper Series. – 2015. – 02. – P. 1–23.

188. Ajit Singh. The stock market and economic development: should developing countries encourage stock markets / Ajit Singh // UNCTAD Review. – 1993. – P. 1–28.

189. Randal Morck. The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movements? / Randal Morck // Journal of Financial Economics. – 2000. – №58. – P. 215–260.

190. Eswar Prasad. Financial Markets and Emerging Economies – The Decoupling Debate Is Back!/ Eswar Prasad, M. Ayhan Kose // Foreign Policy Magazine. – 2009, June [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.brookings.edu/articles/financial-markets-and-emerging-economies-the-decoupling-debate-is-back/.

191. Чемодуров О. Розвиток фондового ринку в умовах кризи / О. Чемодуров // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 12. – С. 10–14.

192. Васюткіна Н. В. Сучасний стан розвитку фондового рикну України/ Н. В. Васюткіна // Сталий розвиток економіки. – 2012. – №6. – С. 286–292.

193. Lucas Kawa. The 10 worst performing stock markets in the world. / Lucas Kawa // Business Insider. – 2012. – December 31. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.businessinsider.com/the–worst–stock–markets–of–2012–2012–12?op=1.