Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление банковской деятельностью \ 4001. Курсова робота Управління банківською діяльністю на прикладі ПАТ «Банк Львів»

Курсова робота Управління банківською діяльністю на прикладі ПАТ «Банк Львів»

« Назад

Код роботи: 4001

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Управління банківською діяльністю

Тема: Управління банківською діяльністю на прикладі ПАТ «Банк Львів»

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика ПАТ «Банк Львів»

Розділ 2. Оцінка фінансового стану ПАТ «Банк Львів»

2.1. Аналіз фінансової стійкості банку

2.2. Аналіз ділової активності

2.3. Аналіз ліквідності банку

2.4. Аналіз ефективності управління

Висновки

Список використаних джерел

Загострення конкурентної боротьби, у тому числі і на світових ринках, пошук ефективних шляхів одержання конкурентних переваг підприємств зумовили зростання значущості управління конкурентоспроможністю підприємства, у тому числі і на міжнародних ринках. Можливість збереження і підвищення конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі досягається шляхом формування і реалізації стратегії конкурентоспроможності адекватної реаліям часу.

Існує багато визначень стратегії підприємства як продуманої сукупності норм і правил, що лежать в основі розроблення і ухвалення рішень, що впливають на майбутній стан підприємства. Так і стратегія конкурентоспроможності є продуманим взаємозв'язаним комплексом дій, спрямованим на зміцнення життєздатності і потужності підприємства відносно своїх конкурентів.

Основною метою формування стратегії конкурентоспроможності є підвищення конкурентоспроможності підприємства і досягнення максимальних конкурентних переваг. Формування стратегії конкурентоспроможності підприємства залежить від дії чинників, які зумовлюють її вибір та умови реалізації. Необхідність обґрунтування вибору стратегії конкурентоспроможності залежно від дії внутрішніх та зовнішніх чинників зумовлює актуальність даної контрольної роботи.

Метою даної роботи є оцінка фінансового стану банку ПАТ «Банк Львів» для підприємства, а також закріплення та поглиблення теоретичних знань в даній галузі.

Об’єктом дослідження курсової роботи є ПАТ «Банк Львів». «Банк Львів» - український банк з головним офісом у Львові. Заснований 17 жовтня 1990 року. Має 23 відділення у Західній Україні і одне у м. Київ. Розмір загальних активів на вересень 2015 року становив 1,315 млрд грн, за їхніми розмірами банк посідав 62 місце серед усіх 123 діючих банків в Україні.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є: баланс; звіт про фінансові; звіт про рух грошових; звіт про власний капітал; примітки до звітів з показниками та поясненнями, що забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів; статистична звітність та оперативні дані.

Можна назвати шість основних прийомів аналізу: горизонтальний (часовий) аналіз, вертикальний (структурний) аналіз, трендовий аналіз, аналіз відносних показників (коефіцієнтів), порівняльний аналіз, факторний аналіз.

Методи фінансового аналізу: аналіз фінансової стійкості банку, аналіз ділової активності, аналіз ліквідності та аналіз ефективності управління.

Для оцінки фінансового стану підприємства треба оцінити його ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість і зробити комплексну оцінку фінансового стану підприємства.

Стійке фінансове становище підприємства є не подарунком долі або щасливим випадком його історії, а результатом вмілого, прорахованого управління усією сукупністю виробничо-господарської діяльності підприємства.

Отже, після виконання курсового проекту, можна зробити висновок, що ПАТ «Банк «Львів» є прибутковий банком, з хорошим власний капіталом.

1. Алєксєєв Ігор Валентинович, Мороз Анатолій Степанович, Романів Євген Миколайович, Хома Ірина Борисівна. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посіб. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л.: Бескид Біт, 2003.-152 с.

2. Білик Марія Дмитрівна, Павловська Олена Валентинівна, Притуляк Наталя Миколаївна, Невмержицька Наталія Юріївна. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К.: КНЕУ, 2005. — 592 с.

3. Бородіна О.І. Фінанси підприємства. – М.: ЮНІТІ, 2000 р.

4. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник для студентів вузів. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 416 с.

5. Гайдис Надія Михайлівна. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л.: ЛБІ НБУ, 2006. — 414с

6. Дєєва Надія Миколаївна, Дедіков Олексій Іванович. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-професійною програмою спеціаліста зі спец. "Облік і аудит" / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — Д.: ДДФА, 2005. — 323с.

7. Житна І. П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. — К.: Вища шк., 2001.

8. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – К.: Кондор, 2003. – 364 с.

9. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2002. – 144 с.

10. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: Знання, 2005.

11. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. 2-ге вид. – К.: ТОВ „Знання”, 2001 – 378 с.