Распечатать страницу

Реферат Развития научно-технического сотрудничества

« Назад

Код роботи: 4000

Вид роботи: Реферат

Предмет: Международная экономика (Міжнародна економіка)

Тема: Развития научно-технического сотрудничества

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2017

Мова написання: російська

Ціна: 200 грн

1. Сущность и виды международного сотрудничества

2. Факторы, влияющие на развитие научно-технического сотрудничества

3. Методологические подходы к оценке эффективности научно-технического сотрудничества между странами

Список литературы

1. Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров С.В. Міжнародні економічні відносини. – Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури,2013. – 256 с.

2. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В. К. та ін. Міжнародна економіка. Підручник / За ред. А.О. Задої, В. М. Тарасевича – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

3. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / П.Т. Бубенко, В.В. Величко, С.М. Глухарєв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 215 с.

4. Міжнародна економіка: підручник / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук. – К.: КНЕУ,2014. – 762, [2] с.

5. Международная экономика [Електронний ресурс] // Спеціалізований журнал з міжнародної економіки. – Архів номерів. – Режим доступу: http//panor.ru/journals/mec/archive/.

6. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент. – Підручник. - К.: Знання, 2011. - 423 с.

7. Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (17–18 лютого 2012 р.). Том 4. Міжнародна інвестиційно-інноваційна діяльність. – Дніпропетровськ. – 2012.

8. Черницька Т.В. Міжнародне науково-технічне співробітництво як фактор конкурентоспроможності в сучасному світогосподарстві / Т.В. Черницька // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 9-12 квітня 2003 р. – К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України», 2003. – С.543-544.

9. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика / Р.И. Хасбулатов. – М.: Юрайт, 2013.

10. Geoeconomics. Klaus Solberg Søilen. – BookBoon. – 2012. – 302 p.

11. Heiko Prange-Gstöhl. International science and technology cooperation in a globalized world. – 2010. – 248 p.

12. International Development: Ideas, Experience, and Prospects. Bruce Currie-Alder, Ravi Kanbur, David M. Malone, Rohinton Medhora Oxford University Press, 2014. - 976 р.

13. Kautonen, M. Trans-nationalizing innovation systems10: measuring and defining.Triple Helix international conference [Text] / Kautonen, M., Raunio, M. - 2011. - 89 p.

14. Омельяненко В.А. Теоретичні основи визначення ефектів міжнародного трансферу високих технологій в контексті подолання технологічного розриву / В.А. Омельяненко // Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців (економіка, політологія, історія). – 2013. – № 22. – С. 94-102.

15. Омельяненко В.А. Аналіз можливостей розвитку галузевих екосистем інновацій (на прикладі космічного приладобудування) / В.А. Омельяненко // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. – 2013. – Т. 18, Вип. 3/2. – С. 167–171.

16. Омельяненко В.А. Аналіз розвитку космічного приладобудування в умовах технологічних тенденцій / В.А. Омельяненко // Економіка та фінанси. – 2013. – № 11. – С. 31–35.

17. Prokopenko O.V. International dimension of technological aspect of space economy [Електронний ресурс] / O.V. Prokopenko, Zh. Zhekov, V.A. Omelyanenko // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal (індексується DOAJ, OAJI, CіteFactor, SIS, ResearchBib та ін.). – 2014. – № 2. – Режим доступу: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2014_2/2014_2_2.pdf.

18. Омельяненко В.А. Аналіз технологічної складової виробництва міжнародно-спеціалізованої продукції (на прикладі космічної галузі) / В.А. Омельяненко // Технологічний аудит та резерви виробництва (індексується Ulrich's Periodicals, DRIVER, BASE, Index Copernicus, ResearchBib, DOAJ, CіteFactor, OAJI та ін.). – 2014. – № 1/3 (15). – С. 34–36.

19. Омельяненко В.А. Науково-методичні засади аналізу потенціалу міжнародного трансферу високих технологій / В.А. Омельяненко // Проблеми науки. – 2014. – № 10 (166). – С. 31–34.

20. Measuring the Digital Economy. A New Perspective. – 2014. – 160 p. http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-the-digital-economy_9789264221796-en [Електронний ресурс].

21. Omelyanenko V.A. Analysis of the efficiency of the national innovation system based on international technology transfer / V.A. Omelyanenko // European Applied Sciences. – 2013. – №1. – P. 159–160.

22. OECD (2012) Meeting Global Challenges through Better Governance: International Co-operation in Science, Technology and Innovation, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264178700-en.

23. Technologies for Sustainable Development. A Way to Reduce Poverty? Jean-Claude, Hostettler, Silvia, Hazboun, Eileen (Eds.). – 2014. – 303 p.

24. Chesbrough H. Open innovation: creating profitable technologies. М.: Generation, 2007. 336 с.

25. West J., Gallagher S. Challenges of open innovation: the paradox of firm investment in open-source software // R&D Management. 2006. № 36 (3). С. 319–331.

26. Kristensen K., Skott E. What is the next? Theory of innovation as a tool for the prediction of industry changes. М.: Alpina business book, 2008. 398 с.

27. Torkkeli M., Kok K., Savickaya I. Innovation management in Russia and concept of «Open innovation»: the first results of the study // Innovations. 2009. № 11. С. 89–95.

28. Kudryavtseva S., Shinkevich A., Ostanina S., Vodolazhskaya E., Chikisheva N., Lushchik I., Shirokova L., Khairullina E. The Methods of National Innovation Systems Assessing // International Review of Management and Marketing. 2016. № 6 (S2). С. 225–230.

29. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014/patent-policies_sti_outlook-2014-29-en#page1 [Електронний ресурс].

30. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/measuring-the-digital-economy/unleashing-innovation_9789264221796-8-en#page1[Електронний ресурс].

31. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators/volume-2014/issue-1_msti-v2014-1-en#page1 [Електронний ресурс].

32. https://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2014 [Електронний ресурс].

33. https://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis [Електронний ресурс].

34. https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2013.pdf [Електронний ресурс].

35. https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2012-Report.pdf [Електронний ресурс].

36. http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014_sti_outlook-2014-en [Електронний ресурс].

37. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014/united-states_sti_outlook-2014-80-en#page1 [Електронний ресурс].

38. http://www.whitehouse.gov/issues/technology [Електронний ресурс].

39. http://www.whitehouse.gov/issues/economy/innovation [Електронний ресурс].

40. http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/07/23/report-the-united-states-not-even-close-to-being-top-global-innovator/ [Електронний ресурс].

41. http://www.slideshare.net/whitehouse/a-strategy-for-american-innovation [Електронний ресурс].

42. http://content.ce.org/PDF/2014_5Tech_web.pdf [Електронний ресурс].