Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бюджетная система \ 3979. Монографія Формування бюджетної стратегії України: теорія, методологія, практика

Монографія Формування бюджетної стратегії України: теорія, методологія, практика

« Назад

Код роботи: 3979

Вид роботи: Монографія

Предмет: Бюджетна система

Тема: Формування бюджетної стратегії України: теорія, методологія, практика

Кількість сторінок: 400

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 2200 грн

Передмова

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи формування бюджетної стратегії держави

1.1. Бюджетна стратегія держави: сутність, цілі та завдання

1.2. Принципи побудови ефективної бюджетної стратегії держави

1.3. Генезис методів бюджетного прогнозування в контексті зростання вимог до якості розробки бюджетної стратегії

1.4. Зарубіжний досвід організації довгострокового бюджетного планування

Розділ 2. Чинники та передумови формування бюджетної стратегії держави

2.1. Макроекономічні передумови формування бюджетної стратегії

2.2. Інституціональні чинники забезпечення формування бюджетної стратегії держави

2.3. Координація бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики держави

2.4. Вплив бюджетної політики на вибір пріоритетів бюджетної стратегії держави

Розділ 3. Сучасний стан реалізації бюджетної політики України

3.1. Тенденції та особливості формування доходів Зведеного бюджету України

3.2. Структурно-функціональна характеристика бюджетного фінансування видатків

3.3. Аналіз міжбюджетного перерозподілу фінансових ресурсів в Україні

3.4. Фінансування дефіциту бюджету та його вплив на фінансову стабільність держави

Розділ 4. Напрями забезпечення ефективної реалізації бюджетної стратегії України

4.1. Пріоритети та довгострокові орієнтири бюджетної стратегії України

4.2. Ефективне управління державним боргом та посилення стійкості державних фінансів України

4.3. Удосконалення законодавчого забезпечення розробки бюджетної стратегії України

Висновки

Список використаних ждерел

Додатки

Передмова

В умовах посткризової рецесії та призупинення темпів зростання економік більшості країн світу особливо актуальним є питання про пошук нової моделі розвитку вітчизняної економіки та переорієнтації потоків обмежених бюджетних ресурсів на ефективні інфраструктурні проекти, здатні забезпечити значний мультиплікативний ефект.

Глибокий економічний спад в економіці України, який розпочався ще 2009 року та був зумовлений світовою фінансовою кризою, на жаль, в наступні роки не вдалося подолати та вийти на стійкі темпи економічного зростання. Протягом останнього часу соціально-економічні проблеми набули ще більших масштабів у зв’язку з анексією Криму та військовими подіями на Сході України.

Світова фінансова криза 2008-2009 рр. продемонструвала, що Україна перебуває на новому переламному етапі соціально-економічного розвитку. Значною мірою вичерпані можливості колишньої моделі зростання економіки, що спиралася на швидке розширення внутрішнього попиту. Нова модель передбачає більш інтенсивне використання всіх ресурсів і резервів продуктивності праці.

Потреба у переході до довгострокового фінансового планування виникла через існування загрози стійкості бюджету в умовах несприятливих довгострокових тенденцій, серед яких можна виділити такі: значне зростання обсягу державного боргу, старіння населення країни та посилення дисбалансів в економічній і фіскальній політиці держави.

Довгострокове планування забезпечує можливість розробки пріоритетних завдань, оцінки необхідних ресурсів для їх реалізації та визначення можливих джерел фінансування, що дозволяє відійти від інерційного підходу, коли бюджетні асигнування розподіляються на основі індексування тенденцій попередніх років.

Запровадження у бюджетному процесі довгострокового бюджетного планування пов’язано із необхідністю врахування довгострокових ефектів від рішень, що приймаються сьогодні, зокрема у сфері оподаткування та фінансування бюджетних видатків, та впливу довгострокових зовнішніх і внутрішніх чинників (соціальних, демографічних, економічних, політичних), а також можливостей реалізації пріоритетних завдань програми соціально-економічного розвитку країни.

У сучасних умовах виникла потреба у посиленні координації дій органів влади та узгодженні пріоритетів стратегії державної політики з бюджетним процесом не лише у середньостроковому, але й у довгостроковому періодах з метою сприяння досягненню загально визначених цілей сталого розвитку економіки, підвищенню якості надання суспільних послуг, посиленню соціального захисту громадян, забезпеченню цінової стабільності, скороченню дефіциту бюджету та державного боргу тощо. Одним із основних інструментів пом’якшення фінансових проблем та пожвавлення економічної кон’юнктури в країні виступає бюджетна політика. Забезпечення довгострокового сталого розвитку з одночасним узгодженням соціально-політичних інтересів є головним призначенням бюджетної стратегії як складової бюджетної політики держави.

Незважаючи на наявність значної кількості фундаментальних та прикладних наукових розробок у галузі державних фінансів, багато проблем такого складного та багаторівневого розділу фінансової науки, як бюджетне планування та прогнозування потребують подальшого розв’язання та обґрунтування, оскільки бюджетна стратегія повинна забезпечувати передбачуваність реакцій бюджетної системи на виклики та можливості, які можуть виникати у контексті різних варіантів розвитку світової економіки, передбачати превентивне застосування адекватного набору заходів для мінімізації негативної дії зовнішніх та внутрішніх чинників.

У зв’язку з цим актуальним є розроблення рекомендацій на довгострокову перспективу щодо формування бюджетної політики держави, аналізу ризиків і можливостей у бюджетній сфері при реалізації затверджених стратегій соціально-економічного розвитку.

Перший розділ монографії присвячено розкриттю теоретико-методологічних основ формування бюджетної стратегії держави. Проаналізовано підходи представників різних напрямів та течій суспільної науки до трактування поняття «бюджетна стратегія», розкрито його сутність та складові.

Запропоновано авторську класифікацію принципів бюджетного планування та прогнозування для побудови ефективної бюджетної стратегії держави, доповнено їхній перелік та наведено інтерпретацію змісту.

На базі реконструкції генезису методів бюджетного прогнозування розкрито їхні недоліки та переваги у застосуванні, доведено зростання вимог до якості розробки бюджетної стратегії в умовах нестабільності та непередбачуваності економічного розвитку. Досліджено досвід організації довгострокового бюджетного планування провідних країн світу, запропоновано підходи до адаптації кращої зарубіжної практики у вітчизняний бюджетний процес.

У другому розділі визначено чинники та передумови формування бюджетної стратегії держави. Розкрито комплекс макроекономічних чинників, що впливають на формування бюджетної стратегії, та визначено їх взаємозалежний зв’язок. Доведено, що на темпи розвитку економіки України мають суттєвий вплив інституціональні чинники, які породжені внутрішніми причинами. З позицій інституціоналізму розкрито вплив трансформації функцій держави на формування бюджетної стратегії в умовах глобалізації.

Обґрунтовано необхідність посилення координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики держави з метою забезпечення передбачуваності реакцій бюджетної та банківської систем на негативні дії зовнішніх та внутрішніх чинників, а також можливості отримання ефекту синергізму щодо стабілізації державних фінансів шляхом розробки стратегій спільного розвитку та застосування нових інструментів і правил у процесі їхньої взаємодії. Наголошено, що перед початком розробки бюджетної стратегії держави необхідно здійснити оцінку поточної бюджетної політики щодо її результативності та відповідності цілям та пріоритетам стратегії економічного розвитку держави

У третьому розділі розкрито особливості практичної реалізації сучасної бюджетної політики держави в умовах посткризового розвитку економіки та політичних трансформацій в Україні. Визначено тенденції та закономірності змін у складі та структурі доходів та видатків зведеного бюджету. Доведено, що вітчизняні реформи в бюджетно-податковій сфері відповідають європейським та світовим стандартам та новітнім тенденціям розвитку фіскальної політики держав. Наголошено, що в сучасних умовах в Україні необхідно здійснювати планування бюджетних видатків шляхом приведення у відповідність зобов’язань держави до наявних фінансових ресурсів, перегляду структури видатків, яка залежить від пріоритетів державної політики, ступеня та форми участі держави в економіці.

Розкрито особливості міжбюджетного перерозподілу в Україні, доведено ефективність бюджетної децентралізації за рахунок стимулювання участі регіонів у власному розвитку, сприяння підвищенню рівня життя населення, забезпечення рівного доступу громадян до гарантованих державою суспільних благ і послуг на всій території країни, створення умов для стійкого економічного розвитку як окремих регіонів, так і країни загалом. Досліджено вітчизняну практику використання джерел фінансування дефіциту бюджету, визначено недоліки та переваги кожного з них, обґрунтовано доцільність для України збалансування бюджету на основі функціонування фінансів та з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх чинників.

Четвертий розділ присвячено визначенню напрямів забезпечення ефективної реалізації бюджетної стратегії держави. Доведено, що пріоритети бюджетної стратегії тісно пов’язані з усіма аспектами внутрішньої та зовнішньої політики, що захищають національні інтереси держави. Визначено пріоритети та довгострокові орієнтири бюджетної стратегії України, які дозволять у подальшому спрогнозувати обсяги доходів і видатків бюджету, необхідних для виконання державою її функцій та реалізації зазначених реформ.

Наголошено, що в сучасних умовах через взаємозалежність бюджетної та боргової політики держави неможливо реалізувати ефективний борговий менеджмент без урахування бюджетних обмежень. Обґрунтована необхідність розробки довгострокових прогнозів базових фіскальних показників (доходів та видатків бюджету, бюджетного дефіциту, рівня державного боргу) для узгодження пріоритетів і параметрів боргової та бюджетної стратегії з основними векторами розвитку економічної стратегії держави. Доведено необхідність законодавчої регламентації процедури розробки бюджетної стратегії як невід’ємної складової бюджетного процесу України, що дозволить усунути багатовекторність пріоритетів розвитку держави, збалансувати доходи і видатки бюджету, створити дієвий механізм концентрації ресурсів для вирішення середньострокових і довгострокових завдань соціально-економічного розвитку.

Висновки

Проведене дослідження теоретико-методологічних засад формування бюджетної стратегії держави засвідчило наявність певних особливостей у реалізації бюджетної політики України в сучасних умовах через наявність макроекономічних та інституціональних чинників, які мають довгостроковий та глобалізаційний характер прояву та зумовили появу чітко визначених трендів та закономірностей змін у складі та структурі доходів і видатків бюджету, виборі джерел фінансування та формуванні боргового портфеля держави, що дозволить у подальшому визначити необхідний обсяг бюджетних ресурсів задля реалізації пріоритетів соціально-економічного розвитку країни. Серед отриманих результатів дослідження доцільно наголосити на таких:

1. Узагальнено теоретичні підходи до трактування поняття «бюджетна стратегія», визначено сутність та складові бюджетної стратегії, обґрунтовано необхідність запровадження в бюджетному процесі довгострокового бюджетного прогнозування для мінімізації загроз стійкості бюджету в умовах несприятливих довгострокових тенденцій та забезпечення фінансування стратегічних завдань соціально-економічного розвитку держави. Наведено авторське визначення поняття «бюджетна стратегія», що розглядається:

– за змістом – це комплекс дій органів влади з управління бюджетним процесом, спрямований на забезпечення реалізації довгострокової бюджетної політики на визначений термін у конкретній країні для вирішення стратегічних завдань соціально-економічного розвитку;

– за формою – це система бюджетних показників, які відображають довгострокові національні пріоритети та цілі розвитку країни, в частині формування та використання бюджетних ресурсів, необхідних для їхньої реалізації на визначений довгостроковий період, з урахуванням наявних і потенційних можливостей та ризиків;

– за правовим статусом – бюджетна стратегія є юридичним документом, що являє собою довгостроковий фінансовий план, показники якого мають рекомендаційний характер для суб’єктів бюджетного процесу, що пов’язані з формуванням доходів і використанням коштів бюджетів.

2. На основі систематизації та узагальнення підходів до визначення основних принципів бюджетного планування та прогнозування здійснено їхнє групування та запропоновано авторський підхід до класифікації, який відображає еволюційне зростання вимог до бюджетного планування та прогнозування відповідно до змін у навколишньому середовищі, що безпосередньо впливають на бюджетний процес та показники бюджету. Доведено, що принципи бюджетного прогнозування та планування можна об’єднати й вони будуть прийнятними для здійснення як планування, так і прогнозування, тоді як методи для їхньої реалізації значно різняться та потребують окремого дослідження.

3. Проаналізовано та систематизовано сучасні методи прогнозування показників дохідної та витратної частини бюджету, розкрито недоліки та переваги основних методів бюджетного прогнозування. Наголошено на необхідності доопрацювання та адаптації сучасних методів бюджетного прогнозування, які апробовані у країнах з розви- неною економікою до умов країн з ринками, що розвиваються. Доведено, що в умовах невизначеності, соціальних стресів, політичної кон’юнктури та інших інституціональних чинників, які мають значний вплив на формування макроекономічних тенденцій, суттєво зростає роль неформалізованих методів прогнозування, які базуються на досвіді та інтуїції кваліфікованих експертів. Обґрунтовано необхідність доповнення класичних (формалізованих) методів прогнозування експертними оцінками з метою підвищення їх ефективності та зручності застосування в конкретних практичних ситуаціях.

4. Систематизовано та узагальнено досвід організації довгострокового бюджетного планування та прогнозування у провідних країнах світу, виявлено спільні закономірності та розкрито кращу практику бюджетного стратегічного планування для адаптації та застосування цих розробок у бюджетному процесі України. Доведено, що в умовах посилення несприятливих тенденцій у соціально-економічному розвитку більшості країн світу відбувається зростання залежності бюджетного планування від політичних чинників та організації управління цим процесом.

Обґрунтовано необхідність налагодження тісної координації на міжміністерському рівні, запровадження чіткого розподілу обов’язків між суб’єктами бюджетного процесу з метою виключення можливості політичного суб’єктивізму, забезпечення об’єктивної оцінки соціально-економічного стану у країні, розробки реалістичних макроекономічних та бюджетних прогнозів.

5. Досліджено основні макроекономічні чинники, що впливають на формування бюджетної стратегії, та визначено їх взаємозалежний зв’язок. Наголошено, що наявність макроекономічних та фінансових дисбалансів у фіскальній сфері, які особливо загострились у період кризи, вимагають від уряду змін у визначенні цілей та способів реалізації бюджетної політики держави з метою досягнення пріоритетів соціально-економічного розвитку країни. Доведено неможливість розмежування впливу макроекономічних та інституціональних чинників на формування та реалізацію бюджетної політики, що вимагає враховувати співвідношення економічних та політичних циклів у державі при визначенні параметрів бюджетної стратегії. Обґрунтовано необхідність при формуванні бюджетної стратегії держави врахувати як діючі витратні зобов’язання, так і ті зобов’язання, виникнення яких очікується на основі даних економічних і соціальних прогнозів, оцінки перспективної дії внутрішніх і зовнішніх чинників.

6. Досліджено інституційні засади формування бюджетної стратегії держави. Обґрунтовано, що на темпи розвитку економіки України мають суттєвий вплив інституціональні чинники, які породжені внутрішніми причинами, зокрема незавершеність структурної перебудови економіки, нерозвиненість демократичних інститутів, блокування проведення реформ тощо. Визначено нові властивості, яких набуває держава як інститут в умовах посткризового розвитку через зростаючу взаємозалежність держави та економіки. Доведено об’єктивне та незворотне посилення соціальної функції держави як вектора розвитку цивілізації, що супроводжується переглядом ролі держави, зміною характеру перерозподілу національного доходу та співвідношення обсягу бюджету та ВВП. Наголошено, що інституціональний підхід є тим підґрунтям, що дозволяє подолати системні диспропорції, що виникають під час визначення оптимальних обсягів державних функцій та пошуку необхідних джерел їхнього фінансування з метою забезпечення сталого розвитку країни.

7. З позицій інституціоналізму наголошено на необхідності посилення координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики держави шляхом застосування нових інструментів та правил у процесі взаємодії, що дозволить їм виступати як стратегічні доповнення. Запропоновано передбачити законодавче запровадження процедури узгодження пріоритетів і визначення стратегій спільного розвитку фіскальної та монетарної політики з метою мінімізації негативних впливів зовнішніх і внутрішніх чинників на стан державних фінансів та фінансової системи України загалом, що надасть можливість задовольняти потреби сучасного покоління без негативного впливу на задоволення потреб майбутніх поколінь та забезпечить незмінність вектора розвитку держави.

8. Наголошено, що перед початком розробки бюджетної стратегії держави необхідно здійснити оцінку поточної бюджетної політики щодо її результативності та відповідності цілям та пріоритетам стратегії економічного розвитку держави загалом; визначити нові цілі та довгострокові орієнтири бюджетної політики, запропонувати найбільш вірогідні варіанти розвитку бюджетно-податкової політики держави на довгострокову перспективу з урахуванням впливу макро-економічних та інституціональних чинників. Доведено, що для розробки бюджетних прогнозів доцільно використовувати функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету, що дозволяє уряду здійснювати більш ефективне корегування обсягів надання суспільних благ та послуг з урахуванням можливих демографічних зрушень та інших змін в економіці країни.

9. Проаналізовано склад та структуру доходів Зведеного бюджету України, здійснено порівняння бюджетного та податкового навантаження в країнах Європейського Союзу та України. Доведено, що вітчизняні реформи в бюджетно-податковій сфері відповідають європейським та світовим стандартам та новітнім тенденціям розвитку фіскальної політики держав. Виявлено резерви підвищення фіскальної ефективності податкової системи за рахунок оптимізації структури податкових надходжень до бюджету, що забезпечить збільшення обсягів державних доходів. Обґрунтовано необхідність скорочення кількості податків і зборів, як з метою стимулювання інвестиційної активності в Україні, так і скорочення витрат на податкове адміністрування, без загрози зменшення обсягів податкових надходжень до бюджету. Наголошено на проблематичності застосування формалізованого підходу до розробки довгострокових бюджетних прогнозів через значний діапазон коливання частки окремих видів надходжень у структурі доходів Зведеного бюджету України. Запропоновано необхідність розробки бюджетної стратегії держави як інструменту подолання структурних дисбалансів дохідної частини бюджету.

10. Здійснено поділ видатків бюджету на обов’язкові та дискреційні з метою визначення довгострокових тенденцій бюджетної політики держави. До обов’язкових віднесено всі соціальні видатки, обсяг яких розраховується відповідно до положень чинного законодавства та корегується на певну величину, виходячи з показників макроекономічних урядових прогнозів. Наголошено, що у разі їхнього скорочення при проведенні бюджетної консолідації потрібний перегляд норм відповідних законів, що, в свою чергу, потребує отримання попередньої згоди у суспільства щодо відмови від певних суспільних благ та послуг або отримання їх за рахунок обов’язкового державного соціального страхування.

Доведено, що фінансування дискреційних видатків законодавчо регламентується лише у частині визначення щорічних асигнувань на затверджені бюджетні цілі відповідно до функцій держави, що ускладнює передбачення їхнього довгострокового тренда. У бюджетних прогнозах обсяг дискреційних видатків встановлюється як частка від ВВП або як постійна сума у грошових одиницях. Наголошено, що в сучасних умовах в Україні необхідно здійснювати планування бюджетних видатків шляхом приведення у відповідність зобов’язань держави до наявних фінансових ресурсів, перегляду структури видатків, яка залежить від пріоритетів державної політики, ступеня та форми участі держави в економіці. Доведено, що в умовах економічної рецесії Уряду України необхідно здійснювати жорсткий контроль саме за дискреційними видатками та скорочувати їхні обсяги при проведенні бюджетної консолідації.

11. На основі аналізу складу та структури доходів зведеного бюджету доведено, що сучасна бюджетна система України характеризується високим ступенем централізації бюджетних ресурсів, що не забезпечує надання реальної самостійності місцевим бюджетам та не сприяє скороченню обсягів міжбюджетних фінансових потоків. Наголошено, що головна проблема, яку необхідно вирішити для побудови ефективної та дієвої моделі бюджетної децентралізації, полягає у визначенні податкового потенціалу окремої адміністративно-територіальної одиниці й оптимальному обсязі державних функцій, які доцільно та економічно ефективно делегувати на відповідний місцевий рівень на постійній основі, тим самим перевівши їх у власні функції органів місцевого самоврядування. Доведено, що труднощі, які виникають під час фінансування урядом видатків бюджету держави, значною мірою пов’язані з недосконалістю або невідповідністю окремих положень Конституції сучасному стану міжбюджетних відносин і внутрішньополітичній ситуації в країні.

12. Досліджено вітчизняну практику використання джерел фінансування дефіциту бюджету, визначено недоліки та переваги кожного з них та доведено, що жоден із способів фінансування не має абсолютних переваг та не є повністю неінфляційним. Уряд, приймаючи рішення стосовно вибору способу фінансування дефіциту бюджету, має виходити з позиції економічної доцільності залучення кожного із джерел фінансування, поєднуючи їх та мінімізуючи можливі негативні наслідки як для бюджету, так й економіки країни загалом у коротко- та довгостроковому періодах. Обґрунтовано, що для України доцільно проводити збалансування бюджету на основі функціонування фінансів та з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх чинників.

13. Доведено, що пріоритети бюджетної стратегії тісно пов’язані з усіма аспектами внутрішньої та зовнішньої політики, що захищають національні інтереси держави. Через відсутність в Україні нормативно-правових актів, які б законодавчо закріплювали необхідність розробки бюджетної стратегії на найближчі 5–10 років з метою підпорядкування її пріоритетів цілям і завданням соціально-економічного розвитку, й досі залишаються не сформульованими пріоритети бюджетної стратегії, орієнтованої на сталий розвиток країни. На основі групування всіх реформ та програм розвитку держави, що зазначені у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», за складовими бюджетної стратегії та сферами діяльності держави визначено пріоритети та довгострокові орієнтири бюджетної стратегії України, які дозволять у подальшому спрогнозувати обсяги доходів і видатків бюджету, необхідних для виконання державою її функцій та реалізації зазначених реформ.

14. Обґрунтовано, що однією з основних причин зростання державного боргу є домінування в світі підходів до збалансування бюджету протягом економічного циклу або на основі функціонування фінансів, які не передбачають обов’язковості збалансування бюджету на щорічній основі. Враховуючи, що в умовах глобалізації зростає щільність економічних циклів та уразливість економіки країни від зовнішніх чинників, уряду проблематично точно розрахувати періоди підйому й спаду економічної активності та глибину цих коливань, тому й неможливо визначити обсяги допустимих дефіцитів та можливих профіцитів бюджету з метою їхньої взаємної компенсації. Доведено, що в сучасних умовах через взаємозалежність бюджетної та боргової політики держави неможливо реалізувати ефективний борговий менеджмент без урахування бюджетних обмежень. Запропоновано передбачити у бюджетному законодавстві необхідність розробки довгострокових прогнозів базових фіскальних показників (доходів та видатків бюджету, бюджетного дефіциту, рівня державного боргу) для узгодження пріоритетів і параметрів боргової та бюджетної стратегії з основними векторами розвитку економічної стратегії держави.

15. Досліджено законодавчу базу України стосовно можливості запровадження в країні системи довгострокового бюджетного планування. Доведено, що процедура розробки бюджетної стратегії не врегульована нормативно-правовими актами за межами трирічного бюджетного циклу, а саме:

1) документи державного стратегічного та бюджетного планування не синхронізовані за цілями та термінами їхньої реалізації;

2) законодавчо не врегульована процедура узгодження основних макропоказників із бюджетними обмеженнями, визначеними на середньострокову перспективу;

3) не передбачено механізм погодження стратегічних планових документів за цілями та напрямами використання бюджетних коштів на державному та регіональному (місцевому) рівнях, а також за термінами їхньої реалізації. Запропоновано законодавчі новації задля усунення визначених прогалин та неузгодженостей у бюджетному законодавстві.

Список використаних джерел

1. Абалкин Л.И. Экономические реалии и абстрактные схемы (о концептуальных основах монетаристской программы финансовой стабилизации) / Л.И. Абалкин // Вопросы экономики. – 1996. – № 12. – С. 4-19.

2. Аганбегян А.Г. Система моделей народнохозяйственного планирования / Аганбегян А.Г., Багриновский К.А., Гранберг А.Г. – М.: Мысль, 1972. – 352 с.

3. Акерлоф Дж. Spiritus Animalis или как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма / Дж. Акерлоф, Р. Шиллер; пер. с англ. Д. Прияткина; под научн. ред А. Суворова; вступ. ст. С. Гуриева – М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 273 с.

4. Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування: монографія / [за ред. Новицького А.М., Лисенка В.В., Швабія К.І.]. – Ірпінь: Видавницво Національного університету ДПС України, 2013. – 556 с.

5. Алехин Б.И. Государственный долг / Б.И. Алехин. – М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2007. – 302 с.

6. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів) / В.Л. Андрущенко. – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.

7. Анчишкин А.И. Методы прогнозирования темпов, факторов и структуры развития народного хозяйства / А.И. Анчишкин, Ю.В. Яременко. – М.: НИЭИ при Госплане СССР, 1970 (1-е изд.), 1971 (2-е изд.).

8. Архипцева М.Л. Методологические основы прогнозирования и планирования налоговых поступлений в бюджетную систему / М.Л. Архипцева // Налоги и налогообложение. – 2007. – № 12. – С. 9–14.

9. Б’юкенен Суспільні фінанси і суспільний вибір: Два проти- лежних бачення держави / Б’юкенен, Джеймс М., Масгрейв, Річард А.: пер. з англ. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 175 с. – (Актуал. світ. дискусії).

10. Бабина К.И. Значение процедуры бюджетного прогнозирования в бюджетном процессе России и зарубежных государствах / К.И. Бабина // Ленинградский юридический журнал. – 2013. – № 1. – С. 199–202.

11. Базилевич В.Д. Метафізика економіки / Базилевич В.Д., Ільїн В.В. – К.: Знання, 2007. – 718 с.

12. Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія / О.І. Барановський / Інститут економічного прогнозування / О.І. Барановський. – К.: Фенікс, 1999. – 338 с.

13. Барулин С.В. Налоги и цены: методология взаимосвязи и управления при формировании эффективной налоговой политики / В кн.: Налогообложение: проблемы науки и практики: монография. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2009. – С. 138–150.

14. Бауманн Е. Середньострокове бюджетне планування та прогнозування [Електронний ресурс] / Ельке Бауманн // Матеріали семінару від 28 липня 2015 р., м. Київ. – Режим доступу: http://pfm.in.ua/files/files/pfm_document_55b26c16c7492.pdf

15. Бауманн Е. Планування й формування реалістичного та прозорого бюджету / Ельке Бауманн // Фінанси України. – 2014. – № 9. – С. 7–20.

16. Белостоцкий А.А. Зарубежный опыт долгосрочного бюджетного планирования и прогнозирования / А.А. Белостоцкий // Вопросы экономики и права. – 2012. – № 43. – С. 227–230.

17. Белоусов В.В. Мобилизация налогов и государственное налоговое планирование [Электронный ресурс] / В.В. Белоусов. – Режим доступа: http://konfi–nalog. jurati. ru/node/50.

18. Бернанке Б. Экономикс. Экспресс-курс / Бен Бернанке, Роберт Фрэнк. – Издательство: Питер, 2012. – 720 с.

19. Білорус О.Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток: (Системні маркетол. досліджен.) / О.Г. Білорус, Ю.М. Мацейко. – К.: МАУП, 2005. – 492 с.: – іл. – Бібліогр.: с. 474–491.

20. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Шарль Бланкарт; пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка; передмова та наук. редагування В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.

21. Блок Ф. Роли государства в хозяйстве [Электронный ресурс] / Фред Блок // Электронный журнал «Экономическая социология». – 2004. – Т. 5. – № 2. – С. 37–56. – Режим доступа: http://www.ecsoc.hse.ru/issues/2004-5-2/index.html.

22. Богачева О.В. Міжнародний досвід програмного бюджетування / О.В. Богачева, А.М. Лавров, О.Д. Ястребова // Фінанси. – 2010. – № 12. – С. 4–14.

23. Богдан Т.П. Стабілізаційна бюджетно-податкова політика та особливості її застосування в Україні / Т.П. Богдан, І.В. Богдан // Фінанси України. – 2012. – № 7. – С. 3–16.

24. Богдан Т.П. Фіскальна консолідація: уроки міжнародного досвіду для України / Т.П. Богдан, І.В. Богдан // Фінанси України. – 2014. – № 10. – С. 55–72.

25. Боди Зви: пер. с англ.: Финансы: учебное пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс» / Боди Зви, Мертон Роберт – 2000. – 592 с.

26. Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Бокс Дж., Дженкінс Г. – М.: Мир, 1974.

27. Будина Н. Отслеживание применения налогово- бюджетных правил / Нина Будина, Андреа Шехтер // Финансы и развитие. –2012. – Сентябрь. – С. 57.

28. Буковинський С.А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану / С.А. Буковинський // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 21–28.

29. Булгакова С.О. Бюджетна система України та Євросоюзу: монографія / Булгакова С.О., Барановський О.І., Барановська В.Г., Кучер Г.В. та ін.; за заг. ред. д. е. н., проф., акад. НАПН України А.А. Мазаракі. – Київ: Нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 409 с.

30. Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України: монографія / [під. ред. Л.Л. Тарангул]. – Ірпінь; К.: Фенікс, 2012. – 532 с.

31. Бюджетна політика в контексті стратегії соціально- економічного розвитку України: у 6 т. / редкол.: М.Я. Азаров (голова) та ін. – К.: НДФІ, 2004. – Т. 1: Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні / Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Геєць В.М. (кер. авт. кол.) та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 640 с.

32. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т. / редкол.: М.Я. Азаров (голова) та ін. – К.: НДФІ, 2004. – Т. 3: Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів: монографія / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 308 с.

33. Бюджетна політика в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т. / редкол.: М.Я. Азаров (голова) та ін. – К.: НДФІ, 2004. – Т. 6: Підвищення ефективності боргової політики держави / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 348 с.

34. Бюджетна система: підручник / за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економ. думка, 2012. – 871 с.

35. Бюджетний кодекс України: Закон України: від 08.07.2010. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

36. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2014 рік / [Зубенко В.В., Самчинська І.В., Рудик А.Ю. та ін.]; ІБ- СЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження», USAID. – К.: 2015. – 77 с.

37. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. Валлерстайн, [пер. с англ. П.М. Кудюкина, под. общ. ред. Б.Ю. Кагарлицкого]. – СПб.: Изд-во «Университетская книга», 2001. – 416 с.

38. Варналій З.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення: монографія / З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, С.О. Саєнко. – К.: Знання України, 2011. – 299 с.

39. Василик О.Д. Бюджетна система України: підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: Центр навч. л-ри. 2004. – 544 с.

40. Василик О.Д. Державні фінанси України: підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

41. Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи / Т.П. Вахненко // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 14–28.

42. Вдовиченко А.М. Законодавчі засади прогнозування доходів бюджету в Україні / А.М. Вдовиченко // Фінансове право. – 2014. – № 2. – С. 28–31.

43. Власов С. Исследование устойчивости государственных финансов России в краткосрочном и долгосрочном периодах / С. Власов, Е. Дерюгина, Ю. Власова // Вопросы экономики. – 2013. – № 3. – С. 33–49.

44. Волошин О. Государство только начинается / О. Волошин // Эксперт. – 2006. – № 41. – С. 65–69.

45. Галушка З.І. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети: монографія / З.І. Галушка: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 408 с.

46. Гальчинский А. Нынешний финансовый кризис – начало конца. Дальше – новое начало? [Электронный ресурс] /Анатолий Гальчинский // Зеркало недели. – 2008. – 18–24 октября. – № 39. – Режим доступа: http://www.zn.ua.

47. Гальчинский А.С. Економічна теорія: підручник / А.С. Гальчинский, П.С. Єщенко. – К.: Вища шк., 2007. – 503 с.: іл.

48. Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: курс лекцій / А.С. Гальчинський. – К.: «АДЕФ-Україна», 2010. – 572 с.

49. Гальчинський А.С. Криза і цикли світового розвитку / А.С. Гальчинський. – К.: «АДЕФ-Україна», 2009. – 392 с.

50. Гальчинський А.С. Україна пройшла точку неповернення. [Електронний ресурс] / Анатолій Гальчинський // Газета «Дзеркало тижня. Україна». – 2014. – 27 червня. – № 23. – Режим доступу: http://gazeta. dt. ua/macrolevel/anatoliy-galchinskiy-ukrayina-proyshla- tochku-nepovernennya-_.html.

51. Гальчинський А. Вилікувати економіку можна тільки на ліберальних засадах [Електронний ресурс] / Анатолій Гальчинський // Дзеркало тижня. – 20. 02. 2010. – Режим доступу: http://www. dt. ua/2000/2020/68567/.

52. Гальчинський А. Три кроки бюджетної політики. [Електронний ресурс] / Анатолій Гальчинський // Дзеркало тижня. – 15. 09. 2006. – Режим доступу: http://www. dt. ua/publications/2006/09/15/241731/.

53. Геєць В.М. Подолання квазіринковості – шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання / В.М. Геєць // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 4-17.

54. Геєць В.М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) / В.М. Геєць // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 11–24.

55. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В.М. Геєць; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К.; 2009. – 864 с.

56. Геєць В.М. Уроки та перспективи ринкових реформ і довгострокового економічного зростання в Україні / В.М. Геєць // Економічна теорія. – 2004. – № 2. – С. 3-24.

57. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. Избранное / Дж. К. Гелбрейт. – М.: Эксмо, 2008. – 1200 с. – (Антология экономической мысли).

58. Ґенеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність): Терміни, поняття, персоналії / укладачі: В.С. Іфтемічук, В.А. Григорьєв, М.І. Маниліч, Г.Д. Шутак; за наук. ред. Г.І. Башнянина і В.С. Іфтемічука. – К.: Магнолія плюс, 2004. – 688 с.

59. Герасимов Б.И. Организационно-экономический механизм формирования региональных программ социально-экономического развития / Б.И. Герасимов, Л.С. Тишина, Н.В. Зенчева. – Тамбов: ТГТУ, 2002. – 148 с.

60. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування: навч. посіб. / Б.Є. Грабовецький. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 188 с.

61. Гранберг А.Г. Стратегия территориального социально-экономического развития России: от идеи к реализации / А.Г. Гранберг // Вопросы экономики. – 2001. – № 9. – С. 15–27.

62. Гринспен А. Эпоха потрясений: Проблемы и перспективы мировой финансовой системы / Алан Гринспен; пер. с англ. – 2-е издание, дополненное – М.: Альпина Бизнес Брукс, 2009. – 520 с.

63. Гутник В.П. Политика хозяйственного порядка в Германии / В.П. Гутник. – М.: Экономика, 2002. – 271 с.

64. Давиденко С.В. Методи прогнозування податкових надходжень в умовах реформування системи оподаткування / С.В. Давиденко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Т. 7. – Суми: Мрія, УАБС, 2003. – С. 103–107.

65. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19. 02. 1993 № 15–93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/15-93.

66. Дейнеко А.Е. Расширение Европейского Союза: экономические и правовые аспекты / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, Ф.А. Дмитакович; под науч. ред. А.Е. Дайнеко. – М.: Изд-во деловой и учебной литературы, 2004. – С. 74.

67. Дем’янишин В.Г. Бюджетна політика держави: концептуальні засади, ефективність, розвиток стратегії і тактики / В.Г. Дем’янишин // Вісник ТНЕУ. – 2011. – № 2. – С. 7–20.

68. Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: монографія / В.Г. Дем’янишин. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 496 с.

69. Дем’янишин В.Г. Бюджетне планування та його особливості в умовах демократичних перетворень / В.Г. Дем’янишин // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 62–71.

70. Дементьев В.В. Стратегическое планирование – залог успешного развития [Электронный ресурс] / В.В. Дементьев // Бюджет. – 2012. – № 7. – Режим доступа: http://bujet.ru/article/193728.php.

71. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www. ukrstat. gov. ua/.

72. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 712 с.

73. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / за ред. Ю. Немеца і Г. Райта: пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 542 с.

74. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. / ДННУ «Акад. фін. Управління»; за заг. ред. М.Я. Азарова. – К., 2011. – Т. 2: Бюджетна стратегія і державний бюджет 2012: збалансованість, прозорість, реалістичність. – 2011. – 912, [388] с.

75. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. / ДННУ «Акад. фін. управління»; за заг. ред. М.Я. Азаров. – К., 2011. – Т. 1: Стабілізація державних фінансів у кон- тексті стратегії реформ. – 2011. – 1016 с.

76. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: за заг. ред. М.Я. Азарова; у чотирьох томах / ДННУ «Акад. фін. управління», Т. 3.: Бюджетне планування і прогнозування на середньострокову перспективу-інноваційна складова управління у сфері державних фінансів. – Київ, 2011. – 480 с.

77. Дзюблюк О.В. Стратегічні орієнтири монетарної політики в умовах фінансової глобалізації / О.В. Дзюблюк // Банківська справа. – 2015. – № 3. – С. 3–21.

78. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / [Луніна І.О., Кириленко О.П., Лучка А.В. та ін.]; за ред. І.О. Луніної; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 320 с.

79. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки / Л.І. Дідківська, Л.С. Головко: навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 213 с.

80. Доклад о глобальной финансовой стабильности [Электронный ресурс] / МВФ. – Апрель. – 2010. – Режим доступа: http://www.imf.org.

81. Доржиева В.В. Изменение роли бюджетного планирования и прогнозирования в современных условиях / В.В. Доржиева // Экономика и управление. – 2008. – № 11 (48). – С. 156-159.

82. Друкер Питер Ф. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества / Питер Ф. Друкер; пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 336 с.

83. Економіка знань: виклики глобалізації та Україна / під заг. ред. А.П. Гальчинського, С.В. Льовочкіна, В.П. Семиноженка. – К.: Вид-во НІСД, 2004. – 261 с.

84. Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку / [О.Г. Білоцерківець, Т.В. Бурлай, Н.Ю. Гончар та ін.]; за ред. д-ра екон. наук І.В. Крючкової; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 480 с.: табл., рис.

85. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та украї- нський виміри / за ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К.; Знання, 2007. – 595 с.

86. Європейський союз [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Р е ж и м доступу: http://europa. eu.

87. Європейський центральний банк [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www. ecb. int/home/html/index.en.html.

88. Єфименко Т.І. Інституціональні засади впровадження європейських стандартів оподаткування у національній економіці / Т.І. Єфименко // Стенограма доповіді на науково-практичній конференції «Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів». – Ірпінь: Національний університет ДПС України. – 31 жовтня 2013 р.

89. Єфименко Т.І. Податки в інституційній системі сучасної економіки / Т.І. Єфименко; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 688 с.

90. Єфименко Т.І. Фіскальний простір антикризового регулювання / Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. – 332 с.

91. Єфименко Т.І. Механізм перерозподілу фінансових ресурсів як важіль визначення податкового потенціалу: монографія / Т.І. Єфименеко. – Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2002. – 272 с.

92. Жаліло А.Я. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія / А.Я. Жаліло. – Київ: НІСД, 2009. – 336 с.

93. Жаліло А.Я. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія / А.Я. Жаліло. – Київ: НІСД, 2003. – 368 с.

94. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.

95. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602-ІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.com.ua.

96. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03. 2000 р. № 1602-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1602-14.

97. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14.

98. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 21 травня 1997 року № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр/page5.

99. Закон України «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16.

09. 2014 р. № 1678-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/984_011.

100. Запатріна І.В. Бюджетний механізм економічного зростання / І.В. Запатріна. – К.: Ін-т соц.-екон. стратегій, 2007. – 528 с.

101. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за відповідний рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Пенсійного фонду України. – Режим доступу: http://www. pfu. gov. ua/pfu/control/index.

102. Звіт про науково-дослідну роботу по темі «Відповідність чинного антикорупційного законодавства європейським та світовим стандартам, шляхи його вдосконалення». – Науково-дослідний центр з проблем оподаткування Національної академії ДПС України. – № державної реєстрації 0105U003865. – Ірпінь, 2005. – 218 с.

103. Звіт про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. spfu. gov. ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx.

104. Звітність про виконання бюджетів [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – Режим доступу: http://www. treasury. gov. ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.

105. Зельднер А. Государство и рынок: стратегия развития экономических отношений / А. Зельднер // Журнал «Вестник Института экономики РАН». – 2007. – № 3. – С. 5-13.

106. Зимовець В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку / В.В. Зимовець; НАН України; Ін-т екон. та прогнозу. – К., 2010. – 356 с.: табл., рис.

107. Иванов В.В. Анализ временных рядов и прогнозирование экономических показателей / В.В. Иванов. – Х.: Харьк. ун-т им. В.И. Каразина, 1999. – 229 с.

108. Иванов Ю.Б. Место национальной налоговой стратегии в формировании общей стратегии развития государства / Ю.Б. Иванов, О.А. Чумакова // Бізнес Інформ. – 2011. – № 2 (2). – С. 34–37.

109. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця; чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О. Осташко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – 104 с.

110. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. – К., 2015. – 336 с.

111. Институциональные основы государственной собственности в системе национальной экономики в посткризисный период: автореф. дис. на соиск. науч. степ. доктор. екон. наук: спец. 08.00.01 [Электронный ресурс] / И.Ю. Ваславская; ГОУ ВПО «Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)». – М., 2010. – 38 с. – Режим доступа: http://www. dissers. ru/avtoreferati-dissertatsii-ekonomika/a443.php.

112. Исторический опыт стратегического планирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.strategy.newparadigm.ru/strategy1.htm.

113. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 г. Стратегия-2020: новая модель роста – новая социальная политика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://2020strategy. ru/data/2012/03/14/1214585998/1itog.pdf.

114. Кейнс Джон Мейнард. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное / Дж. М. Кейнс; вступ. статья Н.А. Макашевой. – М.: Эксмо, 2008. – 960 с. – (Антология экономической мысли).

115. Кінах А.К. Український прорив / А.К. Кінах. – К., 2004. – С. 35.

116. Кириленко О.П. Досягнення стратегічних орієнтирів вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні / О.П. Кириленко // Фінанси України. – 2013. – № 8. – С. 19–28.

117. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О.П. Кириленко. – К.: НІОС, 2000. – 384 с.

118. Климанов В.В. Бюджетное стратегирование: новые вызовы для регионов России [Электронный ресурс] / В.В. Климанов // Экспертный канал Экономическая политика. – Режим доступа: http://www. irof. ru/filemanager/files/stati/Budget %20strategy_2011.pdf.

119. Ковалева Т.М. Бюджет и бюджетная политика в РФ: учеб. пособие / Т.М. Ковалева, С.В. Барулин. – М., 2005. – С. 166.

120. Козюк В.В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України / В.В. Козюк. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 238 с.

121. Колодий С.Ю. Оценка фискальной иллюзии при налогообложении доходов физических лиц / С.Ю. Колодий // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 56, Т. 1. – С. 134–137.

122. Коляда Т.А. Бюджетна стратегія як інструмент подолання структурних дисбалансів дохідної частини бюджету України / Т.А. Коляда // Фінанси України. – 2014. – № 5. – С. 61–73.

123. Коляда Т.А. Визначення основних факторів, що вплива- ють на надходження до Зведеного бюджету України / Т.А. Коляда // Науковий вісник збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. – 2001. – № 3 (13). – С. 219–223.

124. Коляда Т.А. Вплив суспільних фінансів на регіональний розвиток: теоретичний вимір / Т.А. Коляда // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. – 2015. – № 11 (231). – С. 75–89.

125. Коляда Т.А. Вплив трансформації функцій держави на пріоритети та механізми реалізації бюджетної стратегії в Україні в умовах глобалізації: інституціональний вимір / Т.А. Коляда // Бізнес Інформ. – 2013. – № 5. – C. 60–66.

126. Коляда Т.А. Ґенеза методологічних засад бюджетного прогнозування / Т.А. Коляда // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – C. 253–259.

127. Коляда Т.А. Державний сектор економіки в контексті бюджетного регулювання / Т.А. Коляда // Экономика и управление. – 2002. – № 5 (36). – С. 13–17.

128. Коляда Т.А. Державні витрати та економічне зростання / Т.А. Коляда // Вісник СевДТУ. Севастопольський національний тех- нічний університет. – 2003. – Вип. 44. – С. 31–37.

129. Коляда Т.А. Джерела фінансування дефіциту бюджету: тенденції у застосуванні та виклики для стабільності державних фінансів України / Т.А. Коляда // Бізнес Інформ. – 2015. – № 2. – C. 215–222.

130. Коляда Т.А. Економічні та політичні передумови податкової амністії в Україні / Т.А. Коляда // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2007. – № 1 (36). – С. 75–80.

131. Коляда Т.А. Криза неплатежів та шляхи її подолання / Т.А. Коляда // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2001. – № 4. – С. 158–161.

132. Коляда Т.А. Налог на финансовые трансакции как новый инструмент реализации фискально-бюджетной политики государств в период мирового финансово-экономического кризиса / Т.А. Коляда // Вестник профессионального бухгалтера. –2011. – № 10–12 (133–135). – С. 53–59.

133. Коляда Т.А. Необхідність запровадження бюджетного стратегування в умовах посткризової трансформації соціально-економічної системи / Т.А. Коляда // Вісник соціально-економічних досліджень. Одеський державний економічний університет. – 2013. – № 49 (1). – С. 131–137.

134. Коляда Т.А. Необхідність координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики держави в умовах переходу до сталого розвитку / Т.А. Коляда // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. – 2012. – № 27 (179). – С. 32–43.

135. Коляда Т.А. Необхідність оновлення інструментів бюджетно-податкового регулювання економіки в умовах посткризового розвитку України [Електронний ресурс] / Т.А. Коляда // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – № 1. – 2014. – С. 121-134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2014_1_16.pdf.

136. Коляда Т.А. Обновление инструментария государственного регулирования финансовой системы: налог Тобина – аргументы «за» и «против» / Т.А. Коляда // Бізнес Інформ. – 2010. – № 5 (1). – С. 138–141.

137. Коляда Т.А. Оподаткування процентних доходів за депозитами населення в банках / Т.А. Коляда // Економіка України. – 2004. – № 4 (509). – С. 31–35.

138. Коляда Т.А. Определение тенденций в структуре и составе доходов бюджета, как необходимая предпосылка формирования бюджетной стратегии государства / Т.А. Коляда // Налоги и финансовое право. – 2014. – № 3. – С. 331–337.

139. Коляда Т.А. Організація довгострокового бюджетного планування та прогнозування: досвід провідних країн світу / Т.А. Коляда // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – C. 14–20.

140. Коляда Т.А. Особенности и перспективы бюджетной децентрализации в Украине / Т.А. Коляда // Journal of Corporate Management and Economics «Maneko». – Bratislava: Institute of Management of Slovak University of Technology in Bratislava. – 2014. – № 2. – С. 229–238.

141. Коляда Т.А. Особливості формування бюджетної стратегії в умовах глобального зростання державного боргу / Т.А. Коляда // Бізнес Інформ. – 2013. – № 2 (421). – С. 20–24.

142. Коляда Т.А. Податкові інструменти забезпечення соціальної справедливості в державі / Т.А. Коляда // Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет. – 2012. – Вип. 11. – Частина 1. – С. 120–125.

143. Коляда Т.А. Привлечение инвестиций в государственный сектор экономики: особенности и тенденции развития / Т.А. Коляда // Бізнес Інформ. – 2007. – № 5, т. 2. – С. 6–8.

144. Коляда Т.А. Принципи бюджетного планування та прогнозування в контексті еволюційного зростання вимог до якості розробки бюджетної стратегії держави / Т.А. Коляда // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. – 2013. – № 29 (208). – С. 13–23.

145. Коляда Т.А. Пріоритети бюджетної стратегії сталого розвитку України / Т.А. Коляда // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 4 (221). – С. 99–103.

146. Коляда Т.А. Про ефективність використання коштів від приватизації державного майна / Т.А. Коляда // Економіка України. – 2002. – № 7. – С. 42–47.

147. Коляда Т.А. Проблемы координации фискальной и монетарной политики государства в условиях глобального роста государственного долга и дефляционных тенденций: уроки для Украины / Т.А. Коляда // Journal of Corporate Management and Economics «Maneko». – Bratislava: Institute of Management of Slovak University of Technology in Bratislava. – 2013. – № 2. – С. 209–219.

148. Коляда Т.А. Ринок похідних цінних паперів в Україні: проблеми становлення в контексті збільшення податкових надходжень до бюджету / Т.А. Коляда // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. – 2002. – № 2 (16). – С. 78–86.

149. Коляда Т.А. Современные тенденции и приоритеты бюджетно-налоговой политики Украины / Т.А. Коляда // Международный научный журнал «Прогресс». – Тбилиси: Международная академия социально-экономических наук, 2013. – № 1–2. – С. 63–69.

150. Коляда Т.А. Сутність та значення бюджетної стратегії у забезпеченні фінансування основних напрямків соціально-економічного розвитку держави / Т.А. Коляда // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – 2013. – Вип. 12. – Частина 2. – С. 237–241.

151. Коляда Т.А. Тенденції податкового регулювання малого підприємництва в умовах посткризового періоду розвитку України / Т.А. Коляда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Економіка. – 2012. – № 139. – С. 42-45.

152. Коляда Т.А. Удосконалення адміністрування податку на прибуток підприємств як засіб протидії ухилення від оподаткування / Т.А. Коляда // Вісник: науковий журнал Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2004. – № 3 (23), частина друга. – С. 57–61.

153. Коляда Т.А. Узгодження пріоритетів бюджетної стратегії з основними напрямками соціально-економічного розвитку України / Т.А. Коляда // Університетські наукові записки / Хмельницький університет управління та права. – 2013. – № 2. – С. 329–337.

154. Коляда Т.А. Управління державним боргом у контексті стабілізації державних фінансів України / Т.А. Коляда // Економічний часопис – ХХІ. – 2015. – № 7–8 (1). – С. 82–85.

155. Коляда Т.А. Фінансове забезпечення соціальних функцій держави в умовах посткризової трансформації соціально-економічної системи / Т.А. Коляда // Наукові записки. Серія «економіка»: збірник наукових праць / Національний університет «Острозька академія». – 2012. – Випуск 20. – С. 81–86.

156. Коляда Т.А. Фінансове забезпечення соціальних функцій держави: стан, тенденції та напрямки оптимізації / Т.А. Коляда // Проблеми економіки. – 2014. – № 3. – C. 100–107.

157. Коляда Т.А. Фінансування видатків на економічну діяльність в контексті реалізації сучасної бюджетної політики держави / Т.А. Коляда // Економіка промисловості. – 2014. – № 3 (67). – С. 13–24.

158. Коляда Т.А. Особенности реализации бюджетно-налоговой политики государства в посткризисный период развития экономики / Т.А. Коляда, Л.Я. Бенч // Бізнес Інформ. – 2011. – № 7 (1). – С. 124–126.

159. Коляда Т.А. Роль держави у регулюванні економікою у процесі її трансформації / Т.А. Коляда, О.Ю. Гудова // Науковий вісник / Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. – 2002. – № 1 (15). – С. 10–16.

160. Коляда Т.А. Вплив демократії на обсяг гарантованих державою соціальних послуг населенню та рівень їх фінансового забезпечення в умовах посткризового розвитку економіки [Електронний ресурс] / Т.А. Коляда, Г.В. Музиченко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 1. – Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e- journals/Znpnudps/2012_1/pdf/12ktadoe.pdf.

161. Коляда Т.А. Узгодження діапазону соціальних функцій держави з фінансовими можливостями бюджету в умовах посткризового розвитку економіки України [Електронний ресурс] / Т.А. Коляда, Г.В. Музиченко // Збірник наукових праць Національного універ- ситету державної податкової служби України. – 2011. – № 1 (566). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2011_1_23.pdf.

162. Коляда Т.А. Альтернативні інституційні підходи щодо змін у державному регулюванні довіри до фінансової системи: спеціальний банківський збір Обами чи податок Тобіна / Т.А. Коляда, Ю.В. Прозоров // Економічна теорія. – 2010. – № 2. – С. 39–46.

163. Коляда Т.А. Вплив зміни діапазону функцій держави на рівень довіри до банківської системи в умовах необхідності узгодження пріоритетів фіскальної та монетарної політики / Т.А. Коляда, Ю.В. Прозоров // Економічна теорія. – 2011. – № 2. – С. 69–74.

164. Коляда Т.А. Особенности изменения функций государства в условиях монетарной десуверенизации и уменьшения доверия к банкам на посткризисном этапе развития экономики / Т.А. Коляда, Ю.В. Прозоров // Бізнес Інформ. – 2011. – № 2 (1). – С. 48–50.

165. Коляда Т.А. Створення Українського банку реконструкції та розвитку як вихід з інституційної пастки на шляху залучення інвестицій в економіку України / Т.А. Коляда, Ю.В. Прозоров // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2003. – №12. – С. 33–38.

166. Коляда Т.А. Приоритеты бюджетно-налоговой политики в условиях экономического кризиса / Т.А. Коляда, И.Е. Чуркина // Бізнес Інформ. – 2009. – № 4 (2). – С. 15–18.

167. Коляда Т.А. Особливості фіскальної ефективності оподаткування доходів фізичних осіб в умовах інтеграції / Т.А. Коляда, І.Є. Чуркіна // Фінанси України. – 2008. – № 6. – С. 70–76.

168. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Н.Д. Кондратьев. – M.: ЗАО, 2002. – 767 c.

169. Конституція України: Закон України: від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/254к/96-вр.

170. Копилов В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування / В. Копилов // Економіка України. – 2008. – № 3. – С. 33–39.

171. Костіна Н.І. Фінансове прогнозування: методи та моделі: навч. посіб. / Н.І. Костіна, А.А. Алексєєв, О.Д. Василик. – К., 1997. – 183 с.

172. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії та практики / В.І. Кравченко. – К.: НДФІ, 1997. – 276 с.

173. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні: монографія / А.І. Крисоватий. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 371 с.

174. Крисоватий А.І. Податково-боргові стратегії фіскального регулювання транзитивної економіки / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 95-107.

175. Кричевська Т.О. Механізм взаємодії і координації монетарної і фіскальної політики в Україні / Т.О. Кричевська / Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2001. – № 4. – С. 164-172.

176. Кузнецова Е.И. Стратегический анализ в системе государственного управления национальной экономикой: монография / Е.И. Кузнецова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2006. – С. 13–14.

177. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. – 575 с.

178. Лагутін В.Д. Монетарна і фіскальна політика у стратегії економічного зростання / В.Д. Лагутін // Фінанси України. – 2002. – № 8. – С. 11–19.

179. Лагутін В.Д. Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики в Україні / В.Д. Лагутін // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 3-14.

180. Левда Н.М. Стратегическое прогнозирование расходов бюджетных средств Пермского края на строительство и содержание автомобильных дорог / Н.М. Левда, В.П. Постников // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2012. – № 13(37). – С. 74–84.

181. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України: монографія / Л.В. Лисяк. – К.: ДННУ АФУ, 2009. – 600 с.

182. Лисяк Л.В. Інституційні чинники бюджетної політики в Україні / Л.В. Лисяк // Наукові праці ДонНТУ. – 2006. – Випуск 103- 3. – С. 196–200. – (Серія: економіка).

183. Лук’яненко І. Сучасні економетричні методи в фінансах / І. Лук’яненко, Ю. Городніченко. – К.: Літера, 2003. – 348 с.

184. Лук’яненко І.Г. Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти / І.Г. Лук’яненко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 542 с.

185. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період / І.О. Луніна. – Харків: Форт, 2000. – 296 с.

186. Луніна І.О. Методичні засади моніторингу місцевих бюджетів у контексті забезпечення стабільності державних фінансів / І.О. Луніна, Д.М. Серебрянська // Фінанси України. – 2013. – № 7. – С. 33–43.

187. Луніна І.О. Прості процедурні зміни для ефективних бюджетних рішень [Електронний ресурс] / І.О. Луніна // Дзеркало тижня – 25. 09. 2015. – Режим доступу: http://gazeta. dt.ua/finances/prosti-procedurni-zmini-dlya-efektivnih-byudzhetnih-rishen-.html.

188. Люблинский В.В. Социальная политика в условиях глобализации: опыт развитых стран / В.В. Люблинский // Политические исследования. – 2010. – № 6. – С. 130–146.

189. Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави / І.О. Лютий // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 13-19.

190. Лютий І.О. Державний кредит та боргова політика України: [монографія] / І.О. Лютий, Н.В. Зражевська, О.Д. Рожко. – К.: Центр учб. Л-ри, 2008. – 352 с.

191. Макроекономічне моделювання перерозподілу ВВП через бюджет: монографія / Тетяна Борисівна Лебеда; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 296 с.: табл., рис.

192. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування. – Харків: Форт, 2000. – 336 с.

193. Макроекономічні показники [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: http://www. bank. gov. ua/control/uk/publish/category.

194. Маршалл А. Основы экономической науки / А. Маршалл; [предисл. Дж. М. Кейнса; пер. с англ. В.И. Бомкина, В.Т. Рысина, Р.И. Столпера]. – М.: Эксмо, 2008. – 832 с.

195. Масгрейв Ричард А. Государственные финансы: теория и практика / Ричард Масгрейв, Пегги Масгрейв; пер. с англ. – М.: Бизнес Атлас, 2009. – 716 с.

196. Матеріали Круглого столу у Міністерстві фінансів України «Прогноз Державного бюджету України на 2013–2014 роки» від 30 січня 2011 р. – Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 3–17.

197. Мау В. Стенограмма пленарной дискуссии «Глобальная повестка устойчивого экономического роста. Прогноз развития мировой экономики» от 20 июня 2013 г. [Електронний ресурс] / Петербургский международный экономический форум. – Режим доступу: http://forumspb. com/bfx-cc/system/uploads/files/site_session_attr/stenogram_ru/283/20_THE_GLO BAL_ECONOMIC_PROGNOSIS_RU.pdf.

198. Мау В. Стенограмма пленарной дискуссии «Контуры посткризисного мира» от 16. 01. 2014 г. [Електронний ресурс] / В. Мау / V Гайдаровский форум – 2014 «Россия и мир: устойчивое развитие». – Режим доступу: http://www. gaidarforum. ru/ru/full.php.

199. Мельник В.М. Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи / В.М. Мельник // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 11–17.

200. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України. Затверджено наказом Міністерства економіки України від 2 березня 2007 року № 60 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. me. gov. ua/control/uk/publish/article.

201. Методы анализа и оценки (обзор работ западных экономистов). – М.: Наука, 2004. – 380 с.

202. Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории / Людвиг фон Мизес; пер. с 3-го испр. англ. изд. А.В. Куряева. – Челябинск: Социум, 2008. – 878 с.

203. Митчелл У. Экономические циклы: проблема и ее постановка / Уэсли К. Митчелл. – М. – Л.: Госиздат, 1930.

204. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www. minfin. gov.ua/.

205. Міністерство фінансів Федеративної Республіки Німеччини [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www. bundesfinanzministerium.de.

206. Міністерство фінансів Франції [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www. minefe. gouv.fr.

207. Міністерство фінансів Японії [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www. mof. go. jp/english/files.htm.

208. Михалевский Б.Н. Система моделей среднесрочного народнохозяйственного планирования / Б.Н. Михалевский. – М.: Наука, 1972. – 476 с.

209. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підруч. / Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін. – Х.: ІН- ЖЕК, 2005. – 396 с.

210. Молдован О.О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ: монографія / О.О. Молдован. – К.: НІСД, 2011. – 380 с.

211. Молдован О.О. Щодо оптимізації процесів бюджетного прогнозування та планування в Україні: аналіт. зап. [Електронний ресурс] / О.О. Молдован; Національний інститут стратегічних дослі- джень. – Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/articles/1089/

212. Музиченко Г.В. Концептуалізація державної політики країн пострадянського простору в умовах глобалізаційних змін. Монографія / Г.В. Музиченко. – Одеса: Друкарський дім, 2012. – 394 с.

213. Музиченко Г.В. Соціально-економічні передумови побудови ефективної моделі держави для сучасної України / Г.В. Музиченко, Т.А. Коляда // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. – 2007. – № 1 (38). – С. 20–26.

214. Музиченко Г.В. Роль держави у подоланні кризових явищ в економіці: соціально-політичний аспект / Г.В. Музиченко, Т.А. Коляда // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. – 2009. – № 14 (92). – С. 89–99.

215. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» від 29 жовтня 2013 року № 1277 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cct. com. ua/2013/29. 10. 2013_1277.htm.

216. Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем: монография для магистров, обучающихся по программе «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 375 с.

217. Науменко В.І. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки / В.І. Науменко, Б.Я. Панасюк. – К.: Глобус, 1995. – 198 с.

218. Науменкова С.В. Фінансові репресії в механізмі прихованого переміщення державного боргу: форми та інструменти / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – № 8. – С. 31–55.

219. Національні фінансові системи в умовах глобалізації: [монографія] / [Лютий І.О., Павленко А.Ф., Оболенська Т.Є. та ін.]; за заг. ред. І.О. Лютого. – Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. – 308 с.

220. Небрат В.В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні / Вікторія Василівна Небрат; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 584 с.

221. Нельсон Р. Эволюционная теория экономических изменений / Р. Нельсон, С. Уинтер. – М.: Финстатинформ, 2000. – 474 с.

222. Нисканен В.А. Бюрократы и политики [Электронный ресурс] / В.А. Нисканен // Вехи экономической мысли. Экономика благосостояния и общественный выбор. Т. 4. – СПб.: Экономическая школа, 2004. – Режим доступа: http://www. seinstitute. ru/Files/veh4-3- 17_Niskanen. pdf.

223. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Дуглас Норт; пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с. – (Современная институционально- эволюционная теория).

224. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: монографія / С.В. Онишко. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с.

225. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія / В.М. Опарін. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 240 с.

226. Опарін В.М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні / В.М. Опарін // Фінанси України. – 2015. – № 6. – С. 29-43.

227. Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юшкевич О.О., Завадський Й.С. – К.: Кондор, 2007. – 358 с.

228. Отличия стратегического планирования и прогнозирования. [Электронный ресурс] / Мир экономики. Экономический интернет-журнал. – 17 ноября 2011 г. – Режим доступа: http://мир- экономики. рф/articles/отличия-стратегического-планирования-315.html.

229. Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України / К.В. Павлюк. – К.: НДФІ, 2006. – 584 с.

230. Павлюк К.В. Багаторічне бюджетування в країнах ОЕСР та перспективи розвитку середньострокового бюджетного планування в Україні / К.В. Павлюк, Т.В. Ахмед // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С. 87–101.

231. Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні / Ю.В. Пасічник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2005. – 642 с.

232. Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного та соціального розвитку: навч. посіб. / М.Т. Пашута. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 408 с.

233. Перспективи розвитку світової економіки [Електронний ресурс] / Міжнародний валютний фонд. – Квітень, 2011. – Режим доступу: http://www. imf. org/external/russian/pubs/ft/weo/2011/update/02/pdf/0611r.pdf.

234. Перспективы развития мировой экономики: Подъем, риски и перебалансирование [Электронный ресурс] / Международный валютный фонд. – Октябрь 2010. – Режим доступа: http://www. imf. org/external/russian/index.htm.

235. Пилипів В. До питання про федералізацію України: проблеми забезпечення бюджетної самодостатності регіонів / В. Пилипів // Економіка України. –2011. – № 3. – С. 26-34.

236. Податкова політика України: стан, проблеми та перспекти- ви: монографія / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій [та ін.]; за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2008. – 675 с.

237. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/2755-17.

238. Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання): монографія / за заг. редакцією Андрущенка В.Л., Мельника В.М. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. – 210 с.

239. Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік» від 4 червня 2010 року № 2318-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon1. rada. gov.ua.

240. Постанова Верховної Ради України «Про проект Закону України «Про державний борг» від 23 грудня 1999 року № 1348-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/1348-14.

241. Постанова Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» від 26 квітня 2003 року № 621 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/621-2003-п.

242. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» від 08. 12. 2010 року № 1149 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. minfin.gov. ua/control/uk/publish/article?art_id=356283&cat_id=355990.

243. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення місцевих запозичень» від 16. 02. 2011. № 110 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/110-2011-п.

244. Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки» від 5 квітня 2012 року № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/318-2012-п.

245. Постсоветский институционализм / под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева. – Донецк: «Каштан», 2005. – 480 с.

246. Премчанд А. Управление государственными рас ходами / А. Премчанд. – Вашингтон: МВФ, 2004. – 289 с.

247. Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні: Т. 1 / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, В.М. Геєць (кер. авт. кол.) та ін. – 2004. – 640 с.

248. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч. – Ч. 1 / за ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2008. – 389 с.

249. Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 2 червня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/n0004100-10.

250. Реєстр корпоративних прав держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://www. spfu. gov. ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterStateCorporateRights.aspx.

251. Рибак С. Бюджетна стратегія: українські реалії та зарубіжний досвід / С. Рибак // Економіка України. – 2011. – № 8. – C. 40–45.

252. Річний звіт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. bank. gov. ua/control/uk/doccatalog/list?currDir=36453.

253. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації: кол. моногр. / [Луніна І.О., Булана О.О., Фролова Н.Б. та ін.]; за ред. д. е. н. І.О. Луніної; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 296 с.: 46 табл., 25 рис.

254. Розвиток державних фінансів в умовах хаотично структу- рованої економіки [текст]: монографія / (С.А. Кузнецова, В.М. Вареник, М.О. Кохан та ін.); за заг. ред. С.А. Кузнецової. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 200 с.

255. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами» від 1 серпня 2013 р. № 774-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin. kmu. gov. ua/control/uk/publish/article.

256. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними фінансами» від 3 вересня 2012 р. № 633-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/633-2012.

257. Романюк М.В. Вплив бюджетно-податкової політики держави на фіскальну ефективність податкової системи України / М.В. Романюк, Т.А. Коляда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Економіка. – 2007. – № 91. – С. 39– 41.

258. Романюк М.В. Оптимізація податкового навантаження на суб’єктів господарювання як основний напрямок удосконалення податкової політики держави / М.В. Романюк, Т.А. Коляда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Економіка. – 2005. – № 79. – С. 17–20.

259. Рубини Н. Нуриэль Рубини: как я предсказал кризис: экстренный курс подготовки к будущим потрясениям / Рубини Нуриэль, Мим Стивен; [пер. с англ. В.В. Ильина]. – М.: Эксмо, 2011. – 384 с. – (Экономика: мировые тенденции).

260. Сакс Дж. Макроэкономика. Глобальный подход / Дж. Сакс, Ф. Б. Ларрен, – М.: Дело, 1996. – 848 с.

261. Салосина Л.Г. Принципы бюджетного планирования и прогнозирования / Л.Г. Салосина // Вестниик ВолГУ. – 2005. – Серия 9. – Вып. 4. – Ч. 2. – С. 136–141.

262. Самуэльсон П. О чем думают экономисты: Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. П. Самуэльсона и У. Барнетта; пер. с англ., 2-е изд. – М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 490 с.

263. Самуэльсон П. Экономика / Пол Энтони Самуэльсон. – Москва: МГП «Алгон» ВНИИСИ, 1992. – Т. 1. – 333 с.

264. Свинаренко Т.І. Фінансові інструменти формування полі- тики економічного зростання на місцевому рівні / Т.І. Свинаренко // Податкова реформа в Україні: досвід, реалії та перспективи: Матеріали ХІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 15 листопада 2013 р. – Донецьк, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2013. – Т. 1. – С. 100.

265. Світовий банк [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www. worldbank.org.

266. Свяневич П. Основы фискальной децентрализации. Справочное руководство для стран с переходной экономикой / Павел Свяневич // Будапешт, Институт окрытого общества. – 2003. – 77 с.

267. Скобцов Ю.А. Генетический подход к задачам прогнозирования / Ю.А. Скобцов, С.В. Хмелевой // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – 2005. – Випуск 90. – С. 127–136. – Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація».

268. Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України: [монографія] / О.В. Скрипнюк. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – 600 с.

269. Согласно выводам исследований МВФ странам с развитой экономикой необходимы долгосрочные действия по обузданию государственного долга [Электронный ресурс] / Пресс-релиз МВФ. – 2010. – №10/322. – Режим доступа: http://www. imf. org/external/2010/pr10322r.pdf.

270.Соколовська А.М. Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки / А.М. Соколовська // Фінанси України. – 2014. – № 11. – С. 17–32.

271. Соколовская А.М. О Стратегии реформирования налоговой системы Украины [Электронный ресурс] / А.М. Соколовская // Зеркало недели. – 2006. – № 13. – Режим доступа: http://www. zn. ua/2000/2040/53081.

272. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: [монографія] / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-ті. – Донецьк, 2012. – 534 с.

273. Стиглиц Дж. Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса / Стиглиц Джозеф; [пер. с англ. В. Лопатка]. – М.: Эксмо, 2011. – 512 с. – (Экономика: мировые тенденции).

274. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції» / авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. Ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

275. Стратегія економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / за заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 2. – 420 с.

276. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки. монографія / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К.: НІСД, 2010. – 288 с.

277. Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія / [Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артьомова Т.І. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук Л.В. Шинкарук; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 696 с.

278. Сумская Т.В. Проблемы децентрализации государственного управления с позиций формирования бюджетной системы / Т.В. Сумская // Вестник НГУЭУ. – 2012. – № 3. – С. 17–29.

279. Тарангул Л.Л. Особливості формування міжбюджетних фінансових потоків в умовах запровадження бюджетної децентралізації в Україні / Л.Л. Тарангул, Т.А. Коляда // Фінанси України. – 2015. – №3. – С. 30–44.

280. Тарангул Л.Л. Ефективність бюджетно-податкової підтримки національної економіки України / Л.Л. Тарангул, Д.М. Серебрянський, Н.В. Новицька // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2011. – № 3. – С. 34–43.

281. Толковый словарь современных бюджетных терминов. – М.: Национальный фонд подготовки кадров «Баренц Групп Лтд»: Димитрейд График Групп, 1999. – С. 153.

282. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж.; пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1998. – С. 14.

283. Трисеев Ю.П. Долгосрочное прогнозирование экономических процес сов / Ю.П. Трисеев. – К.: Наук. думка. – 1987. – 298 с.

284. Указ Президента України «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 №5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/5/2015.

285. Управління відтворенням територіальних економічних систем у фінансовому просторі / В.В. Пилипів. – К.: РВПС України НАН України, 2011. – 400 с.

286. Устенко О. Державний борг України почне зменшуватися у 2014 році [Електронний ресурс] / Олег Устенко // Gazeta. ua – 20 грудня 2012. – Режим доступу: http://gazeta. ua/articles/business/_derzhavnij-borg-ukrajini-pochne-zmenshuvatisya-u- 2014-roci-ekspert/473825.

287. Федеральная резервная система США [Электронный ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступа: http://www. federal-reserve.net.

288. Федоренко Н.П. Система моделей оптимального планирования / Н.П. Федоренко. – М.: Наука, 1975. – 376 с.

289. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: [монографія] / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін; [за наук. ред. В. Федосова] – К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.

290. Фельдштейн М. Куда делась инфляция? [Электронный ресурс] / Мартин Фельдштейн // ProFinance service. – Режим доступа: http://www. forexpf. ru/news/2013/07/14/ak1t-kuda-delas-inflyatsiya.html.

291. Финансово-бюджетные последствия структурных реформ в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. worldbank. org.ru.

292. Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы развития: монография для магистров, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 415 с.

293. Фінанси. Бюджет. Податки. Національна та міжнародна термінологія: у 3 т. Т. 2: Терміни і категорії. Показники, методи і моделі. Бюджетні системи і реформи. Фінансові інститути. Фінансове та бюджетне законодавство / В.П. Кудряшов, Н.І. Атамась, В.Д. Базилевич та ін.: кер. авт. кол. В.П. Кудряшов; Держ. навч.-наук. установа «Академія фінансового управління»; за ред. Т.І. Єфименко, А.І. Мярковський. – Вид. 2-ге, перероб. й доп. – К.: ДННУ «Акад. фін. упр.», 2013. – 661 с.

294. Фінанси: навч. посіб. / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін.; за ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006. – 415 с.

295. Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

296. Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації: Т. 1 / За ред. чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка. – К.: Фенікс, 2008. – 468 с.

297. Фінансування регіонального розвитку: стратегія і методи: монографія / [М.В. Гусятинський, В.І. Куценко, Г.І. Євтушенко, Т.В. Лобунець та ін.]; за заг. ред. д. е. н., проф. В. П. Ніколаєва. – Ірпінь: Видавництво НУДПСУ, 2015. – 410 с.

298. Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України: [монографія / за ред. С.В. Онишко, В.П. Унинець-Ходаківської]. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – 606 с.

299. Фінансовий портал Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index. minfin. com. ua/index/gdp/eximp.php.

300. Фінансовий стан міст за 2005 рік / Асоціація міст України та громад. Асоціація фінансистів України. – К., 2006. – 146 с.

301. Фінансово-економічне прогнозування і планування / І.Я. Чугунов, Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький. – К.: НДФІ, 2007. – 312 с.

302. Фіскальна консолідація: макроекономічні проблеми та ін- ституціональні засади: монографія / [авт. кол.; за заг. ред. Л.Л. Тарангул] / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – 496 с.

303. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства / В. Б. Тропіна; НДФІ. – К., 2008. – 368 с.

304. Формування бюджетної стратегії економічного зростання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.08 [Електронний ресурс] / В.А. Копилов; ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – К., 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/ard/2008/08kvasez.zip.

305. Фрадинський О.А. Поняття податкового навантаження та підходи до його визначення [Електронний ресурс] / О.А. Фрадинський / Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1. – T. 1. – Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Vchnu/Ekon/2010_1_1/079-082.pdf.

306. Фридман Д. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Д. Фридман, Н. Ордуэй. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 236 с.

307. Фридман М. Монетарная история Соединенных Штатов: 1867-1960 / Милтон Фридман, Анна Якобсон Шварц. – Издательство: Ваклер. – 2007. – 880 с.

308. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Френсис Фукуяма; пер. с англ. – М.: АСТ МОСКВА, 2006. – 730 с.

309. Харрис Л. Денежная теория: пер. с англ. / Л. Харрис; общ. ред. и вступ, ст. В.М. Усоскина. – М.: Прогресс, 1990. – 750 с.

310. Хасси У.М. Мировое налогообложение. Основы мирового налогового кодекса / У.М. Хасси, Д.С. Любик; пер. с англ. – Кембридж: Гарвардский университет, 1992. – 280 с.

311. Черняк О.І. Динамічна економетрика / О.І. Черняк, А.В. Ставицький. – К.: КВІЦ, 2000. – 120 с.

312. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. – М.: Статистика, 1977. – 200 с.

313. Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку / І.Я. Чугунов. – К.: НІОС, 2003. – 488 с.

314. Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка: підручник / А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко; за ред. акад. НАН України А.А. Чухна. – К.: Знання, 2010. – 687 с.

315. Чухно А. А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення / А. А. Чухно // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 4–12.

316. Сучасні економічні теорії: підручник / Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М.; за ред. А.А. Чухна. – К.: Знання, 2007. – 878 с.

317. Шаккум М.К формированию системы индикативного планирования и ее инвестиционно-бюджетного инструментария / М. Шаккум // Российский экономический журнал. – 1999. – № 7. – С. 35– 42.

318. Шарипова И.М. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие / И.М. Шарипова. – Уфа: Уфимск. технол. ин-т сервиса, 1999. – С. 20–21.

319. Шахова Г.Я. Методологические особенности долгосрочного бюджетного планирования: мировой опыт / Г.Я. Шахова // Финансовый журнал. – 2009. – № 2. – С. 99-108.

320. Швабій К.І. Довгострокова тенденція розподілу доходів населення в Україні / К.І. Швабій // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 77–86.

321. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер, – М.: ЭКСМО, 2007. – 864 с.

322. Экономика налоговых реформ: монография / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, Л.Л. Тарангул. – К.: Алерта, 2013. – 432 с.

323. Теорія фінансів: підручник / Юхименко П.І., Федосов В.М, Лазебник Л.Л. та ін.; за ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 с.

324. Airaudo M. Interest Rate Rules, Endogenous Cycles, and Chaotic Dynamics in Open Economies [Електронний ресурс] / Marco Airaudo, Luis-Felipe Zanna // International Monetary Fund. – May 2012. – Режим до- ступу: http://www. imf. org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12121.pdf.

325. Aridas T. Public Debt as a Percentage of GDP in Countries Around the World [Електронний ресурс] / Tina Aridas, Valentina Pasquali // Global Finance, 07 March, 2013. – Режим доступу: http://www. gfmag. com/global-data/economic-data/public-debt- percentage-gdp.

326. Baldacci E. Assessing Fiscal Stress [Електронний ресурс] / E. Baldacci, I. Petrova, N. Belhocine // IMF Working Paper. – May 2011. – Режим доступу: www. imf.org.

327. Balls e. Reforming britain’s economic and financial policy: towards greater economic stability / ed balls, gus o’donnell // hm treasury, published by palgrave, 2001. – р. 174–175.

328. Barro Robert J. Macroeconomic effects from government purchases and taxes / Robert Barro, Charles Redlick // Quarterly Journal of Economics (Oxford Journals). – 2011. – № 126 (1). – P. 51–102.

329. Blinder A. Issues in the Coordination of Monetary and Fiscal Policy [Електронний ресурс] / Alan S. Blinder // Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City. – November 1983. – NBER Working Paper N 982. – Р. 3-34. – Режим доступу: http://www. nber. org/papers/w0982.

330. Bohm P. Social Efficiency / P. Bohm. – London: Macmillan, 1993. – P. 217.

331. Brennan g. The power to tax: analytical foundations of a fiscal constitution / geoffrey brennan, james m. Buchanan // cambridge; new york; melbourne: cambridge university press, 1980. – 231 p.

332. Buchanan J.M. An Economic Theory of Clubs / James M. Buchanan // Economics. – 1965. – XXXII (125), February. – P. 1–14.

333. Buchanan James M. Public Principles of Public Debt: A Defense and Restatement [Електронний ресурс] / J.M. Buchanan // Library of Economics and Liberty, 1958. – Режим доступу: http://www. econlib. org/library/Buchanan/buchCv2.html.

334. Budget of the U.S. Government. Fiscal Year 2011. Office of Management and budget [Електронний ресурс] / Офіційний сайт The White House. – Режим доступу: http://www. whitehouse. gov/sites/ default/files/omb/budget/fy2011/assets/message.

335. Commission Staff Working Document. European Economic Forecast [Електронний ресурс] / European Commission. – Autumn 2012. – Режим доступу: http://europa. eu/external/pubs/ft/fm/2012/08/update/fmindex.htm.

336. Cottarelli C. The Risk Octagon: A Comprehensive Framework for Assessing Sovereign Risks [Електронний ресурс] / С. Cottarelli // IMF. – 2011. – Режим доступу: www. imf. org/external/np/fad/news/2011/docs/Cottarelli1.pdf.

337. Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member States // Official Journal. – 2011. – № L 306. – P. 41–47.

338. Diamond Jack. Government Expenditure and Growth, Finance and Development, Volume 27, Number 4 // Washington: International Monetary Fond. – December 1990. – Р. 97.

339. Directive 2011/85/EU: On requirements for budgetary frameworks of the Member States.

340. Du Plessis S. Fiscal Rule to Produce Counter-Cyclical Fiscal Policy in South Africa / S. Du Plessis, W. Boshoff // Stellenbosch Economic Working Papers 13/07. – Department of Economics and the Bureau for Economic Research. – University of Stellenbosch. – 2007. – P. 17.

341. Economy and finance [Електронний ресурс] / Eurostat Statistics in focus. – 2013. – № 9. – Режим доступу: http://www. redaccionmedica. com/contenido/images/KS-SF-13-009-EN.PDF.

342. European Commission [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://europa.eu.

343. Frankel J. Sturzenegger F. South Africa: Macroeconomic Challenges after a Decade of Success. – Cambridge, MA: CID. – CID Working Paper. – September. – 2006. – № 133. – P. 16.

344. Friedman M. Essays in positive economics / Milton Friedman. – Chicago: University of Chicago Press, 1953. – P. 3-43.

345. Government Performance Results Act of 1993. Office of Management and Budget [Електронний ресурс] / Офіційний сайт The White House. – Режим доступу: https://www. whitehouse. gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m.

346. Government finance statistics [Електронний ресурс] / Eurostat Statistical books. – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://epp. eurostat. ec. europa. eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EK-13-001/EN/KS-EK- 13-001-EN. PDF

347. Hansen A. Fiscal Policy and Business Cycles / Alvin H. Hansen // Norton, New York. 1941. – P. 18-24.

348. Khan M. The Macroeconomic Effects of Fund-Supported Adjustment Programs / M. Khan // Journal of International Monetary Fond. – 1990. – Vol. 37. – Р. 145.

349. Kolyada Tatiana. Fiscal-budgetary instruments of achievement of global financial stability // Konferenzband «Compliance und Nach-haltigkeit in der GUS». – Mittweida: Hochschule Mittweida – University of Applied Sciences, 2012. – P. 147-152.

350. Lerner Abba. The economics of control: Principles of welfare economics / Abba Lerner. – New York: The Macmillan Company, 1946. – XXIV, 428 p.

351. Maintaining macroeconomic stability [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. hm-treasury.gov.uk.

352. Moulton Н. Capital Expansion and Employment, Washington (Сборник Брукингского института) / Moulton Н., Edwards G., Magee J., Lewis C. – 1940. – p. 32.

353. Oates W. Fiscal Federalism / Wallace Oates / New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1972.

354. OECD Fiscal Decentralizaion Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. oecd.org/tax/federalism/.

355. Public balance and general government debt, 2010-13 (% of GDP) [Електронний ресурс] / Eurostat Statistics Explained. – 21. 10. 2014. – Режим доступу: http://ec. europa. eu/eurostat/statistics-explained/index. php/File:Public_balance_and_general_government_debt,_2010-13_of_GDP%_YB15.png.

356. Ricardo D. Pamphlets and Papers 1815-1823 / David Ricardo // Cambridge (Cambridge University Press), 1951. – Vol. IV. – P. 149-200.

357. Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact (Amsterdam, 17 June 1997) // Official Journal. – 1997. – № C 236.

358. Regulation 1175/2011 amending Regulation 1466/97: On the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies.

359. Regulation 1177/2011 amending Regulation 1467/97: On speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure.

360. Regulation 1173/2011: On the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area.

361. Regulation 1176/2011: On the prevention and correction of macroeconomic imbalances.

362. Regulation 1174/2011: On enforcement action to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area.

363. Sargent T.J. Some Unpleasant Monetarist Arithmetic / T.J. Sargent, N. Wallace // Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly review, Fall, 1981. – P. 1–17.

364. Schick A. Sustainable Budget Policy: Concepts and Approaches / Allen Schick // OECD Journal on Budgeting. – 2005. – № 1. – Vol. 5. – Р. 107–126.

365. Stephen S. Roach. The Global QE Exit Crisis [Електронний ресурс] / Project-syndicate. – 26 August 2013. – Режим доступу: http://www. project-syndicate. org/commentary/the-end-of-quantitative- easing-and-emerging-economies--growth-by-stephen-s-- roach#ixzz2dA9MK2Q1.

366. Stokke O. Yearbook of International Cooperation on Environment and Development, 2003-2004 / Stokke Olav Schram, Thommessen Oystein B. // Rroutledge Chapman Hall. – London, 2013. – 356 p.

367. Tiebout C. Exports and Regional Economic Growth / С. Tiebout // The Journal of Political Economy, 1956. – Vol. 64. – № 2. – P. 160–164.

368. Tiessen U. Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Countries / U. Tiessen // Fiscal Studies, 2003. – Vol. 24. – № 3. – P. 237-274.

369. U. S. Department of the treasury [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Р е ж и м доступу: http://www. treas.gov.

370. Ugolini S. What future for central banking? Insights from the past [Електронний ресурс] / Stefano Ugolini // Vox Economics. – 2011. – № 11 December. – Режим доступу: http://www. economonitor.com.

371. Ukraine before the election. The battle for Ukraine’s future [Електронний ресурс] / The Econonist. – 23 October 2014. – Режим доступу: http://www. economist. com/news/europe/21627706-country- running-out-time-overcome-corruption-battle-ukraines- future?zid=307&ah=5e80419d1bc9821ebe173f4f0f060a07.

372. Unproductive Public Expenditures: A Pragmatic Approach to Policy Analysis. Washington, D. C.: IMF, Pamphlet Series 48, 1995.

373. Wallis J. Decentralization in the Public Sector: An Empirical Study of State and Local Government In Rosen H., ed. Fiscal Federalism: Quantitative Studies / J. Wallis, W. Oates // Chicago: University of Chicago Press, 1988. P. 13-15.

374. Wood R. Delivering economic stimulus, addressing rising public debt and avoiding inflation [Електронний ресурс] / Richard Wood // Journal of Financial Economic Policy. – 2012. – Volume 4. – Issue № 1. Режим доступу: http://www. emeraldinsight.com/search.htm.

375. World economic outlook [Електронний ресурс] / International Monetary Fund, April 2014. – Режим доступу: http://www.imf. org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf.