Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Модели управления риском \ 3978. Дисертаційна робота Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі

Дисертаційна робота Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі

« Назад

Код роботи: 3978

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Моделі управління ризиком

Тема: Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі

Кількість сторінок: 145

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

1.1. Ризик як специфічний об’єкт управління на підприємстві

1.2. Комерційні ризики підприємств роздрібної торгівлі: зміст, особливості та класифікація

1.3. Концепція управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

2.1. Ризикоутворюючі чинники у комерційній діяльності підприємств роздрібної торгівлі України

2.2. Аналіз практики управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі

2.3. Формування системи ключових індикаторів комерційних ризиків підприємств роздрібної торгівлі

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

3.1. Методи управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі

3.2. Розробка управлінських рішень щодо вибору методів управління комерційними ризиками на підприємствах роздрібної торгівлі

3.3. Інтегрована система управління комерційними ризиками на підприємствах роздрібної торгівлі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Ефективний розвиток вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі безпосередньо залежить від їх здатності адаптуватися до умов невизначеності здійснення комерційної діяльності та мінімізувати спричинені нею ризики. Така здатність значною мірою зумовлюється обізнаністю керівників і менеджерів підприємств галузі із підходами й методами управління комерційними ризиками та навичками їх застосування. На жаль, досвід практичної діяльності свідчить, що розуміння важливості функції управління комерційними ризиками не призводить до автоматичного її впровадження. Існують значні труднощі з методичним, інформаційним і організаційним забезпеченням управління комерційними ризиками на підприємствах роздрібної торгівлі, пов’язані як з нестачею кваліфікованого персоналу, здатного працювати з комерційними ризиками, так і з недосконалістю методології їх дослідження. Такі тенденції актуалізують завдання розвитку теоретико-методичних засад управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі та посилюють важливість їх нагального вирішення.

Окремі теоретичні положення управління ризиками, що визначають здебільшого авторські підходи до розуміння сутності ризику, причин і джерел його виникнення, сформовані у працях зарубіжних учених-економістів А. Маршала, Дж. Мілля, Ф. Найта, Й. Шумпетера. Питання класифікації ризиків, їх оцінки та визначення шляхів мінімізації знайшли висвітлення у працях вітчизняних і російських науковців В.А. Абчука, В.А. Боровкової, В.В. Вітлінського, В.М. Гранатурова, І.Ю. Івченка, С.М. Ілляшенка, Т.С. Клєбанової, Л.О. Лігоненко, Н.І. Машиної, Л.Г. Мельника, О.В. Раєвнєвої, Е.А. Уткіна, О.І. Юсиповича та інших. Між тим, існуючі розробки не дозволяють сформувати системне бачення змісту комерційних ризиків та їх типології в роздрібній торгівлі через ігнорування специфіки комерційної діяльності в галузі. Крім того, не дістали належного висвітлення питання обґрунтування ключових індикаторів комерційних ризиків підприємств роздрібної торгівлі за сферами їх виникнення. Недостатньо обґрунтовані підходи до вибору методів управління комерційними ризиками залежно від рівня та ймовірності втрат операційного прибутку підприємств роздрібної торгівлі.

Важливість і необхідність удосконалення теоретико-методичних і прикладних аспектів управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі зумовлюють актуальність проведеного дослідження, результати якого представлено у монографії.

Монографію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад і розробка практичного інструментарію управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі. Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких завдань: систематизувати накопичений досвід щодо визначення сутності ризику та виділити його особливості як об’єкта управління; визначити зміст і розробити класифікацію комерційних ризиків підприємств роздрібної торгівлі; узагальнити та розвинути теоретичні положення управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі на основі системного, процесного та ситуаційного підходів; дослідити вплив галузевих чинників ризику, що визначають умови комерційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі України; вивчити стан і особливості управління комерційними ризиками на вітчизняних підприємствах роздрібної торгівлі; обґрунтувати систему ключових індикаторів і науково-методичний підхід до оцінки комерційних ризиків підприємств роздрібної торгівлі; систематизувати методи управління ризиками та визначити особливості їх застосування у сфері комерційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі; розробити моделі прийняття рішень щодо вибору типу та виду методів управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі; розробити інтегровану систему управління комерційними ризиками на підприємстві роздрібної торгівлі.

У першому розділі монографії визначено сутнісні характеристики ризику, виділено його характерні особливості як об’єкта управління, обґрунтовано напрями спеціально організованих управлінських впливів на нього, сформульовано власну наукову позицію щодо змісту комерційної діяльності в торгівлі та особливостей ризику в галузі. Особливу увагу приділено обґрунтуванню класифікації комерційних ризиків у торгівлі, визначенню змісту, структури та логіки управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі.

У другому розділі «Основні чинники та сучасна практика управління комерційними ризиками на підприємствах роздрібної торгівлі» проведено дослідження ризикоутворюючих чинників у комерційній діяльності підприємств роздрібної торгівлі України та розроблено матричний підхід до оцінки їх впливу. Використовуючи метод анкетування, досліджено практику управління комерційними ризиками на вітчизняних підприємствах роздрібної торгівлі. Ураховуючи особливості комерційної діяльності, розроблено систему ключових індикаторів комерційних ризиків підприємств галузі; запропоновано методичний підхід до оцінки втрат операційного прибутку, які виникають у ситуаціях комерційного ризику.

У третьому розділі монографії здійснено типологію методів управління ризиками; систематизовано портфель методів управління комерційними ризиками підприємства роздрібної торгівлі. Особливу увагу приділено розробці матричних і інтегральних моделей вибору методів управління комерційними ризиками. Дотримуючись принципу верифікації, здійснено апробацію сформованих теоретико-методичних положень і розробленого практичного інструментарію з управління комерційними ризиками на підприємствах роздрібної торгівлі.

Наукова новизна результатів проведеного дослідження полягає у розвитку теоретико-методичних положень та розробці практичного інструментарію з управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі. Представлені результати дослідження мають не тільки загальнотеоретичне, але й прикладне значення, що виявляється в орієнтації розроблених пропозицій і рекомендацій на актуальні потреби функціонування та розвитку торговельних підприємств у реальному режимі часу.

Автори сподіваються, що монографія зацікавить науковців, які залучені до процесу пошуку та розробки актуальних управлінських концепцій, а також буде корисною широкому колу викладачів, керівників і спеціалістів торговельних підприємств, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і всім, хто цікавиться проблемами дослідження та управління ризиками на підприємствах.

Автори висловлюють щиру рецензентам – доктору економічних наук, професору А. А. Пилипенку, доктору економічних наук, професору Т. С. Пічугіній за підтримку, творчу допомогу та змістовну критику положень роботи під час її підготовки.

ВИСНОВКИ

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється в обґрунтуванні теоретико-методичних засад та розробці практичного інструментарію управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі. Основні наукові та практичні результати проведеного дослідження полягають у наступному:

1. Результати узагальнення існуючих підходів до трактування змісту ризику дозволило встановити, що основними його сутнісними ознаками є невизначеність, імовірність, зв’язок із діяльністю, небезпека та можливість відхилення від цілей. Ґрунтуючись на виділених сутнісних особливостях, визначено, що ризик – це ситуативна характеристика (властивість) діяльності, що відбувається в умовах невизначеності і визначається ймовірними наслідками (відхиленнями від цілей). У зв’язку з тим, що підприємство у своїй діяльності має не тільки враховувати численні різновиди ризиків, які виникають у різних сферах його діяльності, але і мінімізувати їх, у роботі запропоновано досліджувати ризик як об’єкт управління, його стан та зміни у ньому за допомогою процесів ідентифікації, вимірювання, аналізу, оцінки, нейтралізації та мінімізації наслідків ризику.

2. Вивчення особливостей комерційної діяльності в роздрібній торгівлі дозволило обґрунтувати дефініцію комерційного ризику торговельного підприємства, під яким запропоновано розуміти ситуативну характеристику його діяльності із купівлі-продажу товарів і надання послуг, яка проявляється в умовах невизначеності та пов’язана з імовірними втратами прибутку. З метою системного опису комерційних ризиків як об’єктів управління розроблено їх дворівневу класифікацію за процесами створення цінності в торгівлі (закупівлі, транспортування, реалізація товарів і обслуговування) та аспектами управління (організацією та здійсненням комерційних процесів). Запропонована класифікація комерційних ризиків забезпечує послідовність та обґрунтованість їх подальшої ідентифікації для прийняття відповідних управлінських рішень.

3. Для формування цілісної системи поглядів на управління комерційними ризиками підприємства роздрібної торгівлі розвинуто його основні положення, що описують зміст, мету, завдання, об’єкти, суб’єкти та принци такого управління на засадах процесного, системного та ситуаційного підходів. Ураховуючи особливості ризику як об’єкта управління, а також зміст і завдання управління комерційним ризиком, запропоновано розширити систему управлінських функцій підприємств роздрібної торгівлі за рахунок включення до неї функцій планування, ідентифікації, аналізу, оцінки, організації, мотивації та контролю процесів дослідження та обробки комерційних ризиків, що забезпечить зв’язок дій із цілями та завданнями їх виконання. Ґрунтуючись на вимогах процесного підходу, визначено ключові напрями його застосування в перебігу управління комерційними ризиками та розроблено відповідну процесну модель, що встановлює послідовність і підпорядкованість основних процесів, необхідних для забезпечення дієздатності системи управління комерційними ризиками підприємства роздрібної торгівлі.

4. Виходячи з того, що діяльність підприємств роздрібної торгівлі постійно супроводжується виникненням ситуацій ризику, які зумовлені впливом як галузевих, так і внутрішніх чинників, в роботі досліджено ризикоутворюючі чинники комерційної діяльності підприємств галузі та практичні аспекти управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі. З метою визначення ступеня та характеру впливу змін в обсягах товарної пропозиції і коливань цінових умов на споживчому ринку України розроблено науково-методичний підхід до оцінки впливу галузевих чинників на комерційну діяльність підприємств роздрібної торгівлі, який ґрунтується на економіко-статистичному та матричному методах і дозволяє врахувати варіацію і характер змін обсягів товарної пропозиції за рахунок вітчизняного виробництва та імпорту, цінових умов у сферах закупівель і реалізації товарів. Апробація розробленого підходу дозволила визначити, що високим ризиком протягом 2000-2011 рр. характеризувався лише вплив цінових умов з боку виробників сільськогосподарської продукції, інші галузеві чинники помірно або несуттєво впливали на виникнення ситуацій комерційного ризику на підприємствах роздрібної торгівлі України.

5. Для дослідження існуючої практики управління комерційними ризиками в торгівлі та внутрішніх ризикоутворюючих чинників розроблено анкету та здійснено опитування менеджерів і керівників вибіркової сукупності підприємств роздрібної торгівлі м. Харкова. Результати анкетування дозволили визначити, що, незважаючи на визнання більшістю респондентів важливості включення функції управління комерційними ризиками до складу рутинних функцій управління підприємством роздрібної торгівлі, досвід її виконання є вкрай низьким (лише 9% підприємств виконують функції управління ризиками під час здійснення внутрішнього аудиту господарської діяльності). Основними перешкодами до впровадження такої функції є відсутність необхідного досвіду управління комерційними ризиками, а також доступного та зрозумілого для персоналу інформаційно- методичного забезпечення.

6. З метою розвитку методології управління комерційними ризиками розроблено систему критеріїв і ключових індикаторів комерційних ризиків підприємств роздрібної торгівлі за сферами закупівель, транспортування, реалізації товарів і обслуговування, основу відбору яких становив їх обов’язковий зв'язок із можливими видами ресурсних втрат у торгівлі, зумовлених виникненням ситуацій комерційного ризику. Результати кількісної оцінки ключових індикаторів комерційних ризиків на підприємствах роздрібної торгівлі дозволили визначити, що найвищим рівнем характеризуються ризики нематеріальних і фінансових втрат, сукупний вплив яких зменшує довіру до торговельних підприємств і спричиняє недоотримання ними прибутку. Ураховуючи тісний зв’язок комерційного ризику в торгівлі із можливими відхиленнями в обсягах отримуваного операційного прибутку, розроблено науково-методичний підхід до оцінки ризиків підприємства роздрібної торгівлі за сферами його комерційної діяльності на основі величини втрат операційного прибутку. Результати апробації розробленого підходу дозволили встановити, що сукупний вплив внутрішніх чинників комерційного ризику зумовив суттєве скорочення фінансових результатів від операційної діяльності досліджуваних торговельних підприємств, що свідчить на користь необхідності впровадження адекватних методів управління комерційними ризиками.

7. Доведено, що якість і результат управління комерційними ризиками значною мірою залежать від того, наскільки обрані методи управління відповідають чинникам ризику, виявленим у ході аналізу та оцінки. З метою систематизації методів управління комерційними ризиками обґрунтовано їх основні типи (ухилення, локалізація, дисипація, компенсація і прийняття), визначено їх зміст і сформовано портфель методів, які є пріоритетними для прийняття управлінських рішень у сфері комерційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі.

8. Різноманітність і різноспрямованість методів управління ризиками у сфері комерційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі зумовили необхідність розробки матричної та інтегральної моделей вибору методів управління комерційними ризиками, які ґрунтуються на п’ятирівневій лінгвістичній і бальній шкалі оцінки рівня та ймовірності втрат операційного прибутку підприємств роздрібної торгівлі. Узагальнення авторських підходів щодо вибору типу та виду методів управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі запропоновано здійснювати на основі структурно-логічної моделі прийняття управлінських рішень, яка враховує рівень ризику за розміром втрат операційного прибутку та ймовірністю їх виникнення й дозволяє обґрунтувати метод управління комерційними ризиком за результатами порівняння очікуваних втрат прибутку із витратами на впровадження методу.

9. З метою забезпечення дієвості розроблених науково-методичних підходів запропоновано впровадження на підприємствах роздрібної торгівлі інтегрованої системи управління комерційними ризиками, яка забезпечує безперервність, циклічність, комплексність і повноту функцій такого управління. Доведено, що суттєвою інформаційно-організаційною підтримкою роботи такої системи є паспортизація комерційних ризиків, для здійснення якої розроблено типову форму паспорта комерційних ризиків підприємств роздрібної торгівлі, який складається із 15 розділів і закріплює зміст заходів і відповідальних за їх виконання осіб під час ідентифікації, вимірювання, аналізу, оцінки, планування, моніторингу та контролю комерційних ризиків.

Таким чином, представлені у дисертації теоретичні засади, науково- методичні та практичні рекомендації з вибору засобів і методів управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі сприяють розвитку теорії управління ризиками підприємства та орієнтовані на вирішення актуальних завдань функціонування та розвитку підприємств роздрібної торгівлі у реальному режимі часу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України: Офіційні тексти / М-во юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 304 с.

2. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України вiд 18.01.2001р. – № 2245-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2245-14.

3. Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге / В.А. Абчук. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 480 с.

4. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. – М.: Мысль, 1989. – 189 с.

5. Антонюк Я.М. Організаційно-економічні засоби зниження рівня комерційного ризику як напрям підвищення економічної ефективності та забезпечення стабільності діяльності суб’єкта господарювання / Я.М. Антонюк, І.Р. Удуд // Економічні науки.: зб. наук. пр. Луцького національного технічного університету. Серія. Економіка та менеджмент. – 2010. – Вип. 7(26). – С. 25–33.

6. Апробация методики управления рисками: пять главных национальных рисков России [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://habrahabr.ru/post/139080/.

7. Арустамов М.А. Разработка системы ключевых индикаторов по основным рискам / М.А. Арустамов // Российское предпринимательство. – 2007. – № 5. – Вып. 1(90). – С. 44–48.

8. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.

9. Банковские риски: оценить, управлять, контролировать: Аналитическая записка // Материалы международного форума [«Управление рисками в России»]. – М., 2005. – 284 с.

10. Беднарська О. Суть та види ризиків у плануванні діяльності машинобудівного підприємства / О. Беднарська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 23(606). – С.8–15.

11. Бернстайн П. Против богов: укрощение риска / П. Бернстайн. – М.: Олимп-Бизнес, 2000. – 400 с.

12. Бичікова Т.А. Комерційний ризик діяльності підприємства роздрібної торгівлі / Т.А. Бичікова, В.В. Лук’янова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т. 4. – № 6. – С. 57–61.

13. Бланк И.А. Торговый менеджмент / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2004. – 488 с.

14. Богоявленский С.Б. Управление риском в социально-экономических системах / С.Б. Богоявленский. – СПб: СПБГУЭФ, 2010. – 147 с.

15. Боровкова В.А. Управление рисками в торговле / В.А. Боровкова. – СПб.: Питер, 2004. – 288 с.

16. Боровкова В.А. К вопросу совершенствования классификации методов управления рисками торговых предприятий / В.А. Боровкова // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2005. – № 4. – С. 98–112.

17. Бусыгин А.В. Важнейший источник экономического анализа / А.В. Бусыгин // Деловой вестник «Российской кооперации». – 2001. – № 5. – С. 15.

18. Бычкова С.М. Риски в аудиторской деятельности / С.М. Бычкова, Л.Н. Растамханова; под ред. проф. С.М. Бычковой. – М.: Финансы и статистика. 2003. – 416 с.

19. Вербицька Г.Л. Управління економічним ризиком / Г.Л. Вербицька // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 34–41.

20. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

21. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства / А.М. Виноградська. – К.: КНТЕУ, 2005. – 278 с.

22. Висоцька М.П. Дослідження категорії ризик підприємницької діяльності / М.П. Висоцька // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. пр. НАУ. – 2011. – Вип. 30. – 260 с.

23. Вишняков Я.Д. Общая теория рисков / Я.Д. Вишняков, Н.Н. Радаев. – М.: Академия, 2008. – 368 с.

24. Волков О.И. Экономика фирмы: учебное пособие / О.И. Волков, В.К. Сaкляренко. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 280 с.

25. Горячева Е.А. Использование ключевых индикаторов риска в системах управления операционным риском / Е.А. Горячева // Информационные технологии в бизнесе: материалы 6-й междунар. конф., 9–11 июня 2010 г.: / под ред. проф. В.В. Трофимова. – СПб.: СПбГУЭФ, 2010. – С. 128–134.

26. Гражданкіна А.В. Валютний та комерційний ризики. Способи боротьби з ними [Електронний ресурс] / А.В. Гражданкіна // Соціум. Наука. Культурa. – Режим доступу: http://intkonf.org/grazhdankina-av-valyutniy-ta-komertsiyniy-riziki- sposobi-borotbi-z-nimi.

27. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В.М. Гранатуров. – М.: Дело и сервис, 2002. – 112 с.

28. Грисюк С.В. Рискология: на пути к общей теории [Електронний ресурс] / С.В. Грисюк // Ученые записки Академии экономики и права. – 2009. – № 2. – Режим доступа: www.alr.kz/index.php/2009-06-18-16-54-21/126-2010-05-12-05-52-16.

29. Гришаев В.В. Риск и общество (дискуссия о понятии риска и библиография) [Електронний ресурс] / В.В. Гришаев. – Режим доступа: www.ecsocman.edu.ru/text/ 18728811/.

30. Громов А.И. Ключевые индикаторы риска как инструмент управления информационными рисками в информационных технологиях / А.И. Громов, А.Ю. Рогова, А.В. Ратушин // Информационные технологии в проектировании и производстве. – 2010. – № 4. – C. 3–8.

31. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1995. – 779 с.

32. Диев В.С. Философская парадигма риска / В.С. Диев // ЭКО. – 2008. – № 11. – С. 27–39.

33. Донець Л.І. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків / Л.І. Донець, О.В. Шепеленко, С.М. Баранцева та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.

34. Економічна безпека підприємств, організацій та установ / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін. – К.: Алерта, 2009. – 544 с.

35. Економічна енциклопедія: [у 3 томах.] / відп. ред. С.В. Мочерний та ін. – К.: Академія, 2002. – Т. 3 – 952 с.

36. Економіка торговельного підприємства: підруч. для вузів / А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова; під ред. проф. Н.М. Ушакової. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

37. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 319 с.

38. Еш С.М. Фінансовий ринок / С.М. Еш. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.

39. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.

40. Иманова М.Г. Проблемы реализации риск-менеджмента как фактора повышения эффективности управления финансовыми рисками [Електронний ресурс] / М.Г. Иманова. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/ 31_ONBG_2011/ Economics/3_97084.doc.htm.

41. Івченко І.Ю. Економічні ризики / І.Ю. Івченко. – К.: ЦНЛ, 2004. – 304 с.

42. Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій / І.Ю. Івченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

43. Ілляшенко С.М. Економічний ризик / С.М. Ілляшенко. – К.: ЦНЛ, 2004. – 220 с.

44. Каменская Н.Ю. Система оперативного мониторинга уровня предпринимательских рисков / Н.Ю. Каменская // Сибирская финансовая школа. – 2005.– № 4. – С. 63 – 67.

45. Катилова Н.В. Практика ключевых индикаторов для операционных рисков / Н.В. Катилова, Э. Сорин // Управление финансовыми рисками. – 2006. – № 2.– С. 86 – 100.

46. Кац О.Л. До питання класифікації ризиків в системі ризик-менеджменту [Електронний ресурс] / О.Л. Кац. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Economics/22331.doc.htm.

47. Качалов Р.М. Институциональные аспекты управления хозяйственным риском в посткризисный период / Р.М. Качалов // Экономика образования. – 2010. – № 2. – С. 37 – 45.

48. Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском / P.M. Качалов. – М.: Наука, 2002. – 192 с.

49. Качалов Р.М. Комплексное управление хозяйственным риском / Р.М. Качалов // Имущественные отношения в Российской федерации. – 2006. – № 11(62). – С. 3 – 10.

50. Кириченко Е.А. Достаточно ли продовольственных магазинов в Москве / Е.А. Кириченко // ArcReview. – 2005. – № 4(35). – С. 2–4.

51. Киселёва И.А. Моделирование оценки рисков в процессе принятия банковских решений / И.А. Киселёва // Аудит и финансовый анализ. – 2002. – № 1. – С. 113–119.

52. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент / Г.Г. Кірейцев. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 с.

53. Клебанова Т.С. Теория экономического риска / Т.С. Клебанова, Е.В. Раевнева. – Х.: ИНЖЭК, 2007. – 208 с.

54. Кобиляцький Л.С. Управління проектами / Л.С. Кобиляцький. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.

55. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 560 с.

56. Ковалев П. Сущность, атрибутивные качества и функции категории «риск» [Електронний                           ресурс] / П. Ковалев. – Режим доступа: http://www.mbka.ru/price/kovalev5.doc.

57. Комерційний ризик як загроза економічній безпеці торговельного підприємства / Н.С. Краснокутська, В.М. Лачкова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 10 квітня 2012 р. – Харків: ХНУВС, 2012. – С.128 – 132.

58. Комерційна діяльність: підручник / за ред. проф. В.В. Апопія. – К.: Знання, 2008. – 558 с.

59. Кондрашихін А.Б. Теорія та практика підприємницького ризику / А.Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа. – К.: ЦНЛ, 2009. – 224 с.

60. Коротков Є.М. Антикризисное управление / Є.М. Коротков. – М.: Инфра-М, 2001. – 432 с.

61. Корх О.М. Феномен ризику як об’єкт осмислення в теорії державного управління / О.М. Корх, Г.Ю. Кулик // Вісник Академії митної служби України. Серія. Державне управління. – 2011. – № 1(4). – С. 18–24.

62. Коць О.О. Класифікація ризиків промислового підприємства / О. Коць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 4(554). – С.96–103.

63. Краснокутська Н.С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження: монографія / Н.С. Краснокутська. – Х: ХДУХТ, 2010. – 246 с.

64. Кривошеїн В. Культурологічна теорія ризику в структурі політичної ризикології [Електронний ресурс] / В. Кривошеїн. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Nvuu/PSF/ 2009_12/Kryvoshein.pdf.

65. Кужільна Л.К. Підходи до управління комерційним ризиком на підприємствах легкої промисловості / Л.К. Кужільна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8 (98). – С. 103–107.

66. Курс предпринимательства / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.Л. Швандара. – М.: Финансы: ЮНИТИ, 1997. – 439 с.

67. Лачкова В.М. АВС-аналіз асортиментного портфелю підприємств роздрібної торгівлі як інструмент мінімізації комерційних ризиків / В.М. Лачкова, Л.І. Лачкова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. – Х.: ХДУХТ, 2008. – Вип. 1(6). – Т. 1. – С. 390–398.

68. Лачкова В.М. Стратегія діяльності підприємств торгівлі в умовах ризику / В.М. Лачкова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. – Х.: ХДУХТ, 2006. – С. 387–392.

69. Лачкова В.М. Методи вимірювання економічних ризиків у торгівлі / В.М Лачкова, Т. О. Сидорова // Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. –Х., 2007. – Ч. 2. – С. 144–145.

70. Лачкова В.М. Особливості управління ризиками підприємств роздрібної торгівлі / В.М. Лачкова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Т. 3. – С. 737–740.

71. Лачкова В.М. Система раннього попередження та реагування в управлінні ризиками підприємств роздрібної торгівлі / В.М. Лачкова // Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: між нар. наук.-практ. конференції: тези доп. Х.: 2008. – Ч. 2. – С. 195–196.

72. Лачкова В.М. Механізм мінімізації фінансових ризиків підприємницької діяльності / В.М. Лачкова // Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. – Х.: ХДУХТ, 2011. – Ч. 3. – С. 54.

73. Лачкова В.М. Концептуальні положення управління комерційними ризиками підприємств торгівлі / В.М. Лачкова // Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. Х.: ХДУХТ, 2012. – Ч. 2. – С. 86–87.

74. Лачкова В.М. Методичні підходи до формування системи ключових індикаторів комерційних ризиків підприємств роздрібної торгівлі / В.М. Лачкова // Облік, аудит, фінанси: сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців: ІІ міжнародної науково-практичної конференції 26 жовтня 2012 р. тези доп..– Х.: ХДУХТ, 2012. – С. 183–185.

75. Лачкова В.Н. Классификация коммерческих рисков предприятий розничной торговли / В.Н. Лачкова //: Глобальные и локальные проблемы экономики: новые вызовы и решения.: IV междунар. заочн. научн.-практ. конф.: 25 января 2013 г. материалы.: Краснодар.: АНО ЦСПИ «Премьер», 2013. – С. 39–42.

76. Лачкова В.Н. Систематизация методов управления коммерческими рисками предприятий розничной торговли / В.Н. Лачкова // European Applied Sciences.: 2013. – № 1(2) – PP. 45–50.

77. Лачкова В.Н. Теоретические основы коммерческих рисков предприятий розничной торговли / В.Н. Лачкова // Весник БУКЭП. – 2013. – № 1. – С. 176–184.

78. Лачкова В.М. Оцінка впливу ризикоутворюючих чинників на комерційну діяльність підприємств роздрібної торгівлі / В.М. Лачкова // Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка". – 2013. – № 1. – С. 98–105.

79. Лачкова В.М. Прогнозування банкрутства як складовий елемент системи протидії банкрутству підприємств / В.М. Лачкова, Л.І. Лачкова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – Т. 3. – С. 582–588.

80. Леви М. Основы розничной торговли / М. Леви, Б. Вейтц. – СПб.: Питер, 1999. – 448 с.

81. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – С. 304.

82. Лук'янова В.В. Економічний ризик / В.В. Лук'янова, Т.В. Головач. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.

83. Луман Н. Понятие риска / Н. Луман // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. – 1994. – № 5. – С. 135–160.

84. Марцынковский Д. Обзор основных аспектов риск-менеджмента / Д. Марцынковский // Das Management. – 2009. – № 11 –12. – С. 54–59.

85. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – М.: Прогресс Фирма "Универс", 1993. – 309 с.

86. Матвеев Б.А. Система управления риском / Б.А. Матвеев // Вестник ЮУрГУ. – 2007. – № 5. – С. 70 –75.

87. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: навч. посібник / Н.І. Машина. – К.: ЦУЛ, 2003. – 188 с.

88. Методика управления рисками – обобщение моего опыта работы над проектами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://habrahabr.ru/users/Darkus/topics.

89. Мєшко О.І. Основні етапи процесу управління ризиком / О.І. Мєшко, М.В. Поленкова, В.А. Мєшко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія. Економічні науки. – 2011. – № 3(52). – С. 57–65.

90. Милль Дж. С. Основы политической экономии: [В 3-х т.] / Дж. С. Милль. [пер. с англ.]. – М.: Прогресс, 1981. – 448 с.

91. Мозговая А.В. Риск как социологическая категория [Електронний ресурс] / А.В. Мозговая // Социология 4М. – 2006. – № 22. – Режим доступа: www.isras.ru/files/File/ 4M/22/Mozgovaya.pdf.

92. Мороз О.В. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику / О.В. Мороз, А.В. Матвійчик. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 177 с.

93. Морозов Д.С. Проектное финансирование: управление рисками / Д.С. Морозов. – М.: Анкил, 2000. – 120 с.

94. Москвіна Т.Д. Комерційні зв’язки торговельного підприємства / Т.Д. Москвіна, В.В. Черепов. – К.: КНТЕУ, 2002. – 126 с.

95. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій. – Львів: Світ, 2006. – Т. 2. – 568 с.

96. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт [пер. с англ. ]. – М.: Дело, 2003. – 360 с.

97. Нестеренко В.Ю. Аналіз методів ризик-менеджменту в контексті управління ризиком рейдерського захоплення підприємства / В.Ю. Нестеренко // Вісник СхНУ ім. В. Даля. – 2012. – № 1. – С. 248–251.

98. Нетыкша О. Управление рисками / О. Нетыкша // Финансовый директор. – 2004. – № 10. – С. 53–57.

99. Нецымайло К.В. Методы управления рисками в деятельности субъектов малого предпринимательства / К.В. Нецымайло // Вестник Оренбургского гос. ун-та. – 2009. – №9 (103). – С, 46-52.

100. Новейший философский словарь / сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. – 3-е изд., исправл. – Минск: Книжный Дом, 2003. – 1279 с.

101. Нортон Р. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Р. Нортон, Д. Каплан. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 512 с.

102. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. - М.: Русский язык, 1991. - 917 с.

103. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: навч. посібник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: Кондор, 2005. – 854 с.

104. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

105. Панфилова Э.А. Понятие риска: многообразие подходов и определений / Э.А. Панфилова // Теория и практика общественного развития. – 2010. – № 4. – С. 30–34.

106. Паспорт возможного риска // Эксперт. – 2006. – № 40. – С. 12–15.

107. Пасічник В.Г. Планування діяльності підприємства / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 256 с.

108. Пигу А.С. Экономическая теория благосостояния: [пер. с англ.] / А.С. Пигу; общ. ред. С.П. Аукуционека. – М.: Прогресс, 1985. – 512 c.

109. Підприємництво / В.А. Підсолонко, А.Ф. Процай, Т.Л. Миронова, В.О. Василенко. – К.: КНЛ, 2003. – 616 с.

110. Підлісна О.А. Класифікація і оцінка ризиків: підходи і перспективи / О.А. Підлісна, Ю.В. Тюленєва // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ.: ДНУ, 2009. – Вип. 208 – Т. 1. – С.198–207.

111. Подольська Є.А. Філософія / Є.А. Подольська. – К.: ЦНЛ, 2006. – 704 с.

112. Политика управления рисками в ОАО «Холдинг МРСК» [Електронний ресурс] – Режим доступа: www.mrsk-1.ru/docs/Regulition6.doc.

113. Половкин П. Предпринемательские риски и управление ними (теоретико-методологический и организационный аспекты) / П. Половкин, А. Зозолюк // Российский экономический журнал. – 1997. – № 9. – С. 73–74.

114. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: ученик / Ф.П. Половцева. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 248 с.

115. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 454 с.

116. Продиус Ю.И. Управление коммерческими рисками / Ю.И. Продиус. - Одесса.: Одесский национальный политехнический ун-т, 2004. – 56 с.

117. Пушкарь А.И. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности / А.И. Пушкарь, Л.В. Потрашкова. – Х.: ИНЖЭК, 2008. – 280 с.

118. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія / О.В. Раєвнєва. – Х.: ІНЖЕК, 2006. – 496 с.

119. Риск-менеджмент: учеб.-метод. комплекс / А.Б. Каневский. – Иркутск: БГУЭП, 2005. – 77 с.

120. Рогов М.А. Риск-менеджмент / М.А. Рогов. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 418 с.

121. Савчук В.П. Аналіз і розробка інвестиційних проектів / В.П. Савчук, С.І. Прилипко, О.Г. Величко. – К.: Асолют-В: Эльга, 2000. – 303 с.

122. Саркисова Е.А. Риски в торговле. Управление рисками / Е.А. Саркисова. – М.: Дашков и Ко, 2009. – 244 с.

123. Свитенко Д.В. Управление рисками. Начало / Д.В. Свитенко // Das Management. – 2009. – № 11–12. – С. 60–65.

124. Сенейко Ю. Сучасні підходи до трактування категорії «ризик» / Ю. Сенейко // Регіональна економіка. – 2006. – №1. – С. 206–211.

125. Силютина О.В. Хозяйственный риск: понятие и научные подходы [Електронний ресурс] / О.В. Силютина // Экономика и экологический менеджмент. – 2011. – № 1. – Режим доступа: http://economics.open- mechanics.com/articles/313.pdf.

126. Скопенко Н.С. Теоретичні аспекти управління ризиками підприємства / Н.С. Скопенко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2004. – Вип. 198, т. IV. – С. 910–916.

127. Словник законодавчих термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua.

128. Собчак А.А. Некоторые спорные вопросы общей теории правовой ответственности / А.А. Собчак. – М.: Правоведение, 1968. – 55 с.

129. Соколова Н.В. Ризик-менеджмент: сутність, особливості становлення в сучасній Росії / Н.В. Соколова // Альтернативи економічного зростання в Росії: міжнар. семінар: матеріали у 2 кн. Кн. 1. – Сочі, 6-9 лютого 2003 р. – Краснодар: Кубан. держ. ун-т, 2003. – С. 121 –124.

130. Стратегии бизнеса: аналитический справочник / под ред. Г.Б. Клейнера. – М.: КОНСЭКО, 1998. – 492 с.

131. Ступаков В.С. Риск-менеджмент / В.С. Ступаков, Г.С. Токаренко. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 282 с.

132. Тактаров Г.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски / Г.А. Тактаров. –: М.: Финансы и статистика, 2007. – 256 с.

133. Теория управления. Терминология.– М.: Наука, 1988. – Вып. 107. – 56 с.

134. Тертышников А.В. Основы технологий мониторинга гидрометеорологической безопасности / А.В. Тертышников, О.В. Яковлев. – М.: АГЗ МЧС России, 2006. – 256 с.

135. Тэпман Л.Н. Риски в экономике / Л.М. Тэпман; под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.

136. Тимчіна А.І. Суність і роль комерційної функції підприємств в ринковому середовищі / А.І. Тимчіна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.15. – С. 297–303.

137. Токаренко Г.С. Методы управления рисками в компании / Г.С. Токаренко // Финансовый менеджмент. – 2006. – № 4. – С. 130–143.

138. Токаренко Г.С. Технология управления финансовыми рисками / Г.С. Токаренко // Финансовый менеджмент. – 2006. – № 5. – С. 138–143.

139. Тютюшкина Г.С. Основы коммерческой деятельности / Г.С. Тютюшкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 112 с.

140. Удуд І.Р. Типологізація та пріоритети мінімізації комерційних ризиків розвитку сфери торгівлі регіону / І.Р. Удуд // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2011. – С. 379–384.

141. Удуд І.Р. Обґрунтування організаційно-економічних засобів управління комерційним ризиком в системі економічної безпеки суб’єктів підприємництва регіону / І.Р. Удуд // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами юго-восточной Европы в рамках черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. научн. тр. – 2011. – Т. 2. – С. 714–719.

142. Удуд І.Р. Обґрунтування інноваційного системного підходу до управління комерційним ризиком / І.Р. Удуд // Інноваційна економіка. – 2011. – № 1. – С. 59–63.

143. Управління банківськими ризиками / Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та ін.; за заг. ред. Л.О. Примостки. – К.: КНЕУ, 2007. – 600 с.

144. Успенский В.А. Методы управления риском / В.А. Успенский // Финансы и кредит. – 2004. – № 7. – С. 43-50.

145. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / М. Фасмер. – М.: Прогресс, 1971. – Т. 3. – 827 с.

146. Филіна А.І. Економічний словник: тлумачно-термінологічний / А.І. Филіна, В.А. Коноплицький. – К.: КНТ, 2007. – 580 с.

147. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1999. – 656 с.

148. Хохлов Н.В. Управление риском / Н.В. Хохлов. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2001. – 239 с.

149. Цвігун Т.В. Поняття «ризик»: сучасний погляд / Т.В. Цвігун // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 3(157). – Ч. 2. – С. 141–145.

150. Цвігун Т.В. Класифікація ризиків підприємства / Т.В. Цвігун // Економічні науки.: зб. наук. праць. Серія. Облік і фінанси. – Луцьк: Луцький національний технічний університет. – 2011. – Вип. 8(29). – Ч.4. – С. 385–393.

151. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. / Г.В. Чернова. – СПб.: Ин-т страхования, 2001. – 170 с.

152. Шанский М.М. Краткий этимологический словарь русского языка / М.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. – М.: Просвещение, 1975. – 543 с.

153. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин. – М.: Дашков и К, 2003. – 544 с.

154. Шаров В.Д. Методология оценки и мониторинга риска событий в деятельности авиакомпании / В.Д. Шаров // Проблемы безопасности полетов: обзор. информация. – 2009. – № 11. – С. 17 –26.

155. Шатковська-Шморгай В.Б. Принципи формування та місце моніторингу в стратегії управління валютним ризиком в банках / В.Б. Шатковська-Шморгай // Науковий вісник ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – Серія. Економіка і регіон. – 2008. – № 4(19). – С. 119–123.

156. Швыряев А.А. Оценка риска воздействия загрязнения атмосферы в исследуемом регионе / А.А. Швыряев, В.В. Меньшиков. – М.: МГУ, 2004. – 124 с.

157. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 2007. – 854 с.

158. Шутов П. Модель риска предпринимателя / П. Шутов // Управление риском. – 2004. – № 3. – С.56–61.

159. Яковлев О.В. Концептуальные основы мониторинга риска в условиях системных конфликтов / О.В. Яковлев // Проблемы анализа риска. – 2007. – № 3. – С. 15–19.

160. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій / Ю.П. Яковлєв. – К.: Кондор, 2008. – 400 с.

161. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику / О.І. Ястремський. – К.: Либідь, 1992. – 176 с.

162. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику / О.І. Ястремський. – К.: АртЕк, 1997. – 248 с.

163. Davies J. Key risk indicators – their role in operational risk management / J. Davies, M. Finlay, T. McLenaghen, D. Wilson // Proceedings of the ARM and Risk Business International. – Prague, 2006. – PР. 1–32.

164. Developing Key Risk Indicators to Strengthen Enterprise Risk Management. – London: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2010. – 20 p.

165. Dunn E. Diversification as a Risk Management Strategy in an Andean Agropastoral Community / E. Dunn, C. Jette // American Journal of Agricultural Economics. – 1996. – V. 78(5 Dec). – PР. 1329–1334.

166. Environmental Indicators for Agriculture – Vol. 3: Methods and Results, OECD 2001. – РР. 389–391.

167. Krasnokutskaja N.S. Competitive potential of trade enterprises: problems and prospects of development in Ukraine / N.S. Krasnokutskaja // Effektivnн nбstroje modernнch vмd – 2010: VI Междунар. науч.-практ. конф.: материалы –Прага: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2010. – PР. 25–28.

168. Risk Management Forecast, 2001: Creating Trust in an E-Business World. – London: PricewaterhouseCoopers, 2001. – 304 р.

169. Stern R. Review of Risk Management Methods / R. Stern, J. C. Arias // Business Intelligence Journal. –2011. – Vol. 4, №1. – РР. 59–78.