Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы и кредит \ 3884. Звіт про проходження педагогічної практики Оподаткування громадян і підприємств, як елемента загальної культури сучасної людини

Звіт про проходження педагогічної практики Оподаткування громадян і підприємств, як елемента загальної культури сучасної людини

« Назад

Код роботи: 3884

Вид роботи: Звіт про проходження педагогічної практики

Предмет: Фінанси і кредит

Тема: Оподаткування громадян і підприємств, як елемента загальної культури сучасної людини

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Характеристика бази практики

Аналіз відвіданих уроків з дисципліни “Основи економіки”

Конспект проведених 3-х уроків

Розробка уроку по темі “Податок на додану вартість“

Розробка проведеного уроку по темі “Акцизний збір і мито“

Розробка уроку по темі “Непряме оподаткування”

Підбиття підсумків практичної діяльності у вигляді звіту про апробацію

Висновки

Список використаної літератури

Немає потреби доводити, що знання законів, основних принципів в ринковій економіці необхідні практично всім. І в першу чергу тим, хто вчить і тим, хто вчиться. Сьогодні перед суспільством, загальноосвітньою середньою спеціальною та вищою школою, педагогами постала конкретна задача: зі стін навчальних закладів повинна виходити молодь, морально, психологічно і практично підготовлена до праці і життя в нових умовах господарювання, професійної орієнтації і виховання учнів та студентів.

Перспектива розвитку нашої країни сьогодні визначена - ринкова економіка, тому необхідно готувати школярів до майбутньої трудової діяльності в умовах ринкових відносин.

Ціль проходження економічної практики полягає в засвоєнні учнями системи знань в області оподаткування громадян і підприємств, як елемента загальної культури сучасної людини.

Проходження педагогічної практики спрямовано на вирішенні таких задач:

1. Розвиток економічно важливих якостей особистості, які підвищують адаптацію молоді в професійній сфері суспільства;

2. Формування економічних знань і умінь, які необхідні для конкурентоспроможності майбутніх випускників школи;

3. Засвоєння учнями знань, необхідним їм для подальшого вибору професії та сфери діяльності;

4. Забезпечення рівня підготовки, яка дозволяє учням продовжувати навчання в економічних коледжах, на економічних факультетах вузу.

Сучасне економічне мислення - це не тільки усвідомлення основоположних принципів господарювання, розуміння сутності і основних напрямків економічного розвитку. Перед усім це перетворення економічних знань на практичні дії, що забезпечують високий економічний ефект.

Економічна освіта стала потребою сьогодення. Вона покликана сформувати в людях, громадян України, економічні знання, діловитість, підприємництво, навики аналізувати економічну ситуацію і приймати обґрунтовані рішення.

Звіт по практиці являє собою матеріал заснований на викладенні основних етапів проходження педагогічної практики в середній школі; представленні використаного матеріалу, літератури та засобів контролю навчання.

В ході педагогічної практики було прослухано 2 уроки з Основ економіки в середній школі з метою здобути реальний досвід по викладанню економічного предмету для школярської аудиторії, засвідчено високий професіоналізм викладача та зроблено висновки стосовно проведення власних уроків.

Учням було запропоновано матеріал з дисципліни «Податкова система» і викладено його протягом двох уроків-лекцій. В ході яких широко використовувавсь вільний обмін думками. Мета даних уроків: формування економічного світогляду; ознайомлення і засвоєння основних категорій, понять та сутності таких тем як «ПДВ» і «Акциз та мито». Протягом 3 уроку здійснено контроль отриманих знань у формі дискусії; кросворду, а також учням було запропоновано модель гри.

Заключна частина звіту по педагогічній практиці складається з проведення особистого дослідження респондента (учня): визначено його індивідуальні характеристики; проведено біографічне анкетування; дослідження психологічного віку; оцінку комунікативних здібностей; зроблено аналіз обмежень; дано повну характеристику респондента.

В цілому даний звіт засвідчує проходження, мною (студенткою 3-го курсу Малиновською О.В.) педагогічної практики і засвідчує наявність певного досвіду у викладанні в загальноосвітній школі.

1. Абчук В. Путь к успеху, или курс бизнеса. — СПб: Мир и семья, 1998.

2. Аистова М. Д. Реструктуризация предприятия. — М., 2002.

3. Амоша А. Н. Экономическая эффективность улучшения условий труда. — Донецк: НЭП HAH Украины, 1998. — 378 с.

4. Афонин И. В. Управление развитие предприятия: Учеб. пособие. — М 2002.

5. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. — К.: Ника-центр Эльга, 2002. —528 с.

6. Бойчик I. М. Економіка підприємства: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2004.—480 с.

7. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. —524 с.

8. Волков О. И., Скляренко В. К. Экономика предприятия: Курс лекций. — М., 2003.

9. Воронцовский А. В. Управление рисками: Учеб. пособие. — Спб., 2004.

10. Горфинкель В. Я. Экономика предприятия: Учебник. — 3-е изд. — М.: ЮНИТИ, 2003. — 742 с.

11. Горфинкель В.Я. Экономика фирмы: Учебник. — М.: ЮНИТИ, 2003. — 543 с.

12. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV //zakon1.rаda.gov.ua

13. Грей К Управление проектами: Практ. руководство. — М., 2003.

14. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки. — Харків: Вид. дім "ІНЖЕК", 2004. — 756 с.

15. Гриньов А. В. Організація та управління на підприємстві. — Харків: Вид. дім "ІНЖЕК", 2004. — 329 с.

16. Грузинов В. П. Экономика предприятия (предпринимательская): Учебник. — М, 2002.

17. Грэхем X. Т. Управление человеческими ресурсами: Учеб. пособие,— М., 2003.

18. Дейли Дж. Эффективное ценообразование — основа конкурентного преимущества. — М., 2004.

19. Економіка виробничого підприємства: Навч. посібник / За ред. И. М. Петровича. — 2-гс вид., пер. та доп. — К., 2002.

20. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. — К., 2000.

21. Економіка підприємства. Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. — 2-ге вид., пер. та доп. — К., 2002.

22. Економіка підприємства: Навч. посібник / За ред. А. В. Шегди. — К.: Знання, 2005. — 431 с.

Детальніше дивіться програму та методичні рекомендації щодо організації проходження педагогічної практики з курсу Фінанси і кредит