Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансовый анализ \ 3883. Звіт про проходження виробничої практики Загальна характеристика діяльності підприємства та аналіз економічних показників ФОП «Влага»

Звіт про проходження виробничої практики Загальна характеристика діяльності підприємства та аналіз економічних показників ФОП «Влага»

« Назад

Код роботи: 3883

Вид роботи: Звіт про проходження виробничої практики

Предмет: Фінансовий аналіз

Тема: Загальна характеристика діяльності підприємства та аналіз економічних показників ФОП «Влага»

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика діяльності підприємства

1.1. Загальна характеристика компанії

1.2. Організаційна структура компанії

1.3. Загальна характеристика ринку

1.4. Характеристика результатів діяльності компанії

1.5. Особливості маркетингової діяльності компанії

1.6. Структура витрат компанії

1.7. Кадрова політика компанії

Розділ 2. Аналіз основних показників діяльності ФОП «Влага»

2.1. Структура активів підприємства

2.2. Аналіз показників прибутку, доходів, витрат та рентабельності підприємства

Розділ 3. Індивідуальне завдання

Висновки

Список використаних джрел

Виробнича практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми для здобуття належного рівня вищої освіти. Основними завданнями якої є закріплення теоретичних знань, поглиблення професійної підготовки, ознайомлення і набуття досвіду на робочих місцях, оволодіння практичними вміннями і навичками майбутньої професії.

Керівником практики від підприємства було призначено директора підприємства Влагу Андрія Володимировича. Безпосередньо на підприємстві керівництвом було доручено виконання наступних обов’язків: ведення бази даних основних замовлень компанії, розроблення анкет опитування по лояльності до продукції компанії та проведення такого опитування.

Метою проходження виробничої практики було практичне закріплення професійних знань, отриманих під час навчання на економічному факультеті, їх розширення та поглиблення.

Виходячи з поставленої мети випливають наступні завдання:

- проаналізувати основні організаційно-правові характеристики діяльності компанії;

- проаналізувати основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства;

- розглянути організацію управління на підприємстві;

- розглянути маркетингову діяльність підприємства та її особливості;

- проаналізувати форми та системи оплати праці на підприємстві;

- ознайомитися з організацією управління персоналом в компанії, аналіз основних характеристик кадрової політики;

- визначення оптимального обсягу попиту та ціни;

- визначення факторів, які впливають на прибуток компанії.

Практика передбачала закріплення навичок роботи з базою даних вибіркових спостережень, програмними засобами для їх обробки та аналізу, використання методів вертикального та горизонтального аналізу, а також перевірку статистичних гіпотез для висвітлення загальної тенденції результатів діяльності підприємства.

Основні етапи та результати роботи було висвітлено в звіті про результати проходження виробничої практики.

Після проходження практики на ФОП «Влага» були практично застосовані набуті протягом навчання навички, а також отримано досвід щодо функціонування реально діючого підприємства.

Під час проходження виробничої практики було ознайомлено з основники показниками діяльності підприємства, такими як: з товарною структурою компанії, з організаційною структурою, структурою витрат та активів компанії, доходів та прибутку. Також було проаналізовано маркетингову, кадрову політику підприємству та охарактеризовано ринок пластмасових виробів в Україні.

На практиці було отримано індивідуальні завдання від керівників підприємства. В результаті виконання яких було отримані наступні результати: модель визначення оптимального обсягу попиту та ціни на різні види господарської пластмасової продукції, а саме: бочки об’ємом 250 л., 210 л., 125 л., 110 л.. Також за допомогою регресійного аналізу було проаналізовано як різні види витрат впливають на прибуток компанії.

Аби покращити управління даною компанією можна запропонувати такі заходи:

1) проведення маркетингових досліджень ринку постачальників окремих видів ресурсів;

2) розробка організаційно-технічних заходів по зниженню норм і нормативів витрачання ресурсів;

3) пошук нових каналів та ефективних форм виробництва;

4) ефективна організація процесу доставки, зберігання і підготовки ресурсів до виробництва; організація забезпечення ресурсами робочих місць; облік і контроль використання ресурсів; аналіз ефективності використання ресурсів.

Вдосконалення системи управління виробничими запасами також в значній мірі дозволить підприємству оптимізувати витрати та досягнути вищого рівня організації виробничого процесу в цілому.

Під час практики було отримано навики практичної роботи в компанії, ознайомлення з реальними документами та апробовано теоретичні знання в практичній діяльності.

1. Базилевич В.Д., Макроекономіка [Текст]: підручник / В.Д. Базилевича, К.С. Базилевич, Л.О. Баластик, за ред. В.Д. Базилевича – К.: Знання, 2004. – 851 с.

2. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія [Текст]:Підручнк/ В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич, Н.І. Гражевська. - К.: Знання, 2007. – 489c.

3. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства: навч. посіб. / Л.В. Балабанова, В.В. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 612 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/marketing/marketing_pidpriyemstva_-_balabanova_lv.

4. Біленька Я.Р. Застосування системи одночасних рівнянь для оцінювання рівня інформаційного забезпечення виробничо-господарського об’єднання в розрізі складових його інноваційного потенціалу / Біленька Я.Р. // Інноваційна економіка. – 2013. - №8. – С. 353 – 356.

5. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства. // Фінанси України. – 2006. - №3. – с. 117-128.

6. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.Ш. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 271с.

7. Економетрика [Текст]: підручник / О.І. Черняк, О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.В. Баженова; ред. О.І. Черняк, К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - 359 с.

8. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – 2-е вид. – К.: Кондор, 2003.- 364 с.

9. Комашко О.В. Прикладна Економетрика [Текст]: Навч. Посіб. / О.В. Комашко. – К.: Знання, 2004. – 151с.

10. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер [пер. с англ. В.Б. Боброва]. — М: Ростинер, 1996. — 704 с.

11. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу / Г.І. Купалова: навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 639 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libfree.com/104439047_ekonomikametodi_ekspertnih_otsinok.html.

12. Лютий І.О., Романюк М.В. Проблеми та перспективи спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні. // Фінанси України. – 2008. - №6. – с. 31-38.

13. Олексів І.Б. Побудова системи збалансованих показників підприємства на основі моделі одночасниххх рівнянь / І.Б. Олексів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. - №12. – С. 132-138.

14. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

15. Подольчак Н. Застосування системи одночасних рівнянь для ідентифікації та планування змін у процесі життєвого циклу підприємства / Н. Подольчак, С. Стеців // Галицький економічний вісник. – 2012. - №4(37). – С. 69-75.

16. Турило А.М. Методологічні підходи до оцінки фінансової діяльності підприємства. // Фінанси України. – 2008. - №3. – с. 100-104.

17. Хотомлянський О.Л., Знахуренко П.А., Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. // Фінанси України. – 2008. - №1. – с. 111-117.

18. Черняк О.І. Системи обробки економічної інформації [Текст]: підручник / О.І. Черняк, А.В. Ставицький, Г.О. Чорноус – К.: Знання. – 2006. – 447с.

19. Шегда В.А. Економіка підприємства – К.: Знання, 2006. – 614 c.

20. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навчальний посібникє – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.

Детальніше дивіться положення про організацію та проведення виробничої практики з курсу Фінансовий аналіз, КНУ ім. Шевченка