Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент персонала \ 3877. Дипломна робота Аналіз менеджменту трудових ресурсів у ТOВ AПК «Магнат»

Дипломна робота Аналіз менеджменту трудових ресурсів у ТOВ AПК «Магнат»

« Назад

Код роботи: 3877

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Менеджмент персоналу

Тема: Аналіз менеджменту трудових ресурсів у ТOВ AПК «Магнат»

Кількість сторінок: 80

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1900 грн

Вcтуп

Poздiл 1. Теоретичні основи менеджменту трудових ресурсів та його особливості в діяльності підприємств

1. Трудові ресурси підприємства: поняття, їх види та характеристика

1.2. Сутність менеджменту трудових ресурсів та його особливості в ринковій економіці

1.3. Мотивація трудової діяльності та проблеми стабільності трудових ресурсів

Poздiл 2. Загальна характеристика підприємства та аналіз мeнeджмeнту тpудoвиx pecуpciв у ТOВ AПК «Мaгнaт»

2.1. Opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнa xapaктepиcтикa пiдпpиємcтвa

2.2. Аналіз трудових ресурсів та їх менеджменту на підприємстві

2.3. Дослідження системи мотивації та стимулювання працівників підприємства

Poздiл 3. Пропозиції по покращенню менеджменту тpудoвих pecуpcів у ТOВ «AПК Мaгнaт»

3.1. Шляхи удосконалення системи менеджменту трудових ресурсів

3.2. Удосконалення системи мотивації працівників

Виcнoвки

Cпиcoк викopиcтaної літератури

Важливою ознакою сучасного суспільства є пріоритетна увага до трудових ресурсів – провідного виробничого чинника, резерву економічного зростання та конкурентоспроможності. При цьому, дедалі більшого значення як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства, досягнення успіху в реалізації його стратегії розвитку набуває менеджмент трудових ресурсів, який можна визначити як діяльність, що спрямована на досягнення найбільш ефективного використання працівників для досягнення цілей підприємства та особистісних цілей. І це не випадково. Адже досвід передових економік світу доводить, що жодну із задач управління у будь-якій сфері діяльності неможливо реалізувати без зацікавленості в її вирішенні працівників. Мотивація праці, створення умов для його зацікавленості в результатах діяльності підприємства, розвиток соціального партнерства стають нагальними завданнями підприємства.

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що добре спланована система менеджменту трудових ресурсів та їх мотивації дозволяє суттєво покращувати виробничий процес без особливого збільшення матеріальних затрат, нарощувати обсяги виробництва та продажу продукції і, як наслідок, підвищувати ефективність роботи підприємства в цілому.

Мета дослідження полягає у вивченні теоретичних основ менеджменту трудових ресурсів та його особливостей у діяльності підприємств, проведенні аналізу менеджменту трудових ресурсів в ТОВ АПК Магнат» та розробці практичних рекомендацій щодо покращання менеджменту трудових ресурсів на прикладі досліджуваного підприємства.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань дослідження:

- розібратись в понятті трудові ресурси підприємства та їх видах; розглянути сутність менеджменту трудових ресурсів та його особливості в ринковій економіці, а також проблеми стабільності трудових ресурсів підприємства;

- проаналізувати менеджмент трудових ресурсів та дослідити існуючу систему мотивації та стимулювання праці в ТОВ АПК «Магнат»;

- розробити шляхи удосконалення системи менеджменту трудових ресурсів та удосконалення системи мотивації працівників досліджуваного підприємства.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних засад формування системи менеджменту трудових ресурсів підприємства.

Об’єкт дослідження – принципи та механізм функціонування системи менеджменту трудових ресурсів ТОВ АПК «Магнат».

Для виконання поставлених завдань було використано наступні методи досліджень: методи теоретичного пізнання, які допомогли розглянути та охарактеризувати суть та основні принципи формування системи менеджменту трудових ресурсів; методи економічного аналізу, за допомогою яких було здійснено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства та показників стану та руху його трудових ресурсів; абстрактно-логічний - для теоретичного узагальнення результатів дослідження та формулювання висновків

Інформаційна база дослідження представлена матеріалами навчальних посібників та підручників, наукових статей, Інтернет-джерел, а також даними фінансової звітності досліджуваного підприємства.

Випускна бакалаврська робота складається із вступу, трьох основних розділів, висновків та списку використаної літератури, які викладені на 80 сторінках та містять 14 таблиць і 7 рисунків.

Перший розділ роботи присвячено розкриттю теоретичних аспектів менеджменту трудових ресурсів, а також сутності та значенню мотиваційних механізмів на підприємстві.

В другому розділі роботи дано організаційно-економічну характеристику ТОВ АПК «Магнат», проаналізовано трудові ресурси та їх менеджмент, організаційно-управлінську структуру підприємства, досліджено існуючу систему мотивації трудової діяльності та стимулювання працівників.

В третьому розділі роботи розроблено пропозиції по покращанню менеджменту трудових ресурсів ТОВ АПК «Магнат», зокрема запропоновано шляхи удосконалення системи менеджменту трудових ресурсів та удосконалення системи мотивації працівників.

1. Aбpaмoв В.М., Дaнюк В.М., Кoлoт A.М. Мoтивaцiя i cтимулювaння пpaцi в умoвax пepexoду дo pинку. - Oдeca, 2005 – 96 с.

2. Биканова О. Мотивація праці як важливий чинник забезпечення ефективного управління трудовими ресурсами підприємства. - К., 2011. - 112 с.

3. Бугуцький O.A. Фaктopи poзвитку мoтивaцiї пpaцi. Eкoнoмiкa AПК. - № 7. - 2012. – 337 с.

4. Вacилъчeнкo В.C. Pинoк пpaцi тa зaйнятicть. - К., 2006. - 246 с.

5. Дaнюк В.М., Кoлoт A.М. Упpaвлiння тpудoвими pecуpcaми (Нaвч-мeтoд. пociб) Ч. 1, 2. К., 2005 – 377 с.

6. Дем’яненко С.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. - 347 с.

7. Дуда С.Т., Кіцак Х.Р. Мотивація та результативність праці персоналу підприємства: їх сутність та взаємозв’язок / Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць – 2010 – Вип. 20.14 – С. 188-193.

8. Зaвaдcкий И. Чepвинcкaя Л. Фaктopы мoтивaции пepcoнaлa в мeнeджмeнтe // Экoнoмикa Укpaины -2005 - №4. - С.79-84.

9. Зaвiнoвcькa Г.Т. Eкoнoмiкa пpaцi: нaвч. пociб. - К.: КНEУ, 2010. - 200 c.48.

10. Зaмopa O.I. Ocнoвнi тeндeнцiї фopмувaння i викopиcтaння тpудoвиx pecуpciв / O.I. Зaмopa // Aктуaльнi пpoблeми eкoнoмiки. - 2009. - №4. - C. 85-91.

11. Замфірова Т.А. Теорії трудових відносин і мотивації праці//Економіка і держава. – 2007. – №7. – С. 86-88.

12. Кaчaн Є.П. Упpaвлiння тpудoвими pecуpcaми / Є.П. Кaчaн: нaвч. пociбник. - К.: Видaвничий дiм «Юpидичнa книгa», 2005. - 358c.

13. Кopoткoв Є.М. Кoнцeпцiя мeнeджмeнту. - Xapкiв: Пpocвiтa 2009. - 258 c.

14. Кoлoт A.М. Мoтивaцiя cтимулювaння й oцiнкa пepcoнaлу: Нaвч. пociбник. - К.: КНEУ 2010. – 356 с.

15. Кoлoт A.М. Мoтивaцiя, cтимулювaння й oцiнкa пepcoнaлу: нaвч. пociб. - К.: КНEУ, 2009. - 224 c.

16. Кpушeльницькa O.В., Мeльничук Д.П. Упpaвлiння пepcoнaлoм: Нaвчaльний пociбник. - К., «Кoндop». -2009. - 296 c.

17. Клименко М.П., Філатова О.О. Мотивація управлінського персоналу в реалізації загальної стратегії підприємства/ Клименко М.П., Філатова О.О. // Сталий розвиток економіки – 2011 - №5 – С. 81 – 85.

18. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент [Текст] / О.Є. Кузьмін. − Львів, 2011. – 176 с.

19. Літинська В.А. Мотиваційні методи кар’єрного просування трудових ресурсів підприємств/ Вісник Запорізького національного університету – 2010 – №3 (7) – С. 58-61.

20. Мecкoн М.X. Aльбepт М., Xeдoуpi Ф. Ocнoви мeнeджмeнту - Київ: Либiдь 2009. - 680 c.

21. Моисеев В.А. Паблік Рілейшнз: навч. посіб. / В.А. Моисеев. — К.: Академвидав, 2007. – 258 с.

22. Мурашко М.І. Менеджмент трудових ресурсів: навч.-практ. посіб. / М.Л. Мурашко. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2008. – 297 с.

23. Немцов В.Д. Менеджмент організацій: навч. посіб. / В.Д. Немцов, Л.Є. Довгань, Г.Ф. Сініок. - К.: Ексоб, 2008. – 261 с.

24. Опарін В.П. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб. / В.П. Опарін. - К.: КНЕУ, 2011. - 415 с.

25. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: навч. посіб. / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - К.: Кондор, 2005. – 288с.

26. Осовська Г.В. Основи менеджменту. Практикум: навч. посіб. / Г.В. Осовська, І.В. Копитова. - К.: Кондор, 2006. – 193 с.

27. Пaвлoвcькa Н. Aнiшинa Н. Caвкoвa C. Щoдo пocилeння мoтивaцiї пpaцi. №3 - 2013 p.40.

28. Пopучник A.М. Вeнчуpний кaпiтaл: зapубiжний дocвiд тa пpoблeми cтaнoвлeння в Укpaїнi: Мoнoгpaфiя. - К.:КНEУ 2010 – 172 c.

29. Співак В.В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту трудових ресурсів підприємств / В.В. Співак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6, Т.2. – С. 178-181.

30. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства: навч. посіб. / B.I. Хомяков. - К.: Кондор, 2005. – 215 с.

31. Шинкapeнкo В., Кpивopучкo O. Мoтивaцiя peзультaтiв дiяльнocтi пpaцiвникiв. №3 - 2005 p. - 156 с.

Висновки

Проведене у випускній бакалаврській роботі дослідження менеджменту трудових ресурсів на підприємстві (на прикладі ТОВ АПК «Магнат») дозволило зробити наступні висновки:

1. Опрацювання теоретичних основ менеджменту трудових ресурсів та його особливостей в діяльності підприємства дозволило нам встановити, що під трудовими ресурсами розуміють ту частину населення країни, що володіє сукупністю фізичних та духовних здібностей, загальноосвітніми та професійними знаннями для праці в національному господарстві. Трудові ресурси підприємства - це всі працюючі на підприємстві люди, які вкладають свою працю, фізичні та розумові здібності, знання, практичні навички у виробничо-фінансову діяльність для виконання місії підприємства та досягнення його цілей.

2. Також було з’ясовано, що менеджмент трудових ресурсів - це управління діяльністю працівників на підприємстві з метою належного виконання ними своїх службових обов’язків. Встановлено, що менеджмент є різновидом управління, який стосується лише процесу управління людьми (працівниками), колективами працівників, групами в умовах ринкової системи господарювання.

Вияснено різницю між менеджментом трудових ресурсів і традиційною системою управління трудовими ресурсами, а також з’ясовано, що компонентами менеджменту трудових ресурсів є: планування ресурсів; набір трудових ресурсів; відбір; визначення заробітної плати і різних пільг; профорієнтація і адаптація; навчання трудовим навичкам; оцінка трудової діяльності; підвищення або пониження в посаді, переведення або звільнення; підготовка керівних кадрів.

Вияснено також основні завдання менеджменту трудових ресурсів у сільському господарстві, до яких відносять: залучення трудових ресурсів відповідної якості й кількості, виходячи з потреб господарства, враховуючи їхню майстерність, освіту, період, на який вони потрібні (постійні чи сезонні); підвищення майстерності працівників для виконання ними у повному обсязі своїх функціональних обов’язків; мотивація працівників до якнайкращого виконання своїх функціональних обов’язків, що передбачає оцінку менеджером умов роботи, взаємовідносин між працівниками та їх праці; компенсація праці, що передбачає заробітну плату і різні види матеріального та морального стимулювання.

3. Опрацювання питання «Мотивація трудової діяльності та проблеми стабільності трудових ресурсів підприємства» дозволило вияснити, що мотивація - це процес свідомого вибору людиною того або іншого типу поведінки, зумовленого комплексним впливом зовнішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви) чинників, а також встановлено, що на трудову мотивацію впливають різноманітні стимули: система економічних нормативів і пільг, рівень заробітної плати і справедливість розподілу прибутків, умови праці, відносини в колективі, кар’єрний розвиток, творчий порив і цікава робота, бажання самоствердитися і постійний ризик, жорсткі зовнішні команди і внутрішня культура тощо.

4. Даючи організаційно-економічну характеристику досліджуваного підприємства слід відмітити динамічний розвиток ТОВ АПК «Магнат» впродовж останніх 3-х років: збільшилась площа сільськогосподарських угідь; зросла на 2834 тиc. гpн. за відмічений період вартість основного капіталу; поряд із збільшенням чисельності працівників, спостерігається збільшення їх капіталоозброєності.

Також з’ясовано, що на підприємстві існує чітко виражена система управління з передачею повноважень, а існуюча організаційна структура підприємства дозволяє йому відносно ефективно функціонувати.

5. Аналіз трудових ресурсів та їх менеджменту на підприємстві дозволило з’ясувати, що середньоспискова чисельність трудових ресурсів за досліджуваний період залишилась незмінною. В умовах функціонування ТОВ АПК «Магнат» можна виділити наступні підходи щодо раціонального використання трудових ресурсів: зовнішня гнучкість; застосування внутрішньої гнучкості на підприємстві; впровадження функціональної гнучкості; застосування гнучкої системи оплати праці як дієвого елементу в мотивації працівників.

6. Дослідження в ТОВ АПК «Магнат» існуючої системи мотивації та стимулювання праці дозволяє зробити висновок, що господарство використовує в поточній роботі наступні методи мотивації трудових ресурсів: мотивація через організацію робіт; матеріальне стимулювання; моральне стимулювання; індивідуальний підхід до працівника; використання заходів дисциплінарного впливу.

Для мотивації працівників підприємства та підвищення продуктивності їх праці на підприємстві використовуються як матеріальне так і нематеріальне стимулювання. Преміювання працівників за результатами роботи здійснюється щомісячно. Також зазначимо, що на підприємстві ТОВ АПК «Магнат» основними критеріями при формуванні системи оцінки працівників є: кількісні показники; якість роботи; індивідуальні особливості працівника.

7. З метою вдосконалення менеджменту трудових ресурсів в ТОВ АПК «Магнат» ми пропонуємо використовувати методику відбору трудових ресурсів «Корпоративний оціночний профіль».

У плануванні розвитку трудових ресурсів важливим завданням є планування заходів, спрямованих на досягнення рівня освіти, необхідного для призначення на певну посаду. ТОВ АПК «Магнат» треба розробляти плани щодо подальшої освіти співробітників, направлених для набуття спеціальної професійної кваліфікації і виробничого досвіду.

8. ТОВ АПК «Магнат» варто запропонувати також і наступні шляхи вдосконалення мотивації працівників:

- підприємству бажано мати певних спеціалістів, які б займалися роботою з трудовими ресурсами, досліджували б їх внутрішні мотиви до праці та цінності, з’ясовували б реальні потреби працівників (це можуть бути психологи, працівники відділу кадрів тощо);

- виробити чіткі та прозорі критерії оцінки трудових ресурсів;

- частіше використовувати нематеріальне стимулювання: грамоти за досягнення успіхів, похвальні листи, усні компліменти та похвалу тощо;

- впровадити корпоративну культуру, якої б дотримувалися як працівники, так і керівництво: запровадити подарунки на значні свята, частіше реалізовувати спілкування працівників між собою та безпосередньо з керівництвом різних рівнів (наприклад, під час перерв, за обідом, перед початком роботи або в кінці робочого дня), проводити більше корпоративних свят та спортивних турнірів між різними відділами компанії для зближення колективів;

- проводити різні конкурси з цінними призами для кращих працівників;

- поліпшувати умови праці працівників, надавати (або розширювати) соціальний пакет;

- розширювати повноваження працівника, дозволяти йому брати участь у прийнятті рішень;

- створити диференційовану систему винагороди.

На нашу думку, вищезазначені пропозиції дозволять ТОВ АПК «Магнат» покращити існуючу на підприємстві систему менеджменту трудових ресурсів, що дозволить підвищувати ефективність його роботи в цілому.