Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 3821. Індивідуальні роботи Ринок хліба та хлібобулочних виробів України

Індивідуальні роботи Ринок хліба та хлібобулочних виробів України

« Назад

Код роботи: 3821

Вид роботи: Індивідуальні роботи

Предмет: Маркетинг

Тема: Ринок хліба та хлібобулочних виробів України

Кількість сторінок: 82

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн (або 300 грн за задачу)

Індивідуальне завдання 1

Список використаних джерел

Індивідуальне завдання 2

Список використаних джерел

Індивідуальне завдання 3

Список використаних джерел

Індивідуального завдання 4

Список використаних джерел

Індивідуальне завдання 1

Провести маркетингове дослідження кон’юнктури ринку (динаміка зміни попиту і пропозиції, насиченість ринку, експортні можливості, ступінь конкуренції, цінова ситуація тощо) одного із товарів АПК; вивчити вплив законодавчих актів регулювання ринку даної продукції в Україні. Здійснити прогнози.

Студент самостійно обирає ринок продукції АПК для аналізу та погоджує це із керівником курсу. Завдання повинне бути належним чином оформлене у письмовому (роздрукованому) вигляді (обсяг – не менше 10-15 стор.) та захищене кожним студентом індивідуально.

Список використаних джерел

1. Новольська Н.В. « Дослідження ринку хліба і хлібобулочних виробів в Україні» / Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського / Вип. 11. 2016. C. 438-441.

2. Бокій О.В. «Споживання хліба і хлібопродуктів та купівельна спроможність населення України» / Економіка АПК /№1, 2016. C. 48-55.

3. Галенко О.І. «Проблеми регулювання цін у хлібопекарській галузі України» / АГРОСВІТ / №11, 2016. C. 22-28.

4. Державна служба статистики України: Електронний ресурс – [Режим доступу]: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Індивідуальне завдання 2

Здійснити сегментацію ринку (на основі першого завдання) за різними ознаками і відповідні можливі варіанти позиціювання товару (привести приклади існуючої сегментації та розробити власні варіанти). Це завдання є логічним продовженням попереднього (першого) завдання.

Обрання ринку для сегментації здійснюється, як правило, автоматично, на основі першого індивідуального завдання (зміна ринку можлива за погодженням з керівником курсу). Пропозиції автора роботи повинні містити приклади з реальної ситуації на ринку відповідної продукції (бренди, компанії).

Список використаних джерел

1. Харченко Я.О. «Сегментування споживачів хліба і хлібопродуктів» Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей, Дніпропетровськ, 25 березня 2016 р. – Дніпропетровськ: Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. C. 233-235.

2. Демченко К.М. «Споживчі властивості хлібобулочних виробів діабетичного призначення» Наукова робота молоді – ефективна освіта, сильне суспільство: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (22 березня 2016 р.). – Х.: ХТЕК КНТЕУ, 2016. C. 35-37.

Індивідуальне завдання 3

Проаналізувати практику конкурентної боротьби (боротьба брендів) на одному із ринків продукції АПК. Оцінити ефективність маркетингових стратегій відомих підприємств АПК.

Розробити власні пропозиції щодо формування або удосконалення маркетингових стратегій цих компаній. Скласти план реалізації маркетингових стратегій (цілі, задачі, заходи, терміни).

Список використаних джерел

1. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 454 с.

2. Ліщинська В.В. «Конкурентне середовище підприємств хлібопекарської промисловості України» Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 березня 2016 р.). – у 2 ч. – К.: КНЕУ, 2016. – Ч.1. – C. 49-55.

Індивідуального завдання 4

Розробити стратегію виведення на ринок нового товару (бізнесу) або розвиток вже існуючого товару (бізнесу). При цьому детально описати всі можливі елементи захисту на кожному рівні, спрогнозувавши максимально можливу кількість загроз та слабких сторін цих елементів, та варіанти вирішення проблем, що виникають або можуть виникнути. Одночасно з цим спрогнозувати для кожного рівня приховані можливості захисту товару (бізнесу).

Сформувати можливі варіанти місії даного підприємства та порівняти з можливими варіантами місії для підприємств АПК різних типів. Сформулювати програмну заяву підприємства.

За необхідності розробити заходи щодо виведення чи розвитку власного бренду (уявна компанія або об’єкт практики).

Список використаних джерел

1. Як випікають смачні круасани: Електронний ресурс – [Режим доступу]: http://24tv.ua/yak_vipikayut_smachni_kruasani_n367408.

2. ДСТУ-П 4585:2006 «Вироби хлібобулочні здобні»: Електронний ресурс – [Режим доступу]: http://ukrapk.com/gosts/grain/dstyp45852006virobihlibobylochnizdobnichastina1.html.