Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансовый анализ \ 3794. Курсова робота Аналіз фінансового стану ТОВ „Едельвейс” за 2004-2005 роки

Курсова робота Аналіз фінансового стану ТОВ „Едельвейс” за 2004-2005 роки

« Назад

Код роботи: 3794

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фінансовий аналіз

Тема: Аналіз фінансового стану ТОВ „Едельвейс” за 2004-2005 роки

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2006

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

Розділ 1. Мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства

1.1. Загальна характеристика фінансового стану діяльності підприємства

1.2. Завдання, інформаційна база та методика проведення аналізу фінансового стану діяльності підприємства

Розділ 2. Аналіз фінансового стану ТОВ „Едельвейс” за 2004-2005 роки

2.1. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості ТОВ „Едельвейс”

2.2. Оцінка ліквідності балансу ТОВ „Едельвейс”

2.3. Показники рентабельності та ділової активності ТОВ „Едельвейс”

Розділ 3. Напрямки покращення фінансового стану ТОВ „Едельвейс на 2006 рік

3.1. Фактори впливу на фінансовий стан підприємства

3.2. Основні шляхи покращення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Едельвейс”

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціального розвитку нашого суспільства треба здійснити низку організаційних заходів у плані оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання. Тільки на основі позитивних зрушень індивідуального відтворення можливе безперебійне своєчасне наповнення бюджету і посилення регулюючого впливу держави на визначальні процеси суспільного життя, збільшення платоспроможного попиту населення та піднесення його життєвого рівня.

Отже, основним завданням на сучасному етапі є забезпечення стійкого розвитку підприємств. Незаперечне те, що висока рентабельність підприємств позитивно впливає на розв'язання державних фінансових проблем, зокрема на зміцнення бюджету всіх рівнів, про що свідчать сучасні тенденції розвитку національної економіки.

Тільки за умови самоокупності суб'єктів господарювання економічна система може генерувати чинники позитивних кількісних і якісних змін у майбутньому періоді — періоді процесу розвитку, переходу до досконалішого фінансового стану, який має більш значний потенціал.

Вищезазначене підкреслює актуальність теми роботи аналіз фінансового стану ТОВ “Едельвейс”.

Завданням роботи є аналіз показників фінансового стану підприємства та формування шляхів його покращення.

Метою дослідження є розкриття сутності аналізу фінансового стану підприємства, аналіз факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства, шляхів зміцнення фінансового стану.

Об’єктом дослідження є ТОВ „Едельвейс”.

Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з діагностикою фінансового стану підприємства та ефективністю його господарської діяльності.

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання.

1. Висвітлити теоретичні засади аналізу фінансового стану підприємства.

2. Провести діагностику фінансового стану ТОВ “ Едельвейс” за період 2004 – 2005 рр.

3. Визначити шляхи зміцнення фінансового стану підприємства.

Інформаційною основою дослідження є дані фінансової звітності ТОВ „Едельвейс”, різноманітні навчальні посібники, підручники, монографії економістів, періодичні видання тощо. 

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність.

Існує і зворотний зв'язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі.

В роботі було проаналізовано основні поняття та практично здійснено діагностику фінансового стану ВАТ „ Едельвейс”.

Загальні значення проаналізованих показників наступні:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2005 р. мав середньорічне значення - 0,3 і його показник свідчить про те, що короткострокові зобов'язання підприємства можуть бути швидко погашені ліквідними коштами.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) — його показники відповідають нормативним значенням, що свідчить про те, що підприємство має достатньо коштів для своєчасного погашення своїх поточних боргів

3. Коефіцієнт фінансової стійкості товариства вище нормативного значення, що свідчить про те, що у фінансуванні активів частка власного капіталу більше ніж залученого.

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань свідчить про те, що у підприємства фінансова стабільність забезпечується в цілому власними коштами. В цілому, проведений аналіз показників фінансової звітності дає можливість характеризувати економічний стан товариства як позитивний, і має тенденцію до розвитку.

Отже, загалом фінансовий стан підприємства ТОВ „Едельвейс” характеризується як стійкий, підприємство рентабельне та успішно конкурує на ринку, що свідчить про злагоджену роботу колективу.

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. №1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. №1829-ІІ.

2. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств:— К.: ЦУЛ, 2004. — 268 с.

3. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: К.: Либідь, 2005. — 384 с.

4. Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Львівська комерційна академія. — Л.: Видавництво ЛКА, 2004. — 112 с.

5. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум:Навчальний посіб. для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит", 7.050201 "Менеджмент організацій" — Житомир: ВАТ "Рута", 2000. — 416 с.

6. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах: Навч. посібник — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. — 191 с.

7. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. — 148 с.

8. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2004.- 226 с.

9. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К.: Кондор, 2005. — 364 с.

10. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра фінансів і банківської справи. — Д.: Видавництво ДАУБП, 2003. — 224 с.

11. Кульчицький М.І. Економічне регулювання розвитку виробничої сфери в регіоні: Дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л.: Каменяр, 2005. — 161 с.

12. Петрович И.М. Атаманчук Р.П. Производственная мощность и экономика предприятия. – М.: ИНФРА-М 1990. – 298 с.

13. Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х.: ХДЕУ, 2004. — 164 с.

14. Плисак В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України - №1, 2003 р. с 67 – 72.

15. Хрипач В.Я.Экономика предприятия. – Минск: Лата, 2004. – 254 с.

16. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — К.: А.С.К., 2005. — 229 с.

17. Мишин «Экономические основы организации конкурентоспособного производства» 2000.

18. Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств: Навч. посібник. - К.: НМК, 2003.

19. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: Знання. 2005. -92 с.

20. Финансы: Учеб пособие / Под ред. А.М, Ковалевой.. - М,: Финансы и статистика, 2004.

21. Шмален Г. Основи економіки. - М.: Суспільство "Знання" Росії, ЦИНО, 2005.-472с.

22. Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. - М: Издательство БЕК, 2001.

Розділ 1. Мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства

1.1. Загальна характеристика фінансового стану діяльності підприємства

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [10, 59].

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Як правило, чим вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, тим вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Метою аналізу фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку, як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.
Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок.

У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найбільш інформативних параметрів, які дають об'єктивну та точну картину фінансового стану підприємства.

При цьому в ході аналізу менеджер може ставити перед собою різні цілі: аналіз поточного фінансового стану або оцінку фінансової перспективи підприємства.

Цей аналіз здійснюється аналітиками підприємства і ґрунтується на широкій інформаційній базі, включаючи й оперативні дані. Традиційна практика аналізу фінансового стану підприємства опрацювала певні прийоми й методи його здійснення.

Можна назвати шість основних прийомів аналізу:

1. горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом;

2. вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;

3. трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів (за допомогою тренду здійснюється екстраполяція найважливіших фінансових показників на перспективний період, тобто перспективний прогнозний аналіз фінансового стану);

4. аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників;

5. порівняльний аналіз - внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самого підприємства та його дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників даної фірми порівняно з показниками конкурентів або із середньогалузевими та середніми показниками.

6. факторний аналіз - визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.

Предметом фінансового аналізу підприємства є його фінансові ресурси, їх формування та використання. Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства - об'єктивної його оцінки та виявлення на цій основі потенційних можливостей підвищення ефективності формування й використання фінансових ресурсів - можуть застосовуватися різні методи аналізу.

Отже, фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

1.2. Завдання, інформаційна база та методика проведення аналізу фінансового стану діяльності підприємства

Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденції найбільш загальних показників, які з різних сторін характеризують фінансовий стан підприємства.

Показниками та факторами доброго фінансового стану підприємства можуть бути: стійка платоспроможність, ефективне використання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність стабільних фінансових ресурсів.

Показники та фактори незадовільного фінансового стану: неефективне розміщення коштів, брак власних оборотних коштів, наявність стійкої заборгованості за платежами, негативні тенденції у виробництві. До найзагальніших показників комплексної оцінки фінансового стану належать показники дохідності й рентабельності.

Велике значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінка взаємозв'язку прибутку з показниками рентабельності. Важливо проаналізувати зв'язок прибутку підприємства з формуючими прибуток факторами, що полегшує практичну орієнтацію в цих питаннях.

Дохідність підприємства характеризується абсолютними й відносними показниками. Абсолютний показник дохідності - це сума прибутку або доходів. Відносний показник - рівень рентабельності. Рівень рентабельності підприємств, пов'язаних із виробництвом продукції (товарів, послуг), визначається як відсоткове відношення прибутку від реалізації продукції до її собівартості [11]:

Р = (П/С) 100, (1.1)

де Р - рівень рентабельності, %;

П - прибуток від реалізації до виплати процентів і податків, грн.;

С - собівартість продукції, грн.

Під час аналізу вивчають динаміку змін обсягу чистого прибутку, рівня рентабельності та фактори, які впливають на них. Основними факторами, що впливають на чистий прибуток, є обсяг виручки від реалізації продукції, рівень собівартості, рівень рентабельності продукції, фінансові результати та витрати від операційної звичайної діяльності, величина податку на прибуток та інших податків, що виплачуються з прибутку.

Аналіз дохідності підприємства проводиться в порівнянні з планом та попереднім періодом. За умов інфляції важливо забезпечити об'єктивність показників та запобігти їх викривленню через постійне підвищення цін. Аналіз проводиться за даними роботи за рік. Торішні показники треба привести у відповідність із показниками звітного року за допомогою індексації цін.

За ринкових відносин існує персоніфікований інтерес керівництва та колективів підприємств до фактично досягнутого рівня рентабельності, що суттєво впливає на результативність господарської діяльності.

Практика рекомендує для оцінки рентабельності підприємства використовувати систему взаємозв'язаних показників рентабельності. З цією метою необхідно використовувати дві основні групи показників рентабельності:

- показники, розраховані на підставі поточних витрат (вартості продажу);

- показники, розраховані у зв'язку з використанням виробничого капіталу (виробничих активів).

Для всебічної комплексної оцінки різних показників рентабельності можна використати зарубіжний досвід оцінки цих показників.

Основними етапами аналізу фінансового стану є [14, 56]:

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

- об'єктивний аналіз динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

- аналіз становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану - це частина загального аналізу господарської діяльності підприємства, який складається з двох взаємозв'язаних розділів: фінансового та управлінського аналізу.

Розподіл аналізу на фінансовий та управлінський зумовлений розподілом системи бухгалтерського обліку, яка склалася на практиці, на фінансовий та управлінський облік.

Особливостями зовнішнього фінансового аналізу є:

- орієнтація аналізу на публічну, зовнішню звітність підприємства;

- множинність об'єктів-користувачів;

- різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу;

- максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів.

Основними складовими зовнішнього фінансового аналізу, який здійснюється партнерами підприємства, контролюючими органами на основі даних публічної фінансової звітності, є:

- аналіз абсолютних показників прибутку;

- аналіз показників рентабельності;

- аналіз фінансового стану, фінансової стійкості, стабільності підприємства, його платоспроможності та ліквідності балансу;

- аналіз ефективності використання залученого капіталу;

- економічна оцінка фінансового стану підприємства.

На відміну від внутрішнього, відповідні складові зовнішнього аналізу більш формалізовані та менш деталізовані. Різниця у змісті зовнішнього і внутрішнього аналізу пов'язана з різницею інформаційного забезпечення і завдань, що їх вирішують обидва ці види аналізу.

Основними етапами внутрішнього (традиційного) аналізу фінансового стану підприємства є [7, 57]:

- аналіз майна (капіталу) підприємства;

- аналіз фінансової стійкості та стабільності підприємства;

- аналіз ділової активності підприємства;

- аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства і факторів, що на них впливають;

- аналіз кредитоспроможності підприємства;

- оцінка використання майна та вкладеного капіталу;

- аналіз власних фінансових ресурсів;

- аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;

- аналіз самоокупності підприємства.

Методи фінансового аналізу - це комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства.
В економічній теорії та практиці існують різні класифікації методів економічного аналізу взагалі та фінансового аналізу зокрема.

Перший рівень класифікації виокремлює неформалізовані та формалізовані методи аналізу.

Неформалізовані методи аналізу ґрунтуються на описуванні аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв'язках та залежностях. До неформалізованих належать такі методи [11, 56]: експертних оцінок і сценаріїв, психологічні, морфологічні, порівняльні, побудови системи показників, побудови системи аналітичних таблиць.

Ці методи характеризуються певним суб'єктивізмом, оскільки в них велике значення мають інтуїція, досвід та знання аналітика.

До формалізованих методів фінансового аналізу належать ті, в основу яких покладено жорстко формалізовані аналітичні залежності, тобто методи:

- ланцюгових підстановок,

- арифметичних різниць,

- балансовий,

- виокремлення ізольованого впливу факторів,

- відсоткових чисел,

- диференційний,

- логарифмічний,

- інтегральний,

- простих і складних відсотків,

- дисконтування.

У процесі фінансового аналізу широко застосовуються і традиційні методи економічної статистики (середніх та відносних величин, групування, графічний, індексний, елементарні методи обробки рядів динаміки), а також математико-статистичні методи (кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз, факторний аналіз, метод головних компонентів).

Використання видів, прийомів та методів аналізу для конкретних цілей вивчення фінансового стану підприємства в сукупності становить методологію та методику аналізу.

Фінансовий аналіз здійснюється за допомогою різних моделей, які дають змогу структурувати та ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками. Існують три основні типи моделей, які застосовуються в процесі аналізу фінансового стану підприємства: дескриптивні, предикативні та нормативні.

Дескриптивні моделі є основними. До них належать: побудова системи звітних балансів; подання фінансової звітності у різних аналітичних розрізах; вертикальний та горизонтальний аналіз звітності; система аналітичних коефіцієнтів; аналітичні записки до звітності. Дескриптивні моделі засновані на використанні інформації з бухгалтерської звітності.

Предикативні моделі - це моделі передбачуваного, прогностичного характеру. Вони використовуються для прогнозування доходів та прибутків підприємства, його майбутнього фінансового стану. Найбільш поширені з них: розрахунки точки критичного обсягу продажу, побудова прогностичних фінансових звітів, моделі динамічного аналізу (жорстко детерміновані факторні та регресивні моделі).

Нормативні моделі - це моделі, які уможливлюють порівняння фактичних результатів діяльності підприємства із нормативними (розрахованими на підставі нормативу). Ці моделі використовуються, як правило, у внутрішньому фінансовому аналізі, їхня суть полягає у встановленні нормативів на кожну статтю витрат стосовно технологічних процесів, видів виробів та у розгляді і з'ясуванні причин відхилень фактичних даних від цих нормативів.

Фінансовий аналіз значною мірою базується на застосуванні жорстко детермінованих факторних моделей.

Таким чином, у ході аналізу фінансового стану підприємства можуть використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу, їхня кількість та широта застосування залежать від конкретних цілей аналізу та визначаються його завданнями в кожному конкретному випадку. Підбиваючи підсумок розгляду сутності оцінки фінансового стану підприємства, слід іще раз підкреслити, що необхідність та значення такої оцінки зумовлені потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою в поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком у цій царині резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства.

Розділ 2. Аналіз фінансового стану ТОВ „Едельвейс” за 2004-2005 роки

2.1. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості ТОВ „Едельвейс”

Аналізоване підприємство ТОВ „Едельвейс” здійснює будівництво, реконструкцію та ремонт автошляхів, благоустрій територій та житлових районів, виготовлення асфальтобетонної суміші. Всі види виробничої діяльності є перспективними, виробництво залежить від сезонних змін — в період з листопада по березень проводяться ремонтні роботи автотранспорту та дорожньо-будівельної техніки.

Інформаційними джерелами для розрахунку показників і проведення аналізу використовується така фінансова звітність: Ф-1 “Баланс”, Ф-2 “Звіт про фінансові результати”, Ф-3 “Звіт про рух грошових коштів”, Ф-4 “Звіт про власний капітал”, Ф-5 “примітки для річної фінансової звітності”, а також дані бухгалтерського обліку і необхідні аналітичні розшифрування руху і залишків за синтетичними рахунками (див. додатки).

На основі річної фінансової звітності ТОВ „Едельвейс” для аналізу платоспроможності та фінансової стійкості служать такі показники підприємства (див. Додатки).

Згідно таблиці 2.1 коефіцієнт концентрації позикового капіталу характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Зростання коефіцієнту в динаміці свідчить про збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.

Коефіцієнт заборгованості відображає, скільки позикових коштів припадає на одиницю власних коштів, вкладених в активи підприємства. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від кредиторів, тобто про зниження його фінансової стійкості.

Таблиця 2.1

Значення показників фінансової незалежності та структури капіталу

Назва показника

2004 р.

2005 р.

Нормативне значення

1. Коефіцієнт незалежності (автономії)

0,642

0,535

> 0,5

2. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,358

0,468

< 0,5

3. Коефіцієнт фінансової стабільності

1,79

1,137

>1

4. Коефіцієнт заборгованості

0,559

0,88

<1

5. Показник фінансового лівериджу

0

0

< 0,5

6. Коефіцієнт маневреності власних коштів

0,427

1,134

-

Згідно таблиці 2.1 коефіцієнт фінансової залежності зменшився в 2005 році в порівнянні з 2004 роком на 0,107. Його зменшення свідчить про зменшення питомої ваги позикових коштів в фінансуванні підприємства. Проте його значення у межах нормативного, що свідчить про відносну залежність підприємства від позикових коштів.

Коефіцієнт маневрування власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності. Він збільшився вся в 2005 році в порівнянні з 2004 роком на 0,707. Аналіз даних свідчить про різке зростання значення цього показника у 2005 р., оскільки значна частина коштів була направлена на будівництво нового заводу. Зменшення коефіцієнту фінансової стабільності обумовлено збільшенням поточних зобов'язань підприємства.

Логіка обчислення коефіцієнту поточної ліквідності (покриття) полягає в тому, що підприємство погашає поточні зобов'язання за рахунок поточних активів. Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну грошову одиницю поточних зобов'язань. Оскільки поточні активи перевищують поточні зобов'язання, то ВАТ „Едельвейс” може розглядатися як успішно функціонуюче.

Станом на 2005 р. значення коефіцієнту становило приблизно 4, тобто на підприємстві на 1 гривню поточних зобов'язань припадало 4 гривні поточних активів.

Розглянемо динаміку показників ліквідності та платоспроможності ТОВ „Едельвейс” за 2004-2005 роки у вигляді таблиці 2.2 та рис. 2.1.

Таблиця 2.2

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ТОВ „Едельвейс” за 2004-2005 роки

Назва показника

2004 р.

2005 р.

Відхилення (+,-)

1. Величина власних оборотних коштів (робочий, функціонуючий капітал)

5225,3

21883,5

+16658,2

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,06

1,19

+1,13

 

3. Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності

1,57

3,97

+2,4

 

4. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття)

1,76

4,13

+2,37

 

5. Коефіцієнт маневрування власних оборотних коштів

0,6

0,08

-0,52

 

6. Частка оборотних коштів в активах

0,63

0,80

+0,17

7. Частка запасів в поточних активах

0,11

0,04

-0,07

 

8. Частка власних оборотних коштів у покритті запасів

3,96

18,93

+14,96

Б3794, Рис. 2.1 - Динаміка показників абсолютної ліквідності підприємства

Рис. 2.1 - Динаміка показників абсолютної, швидкої, поточної ліквідності підприємства

Коефіцієнт швидкої ліквідності [15, 69] на відміну від попереднього враховує якість активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються).. Зростання коефіцієнта у 2005 р. зумовлене зростанням величини оборотних активів підприємства приблизно на 14000 тис. грн.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує частину короткострокової заборгованості, яку підприємство має можливість погасити негайно. Є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства. Зростання цього показника є однозначно позитивною тенденцією. Не менше 20 % поточних зобов'язань підприємство повинно мати змогу погасити в будь-який момент. Період 2003 — 2004 рр. характеризувався зниженням значення цього показника, що було зумовлено зниженням фінансових інвестицій підприємства з одночасним збільшенням величини поточних зобов'язань. Зростання фінансових інвестицій зумовили приріст даного показника у 2005 р. у 5 разів порівняно з 2004 р.

Значення коефіцієнта маневрування функціонуючого капіталу характеризує зростання частини власних оборотних коштів, яка має абсолютну ліквідність. Зростання цього показника є позитивною тенденцією і зумовлене збільшенням власних оборотних коштів підприємства у 2005 р. на 16000 тис. грн. порівняно з 2004 р.

Частка оборотних коштів в активах протягом 2004 - 2005 рр. її значення зросло на 0,17. Період 2005 р. характеризується зростанням частини всіх коштів підприємства, що припадають на поточні активи. Частка запасів в поточних активах відображає, яку частину поточних активів складають виробничі запаси.

Рівень показників, що характеризують фінансову стійкість і структуру капіталу, свідчать про те, у ТОВ "Едельвейс" переважають власні кошти. І це дає можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечував і забезпечує підприємству достатню платоспроможність.

2.2. Оцінка ліквідності балансу ТОВ „Едельвейс”

Аналіз фінансового стану на довгострокову перспективу досліджує структуру джерел надходження коштів, ступінь залежності організації від зовнішніх інвесторів і кредиторів.

Для оцінки реальних аналітичних можливостей необхідно знати обмеження інформації, поданої в балансі.

Аналізуючи структуру пасиву балансу ТОВ „Едельвейс” слід зазначити як позитивний момент фінансової усталеності підприємства - високу частку капіталу і резервів, тобто власних джерел підприємства, хоча частка знижується з 88,1% до 75,46 %. Негативної оцінки заслуговує збільшення частки кредиторської заборгованості.

Структура вартості майна дає загальне уявлення про фінансовий стан підприємства, частку кожного елемента в активах і співвідношення позичкових і власних коштів, що покривають їх, у пасивах

Якщо приріст відбувся переважно за рахунок позичкових джерел, то в наступні періоди ці джерела можуть вичерпатись і підвищення мобільності майна матиме нестабільний характер. На підприємстві саме така ситуація: приріст джерел пов'язаний з позиковими засобами, - причому кредиторською заборгованістю - 57,7 %. Отримані кошти вкладені в основному, в обороті активи - 66,29 %, у тому числі в дебіторську заборгованість - 45,52 %.

Якщо головним джерелом приросту виявилися власні кошти підприємства, значить висока мобільність майна не є випадковою і повинна розглядатися як постійний фінансовий показник підприємства.

Таким чином, співставляючи структури змін в активі і пасиві, можна зробити висновки про те, через які джерела, в основному, відбувся притік нових коштів і в які активи ці нові кошти, в основному, вкладені. Сама по собі структура майна і навіть її динаміка не дає відповідь на питання, наскільки вигідно для інвестора вкладання грошей у дане підприємство, а лише оцінює стан активів і наявність можливостей для погашення боргів.

Аналіз структури активів та пасивів балансу ТОВ „Едельвейс” представлений на рис. 2.2 та 2.3.

Б3794, Рис. 2.2 - Аналіз структури активів балансу ТОВ „Едельвейс”

Рис. 2.2 - Аналіз структури активів балансу ТОВ „Едельвейс”

Аналіз структури активів балансу підприємства свідчить про перевищення в активі частки оборотних активів над необоротними. Це позитивне явище, оскільки чим швидше обертаються кошти, тим більшим буде прибуток підприємства. Проте значне збільшення оборотних коштів у 2005 році – на 27 тис. грн.. порівняно з 2004 роком знижує ліквідність підприємства.

Б3794, Рис. 2.3 - Аналіз структури пасивів балансу

Рис. 2.3 - Аналіз структури пасивів балансу

Проаналізувавши структуру активів, можна зробити висновок, що власний капітал більш, ніж на 50% перевищує поточні зобов’язання підприємства, що відповідає нормативам.

2.3. Показники рентабельності та ділової активності ТОВ „Едельвейс”

Про ефективність використання оборотних фондів та про оптимальність вкладень в цю частину активів ТОВ „Едельвейс” свідчить значення коефіцієнту обертання засобів.

Зменшення значення коефіцієнту на кінець 2005 р. порівнянні з його значенням на початок 2004 р. свідчить про уповільнення обороту оборотних засобів.

У вигляді таблиці 2.3 та 2.4 розглянемо розрахунок та динаміку показників рентабельності ТОВ „Едельвейс за 2003-2005 роки.

Таблиця 2.3

Розрахунок показників рентабельності ТОВ „Едельвейс”

Таблиця 2.4.

Динаміка показників рентабельності підприємства

Розглянемо динаміку показників рентабельності ТОВ „Едельвейс за 2003-2005 роки у вигляді рис. 2.4.

Б3794, Рис. 2.4 - Динаміка коефіцієнтів рентабельності за 2003-2005 рр.

Рис. 2.4 - Динаміка коефіцієнтів рентабельності за 2003-2005 рр.

Коефіцієнт рентабельності активів (всього капіталу) відображає, скільки прибутку за рік отримано на кожну одиницю коштів, вкладених у підприємство незалежно від джерела їх залучення. Коефіцієнт рентабельності має тенденцію до зростання. Середньорічний темп приросту становить 7%.

В коефіцієнті рентабельності реалізації знаходять відображення зміни в політиці ціноутворення та здатність підприємства контролювати собівартість реалізованої продукції.

Динаміка коефіцієнтів підприємства за 2004-2005 роки свідчила про необхідність перегляду цін або посилення контролю за використанням матеріально-виробничих запасів. Позитивним є зростання даного показника у 2005 р.

Динаміка коефіцієнту рентабельності основної діяльності відображає збільшення співвідношення отриманого прибутку від реалізації до витрат на виробництво продукції, виробництво і реалізація якої є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходів.

Динаміка коефіцієнта рентабельності власного капіталу відображає, неухильне збільшення частки грошових одиниць чистого прибутку, які "заробила" кожна грошова одиниця, інвестована власниками підприємства, тобто характеризують збільшення ефективності використання інвестованого капіталу.

Показник періоду окупності власного капіталу є оберненим до попереднього і визначає, через скільки років капітал, авансований в діяльність підприємства буде поверненим власнику за рахунок отриманого підприємством прибутку. Позитивним є зменшення значення цього показника у 2005 р. порівняно з 2004 р. на 4,41 рік.

Показники ділової активності дають змогу оцінити, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. До цієї групи відносяться показники обертання, які мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість обороту коштів, тобто швидкість перетворення їх в грошову форму безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства [14, 78].

Розглянемо показники ділової активності у вигляді таблиці 2.4 та рис.2.5.

Таблиця 2.4

Динаміка показників ділової активності

Назва показника

2004 р.

2005 р.

1. Коефіцієнт оборотності

2,245

1,209

2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгов.

7,363

6,087

3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгов.

4,600

4,470

4. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

1,031

0,869

5. Фондовіддача

1,478

1,487

Б3794, Рис. 2.5 - Динаміка показників ділової активності

Рис. 2.5 - Динаміка показників ділової активності

Коефіцієнт обертання активів (трансформації капіталу, ресурсовіддача) характеризує ефективність використання підприємством всіх наявних у нього ресурсів незалежно від джерела їх залучення та відображає, скільки разів за рік здійснюється повний цикл виробництва та обігу, або скільки одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів.

Ефективність використання основних фондів характеризується показником фондовіддачі, який відображає, скільки реалізованої продукції припадає на одиницю коштів, вкладених в основні фонди. Зростання фондовіддачі ТОВ „Едельвейс” свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.

Отже, протягом 2004 – 2005 рр. мало місце неухильне збільшення показників рентабельності підприємства.

Прибутковість підприємства характеризується комплексом показників. Коефіцієнт рентабельності активів (всього капіталу) відображає, скільки прибутку за рік отримано на кожну одиницю коштів, вкладених у підприємство незалежно від джерела їх залучення. Коефіцієнт рентабельності має тенденцію до зростання. Середньорічний темп приросту становить 7%.

В коефіцієнті рентабельності реалізації знаходять відображення зміни в політиці ціноутворення та здатність підприємства контролювати собівартість реалізованої продукції. Динаміка коефіцієнтів підприємства за 2004-2005 рр. свідчила про необхідність перегляду цін або посилення контролю за використанням матеріально-виробничих запасів.

Показник періоду окупності власного капіталу є оберненим до попереднього і визначає, через скільки років капітал, авансований в діяльність підприємства буде поверненим власнику за рахунок отриманого підприємством прибутку.

Розділ 3. Напрямки покращення фінансового стану ТОВ „Едельвейс на 2006 рік

3.1. Фактори впливу на фінансовий стан підприємства

Проаналізувавши розраховані вище показники, можна сформулювати критерії покращення фінансового стану підприємства.

Підприємству необхідно підтримувати певний обсяг запасів для забезпечення відповідного обсягу продажу. Оскільки, з другого боку, надмірні запаси відвертають грошові кошти, які можна використати більш прибутково для інших цілей. Підтримувати запаси слід на можливо низькому рівні, достатньому для реалізації відповідного обсягу продаж.

Негативним фактором є зростання залежності від позикових коштів. Оскільки дані свідчать про зростання прибутковості підприємства, то зменшення цієї залежності можливе шляхом виплати частини прибутку кредиторам. Високий рівень коефіцієнтів загальної ліквідності свідчить про те, що у підприємства високий рівень дебіторської заборгованості.

Аналіз показників оборотності капіталу вказує також на бездіяльність частини власних коштів підприємства. Тому необхідно збільшити швидкість обертання власного капіталу.

У роботі підприємства є і інші негативні моменти:

- підприємство випускає усього лише один вид продукції одного сорту, тобто відсутня диверсифікованість виробництва, унаслідок чого на показниках роботи підприємства може сильно позначитися коливання попиту на його продукцію. Потрібно удосконалити технологію виготовлення асфальтної суміші з добавками за німецькою технологією, яка робить асфальт дружнішим. Це хоч і призведе до подорожчання товару, проте зробить продукцію ТОВ „Едельвейс” якіснішою і конкурентоспроможнішою на ринку.;

- частину своєї продукції підприємство реалізує по більш низьких цінах іншим підприємствам у формі взаємозаліків, що негативно позначається на його фінансових результатах;

- не можна не відзначити деяке збільшення собівартості одиниці продукції в 2005 р. у порівнянні з 2004 р., хоча, швидше за все, воно викликано інфляційними моментами і компенсується ціною, що збільшилася.

У ході оцінки були виявлені резерви зростання прибутку за рахунок декількох факторів:

- за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції. Це можливо перш за все завдяки активізації діяльності на ринку, участі у тендерах. Україні за географічним розташуванням – транзитна держава, що робить діяльність ТОВ „Едельвейс” затребуваною на ринку;

- за рахунок зниження собівартості товарної продукції. Це можливе завдяки вдосконалення структури виробництва;

- за рахунок підвищення середньореалізаційних цін внаслідок оптимізації структури реалізації продукції.

Усе це говорить про успішне функціонування підприємства в звітному році. Більш того, порівнюючи темпи зростання прибутку і виторги від реалізації, можна зробити висновок, що підприємство йде по інтенсивному шляху розвитку, тобто при не значному росту випуску продукції показники прибутку і рентабельності виросли на досить значну величину. Це говорить про досить ефективне використання підприємством своїх ресурсів.

3.2. Основні шляхи покращення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Едельвейс”

У результаті проведеної оцінки можна зробити висновок, що для даного підприємства на мікрорівні доцільним є використання підприємством антикризової фінансової стратегії за кожним із напрямів:

- проведення поглибленого аналізу структури кредиторської заборгованості у динаміці з метою пошуків способів і джерел її погашення:

- аналіз структури заборгованості за довгостроковими кредитами з метою з'ясування причин несвоєчасності їх погашення;

- аналіз структури дебіторської заборгованості, причин її виникнення і можливостей погашення;

- забезпечення необхідного рівня самофінансування виробничого розвитку підприємства за рахунок прибутку, оптимізації податкових платежів, ефективної амортизаційної політики;

- підвищення рівня ліквідності активів шляхом збільшення питомої ваги оборотних активів;

- проведення інвентаризації основних виробничих фондів для визначення їх придатності й необхідності в експлуатації;

- проведення аналізу ефективності й доцільності довгострокових фінансових вкладень;

- забезпечення компенсації можливих фінансових збитків шляхом:

1. резервування частини фінансових ресурсів у вигляді формування цільових резервних фондів, страхового фонду підприємства відповідно до вимог чинного національного законодавства;

2. формування системи штрафних санкцій — за несвоєчасної оплати поставленої продукції встановити штрафи у розмірі 0,5% від суми несплати за кожний день прострочення;

- ефективне управління портфелем цінних паперів, у т. ч, прибутковими операціями на фондовому ринку.

За результатами аналізу рентабельності підприємства можна сформулювати наступні пропозиції [12, 151]:

1. по-перше, для одержання максимального прибутку підприємство повинне найбільше повно використовувати ресурси, що знаходяться в його розпорядженні, і, в першу чергу, воно повинно використовувати виявлений резерв по виробництву на наявному в нього устаткуванні додаткової продукції. Збільшення випуску знижує витрати на одиницю продукції, тобто витрати на її виготовлення в розрахунку на одиницю продукції знижуються, а отже, знижується собівартість, що в остаточному підсумку веде до збільшення прибутку від реалізації продукції. Ну а крім цього, додаткове виробництво рентабельної продукції вже саме по собі дає додатковий прибуток. Таким чином, при збільшенні випуску і, відповідно, реалізації рентабельної продукції збільшується прибуток у розрахунку на одиницю продукції, а також збільшується кількість реалізованої продукції, кожна додаткова одиниця якої збільшує загальну суму прибутку. Унаслідок цього, збільшення рентабельної продукції, що випускається, за умови її реалізації дає значний приріст обсягу прибутку. Додатковий приріст обсягу продукції, що випускається, може дати підприємству 237,405 тис. грн. додаткового прибутку.

2. зниження собівартості також значно може збільшити одержуваний підприємством прибуток. Як описувалося в попередньому пункті, одним з факторів зниження собівартості є збільшення обсягу продукції, що випускається. Іншими факторами є:

- злагоджена робота всіх складових виробничого процесу (основного, допоміжного, обслуговуючого виробництва);

- оптимізація потокових процесів на підприємстві.

Аналіз показав, що після проведення відповідних заходів щодо зниження собівартості підприємство може дістати додатковий прибуток у розмірі 440,000 тис. грн.

3. вагомим фактором одержання додаткового прибутку є оптимізація структури збуту. При проведенні даної оптимізації питома вага продукції, реалізованої по договірним, більш високих цінах, повинна збільшитися до свого максимального рівня, а в ідеалі - до 100%.

Таким чином, підприємство може обрати реальні для себе чинники підвищення платоспроможності порівняно з граничними розмірами або, навпаки, створити умови, коли сам граничний рівень невеликий і його порівняно нескладно досягнути.