Распечатать страницу

Курсова робота Баланс та методика його складання

« Назад

Код роботи: 3786

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Звітність підприємств

Тема: Баланс та методика його складання

Кількість сторінок: 43

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Розділ 1. Склад, призначення та мета складання фінансової звітності, її види в Україні згідно П(С)БО

Розділ 2. Складання бухгалтерського балансу на прикладі ПП «Мульті-Снаб»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПП «Мульті-Снаб»

2.2. Структура активу балансу ПП «Мульті-Снаб»

2.3. Структура пасиву балансу ПП «Мульті-Снаб»

Розділ 3. Проблеми складання та напрямки покращення фінансової звітності в Україні

Висновки

Список використаних джерел

В умовах ринкової економіки власники кожного підприємства зацікавлені в результатах його діяльності, оскільки вклали в нього свій капітал. Підприємство вимушене приймати такі рішення, які б забезпечили йому перемогу в конкурентній боротьбі і необхідній фінансовий результат.

В результаті такої діяльності у підприємства виникає потреба у наявності суттєвої та повної інформації для прийняття управлінських рішень та оцінки їх результатів. Така інформація у сконцентрованому вигляді міститься у чотирьох формах фінансової звітності та у її примітках, які будуть розглянуті у даній роботі.

Отже, для прийняття вигідних економічних рішень, а також для ефективного управління фінансами, підприємство повинно складати усі форми фінансової звітності, які дають змогу оцінити, проаналізувати фінансовий стан підприємства, результати його діяльності та рух грошових коштів за звітний період, та на основі цих даних планувати фінансову політику підприємства на майбутнє, та здійснювати управління фінансами підприємства так, щоб отримати максимальний прибуток.

Завдання даної роботи - дослідити законодавчу базу України щодо фінансової звітності, розкрити мету, принципи, методику її складання.

Однією з форм фінансової звітності є бухгалтерський баланс. Він дає змогу оцінити активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. Тож саме методику складання бухгалтерського балансу буде відображено в практичній частині роботи.

Об’єктом дослідження виступає ПП «Мульті-Снаб», бухгалтерський баланс якого і буде досліджений.

Інформаційною базою даної роботи є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку:

- П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";

- П(С)БО 2 "Баланс";

- П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати";

- П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів";

- П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал";

- Примітки до річної фінансової звітності;

У першому розділі роботи будуть досліджені теоретичний та законодавчій аспекти фінансової звітності - її склад, призначення, мета складання та види в Україні згідно П(С)БО.

У другому розділі буде досліджено структуру бухгалтерського балансу на прикладі підприємства ПП «Мульті-Снаб», динаміку деяких показників його діяльності за 2012 рік.

Відомо, що на підставі балансу можна виявити загальну суму активів підприємства, власного капіталу та зобов’язань. Бухгалтерський баланс дає змогу проаналізувати такі важливі показники підприємства, як рентабельність активів, стан основних засобів, ступінь їх зношеності, структуру власного капіталу та заборгованості.

Щоб отримати загальну економічну інформацію про досліджуване підприємство, такі розрахунки буде проведено на основі балансу ПП «Мульті-Снаб» за 2012 рік.

Метою діяльності кожного приватного підприємства є максимальний прибуток від діяльності. Він є одним з найважливіших показників успішної діяльності суб’єкта господарювання. Ще одна форма фінансової звітності - «Звіт про фінансові результати» показує саме рівень та структуру прибутку і витрат. Звіт про фінансові результати досліджуваного підприємства буде додано до роботи у якості додатку, що дасть змогу ще повніше оцінити стан ПП «Мульті-Снаб».

У третьому розділі роботи буде виявлено загальні проблеми фінансової звітності в Україні, зокрема проблематику консолідованої фінансової звітності та відповідність стандартів П(С)БО міжнародним стандартам бухгалтерського обліку, та шляхи щодо покращення фінансової звітності в Україні.

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджене наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств», затверджене наказом МФУ від 31. 03. 1999 р. № 87.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом МФУ від 31. 03. 1999 р. № 87.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Примітки до річної фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 31. 03. 1999 р. № 87.

11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджена МФУ від 30.11.1999 № 291

12. Блейк, Дж. Европейский бухгалтерский учет: справочник /Дж. Блейк, А. Ориол; пер. с англ. – М.: Филинъ, 1997. – 286 с.

13. Бутинець Т.А., Чижевські Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів. // За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. – 627 с.

14. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навчальний посібник За ред. М.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2001. – 272 с.

15. Грэй С, Дж. Финансовый учет: глобальный подход /С. Дж. Грэй, Б. Е. Нидлз. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 614 с.

16. Грюнинг, Х. Международные стандарты финансовой отчетности: практическое руководство / Х. ван Грюнинг / Всемирный банк. – 3-е изд., обновл. и переработ. – М.: Весь мир, 2006. – 344 с.

17. Петрук, О. М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку Текст: монографія О. М. Петрук. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с.

18. Сопко В. Бухгалтерський облік. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с

19. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Лібра, 1999. – 336 с.

20. Банк, С. В. Сравнительный анализ стандартов отчетности /С. В. Банк, Н. К. Панащенко Международный бухгалтерський учет. – 2004. – № 10(70). – С. 15–27.

21. Костюченко, В. Гармонізація національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та сьомої директиви ЄС щодо сфери застосування та подання консолідованих фінансових звітів /В. Костюченко Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 4. – С. 17–28.

22. Костюченко, В. Консолідовані фінансові звіти: порядок складання за МСФЗ і П(С)БО [Текст] В. Костюченко Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. № 6.

Висновки

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

• придбання, продажу та володіння цінними паперами;

• участі в капіталі підприємства;

• оцінки якості управління;

• оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати зобов'язання;

• забезпеченості зобов'язань підприємства;

• визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

• регулювання діяльності підприємства;

• інших рішень.

Склад фінансової звітності:

1. Баланс – фінансовий звіт, що відображає на певну дату активи, зобов'язання і власний капітал підприємства;

2. Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства;

3. Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

4. Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

5. Примітки до фінансових звітів - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також іншу інформацію, що передбачена відповідними П(С)БО за змістом.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Принципи складання фінансової звітності:

1. Автономності підприємства

2. Безперервності діяльності

3. Періодичності

4. Історичної (фактичної) собівартості

5. Нарахування та відповідності доходів і витрат

6. Повного висвітлення

7. Послідовності

8. Обачності

9. Превалювання змісту над формою

10. Єдиного грошового вимірника

Аналіз балансу ПП «Мульті-Снаб»

Сума вартості необоротних, оборотних активів та витрат майбутніх періодів - це сума вартості всього майна підприємства. Вартість необоротних активів ПП «Мульті-Снаб» становить 35483,8 тис. грн. на початок звітного періоду і 47289,2 тис. грн. на кінець року (рядок 080). Оборотних - відповідно 27421,4 і 40459,6 тис. грн. Витрат майбутніх періодів - відповідно 3868,9 та 2242,7 тис. грн.

Загальна вартість майна підприємства (рядок 280) за рік збільшилась з 66729,1до 89991,5 тис. грн., тобто на 23262,4 тис. грн., що становить майже 35%. Це дає змогу розглядати ПП «Мульті-Снаб» як підприємство, що розвивається доволі швидко.

Але досліджуване підприємство також має деякі проблеми: висока ступінь зношеності обладнання (понад 58%) та значна заборгованість з заробітної плати.

Важливим показником, що характеризує стан підприємства, є чистий прибуток. У ПП «Мульті-Снаб» чистий прибуток за звітний період склав майже два мільйони гривень, що свідчить про його успішну господарську діяльність, незважаючи на деякі проблеми.

Недоліки фінансової звітності в Україні

Бухгалтерська звітність відображає зміни в активах та капіталі СПД за звітний період шляхом фіксування залишків на рахунках бухгалтерського обліку. Внаслідок цього даним бухгалтерської звітності, з точки зору їх використання для ефективного управління, притаманні певні недоліки:

По-перше, обороти по рахунках залишаються поза межами спостереження (є можливість спостерігати лише статику у вигляді оцінки “за станом на певну дату”, а не тенденції діяльності протягом звітного періоду), взаємозв’язки конкретних видів активів з конкретними видами капіталу не аналізуються, причини зміни валюти балансу не пов’язують ні з доходом СПД, ні з напрямками його використання.

По-друге, за даними балансу неможливо здійснити розподіл активів у грошовій та натурально-уречевленій формах на власну та позичену складові. Також неможливо виявити, в якій формі чи в яких активах (запасах, грошових чи основних засобах) втілений у даний момент прибуток.

Для цього в балансі, згідно з міжнародними стандартами обліку, активи мають бути розташовані за ступенем ліквідності – від найбільш до найменш ліквідних. У свою чергу, групування активів та пасивів за рахунками повинне бути досить детальним, щоб не відбувалося змішування різних за економічною суттю та за контрагентами відносин. Крім того, для забезпечення можливості використання даних для подальшого аналізу кожна облікована операція повинна супроводжуватись коротким коментарем, а рахункам мають бути надані номери, які повинні збігатися з кодами стандартного плану рахунків бухгалтерського обліку.

За основу гармонізації П(С)БО з міжнародними стандартами необхідно обрати саме МСФЗ, оскільки з 1 січня 2005 р., відповідно до Регламенту ЄС 1606/2002 від 19 липня 2002 р. про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, консолідовані звіти товариств, акції яких знаходяться на лістингу на регульованому ринку держави – учасника ЄС, повинні складатися за МСФЗ. Отже, спостерігається тенденція наближення європейських локальних облікових стандартів до МСФЗ.

МСФЗ, US GAAP, UK GAAP тяжіють до застосування концепції єдиної економічної одиниці, тоді як П(С)БО щодо відображення окремих об’єктів відповідає концепції материнської компанії. Отже, напрямки удосконалення П(С)БО знаходяться в межах концепції єдиної економічної одиниці. Враховуючи це та тенденцію до наближення облікових стандартів країн – учасниць ЄС – до МСФЗ, можна визначити такі основні завдання щодо гармонізації П(С)БО:

• необхідно розробити критерії ознак контролю;

• привести у відповідність до концепції єдиної економічної одиниці відображення частки меншості в консолідованій фінансовій звітності;

• облік гудвіла привести у відповідність до МСФЗ.