Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) \ 3779. Дипломна робота Особливості зовнішньоекономічної діяльності «Натупродукт Вега» на ринку Казахстану та шляхи її покращення

Дипломна робота Особливості зовнішньоекономічної діяльності «Натупродукт Вега» на ринку Казахстану та шляхи її покращення

« Назад

Код роботи: 3779

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

Тема: Особливості зовнішньоекономічної діяльності «Натупродукт Вега» на ринку Казахстану та шляхи її покращення

Кількість сторінок: 80

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1600 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності підприємства на міжнародних

1.1. Сутність та види конкурентної стратегії підприємства на міжнародних ринках

1.2. Алгоритм розробки конкурентної стратегії підприємства на міжнародному ринку

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Особливості зовнішньоекономічної діяльності діяльності «Натупродукт Вега» на ринку Казахстану

2.1. Характеристика ринку засобів для догляду за зубами та порожнини рота та місце компанії Натурпродукт Вега на ринку

2.2. Тенденції макромаркетингового середовища на ринку зубних паст Казахстану

2.3. Конкуретний аналіз ринку зубних паст Казахстану

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Шляхи підвищення економічної ефективності підприємства «Натурпродукт Вега» на ринку Казахстану

3.1. Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства Натурпродукт Вега на ринку Казахстану

3.2. Напрями підвищення економічної ефективності діяльності підприємства Натурпродукт Вега на ринку Казахстану

Висновки до розділу 3

Висновки

Cписок викоритсанних джерел

Додатки

В даний час глобалізація світової економіки підштовхує підприємства до виходу на зовнішні ринки. Зарубіжні ринки представляють нові можливості збуту продукції, стають все більш привабливими для українських компаній і підприємств. У Компанії, що дії на зовнішніх ринках, важливу роль відіграє цілеспрямоване планування та практична продуманість обраного напрямку.

Актуальність теми на сучасному етапі розвитку економіки визначається тим, що розробка та обґрунтування ефективних форм і стратегій діяльності підприємства на зовнішньому ринку знижує потенційні ризики і підвищує ймовірність успіху компанії на цільовому зарубіжному ринку. Більшість підприємств на зовнішніх ринки стикаються з тим, що без обґрунтованої та детально спланованої стратегії роботи, зовнішньоекономічна діяльність значно ускладнюється.

На вирішення цього питання спрямовані дослідження Л.Е. Стровского, Г.В. Дурицької, М.І. Дідківського, Г.М. Голобокова, Ю.В. Каракай, О.Л. Каніщенко, Т.М. Циганкової, Г.В.Турбан, Н.В. Еремеева, В.А. Алексухина.

Безперечні вигоди від діяльності підприємства на зовнішньому ринку ставлять проблему розробки методів економічного обґрунтування прийнятих рішень щодо розробки ефективної конкурентної стратегії на перший план. Вченими створена велика кількість підходів для рішення різноманітних задач, описана значна кількість методів та пропозицій. Однак, незважаючи на досягнуті результати, ряд теоретичних і методичних проблем пов'язаних, зокрема, з розвитком і вдосконаленням діяльності підприємств вимагають проведення подальших досліджень.

Метою даної роботи є вивчення та дослідження теоретичних основ організації, розкриття діючої практики з обґрунтування напрямків удосконалення роботи підприємства на зовнішньому ринку на основі систематизації існуючих пропозицій щодо цього питання.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

- дослідити конкурентні стратегії в міжнародній діяльності підприємств;

- розглянути процедуру розробки конкурентної стратегії міжнародного підприємства;

- провести аналіз діяльності ООО «Натурпродукт Вега»;

- виявити цільові ринки для подальшої ефективної зовнішньоекономічної діяльності ООО «Натурпродукт Вега»;

- розробити та обґрунтувати форму виходу підприємства на зовнішній ринок;

- проаналізувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності.

Об’єктом дослідження виступає процес виходу ООО «Натурпродукт Вега» на зовнішній ринок та обґрунтування форми виходу.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства підприємства «Натурпродукт-Вега» на фармацевтичному на зовнішні ринки.

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення економічної теорії, законодавчі та нормативні акти України, наукові розробки українських та зарубіжних вчених. Інформаційною базою дослідження є офіційна інформація Державного комітету статистики України, дані статистичної та фінансової звітності «Натурпродукт Вега», матеріали мережі Інтернет та періодичних видань, власні аналітичні розрахунки.

У процесі роботи застосовувалися загальноприйняті методи емпіричних та теоретичних досліджень, а саме: теоретичного узагальнення та зіставлення; аналізу та синтезу; порівняння та групування; аналіз економічних досліджень і статистичних даних.

Впровадження пропозицій, наданих у роботі, дозволить досягти чіткого обґрунтування та обрання форми виходу підприємства на зовнішні ринки, що дасть змогу покращити діяльність підприємств в напрямку розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

У дипломній роботі проведено теоретичне узагальнення та дано вирішення наукового завдання щодо напрямків та шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства ТОВ Натурпродукт Вега на ринку Казахстану. Результати дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

Міжнародне підприємство – це підприємство, яке має господарські одиниці в декількох країнах, не залежно від юридичної форми і поля діяльності оперує в рамках системи прийняття рішень, що дозволяє проводити узгоджену політику і здійснювати загальну стратегію через один керівний центр, окремі одиниці зв’язані за допомогою власності або іншим чином так, що одна чи більше можуть мати значний влпив на діяльність інших (ділити знання, ресурси і відповідальність).

Розрізняють три основні форми міжнародної підприємницької діяльності: транснаціональні компанії, багатонаціональні компанії, міжнародні корпоративні союзи.

Характеристикою сучасних економічних процесів є зміна організації діяльності міжнародних компаній у бік якісного централізованого планування та управління у світовому масштабі створення глобальних мереж виробництва і збуту в рамках єдиної глобальної стратегії компанії, озробка конкурентних стратегій, що полягає у встановленні довгострокової орієнтації фірми на будь який вид виробничої діяльності та зайняття відповідного або планованого положення на внутрішньому у зовнішньому ринку.

Конкурентна стратегія – це стратегія, направлена на ідентифікацію джерел конкурентних переваг, пошук нових переваг, що веде до покращення позиції компанії на ринку. Існує чотири базові конкурентні стратегії, для її розробки досліджують зовнішне середовище компанії, що включає макро- та мікрофактори.

ТОВ Натурпродукт Вега займає друге місце за обсягом продажу зубної пасти та супутніх товарів на ринку Казахстану за результатами 2012-2013 рр. ( за попереднімі оцінками обсяг продажів тільки зубної пасти у 2013 р. склав 12 млн. дол.

Особливістю динаміки споживчого ринку зубної пасти а Казахстані є зростання брендового споживання,збільшення значущості фактори якості по відношенню до фактору ціни, зростання попиту на дорогі зубні пасти.

Фірмою охоплено досить великий сегмент ринку (24%), представленний широкий асортимент зубних паст (17 найменувань) та багато видів супутніх товарів (34)з позитивним співвідношенням ціна-якість для споживача. У Казахстані спостерігається політична стабільність, хоча закони торгівля ще залишаються досить непрозорими та неручними для бізнесу, але вони поступово адаптуються до європейських. Також до проблем просування можна віднести високі затрати на рекламу і транспортування, велику кількість конкуренті, невисоку кваліфікацію місцевих працівників, наявність корупційних схем.

Хоча фірма займає досить стабільне місце на ринку Казахстану, виручка від реалізації продукції та обсяг виробленої продукції зросли (на 1,86 % і 1,46% відповідно) але збільшилися собівартість (на 11,68%), операційні витрати (на 9,8%), фонд оплати праці (3,56%). Загальна рентабельність підприємства знизилася. Для того, щоб зниження ефективності роботи підприємства не стало тенденцією, необхідно, мінімізувати негативний вплив політико-правого середовища (домовленості з урядом, трансгранична релокація активів, інвестування за рахунок власних нагромаджених доходів, тощо), покращити використання основних засобів (оптимізувати обсяги виробничих запасів, раціоналізувати схеми постачання), запровадити зміни у сфері обігу (вдосконалення маркетингової діяльності, прискорення процесу реалізації, стимулювання збуту, пошук оптимальних схем взаємодії з банківськими установами), вдосконалювати роботу топ-менеджерів та персоналу середньої ланки, більше впроваджувати спеціальні програми.

Підприємство Натурпродукт-Вега ефективно діє в умовах жорсткої конкуренції на ринку Казахстану. Хоча на сьогодні фірма є одним з лідерів по продажам зубних паст і супутніх товарів, але показники ефективності діяльності знизилися. Тому, міри по підвищенню ефективності, деяка зміни маркетингової політики є край необхідними для подальшого успішного функціонування.

Cписок викоритсанних джерел

1. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В. Рокоча, Т65 О.Плотніков, В. Новицький та ін. - К.: Таксон, 2001. – 304 с. ("Modus Vivendi").

2. Тюріна Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [текст] навчальний посібник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. – К.: «Центр учбо- вої літератури», 2011 - 408

3. Щербанин Ю.А. Мировая экономика: учебник. 2-е издание. – М.: Юнити-Дана, 2007. – 416 с.

4. Козак Ю.Г. (ред.) Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності 2-ге вид. перероб. та доп. Навч. посіб. / За ред. Якубовського С. О., Козака Ю. Г., Логвінової Н. С. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 472 с.

5. Особенности стратегических альянсов транснациональных корпораций на современном этапе [Текст] / А. С. Труфкин: Москва: МАКС Пресс, 2010.

6. Дупай М.М., Денчук П.Н., Питель С.В., Хомин П.Я. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Навчальний посібник для студентів. Тернопіль: Астон. – 2009.

7. Chen Z., Ross T. Strategic Alliances, Shared |Facilities and Entry Deterrence // RAND Journal of Eonomics, vol. 31, №2, Summer 2000.

8. Culpan R. The Role of Strategic Alliances in Gaining Sustainable Competetive Advatage for Firms // Management revue, vol. 18, №½, 2008.

9. Дименко Р.А. Конкурентні стратегії як засіб забезпечення конкуренто¬спроможності підприємства // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ, 2006. – № 3 (39), C. 32.

10. Старостіна А. О., Н. П. Гончарова, Є. В. Крикавський «МАРКЕТИНГ», Підручник: Знання, 2009 – 1070 c.

11. TRANSITION REPORT PURSUANT Annual Reports - Procter & Gamble, 110 pages [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://annualreport.pg.com/annualreport2012/

files/PG_2012_Form_10k.pdf.

12. Рынок зубной пасты России. Отраслевой обзор.По материалам издания «Профиль» [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.medicus.ru/dental-hygienist/specialist/

rynok-zubnoj-pasty-rossii-otraslevoj-obzor-25229.phtml.

13. О состоянии российского рынка зубных паст. Смбатян Б.С., Покровская О.М. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.rusdent.com/gate.html?name=Pages&go=page&pid=240.

14. Доли отечественных и зарубежных производителей на российском рынке зубной пасты [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.rusdent.com/gate.html?name=Pages&go=page&pid=240.

15. Офіційний сайт ООО "Др.Тайсс Натурварен Рус" [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.naturwaren-theiss.ru/.

16. Annual Reports – Financial Results Dr. Theiss Naturwaren GmbH - 389 pages.

17. Торгово-промышленная палата Украины [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.euroindex.ua/?ide=1.

18. Pharmacevical activity (Trade-Marketingmasnahmen bei TOP-16 aus der NVP-Kundendatenbank und Trade-Aktionen in den lokalen Einzelhandelsketten) proposal, Dr. Theiss Naturwaren GmbH – Naturprodact VEGA, 250 p.

19. Обзор розничных рынков стран СНГ [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.apteka.ua/wp-content/uploads/2012/05/9-

%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf.

20. Анализ фармацевтического рынка РК. Аптечный бизнес. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://total.kz/opinion/articles/151.

21. Маркетинговое исследование операторов казахського рынка аптечной торговли [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://marketing.vc/research?id=7239.

22. CIA. IMPORTS. Country Comparison to the World [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2087.html#us.

23. Маркетинговое исследование российского импорта и экспорта лекарственных препаратов [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://marketing.vc/research?id=1660.

24. Государственная налоговая инспекция [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.zakon.kz:8080/page,1,1,171339-v-kazakhstane-

raznica-mezhdu-srednimi.html.

25. Демографический ежегодник Казахстана [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.cisstat.com/rus/graphik/gr-br-zdr2013.pdf.

26. Годовой отчет Министерства здравоохранение Кахастана [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.dent-lux.kz/index.php?newsid=141.

27. Исследование потребительских настроений. Министерство культуры. Республики Казахстан [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.analitika.kz/docs/consumer_basket.pdf.

28. Маркетинговое исследование казахского рынка естетической медицины [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://marketing.vc/research?id=4327.

29. Иследования уровня контрафкта и контрабанды на рынке потребительских товаров Казахстана. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.zakon.kz/4599843-kontafact-v-kazakhstan.html.

30. Нововедения рынка гигиены. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

мarketing.rbc.ru/download/research/demofile_56294998961771.

31. Ковальчук І.В. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник / І. В. Ковальчук. - К.: Знання, 2008. - 679 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

32. Investing Answers: Investment Strategies [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.investinganswers.com/investment-ideas/

value-investing/no-brainer-stock-could-quadruple-22042.

33. Dr theiss "Naturprodukt vega" financial results [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.favor.com.ua/en/company/naturprodukt/.

34. Emergency Contraception Market Overview in Kazahstan [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.reportlinker.com/p0207931/Emergency-Contraception-KZ.html.

35. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: учебное пособие – М.: ИНФРА, 2012 - 208 с.

36. Контролінг для менеджерів [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. А.Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко. - К.: Центр учб. л-ри, 2013.

37. Долсідження брендів на ринку Казахстану: [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.kazpost.kz/downloads/news-2014/

Formirovanie-brenda-rabotodatelya-v-kazakhstane.pdf.

38. Исследование рынка точек продаж FMSG в Казахстане [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=

0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmarketing.rbc.ru%

2Fdownload%2Fresearch%2Fdemofile_562949986451882&ei

=0FmEU4aWDOrg4QTQ2IHYAw&usg=AFQjCNHG4d7

Fld1WF7w4HD0lE45S-sx_Nw&bvm=bv.67720277,d.bGE&cad=rja.

39. Dr theiss " Naturprodukt vega" financial results [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.favor.com.ua/en/company/naturprodukt/.

40. Pharmacevical activity (Trade-Marketingmasnahmen bei TOP-16 aus der NVP-Kundendatenbank und Trade-Aktionen in den lokalen Einzelhandelsketten) proposal, Dr. Theiss Naturwaren GmbH – Naturprodact VEGA, 250 p.

41. Marketing and Тrade-Marketingmasnahmen aus der NVP-Kundendatenbank und Trade-Aktionen in den lokalen Einzelhandelsketten) proposal, Dr. Theiss Naturwaren GmbH – Naturprodact VEGA, 250 p.

42. Strategic and operational-Marketingmasnahmen aus der NVP-Kundendatenbank und Trade-Aktionen in den lokalen Einzelhandelsketten) proposal, Dr. Theiss Naturwaren GmbH – Naturprodact VEGA, 250 p.

43. Офіційний сайт ООО "Др.Тайсс Натурварен Рус" [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.naturwaren-theiss.ru/.

44. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: методические указания к курсовому проекту/сост. Л. М. Типнер. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2012. Ч. 3. 49 с.

45. Герасимова Л.Н. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2010 - 350 с.

46. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: учебное пособие- М.: ИНФРА, 2009 – 384 с.

47. Doing business. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/

Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12-FullReport.pdf.

48. Внедрение стандартов Базель II [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Implementing-

Basel-in-Russia-Rus/$FILE/Implementing-Basel-in-Russia-Rus.pdf.