Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 3778. Курсовий проект Розробка комплексу маркетингу на прикладі ТзОВ «Iron»

Курсовий проект Розробка комплексу маркетингу на прикладі ТзОВ «Iron»

« Назад

Код роботи: 3778

Вид роботи: Курсовий проект

Предмет: Маркетинг

Тема: Розробка комплексу маркетингу на прикладі ТзОВ «Iron»

Кількість сторінок: 38

Дата виконання: 2011

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

Розділ 1. Аналіз ринку

Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів

Розділ 3. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик

Розділ 4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі проведення пробного маркетингу

4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом

4.2. Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток

Розділ 5. Формування оптимальних каналів розподілу товару

Розділ 6. Планування кампанії по просуванню товару

Висновки

Список використаної літератури

В наш час без прасувальної дошки можна обійтись, але вона потрібна не тільки як засіб для прасування, але і як засіб для комфорту.

Сьогодні на ринку прасувальних дошок переважає зарубіжна продукція.

Основним завданням ТзОВ «Iron» є створення конкурентоспроможного асортименту прасувальних дошок, простих у користуванні, які б завоювали увагу споживачів і стали помічником кожному, хто прагне до комфорту у житті.

Основним завданням даного курсового проекту є моделювання і розрахунок ціни в умовах ринку, досягнення основних оптимальних показників збуту, аналіз впливу ринкових факторів на рівень ціни, максимізація прибутку, обсяг збуту і прибутку фірми. Необхідно визначити ступінь впливу маркетингового середовища на діяльність фірми.

Мета курсового проекту — моделювання і розрахунок ціни в умовах ринку, розробка комплексу маркетингових заходів спрямованих на максимізацію прибутку фірми, аналіз впливу ринкових факторів на рівень ціни, обсяг збуту і прибуток фірми.

Новостворена фірма «Iron» намагається задовольнити вподобання споживачів. В даний момент часу вона намагається закріпитися на внутрішньому ринку, проте через деякий час має намір вийти на зовнішній ринок.

Товарна політика. Товар є першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма розробляє для своїх споживачів. Важливе місце у товарній політиці підприємства займає проблема формування асортименту товару.

Товар, який виготовляє фірма – це прасувальні дошки.

Після запуску товару в комерційне виробництво починається його ринкове життя, яке, згідно з концепцією життєвого циклу товару можна поділити на чотири етапи: впровадження на ринок, зростання, зрілість і спад. Кожен із цих етапів має свої характеристики стосовно обсягу збуту, прибутків, рівня конкуренції, методів просування тощо.

Важливою характеристикою товару є його якість та конкурентоспроможність. Залежно від якості товару встановлюється його конкурентоспроможність.

Збутова політика. Кожна фірма має сформувати ефективний канал розподілу своєї продукції. Він використовує непрямий канал розподілу, залучаючи торговельних посередників різних типів. Він може бути різної довжини, тобто мати один, два чи більше рівнів посередників.

Фірма «Iron» буде здійснювати оптову та роздрібну торгівлю. Оптову торгівлю буде здійснювати через оптових посередників, які поділяються на дві великі групи: незалежні оптовики, які беруть на себе право власності на товар і відповідно ризик його подальшої реалізації і залежні оптові посередники, які не беруть на себе право власності на товар, який реалізують.

Роздрібну торгівлю здійснюють роздрібні посередники.

Комунікаційна політика. Просування продукції на ринок здійснюється за допомогою системи маркетингових комунікацій, до складу якої входять:

• реклама;

• «паблік рілейшнз»;

• персональний продаж;

• стимулювання збуту.

Головним комунікаційного процесу є реклама, яка дає змогу охопити масову аудиторію, має експресивний характер, інформує, переконує, формує ставлення до товару, нагадує про нього. Рекламу, яка стосується прасувальних дошок доцільно розмістити у журналах.

Внаслідок правильного проведення товарної, цінової, збутової та комунікаційної політик фірма «Iron» має певні перспективи на майбутнє.

Отже, основне для фірми дотримуватись свого гасла: "Оригінальність. Зручність. Надійність."

Таким чином, у даній курсовій роботі було проведено грунтовне дослідження в розрізі комплексу маркетингу для фірми «Iron». Прийнято ряд управлінських рішень в сфері основних маркетингових політик: товарної, цінової, розповсюдження та стимулювання. Зокрема проведено детальний аналіз ринкових можливостей, результати якого послужили основою рішення про створення фірми «Iron» по виробництву та продажу прасувальних дошок для споживачів віком 20-50 років з всіма рівнями доходів. Розроблена товарна політика включає:

• формування широкого асортименту товарів

• створення товарної марки, яка відрізняє товар фірми «Iron» від ринкових аналогів

• розробку упаковки, яка відіграє як захисну так і інформаційну роль.

Цінова політика фірми орієнтована на збільшення частки ринку та базується на створенні моделі ціноутворення, що орієнтується на попит, яка є легкою в застосуванні та розумінні. Фірмою планується формування стратегій цінових переваг у поєднанні із стратегією незаокруглених цін. Це дасть можливість захопити певну частку на ринку і ефективно реагувати на зміни в конкурентному середовищі.

Збутова політика фірми передбачає дворівневого каналів розподілу. Планується реалізувати колективний принцип розподілу стосовно посередників. Також проведено аналіз беззбитковості, згідно якого критичною точкою самоокупності є обсяг 467 шт.

Комунікаційна політика фірми зорієнтована на активну рекламну кампанію із розміщення рекламних звернень у журнальних виданнях, застосуваня зовнішньої реклами. Планується у перспективі застосувати елементи прямого маркетингу шляхом розсилки фірмових каталогів із продукцією фірми «Iron».

Отже, концепція маркетингу, як форма виробничо комерційної діяльності, повинна забезпечити пристосування фірми до умов внутрішнього та зовнішнього ринків, враховувати особлвості поточної ситуації. Саме маркетинг може підвищити ефективність функціонування підприємств в умовах жорстокої конкурентної боротьби на ринку.

1. Скибінський С.В. Маркектинг. Ч.1: Підручник. - Л., 2000. – 640 с.

2. Ромат Е.В. Реклама. – СИГ.: Питер, 2003. – 560 с.

3. Мережа Internet.

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент и стратеги. – СПб: Питер Ком, 1999. – 896 с.

5. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К., М.: Спб: Видавничий дім «Вільямс», 1998. – 262 с.

6. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Промисловий маркетинг: Підручник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004. – 472 с.

7. Маркетинг: Учебник. А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов и др.; Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

8. Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинговые исследования. – СПб: Питер Ком., 2003. – 304 с.

9. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання – Пресс, 2004. – 645 с.

10. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. К.: Лібра, 2002. – 712 с.

Розділ 1. Аналіз ринку

Для того, щоб визначити яке місце на ринку займають прасувальні дошки, потрібно провести його аналіз. Для цього потрібно провести опитування споживачів на ринку, провести його сегментацію та виявити всі недоліки, побажання та зауваження покупців. У ході дослідження було виявлено, що існує потреба у дошках високої якості та комфорту використання за помірними та середніми цінами.

Саме тому створено ТзОВ «Iron», яка, при створені дошок буде враховувати потреби споживачів, а також крім виготовленням буде займатися продажем прасувальних дошок.

На даний момент часу фірма працює на регіональному ринку прасувальних дошок близько двох років. Але середньостроковими цілями підприємства є вихід не тільки на ринок України, а завоювання ринків європейських країн.

Дослідження ринку дане підприємство розпочало з визначення індивідуальних потреб, що задовольняються товаром, який пропонуватиметься.

Опис потреб за матрицею класифікації індивідуальних потреб:

1. За ієрархією потреб: фізіологічні (первинні), тому що йдеться про безпеку і зручність використання у побуті.

2. Фактори, які впливають на формування потреб: соціально-групові, адже дошка не є обов’язковою у використанні і не всі можуть дозволити собі купівлю даного товару.

3. За часовими параметрами: перспективні (майбутні), тому що прасувальні дошки існують у різних формах та з різними функціями і вони весь час вдосконалюються.

4. За принципом задоволення: задовольняються одним товаром.

5. За чіткістю переводу в характеристики товару або послуги: якісні, тому що споживачі продукції нашої фірми знають, яку потребу вони хочуть задовольнити: зручність та комфорт. Це є можливим завдяки високій якості виробів нашої фірми.

6. За ступенем принципового задоволення: частково задоволені, тому що товар не є ідеальним і у споживачів є до нього ще не задоволені вимоги.

7. За масовістю розповсюдження: соціально (всередині соціальної групи по доходу), тому що не всі споживачі можуть дозволити собі придбання даного товару.

8. За еластичністю: слабо еластична, тому що зміна рівня ціни на запропонований фірмою товар може призвести до незначних змін у попиті на них, оскільки, товарів – замінників прасувальним дошкам не існує.

9. За природою виникнення: основні, тому що при виробництві використовують природні матеріали.

10. За суспільною думкою: соціально-позитивні, оскільки для людей прасувальні дошки – це предмет комфорту.

11. За глибиною проникнення в суспільну свідомість: частково свідомі, тому що не всі люди розуміють яку користь приносить даний товар.

12. За ступенем поточної необхідності: слабкої інтенсивності, оскільки інтерес до даного товару не є постійним.

13. За причиною виникнення: приватні(модою), оскільки прасувальні дошки не є предметом обов’язкового вжитку, споживачі використовують його як доповнення до праски.

14. За часовими параметрами споживання: ті, що задоволені дискретно, тому що не всі споживачі використовують даний товар щодня.

15.За свободою задоволення: вільні, тому що ніхто не обмежує споживача у задоволенні своїх потреб.

16. За широтою проникнення в різні галузі життя: моносферні, тому що задовольняють одну потребу споживачів – зручність.

17. За специфікою задоволення: сегментовані, оскільки споживачами товару є переважно один сегмент – жінки.

18. За характером бар’єрів задоволення потреб: ресурсні, оскільки не всі споживачі здатні придбати даний товар і вважають, що можна його замінити.

Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність не ізольовано від інших об’єктів чи сил, а під впливом найрізноманітніших факторів, які утворюють маркетингове середовище. Тому доцільним є провести аналіз маркетингового середовище, яке складається з макро- та мікросередовища.

Складовими мікросередовища є:

конкуренти, споживачі, посередники, постачальники, контактні аудиторії.

Постачальниками підприємства є:

- ТзОВ «Деревина» - постачання дерев’яних дощок;

- ПП «Тканини» - постачання тканини для декору;

- ПП «Майстер» - постачання закріплюючих матеріалів (шурупи, гайки тощо);

- ПП «Все для меблів» - постачання фурнітури;

- ПП «Ласп» - постачання паралону;

- ПП «Господиня» - постачання поліетилену для пакування;

- ТзОВ «Школярик» - постачання картону для пакування.

При виборі постачальників були враховані якість матеріалів, надійність поставок, ціна придбання, гарантії, що надаються.

Посередниками фірми є дилери, торгові центри, бутіки, оптовики.

Конкурентами фірми «Iron» є “Fasnion”, “Atlanta”, “Karcher”, “Leifheit” та ін. Цим компаніям належать найбільші частки ринку дощок в Україні. Конкуренти впливають позитивно на фірму, тому що завдяки ми будемо покращувати технологію виробництва, вдосконалювати функції та зовнішній вигляд дощок. Також ми слідкуємо за їхньою роботою, враховуємо всі недоліки та плюси їхнього виробництва.

Контактні аудиторії:

- банк «Укрексімбанк», в якому знаходяться рахунки нашого підприємства;

- засоби масової інформації;

- страхова компанія «ОРАНТА», в якій застраховані життя працівників та майно підприємства.

Споживачі відіграють важливу роль у діяльності підприємства, оскільки фірма виробляє продукцію для максимального задоволення їхніх потреб. Споживачами даного товару є переважно жінки будь-якого віку з середнім та високим рівнем доходу. Заохочення споживачів проводиться шляхом розширення функцій продукції та її продаж за помірними цінами.

Складовими макросередовища є: соціально – демографічні, техніко – технологічні, природні, економічні, політико – правові сили, культурні.

Демографічний чинник відіграє важливу роль, оскільки збільшення народжуваності дітей призведе до збільшення попиту на даний товар.

Природні чинники впливають, оскільки при виробництві прасувальних дощок використовуються природні матеріали – дерев’яні плити.

Політико – правові чинники впливає через державні органи влади, закони тощо.

Техніко – технологічні чинники впливають позитивно, тому що відбувається покращення техніки і наша фірма, при можливості, буде використовувати найкращі технології виробництва.

Економічні сили мають вплив через дохід та купівельну спроможність споживачів.

Культурні чинники: підприємство повинно враховувати рівень культури споживача, його історичні традиції, звички, спосіб життя, належність до певного класу, професію, сімейний стан тощо. Продукція ТзОВ «Iron» розрахована людей, для яких комфорт – це те, чим не можна нехтувати у житті.

Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів

Сегментування ринку.

Для отримання певної інформації слід провести опитування серед населення, особливо серед людей молодого та середнього віку, які потенційно є головними покупцями нашої продукції. Для цього розробляється анкета, що наведена нижче. Для дослідження необхідно опитати 10 осіб. Це буде вибіркова сукупність, що буде репрезентативною, тобто буде відображати ознаки всієї генеральної сукупності людей. Анкетування допоможе нам оцінити смаки та уподобання споживачів для максимального задоволення їх потреб. Анкетування буде проводитись в м. Львові вибірково на вулиці, а також в місцях продажу прасувальних дошок.

Анкета – найрозповсюдженіше знаряддя досліджень при збиранні первинної інформації стандартизованого опитування. Це перелік запитань, на які опитуваний (респондент) має дати відповіді. Анкета потребує ретельної розробки, апробації та усунення недоліків, що виявлені, до початку її широкого використання.

АНКЕТА

Доброго дня, шановний респондент. Фірма «Iron» звертається до Вас з проханням допомогти у проведенні анкетування для отримання найбільш повної інформації для найкращого задоволення Ваших потреб.

Фірма «Iron» планує створити асортимент прасувальних дошок, який би поєднав у собі Ваші смаки і потреби, високу якість і доступні ціни.

1. Чи використовуєте Ви у побуті прасувальну дошку?

 • Так;

 • Ні.

2. Якому виробнику прасувальних дошок Ви надаєте перевагу?

 • Вітчизняному;

 • Іноземному;

 • Мені байдуже.

3. Як часто Ви користуєтесь прасувальною дошкою?

 • Кілька разів на день;

 • Щодня;

 • Кілька разів на тиждень;

 • Рідко.

4. За якими критеріями Ви обираєте прасувальну дошку?

________________________________________________________

5. Чи цікавитесь Ви з якого матеріалу виготовлена прасувальна дошка?

 • Так;

 • Ні.

6. Для Вас є важливим вага прасувальної дошки?

 • Так;

 • Ні.

7. Який розмір основи прасувальної дошки Ви вважаєте найоптимальнішим?

 • 110х30 см(вузька);

 • 114х34 см(середньої ширини);

 • 120х38 см(найширша).

8. Як часто Вам доводиться змінювати прасувальні дошки?

9. Для Вас прасувальна дошка є:

 • Предметом не першої необхідності;

 • Засобом комфорту;

 • Предметом інтер’єру;

Ваш варіант відповіді_____________________________________

10. Які додаткові комплектації, на Вашу думку, повинні бути присутніми?

 • Підставка для праски;

 • Підрукавник;

 • Полиця для білизни;

 • Тримач для шнура;

 • Антипригарна поверхня дошки;

Ваш варіант відповіді_____________________________________

11. Скільки Ви готові платити за прасувальну дошку задовільної для Вас якості?

 • До 150 грн;

 • 150-250 грн;

 • Більше 250 грн;

 • Для мене ціна не має значення.

12. Хто з членів Вашої сім’ї користуються прасувальною дошкою:

 • Всі без виключення;

 • Тільки жінки;

 • Тільки чоловіки;

 • Тільки я.

13. Ваш вік входить до категорії:

 • До 20 років;

 • 20-35 років;

 • 36-50 років;

 • За 50 років.

14. Вкажіть будь-ласка Вашу стать:

 • Чоловік;

 • Жінка.

15. Ваш дохід входить в категорію:

 • До 1000 грн;

 • 1000-3000 грн;

 • 3000-5000 грн;

 • Більше 5000 грн.

Дуже вдячні, що Ви приділили нам Свій час.

Результати і аналіз проведеного маркетингового дослідження.

Після проведення опитування респондентів випадкового відбору фірма отримала наступні дані:

1. На запитання «Чи використовуєте Ви прасувальну дошку у побуті?» більшість респондентів дали позитивну відповідь. Це дає можливість бути впевненими у зацікавленні споживачів у нашому товарі, адже це означає, що на нього існує постійний попит.

Б3778, Рис. 2.1 - Використання прасувальної дошки у побуті

Рис. 2.1 - Використання прасувальної дошки у побуті

2. На запитання «Якому виробнику прасувальних дошок Ви надаєте перевагу?» більшість споживачів обрали закордонних виробників. А це означає, що українські виробники їх не зовсім задовольняють і потрібно враховувати всі побажання для отримання прихильності.

Б3778, Рис. 2.2 - Виробники прасувальних дошок

Рис. 2.2 - Виробники прасувальних дошок

3. На запитання «Як часто Ви використовуєте прасувальну дошку?» думки респондентів розділились між відповідями «щодня» та «кілька разів на тиждень», що є підтвердженням попиту на даний товар.

Б3778, Рис. 2.3 - Частота використання прасувальної дошки

Рис. 2.3 - Частота використання прасувальної дошки

4. На запитання «За якими критеріями Ви обираєте прасувальну дошку?» респонденти відповіли таким чином.

Б3778, Рис. 2.4 - Критерії вибору прасувальної дошки

Рис. 2.4 - Критерії вибору прасувальної дошки

5. На запитання «Чи цікавитесь Ви з якого матеріалу виготовлена прасувальна дошка?» більшість споживачів відповіла позитивно. Отже, при виборі матеріалу потрібно враховувати його якість, тому що вона є важливим фактором для споживачів.

Б3778, Рис. 2.5 - Важливість матеріалу, з якого вироблена прасувальна дошка

Рис. 2.5 - Важливість матеріалу, з якого вироблена прасувальна дошка

6. На запитання «Чи є важливою для Вас вага прасувальної дошки?» всі респонденти дали відповідь «так». Таким чином, вага прасувальної дошки також впливає на вибір споживачів і цей фактор має бути врахованим.

Б3778, Рис. 2.6 - Важливість ваги прасувальної дошки

Рис. 2.6 - Важливість ваги прасувальної дошки

7. На запитання «Який розмір основи прасувальної дошки Ви вважаєте найоптимальнішим?» всі респонденти обрали середню ширину.

Б3778, Рис. 2.7 - Оптимальна ширина прасувальної дошки

Рис. 2.7 - Оптимальна ширина прасувальної дошки

8. На запитання «Як часто Ви змінюєте прасувальні дошки?» були зафіксовані такі відповіді як: 1 раз в 5 років, 1 раз в 2 роки та 1 раз в рік. Результати свідчать про не витривалість прасувальних дошок, що є недоліком, який потрібно ліквідувати при виробництві нового асортименту.

9. На запитання «Для Вас прасувальна дошка є….» відповіді респондентів розділилися між 2 варіантами: предметом не першої необхідності та засобом комфорту. Отже, є можливість що даний товар буде існувати досить значний рівень попиту.

Б3778, Рис. 2.8 - Чим є для покупців прасувальна дошка

Рис. 2.8 - Чим є для покупців прасувальна дошка

10. На запитання «Які додаткові комплектації, на Вашу думку, повинні бути присутніми?» відповіді розділились таким чином:

Б3778, Рис. 2.9 - Додаткові комплектації

Рис. 2.9 - Додаткові комплектації

11. На запитання «Скільки Ви готові платити за прасувальну дошку задовільної для Вас якості?» більшість споживачів обрали варіант «до 250 грн.». Це свідчить про те, що вони готові купувати якісні дошки за помірними цінами.

Б3778, Рис. 2.10 - Оптимальна ціна прасувальної дошки задовільної якості

Рис. 2.10 - Оптимальна ціна прасувальної дошки задовільної якості

12. На запитання «Хто з членів вашої сім’ї користується прасувальною дошкою?» відповіді респондентів розділились так, що випливає наступний висновок: переважна більшість споживачів даного товару є не тільки жінки, а й чоловіки.

Б3778, Рис. 2.11 - Користувачі прасувальних дошок

Рис. 2.11 - Користувачі прасувальних дошок

13. Вікова категорія респондентів:

Б3778, Рис. 2.12 - Вікова категорія респондентів

Рис. 2.12 - Вікова категорія респондентів

14. На запитання анкети відповідали:

Б3778, Рис. 2.13 - Споживачі, які пройшли анкетування

Рис. 2.13 - Споживачі, які пройшли анкетування

15. Дохід опитаних споживачів:

Б3778, Рис. 2.14 - Дохід респондентів

Рис. 2.14 - Дохід респондентів

На основі даних дослідження було проведено сегментацію ринку. Через політику сегментації ринку втілюється в життя найважливіший принцип маркетингу – орієнтація на споживача.

Сегментація ринку передбачає розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з цих груп окремого комплексу маркетингу. Маркетологи стверджують, що правильне виділення ринкового сегмента – це половина комерційного успіху, і посилаються на принцип Паретто: 20% сегмент певного ринку забезпечує, як правило, 80% прибутку фірми.

Підприємством було прийняте рішення сегментувати ринок за такими характеристиками, як демографічна (вікова категорія) і соціально – економічна (рівень доходів).

Дохід, грн.

До 1000

 

 

 

 

1000-3000

 

 

 

 

3000-5000

 

 

 

 

Більше 5000

 

 

 

 

Вік, роки до 20 20-35 36-50 більше 50

Рис. 2.15 - Сегментація ринку

Фірма «Iron» обирає три сегменти ринку, а саме споживачів віком до 20 років з доходом до 1000 грн, 20-35 років з доходом 1000-3000 грн та 36-50 років з доходом 3000-5000 грн. Підприємство буде використовувати масовий маркетинг, оскільки він орієнтується на широкий споживчий ринок з використанням одного базового плану маркетингу. Товар підприємства є однаковим у функціональному значенні для всіх покупців, незалежно від їхнього віку та доходу.

Розділ 3. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик

Першою і найголовнішою складовою комплексу маркетингу, що його розробляє фірма для свого цільового ринку, є товар. Саме виважена й послідовна товарна політика закладає підвалини ринкового успіху. Товарна політика охоплює різні аспекти продуктивної стратегії і тактики підприємства:

 • формування товарного асортименту;

 • забезпечення належного рівня якості і конкурентоспроможності;

 • створення привабливої упаковки;

 • розробка товарної марки.

Все це в комплексі і становить сутність маркетингової товарної політики фірми, спрямованої на максимальне задоволення потреб своїх цільових споживачів.

Товар – це все, що призначене для задоволення певної потреби і пропоноване на ринку для продажу. Товаром можуть бути матеріальні об”єкти, послуги, організації та ідеї. В даному випадку об’єктом товарної політики фірми «Iron» виступає товар для щоденного користування, а саме – прасувальна дошка.

Важливу роль у діяльності підприємства відіграють проблеми формування асортиментної політики. Дана фірма пропонує певний асортимент товарів.

В перспективі асортиментній політиці буде надаватися більш важливе значення. Специфіка цільового сегменту вимагає активної роботи в напрямку насиченості, поглиблення та розширення асортименту товарів.

Розглядаючи товар, як комплексне поняття, можна сприймати його на трьох рівнях:

1 рівень. Товар за задумом: основна вигода товару.

2 рівень. Товар в реальному виконанні: якість, зовнішнє оформлення, властивості, упаковка, товарна марка.

3 рівень. Товар з підкріпленням: посередники фірми, продавці надають кваліфікаційну допомогу усім споживачам.

I рівень:

Слід пам’ятати, що будь-який товар – це засіб для задоволення певної потреби. Прасувальні дошки – засіб задоволення комфорту людини, її фізичних потреб. Відрізняти товар фірми «Iron» від товарів фірм -конкурентів буде його ціна, яка буде порівняно меншою. При цьому якість прасувальних дошок «Iron» буде залишатися високою. Отже, ціна - це основна відмінність від товарів конкурентів.

II рівень:

Якість товару є дуже високою, оскільки він вироблений із високоякісних матеріалів. При виготовленні прасувальних дошок використовувалися натуральні тканини, які є антипригарними, а також були використані тканини ніжних тонів (сірі, блакитні, коричневі, білі тощо). Каркас конструкції є переважно пластиковим, тому що при опитуванні споживачів було виявлено, що вага прасувальної дошки є важливим фактором при виборі товару. Транспортна упаковка виготовлена з картону та поліетилену, призначена для пакування, зберігання і транспортування товару. На картонній упаковці в кожного покупця буде знаходитися логотип фірми «Iron» а також координати та контактні телефони магазинів, де можна придбати даний товар.

Товарна марка – це ім’я, назва, символ, малюнок чи їх поєднання, призначенні для ідентифікації товарів чи послуг даного продавця і диференціації їх від товарів конкурентів.

Ім’я даної фірми «Iron», тож буде створений товарний знак. Товарний знак – це товарна марка, що зареєстрована у встановленому порядку і має юридичний захист. Товарна марка представлена графічно:

Б3778, Рис. 3.1 - Товарна марка та слоган ТзОВ «Iron»

Рис. 3.1 - Товарна марка та слоган ТзОВ «Iron»

ІІІ рівень.

Фірма «Iron» дає гарантію на товар 3 місяці. Умови гарантії кожному покупцю надаються після покупки даного товару і при цьому підписуються певні документи, щодо отримання гарантії.Також будуть присутні такі додаткові послуги:

- Акції і розіграші подарунків;

- Знижки для постійних клієнтів і подарунки для них, фірмові картки знижки;

- Доставка і можливість виконання замовлення через Internet.

- Виконання і оформлення продукції за бажанням покупців, наприклад специфічний колір.

Позиціонування товару

Оскільки товар фірми «Iron» тільки виходить на ринок, основною його метою на початках є необхідність укріпитися у свідомості споживачів внаслідок його конкурентних переваг, а фірмі зайняти вільну позицію на ринку прасувальних дошок. Саме з цією метою ми проводиться позиціонування товару.

висока

 

 

 

середня

 

 

 

низька

 

 

 

 ціна

 якість

низька

Середня

Висока

A - «Fasnion» D - «Leifheit» G – «Kerher»

B - «Atlanta» E – «Tarvel» K – «VID-B»

C - «Karcher» F – «Iron» L – «Forum»

Рис. 3.2 - Позиціонуання на ринку

Проаналізувавши товари фірм-конкурентів за такими характеристиками, як «ціна-якість» була знайдена незайнята позиція на ринку прасувальних дошок, яка характеризуватиме наш товар, як товар високої якості за помірну ціну.

На даний момент головним завданням фірми «Iron» є міцно закріпитися на цій позиції, постійно відсліджувати дії конкурентів, зміну смаків споживачів, що призведе до максимального задоволення потреб обраного сегменту ринку.

Розділ 4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі проведення пробного маркетингу

Пробний маркетинг передбачає обмежену реалізацію товару в обраному регіоні. Мета перевірки – визначити чи будуть споживачі купувати даний товар в реальних умовах, а також випробувати різні методи збуту.

Цінова стратегія фірми може базуватися на трьох методичних підходах: на витратах, попиті чи конкуренції. Фірма «Iron» використовуватиме методику ціноутворення, що орієнтована на попит, з врахуванням впливу інших методичних підходів, оскільки вони взаємопов’язані. Обраний метод базується на класичній економічній моделі, яка розглядає ціноутворення як механізм, що відповідає за ефективне розміщення і використання ресурсів. Центральним в економічній моделі є закон попиту, відповідно до якого між попитом і ціною існує обернена залежність. Тобто – підвищення ціни призводить до зниження попиту. Використання обраної методики передбачає, що попит може бути визначений з достатнім ступенем достовірності.

4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом

Для оцінки взаємозв’язку між ціною і попитом на свій новий товар (рівнем його збуту) фірма протягом декількох місяців проводила пробний маркетинг цього товару при різних значеннях ціни.

Б3778, Рис. 4.1 - Кореляційне поле точок

Рис. 4.1 - Кореляційне поле точок

Завданням є складання рівняння регресії, що встановлює взаємозв’язок між досліджуваними параметрами: ціною та обсягом попиту, що у даному випадку дорівнює рівню фактичного збуту. Оскільки зв’язок між ними близький до лінійного, то рівняння регресії буде мати вигляд:

Б3778, 1

де N – теоретичне значення обсягу збуту при відповідній ціні.

На підставі гіпотези про лінійність зв’язку через кореляційне поле точок необхідно провести пряму таким чином, щоб сума квадратів відхилень теоретичних значень від фактичних була мінімальною. В цьому полягає суть методу найменших квадратів. Це означає, що розрахункові значення максимально наближені до фактичних, що є гарантією достовірності моделі.

Використовуючи метод найменших квадратів для обчислення в0 та в1 слід розв’язати систему нормальних рівнянь:

Б3778, 2

де m – кількість замірів у проведеному дослідженні.

Проміжні дані для розрахунку доцільно показати у вигляді таблиці 1.

Проміжні розрахунки

Таблиця 1

Ці

ni

Ціх ni

Ці2

ni2

Ni

Ni-n

(Ni-n)2

159

146

23214

25281

21316

136,36

136,36

18594,05

151

159

24009

22801

25281

166,76

166,76

27808,898

143

215

30745

20449

46225

197,16

197,16

38872,066

135

206

27810

18225

42436

227,56

227,56

51783,554

127

284

36068

16129

80656

257,96

257,96

66543,362

119

252

29988

14161

63504

288,36

288,36

83151,49

111

353

39183

12321

124609

318,76

318,76

101607,94

103

299

30797

10609

89401

349,16

349,16

121912,71

95

422

40090

9025

178084

379,56

379,56

144065,79

87

346

30102

7569

119716

409,96

409,96

168067,2

79

490

38710

6241

240100

440,36

440,36

193916,93

1309

3172

350716

162811

1031328

3171,96

-

1016324

Отже, враховуючи дані записані в таблицю 1, є система рівнянь: 3172=11*В0 +1309*В1

350716 = 1309*В0 + 162811*В1

З цієї системи виражаю в0 та в1

Звідси: В1 = -3.8, В0 = 740.56

Після цього знаходжу рівняння регресії:

N = 740.56 -3.8 * Ц

 Після розв’язання системи рівнянь, визначення коефіцієнтів в0 та в1 та складання рівняння регресії будую графік залежності N від Ц. Графік функції N=f(Ц) наведений на рис. 2.

Б3778, Рис. 4.2 - Залежність попиту від ціни

Рис. 4.2 - Залежність попиту від ціни

Визначаю щільність зв’язку між цими величинами, для чого обчислюю коефіцієнт детермінації.

Б3778, 3

R2 = 9239.30/10603.5 = 0.87

Обчислюю коефіцієнт детермінації.

Коефіцієнт детермінації характеризує тісноту зв’язку між даними величинами. Він має додатне значення і знаходиться в межах [0;1]. Залежно від значень R2 роблять наступні висновки:

-  якщо Б3778, 4, то зв’язок між ціною і попитом слабкий;

-  якщо Б3778, 5, то зв’язок між ціною і попитом відчутний;

-  якщо Б3778, 6, то зв’язок між ціною і попитом щільний.

У даному випадку Б3778, 6, отже, зв’язок між ціною і попитом щiльний.

4.2. Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток

Математична модель цієї задачі має вигляд:

Б3778, 7

де П – прибуток, який отримає фірма від реалізації продукції за досліджуваний період;

F – постійні витрати фірми на виробництво і збут продукції за даний період;

V – змінні витрати на одиницю продукції.

Взаємозв’язок між Ц та N встановлено у п. 4.1 у вигляді рівняння регресії.

Б3778, 8

Максимізувати прибуток фірми можна з використанням похідної Б3778, 9.

Б3778, 10

Прирівнюю Б3778, 9 = 0 і знаходимо Цопт, Nопт, Пmax.

Б3778, 11

Отже,

Цопт = (Во – V) / (- 2В1) = (740,56 - 69) / 2*3,8 = 88,36

Nопт = Во – В1 * Цопт = 740,56 + 3,8*88,36 = 1076

Пмах = Цопт * Nопт – (F + V * Nопт) = 88,36*1076 – (9041+69*1076) = 11790,36

В результаті проведених розрахунків отримую величину максимального прибутку для значення оптимальної ціни та обсяг збуту, при яких цей прибуток буде отримано.

Знаходжу також собівартість одиниці продукції при даному обсязі збуту:

Б3778, 12

де F – постійні витрати за рік, грн

V – змінні витрати на одиницю продукції, грн

N – оптимальна кількість випуску продукції, шт

S = 69 + 9041/1076 = 77,40

Завданням також буде побудова графіка залежності собівартості від обсягу збуту у обраному масштабі.

Б3778, Рис. 4.3 - Залежність собівартості товару від обсягу збуту

Рис. 4.3 - Залежність собівартості товару від обсягу збуту

Цінова еластичність попиту визначає чутливість споживачів до змін у цінах з точки обсягу товарів, що вони придбають.

Б3778, 13

Цінова еластичність попиту характеризує чутливість споживачів до зміни цін з огляду на кількість товарів, які вони купують. Її визначають відношенням зміни величини попиту (обсягу збуту) до зміни цін (у відсотках). Цінова еластичність показує відсоткову зміну у величині попиту на кожен відсоток зміни в ціні. Оскільки попит, як звичайно, зменшується при зростанні ціни, еластичність вимірюється від’ємними величинами. Дану величину беруть за модулем і виражають додатнім числом.

Попит вважається еластичним, якщо Б3778, 14, тобто коли незначні зміни ціни товару приводять до суттєвіших змін обсягів його збуту.

Нееластичний попит маємо при Б3778, 16, тобто коли зміни ціни не викликають значних коливань обсягів збуту товару.

Попит стає нееластичним за таких умов:

■ товар не має або майже на має замінників;

■ сформувалася стійка прихильність значної частини ринку до даної товарної марки;

■ споживачі вважають, що підвищення ціни пов’язане з поліпшенням якості товару або з інфляційними процесами в економіці;

■ при купівлі престижних товарів, предметів розкоші.

Результати аналізу еластичності попиту дуже важливі для формування цінової політики підприємства, визначення стратегії маркетингу. При нееластичному попиті ефективними виявляються методи нецінової конкуренції, до яких належать поліпшення якості товару, рівня сервісу, інтенсифікація рекламної діяльності тощо. При формуванні вихідної ціни слід пам’ятати, що попит визначає верхню межу ціни товару.

Розділ 5. Формування оптимальних каналів розподілу товару

Метод розповсюдження і збуту товарів є третім елементом комплексу маркетингу. Збутова політика фірми має органічно поєднуватись з іншими елементами комплексу маркетингу: характеристиками товару, його позиціонуванням на ринку, ціновими стратегіями, методами просуваня товару. Збутову діяльність розрізняють в розрізі двох проблем:

 • створення ефективної системи розподілу, формування каналів збуту, залучення представників до цієї діяльності;

 • організація фізичного переміщення товарів, їх транспортування і складування.

Канали розподілу – це сукупність фірм чи окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо подачі інформації до потенційних клієнтів.

При виборі каналу розподілу і визначені його довжини і ширини належить урахувати такі основні фактори:

 1. споживачі (їх кількість, концентрацію, частоту здійснення покупок, розмір середньої покупки);

 2. товар (його вартість, технічну складність, габарити й масу, функціональне призначення тощо);

 3. цілі і ресурси фірми (наприклад, престижні цілі пов”язані з екслюзивним розподілом і вузьким каналом);

 4. конкуренти (їх кількість, асортимент товарів, методи збуту продукції тощо).

При виборі каналів розподілу також слід врахувати характеристики власне посередників, як оптових, так і роздрібних, які будуть залучатись до участі у функціонуванні каналу.

Довжина каналу збуту визначає кількість посередників, через яких товар (послуга) проходить на шляху від виробника до споживача.

ТзОВ «Iron» вирішила використовувати дворівневий канал збуту. Фірма планує збут продукції через залучення посередників, зокрема оптових і роздрібних. На дворівневому каналі діють два посередники.

Ширна каналу розподілу визначає кількість незалежних учасників на кожному рівні каналу.

В даному випадку фірмою застосовується селективнй розподіл, який передбачає відбір найкращих посередників із тих, які готові надати свої послуги. Фірма намагається поєднувати контроль над каналом, престижний образ із достатнім обсягом продажу і прибутку.

При виборі посередників фірмі слід враховувати характеристики незалежних оптовиків з повним і обмеженим циклами обслуговування, а також агентів, комісіонерів і брокерів. Отже, фірма обирає незалежних оптовиків змішаного асортименту товарів і дистриб’юторів, а також залежних оптовиків (брокерів і агентів виробника).

І нарешті фірмі потрібно обгрунтувати вибір кінцевої ланки каналів збуту. Роздрібний продаж товарів фірмою може здійснюватись через дилерів, спеціалізовані магазини і незалежних роздрібних торговців із середнім рівнем цін.

Загально відомо, що обсяг реалізації продукції фірми є динамічним показником і внаслідок впливу різних факторів може змінюватись. Тому доцільно провести аналіз беззбитковості і знайти точку критчного збуту, при якій ціна дорівнює собівартості і фірма за рахунок доходів від реалізації може лише покрити свої витрати.

Б3778, 15

де F – постійні витрати за рік, грн

V – змінні витрати на одиницю продукції, грн

Ц – ціна, грн

Nкр = 9041 / (88,36 - 69) = 467 шт.

Б3778, Рис. 5.1 - Теоретичний рівень критичного збуту

Рис. 5.1 - Теоретичний рівень критичного збуту

Отже, точка беззбиткової роботи підприємства знаходиться нижче, ніж точка в якій перебуває фірма на даний час. Це дозволяє фірмі отримувати певні прибутки і використовувати їх для покращення своєї діяльності.

Розділ 6. Планування кампанії по просуванню товару

В умовах насиченості ринку недостатньо розробити новий товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Все більшої ваги набуває четверта складова комплексу маркетингу – метод просування товару, під яким розуміють сутність маркетингових рішень, пов’язаних із комунікативністю.

Просування товару на ринку здійснюється за допомогою системи маркетингових комунікацій, яка охоплює будь-яку діяльність підприємства, спрямовану на інформування, переконання та нагадування споживачам про свої товари, стимулювання їх збуту і створення позитивного іміджу підприємства в очах громадськості.

До системи маркетингових комунікацій належать:

 • реклама

 • «паблік-рілейшинз»

 • персональний продаж

 • стимулювання збуту

Найпопулярнішою і широко використовуваною складовою системи маркетингових комунікацій є реклама. На сучасних насичених товарних ринках витрати на рекламу зростають. Рішення щодо зособів розповсюдження рекламної інформації приймають з урахуванням характеристик кожного з цих засобів.

Фірма «Iron» використовуватиме стратегію протягування споживачів (незважаючи на те, що вона потребує значних витрат на рекламу). У разі успіху споживачі почнуть запитувати товар у магазинах, роздрібні торговці – в оптовиків, а ті у виробників. Підприємство планує реалізувати активну рекламну кампанію, оскільки вона є найпопулярнішою і широко використовуваною складовою системи маркетингових комунікацій.

Проведення рекламної кампанії передбачає:

 1. визначення цільової аудиторії.

 2. розроблення комплекції товару.

 3. вибір засобів розповсюдження реклами.

 4. створення рекламного звернення.

Цільовою аудиторією для фірми «Iron» є населення регіону віком від підліткового віку до 50 років.

Фірма використовує такі засоби розповсюдження реклами, як:

 • реклама у пресі (газетах, журналах)

 • пряма поштова реклама (розсилання каталогів, листівок, буклетів)

 • зовнішня реклама (рекламні щити, написи на транспорті)

 • реклама на місці продажу (вивіски, вітрини)

 • реклама в інтернеті.

Б3778, Рис. 6.1 - Рекламне звернення в журналі

Рис. 6.1 - Рекламне звернення в журналі

Рекламне звернення є центральним елементом цієї реклами. Проте воно вимагає вирішення комплексу питань пов’язаних із творчим процесом. Пошук творчої ідеї рекламного звернення є досить складним процесом.

Ще однією важливою складовою системи маркетингових досліджень виступають „паблік рілейшнз”. Ця діяльність буде спрямована на створення позитивного образу фірми в очах громадськості і здійснюватиметься у вигляді пропаганди (паблісіті) і спонсорства.

Паблісіті – це розмаїті неоплачувані, некомерційні форми розповсюдження позитивної інформації про підприємство та його діяльність через засоби масової інформації.

Спонсорство – це діяльність фірми, пов”язана з наданням матеріальної підтримки при проведенні певних спортивних, мистецьких та інших акцій з метою отримання певної фінансової вигоди в майбутньому.

Стимулювання збуту є невід’ємною складовою комунікаційної політики фірми. Фірмою «Iron» планується впровадити різноманітні знижки цін. Планується брати участь у галузевих виставках.

Ще одною складовою маркетингових комунікацій фірми «Iron» є мережний маркетинг. Планується розробити каталоги з ілюстраціями та детальним описом продукції. В них можна буде прочитати інформацію про матеріали, з яких зроблена прасувальна дошка, габарити виробу і, звичайно, дізнатись ціну. Такі каталоги будуть дуже доречними. Вони будуть надаватися посередникам, тобто навіть при тимчасовій відсут\ності в продажі якогось виробу покупець може замовити його через продавця.

Отже, уміле використання різноманітних заходів стимулювання збуту у поєднанні з іншими складовими системи маркетингових комунікацій дасть змогу створити потужний механізм товаропросування.