Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление финансовой санацией предприятия \ 3775. Тести з курсу Управління фінансовою санацією підприємства - 62 теста

Тести з курсу Управління фінансовою санацією підприємства - 62 теста

« Назад

Код роботи: 3775

Вид роботи: Тести

Предмет: Управління фінансовою санацією підприємства

Тема: 62 теста

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Сутність управління фінансовою санацією підприємства

Тестові завдання

Тест 1. До головних факторів, що зумовлюють стратегічну кризу на підприємстві слід віднести такі:

А) дефіцити в організаційній структурі;

Б) незадовільна структура капіталу;

В) зайві виробничі потужності;

Г) незадовільна робота з кредиторами;

Д) низький рівень контролю якості.

 

Тест 2. Санація підприємства - це:

А) надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги;

Б) задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань перед бюджетом;

В) сукупність всіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення;

Г) те ж саме, що і реструктуризація;

Д) система заходів фінансового характеру.

 

Тест 3. До функціональних завдань менеджменту санації відносять такі:

А) проведення санаційного аудиту;

Б) організація реалізації проекту санації;

В) розробка санаційної концепції;

Г) пошук альтернатив;

Д) організація контролю за виконанням проекту санації.

 

Тест 4. Ендогенні фактори фінансової кризи на підприємстві, знайти відповідності:

А) дефіцити в організаційній структурі підприємства;

Б) політична нестабільність в країні;

В) низький рівень менеджменту на підприємстві;

Г) незадовільне використання виробничих ресурсів;

Д) посилення монополізму на ринку;

Е) дискримінація підприємства органами влади та управління.

 

Тест 5. Екзогенні фактори фінансової кризи на підприємстві, знайти відповідності:

А) дефіцити в організаційній структурі підприємства;

Б) політична нестабільність в країні;

В) низький рівень менеджменту на підприємстві;

Г) незадовільне використання виробничих ресурсів;

Д) посилення монополізму на ринку;

Е) дискримінація підприємства органами влади та управління.


2. Санаційний контролінг

Тестові завдання

Тест 7. Система раннього попередження та реагування включає...

1. Прогнозування можливих сценаріїв розвитку підприємства.

2. Визначення індикаторів для системи раннього попередження та реагування.

3. Бенчмаркінг.

4. Формування інформаційних каналів.

5. Страхування фінансових ризиків.

 

Тест 8. Основні функції контролінгу — це...

1. Залучення капіталу.

2. Інформаційне забезпечення та планування.

3. Контроль та координація.

4. Управління кредиторською та дебіторською заборгованістю.

5. Управління грошовими потоками.

 

Тест 9. В каталог санаційних заходів у рамках crash-програми можуть входити такі заходи:

1. Рефінансування дебіторської заборгованості;

2. Мобілізація прихованих резервів шляхом продажу окремих позицій активів;

3. Проведення капіталовкладень;

4. Організація санаційного контролінгу;

5. Зворотній лізинг.

 

Тест 10. Ефективність санації визначають за формулою:

Б3775, 1

 

3. Санаційний аудит

Тестові завдання

Тест 11. Основною метою санаційного аудиту є:

1. Визначення достовірності звітності підприємства, її повноти і відповідності чинному законодавству.

2. Формування висновків щодо реального фінансового стану підприємства.

3. Оцінка санаційної спроможності підприємства на основі аналізу фінансового-господарського діяльності та наявної санаційної концепції.

4. Розробка санаційної концепції підприємства.

5. Визначення повноти та правильності нарахування та сплати податкових платежів у бюджет.

 

Тест 12. Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке знаходиться у фінансовій кризі можуть бути:

1. Позикодавець (наприклад, банківський консорціум) - якщо вирішується питання про надання санаційного кредиту.

2. Підприємство-боржник - якщо воно виходить з пропозицією про укладання мирової угоди та проведення санації в ході провадження справи про банкрутство.

3. Державна комісія з цінних паперів та фондового рику - у разі емісії цінних паперів.

4. Потенційний санатор - якщо вирішується питання про санацію підприємства шляхом його реорганізації (злиття, приєднання).

5. Консалтингова фірма - у разі розробки плану санації.

 

Тест 13. Підприємство вважатиметься неплатоспроможним...

1. Якщо наявних активів у ліквідній формі недостатньо для задоволення в установлений строк вимог, пред’явлених до підприємства кредиторами.

2. Якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності є меншим за 0,2.

3. Якщо коефіцієнт покриття дорівнює 1.

4. За надто низького значення показника фінансового лівериджу.

5. За наявності в арбітражному суді позову кредиторів.

 

Тест 14. В ході діагностики сильних та слабких місць на підприємстві, а також потенційних ризиків та додаткових шансів використовуються такі методи:

1. Софт-аналіз.

2. Бенчмаркінг.

3. Нуль-базис бюджетування.

4. Вартісний аналіз.

5. Свот-аналіз.

 

Тест 15. Знайти відповідності:

А) коефіцієнт зносу...

Б) коефіцієнт придатності…

В) коефіцієнт оновлення...

Г) коефіцієнт вибуття... 

 

1) ....відображає частку вартості основних засобів, що залишилася до списання в наступних періодах;

2) ....показує, яка частина основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причин зносу та з інших причин;

3) ....характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості;

4) ....відображає, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби.

 

Тест 16. Знайти відповідності:

А) коефіцієнт абсолютної ліквідності... 

Б) коефіцєнт покриття... 

В) коефіцієнт проміжної ліквідності... 

Г) коефіцієнт "кислотного" тесту... 

Д) коефіцієнт загальної ліквідності...

Ж) коефіцієнт швидкої ліквідності... 

3) коефіцієнт поточної ліквідності... 

 

1) ...визначається відношенням поточних активів до поточних зобов'язань...;

2) ...визначається відношенням грошових коштів до поточних зобов'язань...;

3) ...визначається множенням поточних активів на поточні зобов'язання...;

4) …визначається відношенням поточних активів за вирахуванням запасів до поточних зобов'язань...;

5) …визначається відношенням власного капіталу до поточних зобов'язань...;

6) ...визначається відношенням власного капіталу до всієї суми капіталу...

 

І) ...та має нижню межу показника - 1.

II) ...та має нижню межу показника - 0,3.

III) ...та має верхню межу показника - 1.

IV) ...та має нижню межу показника - 0,5.

V) ...та має нижню межу показника - 2.

VI) ...та має верхню межу показника - 1.

VII) ...та має нижню межу показника - 0,2.

 

Тест 17. Знайти відповідності:

А) коефіцієнт фінансової незалежності відноситься до групи показників...

Б) коефіцієнт заборгованості відноситься до групи показників...

В) коефіцієнт зносу відноситься до групи показників...

Г) показник операційної рентабельності продажу відноситься до групи показників...

Д) рентабельніть акції відноситься до групи показників...

Е) період окупності власного капіталу відноситься до групи показників...

Ж) тривалість обороту дебіторської заборгованості відноситься до групи показників...

3) коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості відноситься до групи показників...

І) показник фінансового лівериджу відноситься до групи показників...

К) коефіцієнт маневрування функціонуючого капіталу відноситься до групи показників...

Л) коефіцієнт маневрування власного капіталу відноситься до групи показників...

 

1) …оцінки майнового стану;

2) ...ліквідності і платоспроможності;

3) ...фінансової стійкості і стабільності;

4) ...ділової активності;

5) ...фінансової стійкості і структури капіталу;

6) ...ринкової активності;

7) ...прибутковості;

8) ...показників акціонерного капіталу;

9) ...рентабельності.

 

Тест 18. Знайти відповідності:

А) показник тривалості операційного циклу...

Б) показник тривалості фінансового циклу...

В) показник тривалості обороту запасів…

Г) показник тривалості обороту дебіторської заборгованості...

Д) показник тривалості обороту кредиторської заборгованості...

 

1) ...розраховується шляхом ділення виручки на середню дебіторську заборгованість;

2) ...розраховується шляхом ділення тривалості звітного періоду на коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості;

3) …розраховується шляхом ділення коефіцієнту обертання дебіторської заборгованості на тривалість звітного періоду;

4) ...розраховується шляхом ділення витрат на виробництво продукції на середню кредиторську заборгованість;

5) ...розраховується шляхом ділення тривалості звітного періоду на коефіцієнт обертання кредиторської заборгоаваності;

6) …розраховується шляхом ділення коефіцієнту обертання кредиторської заборгованості на тривалість звітного періоду;

7) ...розраховується шляхом ділення витрат па виробництво продукції на середню величину запасів;

8) …розраховується шляхом ділення тривалості звітного періоду на коефіцієнт обертання запасів;

9) …розраховується шляхом ділення коефіцієнту обертання запасів на тривалість звітного періоду;

10) …розраховується шляхом підсумовування показників тривалості звітного періоду та тривалості фінансового циклу;

11) ...розраховується шляхом підсумовування показників тривалості обороту дебіторської заборгованості та тривалості обороту кредиторської заборгованості;

12) ...розраховується шляхом підсумовування показників тривалості оборогу запасів та тривалості обороту дебіторської заборгованості;

13) …розраховується шляхом вирахування з показнику тривалості операційного циклу показника тривалості обороту кредиторської заборгованості;

14) ...розраховується шляхом вирахування з показнику тривалості фінансового циклу показника тривалості обороту дебіторської заборгованості.

 

Тест 19. Знайти відповідності:

А) показники оцінки майнового стану...

Б) показники ділової активності...

В) показники ринкової активності...

Г) показники рентабельності...

Д) показники ліквідності і платоспроможності...

Е) показники фінансової стійкості і стабільності...

 

1) ...характеризують структуру капіталу підприємства та його залежність від зовнішніх інвесторів та кредиторів;

2) …дозволяють оцінити, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти;

3) ...характеризують положення підприємства на ринку цінних паперів;

4) ...відображають можливість підприємства своєчасно розрахуватись за своїми борговими зобов'язаннями;

5) ...дозволяють оцінити прибутковість діяльності підприємства;

6) ...відображають, наскільки швидко кошти підприємства обертаються в процесі його господарської діяльності;

7) ...характеризують спроможність підприємства акумулювати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності;

8) ...характеризують стан основних засобів підприємства.

 

4. Внутрішні механізми фінансової санації підприємства

Тестові завдання

Тест 20. Приховані резерви:

1. Відображаються в статті балансу “додатковий капітал”;

2. Це частина капіталу підприємства, яка ніяким чином не відображена в його балансі;

3. Величина прихованих резервів дорівнює різниці між балансовою вартістю окремих майнових об’єктів підприємства та їх реальною (вищою) вартістю;

4. Дорівнюють санаційному прибутку;

5. Можуть мобілізуватися в результаті індексації балансової вартості майнових об’єктів.

 

Тест 21. Збільшення суми грошових активів за рахунок внутрішніх фінансових джерел можна досягти...

1. Ліквідацією портфеля короткострокових фінансових вкладень.

2. Рефінансуванням дебіторської заборгованості.

3. Продажем частини основних фондів чи окремих структурних підрозділів підприємства.

4. Збільшенням статутного фонду підприємства.

5. Зниженням собівартості продукції.

 

Тест 22. Згортання інвестицій, здійснюваних підприємством, що знаходиться у фінансовій кризі, проводиться:

1. Якщо підприємство є неплатоспроможним;

2. Якщо відсутні джерела для продовження фінансування інвестицій;

3. З метою збільшення вхідних грошових потоків;

4. З метою зменшення вихідних грошових потоків;

5. У разі якщо це приводить до суттєвого збільшення витрат виробництва.


5. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств

Тестові завдання

Тест 23. Двоступінчаста санація полягає в:

1. Зменшенні статутного фонду підприємства з наступним його збільшенням;

2. Зменшенні номінальної вартості статутного фонду (акцій) або в безповоротній фінансовій допомозі власників;

3. Збільшенні статутного фонду шляхом збільшення номінальної вартості акцій;

4. Випуску облігацій з наступним їх обміном на звичайні акції;

5. Комбінації різних форм збільшення статутного капіталу.

 

Тест 24. До основних витрат на проведення емісії цінних паперів відносяться такі:

1) оплату послуг аудиторів;

2) оплату послуг фін посередників;

3) витрати на друк бланків цп;

4) витрати на оплату держмита при реєстрації емісії;

5) оплату послуг незалежного реєстратора;

6) витрати на рекламу.

 

Тест 25. Альтернативна санація передбачає...

1. Альтернативний вибір фінансових джерел санації між власними та залученими.

2. Комбінацію зменшення та збільшення статутного фонду підприємства.

3. Зменшення номінальної вартості статутного фонду (акцій) або безповоротну фінансову допомогу власників.

4. Випуск облігацій конверсійного займу.

5. Трансформацію боргу у власність.

 

Тест 26. Фінансова участь кредиторів у санації боржників може відбуватися в таких формах:

1. Реструктуризація наявної заборгованості;

2. Альтернативна санація;

3. Зменшення або списання заборгованості;

4. Надання санаційних кредитів;

5. Конверсія власності в борг.


6. Реструктуризація підприємства

Тестові завдання

Тест 27. Розрізняють такі основні форми реструктуризації:

1. Реструктуризація виробництва;

2. Приватизація;

3. Реструктуризація активів;

4. Фінансова реструктуризація;

5. Реорганізація.

 

Тест 28. До заходів щодо фінансової реструктуризації можна віднести:

1. Реструктуризація заборгованості перед кредиторами.

2. Злиття підприємств.

3. Ліквідація підприємства.

4. Збільшення статутного фонду.

5. Заморожування інвестиційних вкладень.

 

Тест 29. Основний зміст реорганізації полягає в ...

1. Повній або частковій зміні власника статутного фонду юридичної особи;

2. Перереєстрації підприємства;

3. Зміні організаційно-правової форми організації бізнесу;

4. Зміні розміру статутного фонду;

5. Зміні складу засновників.

 

Тест 30. У разі реорганізації боржника злиттям або приєднанням його до іншого, більш стійкого підприємства...

1. Бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються.

2. Заборгованість підприємства-боржника покривається колишніми власниками його корпоративних прав.

3. Підприємство-боржник виключається з державного реєстру та втрачає свій юридичний статус.

4. Борги боржника визнаються безнадійними.

5. Усі майнові права та обов’язки обох підприємств переходять до юридичної особи, яка виникла в результаті злиття (приєднання).

 

Тест 31. Реорганізація перетворенням спрямована на:

А) подрібнення підприємства;

Б) укрупнення підприємства;

В) збереження розмірів підприємства;

Г) немає правильної відповіді.

 

Тест 32. Знайти відповідності:

Реорганізація підприємства – це…

Реструктуризація підприємства – це…

 

А) …проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, управління ним, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

Б) …повна або часткова зміна власника статутного фонду юридичної особи;

В) …складова частина його реструктуризації;

Г) …складова частина його реорганізації.


8. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства

Тестові завдання

Тест 33. Справа про банкрутство підприємства може бути порушена, якщо:

1. Надійшла письмова заява будь-кого з кредиторів боржника.

2. Надійшла письмова заява потенційного санатора.

3. Надійшла письмова заява боржника за його фінансової неспроможності або загрози такої неспроможності.

4. Боржник не визнає претензії про відшкодування заборгованості.

5. Боржник не повернув банківський кредит в обумовлений термін.

 

Тест 34. Боржник може звернутися до арбітражного суду з власної ініціативи із заявою про порушення справи про своє банкрутство у таких випадках:

1. Якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань перед іншими кредиторами;

2. Якщо податкові органи припинили операції по всіх банківських рахунках боржника;

3. Якщо при його ліквідації не у зв’язку з процедурою банкрутства він не має можливості задовольнити грошові вимоги кредиторів у повному обсязі;

4. Одразу, як розрахунковий документ щодо стягнення заборгованості з боржника поміщається в картотеку;

5. За наявності ефективної концепції санації та відсутності необхідного часу для її реалізації.

 

Тест 35. В проекті мирової угоди даються пропозиції боржника по таких позиціях:

1. Форма платіжних поступок кредиторів;

2. Бажаний період пролонгації заборгованості;

3. Бажана сума списання заборгованості по платежах в бюджет;

4. Обсяг початкового погашення заборгованості;

5. Сума необхідного санаційного кредиту.

 

Тест 36. Мирова угода в процесі провадження справи про банкрутство —це...

1. Угода між боржником і санатором про переведення боргу.

2. Угода між боржником і кредиторами щодо відстрочки сплати належних кредиторам боргів.

3. Угода між санатором та арбітражним судом про проведення фінансового оздоровлення боржника.

4. Угода між санаторами щодо розподілу їхніх прав та обов’язків у процесі санації фінансово неспроможного підприємства.

5. Угода між боржником і арбітражним судом про відстрочку початку провадження справи про банкрутство.

 

Тест 37. З моменту визнання боржника банкрутом...

1. Припиняється підприємницька діяльність банкрута.

2. Ухвалюється постанова про реорганізацію (ліквідацію) юридичної особи — боржника.

3. Приймається ухвала про санацію підприємства.

4. Вважаються такими, що минули, строки всіх боргових зобов’язань банкрута.

5. Припиняється нарахування пені та відсотків на всі види боргових зобов’язань банкрута.

 

Тест 38. Справа про банкрутство порушується арбітражним судом, якщо безспірні вимоги кредиторів до боржника становлять:

А) триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та вони не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

Б) триста мінімальних заробітних плат та вони не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

В) триста розмірів меж малозабезпеченості та вони не були задоволені боржником протягом місяця після їх виникнення;

Г) не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати та вони не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

Д) не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати та вони не були задоволені боржником протягом місяця після встановленого для їх погашення строку.

 

Тест 39. Досудова санація державного підприємства здійснюється:

А) арбітражним судом;

Б) органом, уповноваженим управляти державним майном боржника;

В) арбітражним керуючим;

Г) фондом державного майна;

Д) агентством з питань банкрутства.

 

Тест 40. Суддя, прийнявши заяву про порушення справи про банкрутство, виносить ухвалу про порушення у справі про банкрутство:

А) не пізніше, ніж на 30-й день;

Б) на наступний день;

В) на протязі п'яти днів;

Г) не пізніше, ніж на 10-й день.

 

Тест 41. Дата попереднього засідання арбітражного суду має відбутися:

А) не пізніше 30 днів після дати прийняття заяви про порушення справи про банкрутство;

Б) не пізніше 30 днів після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду;

В) не раніше, ніж на 30-й день після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду;

Г) не пізніше 3-х місяців після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду;

Е) не пізніше 3-х місяців і 10 днів після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду;

Ж) не пізніше 3-х місяців і 10 днів після дати прийняття заяви про порушення справи про банкрутство;

З) не пізніше 6 місяців після прийняття заяви про порушення справи про банкрутство;

І) не пізніше 6 місяців після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду.

 

Тест 42. Перші збори кредиторів мають відбутися:

А) не пізніше 30 днів після дати прийняття заяви про порушення справи про банкрутство;

Б) не пізніше 30 днів після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду;

В) не раніше, ніж на 30-й день після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду;

Г) не пізніше 3-х місяців після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду;

Е) не пізніше 3-х місяців і 10 днів після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду;

Ж) не пізніше 3-х місяців і 10 днів після дати прийняття заяви про порушення справи про банкрутство;

З) не пізніше 6 місяців після прийняття заяви про порушення справи про банкрутство;

І) не пізніше 6 місяців після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду.

 

Тест 43. Дата підсумкового засідання арбітражного суду має відбутися:

А) не пізніше 30 днів після дати прийняття заяви про порушення справи про банкрутство;

Б) не пізніше 30 днів після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду;

В) не раніше, ніж на 30-й день після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду;

Г) не пізніше 3-х місяців після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду;

Е) не пізніше 3-х місяців і 10 днів після дати проведення підготовчого засідання Арбітражного суду;

Ж) не пізніше 3-х місяців і 10 днів після дати прийняття заяви про порушення справи про Банкрутство;

3) не пізніше 6 місяців після прийняття заяви про порушення справи про банкрутство;

І) не пізніше 6 місяців після дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду.

 

Тест 44. Банкрутство – це:

А) пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити у встановлений для цього термін пред’явлені до нього з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом;

Б) фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фінансові відносини;

В) визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

 

Тест 45. Ліквідаційна маса – це:

А) майно, що залишилося після ліквідації підприємства-банкрута;

Б) сукупність майнових активів банкрута, що належать йому на правах власності або повного господарського відання;

В) майнові активи банкрута, що підлягають ліквідації (розпродажу).

 

Тест 46. Органи державної податкової служби при укладенні мирової угоди зобов’язані:

А) погодитися на списання всієї заборгованості по сплаті податків і зборів, яка виникла у термін, що передував одному року до дня порушення справи про банкрутство;

Б) погодитися на списання всієї заборгованості по сплаті податків і зборів, яка виникла у термін, що передувава трьом рокам до дня порушення справи про банкрутство;

В) погодитися на списання всієї заборгованості по сплаті податків і зборів, яка виникла у термін, що передувава трьом рокам до винесення ухвали про санацію боржника арбітражним судом;

Г) погодитися на списання частини заборгованості чи її відстрочку до десяти років, яка виникла у термін протягом двох останніх перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до арбітражного суду календарних років;

Д) погодитися на списання частини заборгованості чи її відстрочку до шести років, яка виникла у термін протягом двох останніх перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до арбітражного суду календарних років;

Е) погодитися на списання частини заборгованості чи її відстрочку до десяти років, яка виникла у термін протягом останнього перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до арбітражного суду календарного року;

Ж) погодитися на списання всієї заборгованості по сплаті податків і зборів, яка виникла у термін, що передував трьом рокам до дня подання заяви про порушення справи про банкрутство;

З) не погоджуватися на списання всієї або частитни заборгованості по сплаті податків і зборів, або на її відстрочку.

 

Тест 47. Арбітражний керуючий може виконувати функції:

А) тільки розпорядника майна;

Б) тільки керуючого санацією;

В) тільки розпорядника майна та керуючого санацією;

Г) тільки ліквідатора;

Д) тільки керуючого санацією та ліквідатора;

Е) розпорядника майна, керуючого санацією та ліквідатора.

 

Тест 48. Розпорядник майна призначається на термін:

А) не менше, ніж на 3 місяці;

Б) не більше, ніж на 3 місяці;

В) не менше, ніж на 6 місяців;

Г) не більше, ніж на 6 місяців;

Д) не менше, ніж на 1 рік;

Е) не більше, ніж на 1 рік.

 

Тест 49. Припиняє повноваження керівника боржника:

1) Призначення розпорядника майна;

2) Призначення керуючого санацією;

3) Призначення ліквідатора.

 

Тест 50. З дня затвердження арбітражним судом мирової угоди:

А) припиняється провадження у справі про банкрутство;

Б) вимоги кредиторів вважаються погашеними;

В) припиняються повноваження арбітражного керуючого;

Г) розпочинається ліквідаційна процедура;

Д) розпочинається погашення вимог кредиторів;

Е) припиняються повноваження розпорядника майна та призначається керуючий санацією.

 

Тест 51. З дня прийняття арбітражним судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

А) призначається ліквідатор;

Б) припиняються повноваження власників майна банкрута;

В) припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном;

Г) керівник банкрута звільняється з роботи;

Д) не відбувається жодна з вищеперелічених подій;

Е) відбуваються деякі з вищеперелічених подій;

Ж) відбуваються всі вищеперелічені події.

 

Тест 52. Знайти відповідності:

1) термін проведення досудової санації державних підприємств не повинен перевищувати: 

2) термін проведення санації боржника не повинен перевищувати: 

3) термін ліквідаційної процедури не повинен перевищувати: 

 

А) 6 місяців;

Б) 9 місяців;

В) 2 років;

Г) в окремих випадках 18 місяців;

Д) 1,5 років;

Е) в окремих випадках 1,5 років;

Ж) 12 місяців.

 

Тест 53. Знайти відповідності.

Рішення про укладення мирової угоди приймається:

А) від імені боржника:

Б) від імені кредиторів:

 

1) Арбітражним судом;

2) На зборах кредиторів;

3) Керівником боржника;

4) Комітетом кредиторів;

5) Арбітражним керуючим.

 

Тест 54. Знайти відповідності:

Керуючий санацією зобов’язаний подати для схвалення план санації боржника:

1) Арбітражному судові;

2) Зборам кредиторів;

3) Комітету кредиторів;

4) Агентству з питань банкрутства.

 

А) на 10-й день з дня винесення ухвали про санацію боржника;

Б) не пізніше одного місяця з дня винесення ухвали про санацію боржника;

В) не пізніше трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника;

Г) не пізніше шести місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника;

Д) не пізніше трьох місяців з дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду;

Е) не пізніше трьох місяців з дати проведення попереднього засідання арбітражного суду;

Ж) не пізніше одного місяця з дати проведення підготовчого засідання арбітражного суду;

З) не пізніше одного місяця з дати проведення попереднього засідання арбітражного суду.

 

Тест 55. Знайти відповідності:

1) план досудової санації державного підприємства…

2) план санації боржника…

 

А) …розробляється у 3-місячний термін з дня прйняття рішення щодо її проведення…

Б) …розробляється у 6-місячний термін з дня прйняття рішення щодо її проведення…

В) …розробляється у місячний термін з дня прйняття рішення щодо її проведення...

Г) …розробляється у 10-денний термін з дня прйняття рішення щодо її проведення…

 

І) …та подається на затвердження в арбітражний суд;

ІІ) …та подається на затвердження уповноваженому органові;

ІІІ) …та подається на затвердження комітету кредиторів;

ІV) …та подається на затвердження фонду державного майна.

 

Тест 56. Знайти відповідності:

1) у разі ліквідації недержавного підприємства…

2) у разі ліквідації державного підприємства…

3) у разі ліквідації підприємства, у статутному фонді якого державна частка становить більш ніж 25%…

4) у разі ліквідації підприємства, у статутному фонді якого державна частка становить менш ніж 25%…

 

А) …арбітражний суд призначає членів ліквідаційної комісії за клопотанням комітету кредиторів;

Б) …арбітражний суд призначає членів ліквідаційної комісії за клопотанням ліквідатора, погодженим з комітетом кредиторів;

В) …арбітражний суд призначає членами ліквідаційної комісії представника державного органу з питань банкрутства;

Г) …арбітражний суд призначає членами ліквідаційної комісії представника органу місцевого самоврядування.

 

Тест 57. Знайти відповідності.

1) У разі невиконання мирової угоди:

2) У разі визнання мирової угоди недійсною: 

3) У разі розірвання мирової угоди: 

 

А) вимоги кредиторів, щодо яких були надані відстрочка платежів або списання боргів, відновлюються в повному розмірі у незадоволеній частині;

Б) вимоги кредиторів вважаються погашеними;

В) кредитори можуть пред’явити свої вимоги до боржника в обсязі, передбаченому цією мировою угодою.

 

Тест 58. Знайти відповідності:

1) план досудової санації державного підприємства…

2) план санації боржника…

 

А) …розробляється у 3-місячний термін з дня прйняття рішення щодо її проведення;

Б) …розробляється у 6-місячний термін з дня прйняття рішення щодо її проведення;

В) …розробляється у місячний термін з дня прйняття рішення щодо її проведення;

Г) …розробляється у 10-денний термін з дня прйняття рішення щодо її проведення.

 

Тест 59. Знайти відповідності:

Мирова угода…

1) …підлягає затвердженню арбітражним судом та…

2) …підлягає затвердженню комітетом кредиторів та…

3) …підлягає затвердженню арбітражним керуючим та…

4) …підлягає затвердженню агентством з питань банкрутства та…

 

А) …набирає чинності з дня опублікування її в офіційних друкованих органах;

Б) …набирає чинності з моменту схвалення її комітетом кредиторів;

В) …набирає чинності з дня її затвердження арбітражним судом;

Г) …набирає чинності з дня її затвердження агентством з питань банкрутства.

 

Тест 60. Знайти відповідності:

Рішення про укладення мирової угоди приймається:

А) від імені боржника:

Б) від імені кредиторів:

 

1) арбітражним судом;

2) на зборах кредиторів;

3) керівником боржника;

4) комітетом кредиторів;

5) арбітражним керуючим.

 

Тест 61. Знайти відповідності:

Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, в порядку:

У першу чергу… 

У другу чергу… 

У третю чергу… 

У четверту чергу… 

У п’яту чергу…

У шосту чергу…

 

А) …задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;

Б) …задовольняються вимоги, що виникли із зобов’язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства);

В) …задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів;

Г) …погашаються витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство;

Д) …задовольняються вимоги, забезпечені заставою;

Е) …задовольняються вимоги кредиторів, незабезпечені заставою;

Ж) …сплачується виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута, у тому числі кредиту, отриманого на ці цілі;

З) …погашаються витрати кредиторів на проведення аудиту;

І) …погашаються витрати на публікацію в офіційних друкованих органах оголошення про порушення справи про банкрутство.

 

Тест 62. Знайти відповідності:

А) приховане банкрутство – 

Б) умисне банкрутство – 

В) фіктивне банкрутство – 

 

1) свідоме доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності, яка виникає внаслідок того, що власник або посадова особа підприємства з корисливих міркувань вдається до протиправних дій, завдаючи істотної шкоди державним інтересам чи законним правам кредиторів;

2) полягає в явно неправдивій заяві засновника або посадової особи підприємства про фінансову неспроможність виконання зобов’язань перед кредиторами;

3) навмисне приховування факту стійкої фінансової неспроможності через подання недостовірних данних.