Распечатать страницу

Задачі з курсу Фінансовий аналіз - 26 задач

« Назад

Код роботи: 3723

Вид роботи: Задачі

Предмет: Фінансовий аналіз

Тема: 26 задач

Кількість сторінок: 43

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн (або по 100 грн за задачу)

Задача 1

Визначити маневровість власних оборотних коштів, загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт критичної оцінки та коефіцієнт автономії (незалежності), зробити висновки.

Дані в тис.грн.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхи

лення

1. Власні кошти

55

50

-5

2. Майно підприємства

100

102

+2

3. Гроші

30

25

-5

4. Ринкові цінні папери

5

5

0

5. Дебіторська заборгованість

20

28

+8

6. Активи

100

120

+20

7. Зобов’язання

30

45

+15

8. Поточні пасиви

70

78

+8

9. Функціонуючий капітал

70

78

+8

Задача 2

Проаналізувати структуру та розміщення активів підприємства на підставі таких даних:

Активи

на початок р.

на кінець р.

відхилення

 

тис.у.о.

%

тис.у.о.

%

тис.у.о.

%

1. Нематеріальні активи

171

0,5

162

0,5

-9

2. Основні засоби

29629

85,0

29680

84,9

+51

-0,1

3. Оборотні кошти

5040

14,4

5120

14,6

+8

+0,1

Всього

34840

100

34962

100

+122

Задача 3

Зробити факторний аналіз собівартості виробу А.

Показник

По плану

Фактично

Відхилення

Обсяг виробництва, туб.

57600

50400

-7200

Сума постійних витрат, тис.у.о.

6912

7056

+144

Сума змінних витрат на одиницю продукції, тис.у.о.

280

310

+30

Собівартість 1 туб., тис.у.о.

400

450

+50

Задача 4

Річний баланс фірми “Нові горизонти” виглядає наступним чином. Тис.грн.

Активи

S

Пасиви

S

Основні активи

3500

Власні кошти

2000

Запаси сировини

400

Резерви

1000

Незавершене вир-во

200

Довг-ва заборгованість

2000

Запаси готової прод-ії

600

Короткострокова заборгованість

1000

Деб-ка заборгов-ть

1800

Грошові кошти

200

Кред-ка заборгованість

1200

Корот-ві фін вкладення

200

 

 

Інші поточні активи

300

 

 

Баланс

7200

Баланс

7200

Визначити:

1) Власні оборотні кошти;

2) Фінансово-експлуатаційні потреби;

3) Потенційний надлишок чи дефіцит коштів;

4) Реальний надлишок чи дефіцит коштів;

5) Коли буде виявлений дефіцит, розрахувати суму необхідного короткострокового кредиту.

Задача 5

На підставі наступних даних розрахувати загальний коефіцієнт покриття та зробити висновки про платоспроможність підприємства. У підприємства “Рута” матеріальні оборотні кошти складають 200.000 тис.грн.,

Дебіт. заборгованість на 1.01. звітного року - 100.000 тис.грн.,

на 1.01. наступного року - 20.000 тис.грн.

Короткострокова заборгованість - 40.000 тис.грн.

Всі матеріальні оборотні кошти необхідні для виробництва, надлишкових запасів та безнадійної дебіторської заборгованості - немає, грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення – 10.000 тис.грн.

Задача 6

Визначте потребу в капіталі.

Засновник підприємства має намір заснувати фірму, яка вироблятиме меблі.

В ході планування витрат він повинен врахувати наступні аспекти:

- придбання виробничого приміщення вартіостю в 75 000 грн.

- покупка машин вартістю в 55 000 грн.

- необхідність у виробничому устаткуванні і устаткуванні для фірми в 35000 грн.

- виникнення витрат на сировині, допоміжні матеріали і матеріали виробничого призначення щоденне у розмірі 4 000 грн.

- витрати на зарплату і оклади щоденно у розмірі 7 000 грн.

- інші витрати щоденно у розмірі 1 000 грн.

Сировина, допоміжні матеріали і матеріали виробничого призначення зберігаються - 20 днів, готові вироби - 10 днів.

Виробничий процес триває 6 днів.

Заснування і введення в експлуатацію фірми спричинять витрати у розмірі 10 000 грн.

1) Визначте потребу в капіталі фірми, якщо постачальники сировини, допоміжних матеріалів і виробничих матеріалів відводять термін в 15 днів, а, готова продукція оплачується протягом 5 днів.

2) Як міняється потреба фірми в капіталі, якщо сировина, допоміжні матеріали і матеріали виробничого призначення належить сплатити протягом 5 днів, а клієнтам необхідно відвести термін платежу в 30 днів?

3) Яким чином міняється потреба в капіталі в п.2., якщо з'явиться можливість удвічі скоротити термін зберігання сировина, допоміжні матеріали і матеріали виробничого призначення, а також готової продукції?

Задача 7

Визначити платіжні кошти та термінові зобов’язання. Зробити висновки. Тис.грн.

1.

Пред'явлені до сплати рахунки постачальників

8037

2.

Заборгованість по страхуванню майна

 216

3.

Залишок коштів на р/р

 765

4.

Пред'явлені до продажу короткострокові ЦП

 900

5.

Короткострокові кредити банку до погашення

1125

6.

Рахунки підрядної будівельної. організації, пред’явлені до оплати

450

7.

Рахунки покупців, які підлягають оплаті

8244

8.

Векселя, видані постачальникам, до оплати

648

9.

Кошти до отримання за реалізовані ОФ

1980

10.

Інші надходження грошових коштів

180

11.

Заборгованість бюджету по податкам

2628

12.

Заборгованість по оплаті праці

3312

13.

Заборгованість бюджету по податкам на з/п

432

14.

Кошти за реалізовані непотрібні матеріали до надходження

828

15.

Депонентська заборгованість по оплаті праці

45

16.

Залишок грошових коштів в касі

153

17.

Дебіторська заборгованість до надходження

756

18.

Надходження від покупців по простроченим рахункам

819

Задача 8

Є два підприємства, у яких:

дебіторська заборгованість – 3000 тис.грн.,

кредиторська заборгованість – 9000 тис.грн.,

матеріальні ресурси – 6000 тис.грн..

Але в першого підприємства одноденні вартісні витрати матеріалів у виробництві вдвічі вище, ніж у другого.

Визначити загальні коефіцієнти покриття.

Задача 9

Зробити аналіз ліквідності підприємства та розрахувати показники ліквідності, чистий оборотний капітал, частку чистого оборотного капіталу в поточних активах, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт ”критичної” ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, частку грошових коштів і короткострокових ЦП в поточних активах.

 

Показники

На початок року

На кінець року

Зміна

1.

Поточні активи (підсумок III р. А)

1556941

3302909

+1745968

1.1.

Запаси та витрати

1548141

1975407

+427266

1.1.1.

Витрати майбутніх періодів

1202775

1002775

-200000

1.2.

Грошові кошти

1327

216233

+214906

1.3.

Дебіторська заборгованість

7473

1111269

+1103796

2.

Поточні пасиви

(III р П)

35202

1561482

+1526280

2.1.

Короткострокові кредити та позички

11464

14715

+3251

2.2.

Кредиторська заборгованість

23738

1546767

+1537

Задача 10

Фірма ”Пошук” випускає каркаси.

Виробничі витрати – 120 грн./шт.,

змінні витрати на збут – 14 грн./шт.,

середні постійні витрати – 8 грн./шт.

В теперішній час фірма випускає 10000 каркасів.

Поступає пропозиція про закупівлю 5000 каркасів. Коли фірма прийме цю пропозицію, то постійні витрати зростіть на 10 тис.грн. і фірмі прийдеться відмовитись від виготовлення 2000 шт. каркасів у головному виробництві.

Оцінити мінімально прийнятну ціну, на яку могло б погодитись керівництво фірми, тобто ціну, яка зберігає попередню суму прибутку.

Задача 11

Фірма виробляє відеокасети. На підставі наведених даних зробіть диверсифікацію витрат методом максимальної та мінімальної та визначити загальну суму постійних витрат.

місяць

Обсяг виробництва, т. шт.

Витрати на електроенергію, т. гр.

місяць

Обсяг виробництва, т. шт.

Витрати на електроенергію, т. гр.

1

10,0

3750

7

7,0

3350

2

8,0

3500

8

7,5

3350

3

10,0

3700

9

8,0

3420

4

11,0

3750

10

10,0

3700

5

12,0

3800

11

12,0

3800

6

9,0

3430

12

13,0

3860

Задача 12

На підставі наведених даних оцінити матеріально-виробничі запаси, джерела їх формування та зробіть висновки про фінансовий стан підприємства в цілому.

тис.грн.

показники

За станом

Для покриття запасів: надлишок (+) чи нестача (-) джерел коштів

На початок року

На кінець року

За станом

На початок року

На кінець року

1. Мат-виробн. запаси

311908

627893

 

 

2. Власні об. кошти

46520

111708

 

 

3. Джерела формування запасів

212065

364435

-99,843

-263,458

Задача 13

Розрахувати нормальний рівень загального коефіцієнту покриття. Зробити висновки.

Показники

Од. виміру

Варіанти

I

II

III

1. Виручка від реалізації прод-ї

т.г.

10000

10000

15000

2. Собівартість реаліз-ї прод-ї

т.г.

9000

9000

9000

3. В т.ч. матеріальні активи

т.г.

5000

2500

5000

4. Число днів в періоді (кварт)

дні

90

90

90

5. Одноденні витрати матер-ів

т.г.

виз

начи

ти

6. Необхідний транс-ний, підготовчий, поточний і страховий запас.

дні

40

40

40

7. Обгрунтована потреба в матеріальних залишках.

т.г.

виз

начи

ти

8. Фактичні запаси тов- мат. цінностей по балансу.

т.г.

2500

2500

2500

9. Безнадійна дебіт. заборгов.

т.г.

500

500

500

10. Короткострокова заборгованість по балансу.

т.г.

3000

3000

3000

11. Обертання матер оборотних коштів.

оберти

виз

начи

ти

12. Норм-ий рівень заг-го к-та покриття

одиниці

виз

начи

ти

Задача 14

Проаналізувати показники фінансової стійкості підприємства ”Ліра”.

показники

Значення показника

На початок р.

На кінець р.

1. Коеф-т автономії

0,90

0,85

2. К-т фін-ї стійкості

1,11

1,17

3. К-т позикових коштів

0,11

0,17

4. К-т покриття інвестицій

0,90

0,85

5. К-т забеспечення поточних А власними об.коштами

0,09

0,14

6. К-т забеспечення мат. вироб. запасів власними об.коштами.

0,14

0,18

7. К-т співвідношення мат. вироб. запасів і власних об.коштів.

6,7

5,6

8. К-т покриття мат. виробничих запасів

0,68

0,58

9. К-т маневреності власного капіталу

0,01

0,03

10. К-т маневреності функціонуючого капіталу

0,29

0,22

11. К-т індекс постійного активу

0,90

0,97

12. К-т реальної вартості майна

0,95

0,92

13. К-т накопичення амортизації

0,49

0,51

14. К-т співвідношення поточних активів і майна

0,13

0,20

Задача 15

Фірма ”Інтермаг” виробляє новорічні іграшки та продає їх по 1800 грн.

Щомісячний випуск – 5 партій по 200 шт. кожна.

Витрати такі (грн.)

Статті

витрат

Кількість товару, шт..

200

400

600

800

1000

Сировина

120000

240000

360000

480000

600000

Пряма оплата праці

40000

80000

120000

160000

200000

Інші виробничі витрати

52000

54000

56000

58000

60000

Витрати на реалізацію

14400

28800

43200

57600

720000

Інші витрати

160000

160000

160000

160000

160000

В 11 місяці підприємство отримало наступні замовлення:

– 5 партій по 200 іграшок по звичайній ціні 1,80 грн./шт.;

– одна додаткова партія по ціні 1,00 грн./шт.

1) розрахувати загальну с/вартість продукції за 11 місяців в залежності від обсягу виробництва.

2) розрахувати собівартість одиниці продукції і прибутку при виробництві 1000 шт. іграшок в 11 місяців

3) визначити, чи вірно зробило керівництво фірми, коли прийняло додаткове замовлення?

Задача 16

Оцінити стан обертання матеріально-виробничих запасів підприємства.

Показники

Значення показника

Відхилення

Минул.р.

Звіт.р.

1

Сер-річні мат-вир запаси, т.г. з них

-

469900

-

 - виробничі запаси

 - готова продукція

-

-

165302

114152

-

2

Собівартість реал-ї продукції

-

833355

-

3

Обертання мат-вир. запасів, з них

1,97

Визнач

Визнач

 - виробничі запаси

 - готова продукція

5,46

10,20

– // –

– // –

– // –

– // –

4

Термін зберігання запасів, з них

Визнач

– // –

– // –

 - виробничі запаси

 - готова продукція

– // –

– // –

– // –

– // –

– // –

– // –

Задача 17

Підприємство-виробник реалізувало своєї продукції на 18 тис.грн. Собівартість рел. продукції 6 тис.грн. Операційні витрати 1200 грн. Постійні витрати 800 грн. Визначити рентабельність продаж.

Задача 18

Фірма, яка займається перевезеннями, заборгувала АЗС, магазину, торгуючому автомобілями і центру тех. обслуговування відповідно 5, 10 і 6 тис.грн..

В свою чергу ряд клієнтів не оплатили декілька рахунків на суму 3, 8, 12, і 5 тис.грн. відповідно.

Визначити коефіцієнт поточної заборгованості і оцінити стан розрахунків.

Задача 19

Мінімізувати структуру капіталу по критерію мінімізації рівня фінансових ризиків при наступних даних:

- плануємо середньорічна вартість поза оборотних активів: 120 тис.грн.

- із загальної вартості оборотних активів постійна їх частина: 80 тис.грн.;

- максимальна додаткова потреба в оборотних активах в період сезонності виробництва (6 міс): 100 тис.грн.

Задача 20

Визначити коефіцієнти поточної ліквідності, довгострокової ліквідності і коефіцієнт критичної оцінки, який відображає відношення найбільш ліквідної частини поточних активів на основі наступних даних:

млн. грн.

показники

варіанти

І

ІІ

ІІІ

1

Поточні активи підприємства

600

500

400

2

Поточні пасиви підприємства

400

300

500

3

Грошові кошти

300

400

500

4

Цінні папери

500

600

700

5

Дебіторська заборгованість

100

200

300

6

Довгострокові пасиви

400

500

600

7

Зобов’язання акціонерам

200

150

250

Задача 21

Порівняти величину дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства.

Розрахувати коефіцієнт оборотності дебіторської заборг-сті та строк товарного кредиту, якщо виручка від реалізації продукції за рік склала 251100 тис.грн.

Показники

На поч.р.

На кін.р.

Відхилення

Дебіт. заборгованість

26000

35000

+29000

Кредит. заборгованість

26700

45600

+18900

В т.ч. короткості. кредити банку

1500

12400

+10900

Задача 22

Визначити ступінь впливу виручки на рівень собівартості продукції підприємства на основі наступних даних:

Показники

Минулий рік

Повинно бути з врахуванням суми виручки звітного року

Відхилення

тис.грн

% до виручки

тис.грн

% до виручки

тис.грн

% до виручки

Виручка

58000

 

63000

 

+5000

 

Собівартість, в тому числі:

39000

67,24

41562

65097*

+2562

(1,27) визн-ти

Умовно-постійні витрати

9300

16,03

9300

(14,76) визн-ти

(1,27) визн-ти

Змінні витрати

29700

51,21

32262

51,21

+2562

 

* – фактична собів-сть минулого року в % до виручки – 67,46.

Задача 23

Визначити коефіцієнти грошової, розрахункової і ліквідної платоспроможності по даним балансу:

 

На поч..р.

На кін.р.

1. Засоби платежів (каса, розрахунковий та інші рахунки, інші грошові кошти, короткострокові фінансові вклади)

470

1160

2. Розрахункові зобов’язання (короткострокові кредити, кредити не погашені в строк, кредитори та інші пасиви)

2760

3320

3. Грошові кошти (готова продукція, дебітори, та інш. активи)

1764

2836

4. Грошові кошти, розрахунки та інш. активи (стр. 3 + запаси і витрати)

4452

5212

5. Кредити під запаси і витрати (кредити, не погашені в строк, кредитори та інш. пасиви, власні оборотні кошти)

4362

4898

Задача 24

За наступними даними по підприємству, визначити ліквідність балансу і коефіцієнт абсолютної ліквідності, а також коефіцієнт покриття балансу.

 

Рахунки балансу

На поч..р

На кін.р.

1

Каса

20

30

2

Розрахунковий рахунок

133

111

3

Валютний рахунок

25

32

4

Інші рахунки

45

49

5

Цінні папери

20

17

6

Товари відвантаж., виконані роботи

521

611

7

Розрахунки з дебіторами

26

21

8

Розрахунки з робітниками за отримання кредиту (активне сальдо)

19

21

9

Короткострокові кредити банку

310

290

10

Розрахунки з кредиторами

71

61

11

Запаси і затрати за виключ. зносу

48

40

12

Інші грошові кошти

24

9

Задача 25

Використовуючи фінансові дані, вирахуйте такі показники;

а) поточний коефіцієнт;

б) співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу;

в) коефіцієнт " кислотного тесту".

Поясніть, що можуть означати отримані результати.

Баланс за 1997 рік.

Активи

тис.грн.

Гроші на рахунках

200

Цінні папери, що швидко реалізуються

300

Заборгованість клієнтів

800

Товарно-матеріальні запаси

1200

Фіксовані активи

3300

ВСЬОГО АКТИВІВ

5800

Пасиви

 

Заборгованість постачальникам

300

Короткострокові позики

200

Інші поточні зобов'язання

1000

Довгострокова заборгованість

1000

Звичайні акції

3300

ВСЬОГО ПАСИВІВ

5800

Задача 26

Визначити резерви росту прибутку за рахунок збільшення об'єму реалізації продукції, та за рахунок зниження собівартості продукції на основі таких даних:

Вид продукції

Можливий об’єм реалізації продукції туб

Резерв збільшення об’єму реалізації продукції туб

Резерв зниження собівартості продукції, грн..

Фактична сума прибутку туб, грн..

Резерв збільшення прибутку за рахунок

Збільшення реалізації продукції, т.г.

Зниження собівартості продукції, т.г.

1

2

3

4

5

6

визна

7

чити

А

50440

1940

20

70

(135,8)

(1008,8)

В

55100

2100

12

98

(205,8)

(661,2)

С

32240

1740

10

179

(311,4)

(322,4)

Д

26658

1058

13

205

(217,0)

(346,6)

Всього

(870,0)

(2339,0)