Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Национальная экономика \ 3721. Контрольна робота з курсу Національна економіка - 24 завдання

Контрольна робота з курсу Національна економіка - 24 завдання

« Назад

Код роботи: 3721

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Національна економіка

Тема: 24 завдання

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн (або 75 грн за задачу)

Завдання 1. Визначити структуру активів національного багатства, виділивши:

1. Фінансові активи;

2. Нефінансові активи:

а) створені та нестворені;

б) матеріальні та нематеріальні.

Вихідні дані:

Види активів

млн. грн.

1

Основні виробничі засоби

420

2

Запаси матеріальних оборотних засобів

130

3

Державні резерви предметів споживання

40

4

Державні резерви засобів виробництва

70

5

Запаси готової продукції на складах підприємств

150

6

Витрати на розробку родовищ корисних копалин

35

7

Вартість засобів програмного забезпечення

20

8

Твори мистецтва

860

9

Земля (вартісна оцінка)

1440

10

Корисні копалини (вартісна оцінка)

1960

11

Грошові кошти

840

12

Монетарне золото

2250

13

Акції

380

14

Депозити

510

15

Цінності

480

16

Худоба на вирощуванні

80

17

Авторські права, торгові знаки

105

18

Прямі іноземні інвестиції

230

 

Завдання 2. Визначити обсяг та структуру національного багатства країни у звітному році та дати оцінку структурних зрушень за період, що розглядається.

Вихідні дані:

1. Обсяг національного багатства країни у базовому році склав 1500 у.г.о.

2. Структура національного багатства країни у базовому році (%):

Всього

в тому числі:

Створені нефінансові активи

Нестворені нефінансові активи

Фінансові активи

100,0

60,0

25,0

15,0

3. Темп приросту фінансових активів в звітному році – 20%.

4. Питома вага основних виробничих фондів та державних матеріальних резервів у складі створених нефінансових активів в базовому році складала відповідно 30 та 5%.

5. Темп росту основних виробничих фондів у звітному році склав 20%.

6. Приріст державних матеріальних резервів у звітному році склав 4 у.г.о.

7. Приріст та вибуття нестворених нефінансових активів у звітному році відповідно склали 50 та 25 (у.г.о.).

 

Завдання 3. Визначити чисельність та темп приросту економічно активного населення країни у звітному році.

Вихідні дані:

1. Чисельність зайнятого населення у працездатному віці в базовому році становила 18540 тис. чол., що складає 90% від загальної чисельності зайнятих та 80% від загальної чисельності економічно активного населення.

2. Темп приросту зайнятих працездатного віку у звітному році склав 1% а осіб старше працездатного віку: -4%.

3. Чисельність безробітних у звітному році скоротилась на 28%.

 

Завдання 4. Визначити рівень та індекси електромісткості кожної галузі та національної економіки загалом.

Вихідні дані:

Галузі

Обсяг виробництва продукції,

млн. грн.

Споживання електроенергії,

млрд. кВт / год.

Базовий рік

Звітний рік

Базовий рік

Звітний рік

Промисловість

655000

660000

68

70

Сільське господарство

82000

78000

15

16

Будівництво

410000

415000

22

22

 

Завдання 5. Обчислити структурний ефект в регіонах «А» і «Б».

Вид економічної діяльності

Виробництво товарів і послуг, млн. грн.

Регіон “А”

Регіон “Б”

2005 р.

2006 р.

2005 р.

2006 р.

1

3280

3830

2710

2450

2

2350

2520

3630

3270

3

1470

1620

3280

3810

 

Завдання 6. На основі показників валової доданої вартості розрахувати індекс зміни секторної структури національної економіки, якщо індекс цін складає 1,2 (млрд. грн.).

Сектори національної економіки

2005

2006

Випуск

(в основних цінах)

Проміжне споживання

Випуск

(в основних цінах)

Проміжне споживання

Нефінансові корпорації

347870

226470

383620

241830

Фінансові корпорації

6760

2930

7840

3360

Сектор загального державного управління

34360

12600

41260

14850

Домашні господарства

57050

26150

61220

28620

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

5320

2130

5740

2280

 

Завдання 7. Використовуючи наведені у таблиці дані по розвинутій країні А та слаборозвинутій Б, обчислити: індекс розвитку людського потенціалу та індекс зубожіння.

Показник

А

Б

Очікувана тривалість життя, років

75

70

Рівень освіченості дорослого населення, %

99,0

82,6

Сукупна частка осіб, що навчаються, %

88,1

68,9

Реальний ВВП на одну особу, дол. США

21260

3130

Знедоленість з точки зору тривалості життя, %

6,4

12,6

Знедоленість з точки зору знань, %

8,9

20,7

Знедоленість з точки зору належного рівня життя, %

19,1

Знедоленість з точки зору ізоляції, %

0,5

Частка населення, яка не має доступу до питної води, %

7,0

Частка населення, яка не має можливості користуватися медичними послугами, %

18,0

Частка дітей, у віці до 5 років, яка страждає на відставання у вазі, %

7,0

 

Завдання 8. Обчислити обсяг ВВП на душу населення, якщо у попередньому році ВВП становив 650 млрд. грн., ВВП на душу населення – 13000 грн. У поточному році ВВП зріс на 5%, а чисельність населення скоротилась на 2%.

 

Завдання 9. Національні економіки двох країн – А та Б – описує така виробнича функція: Б3721, 1. Рівень заощаджень у країні А становить 22%, темп зростання робочої сили – 2%, а у Б, відповідно, 12% і 3%. В обох країнах норма амортизації дорівнює 6%, а темпи науково-технічного прогресу – 3%. Визначити капіталоозброєність в обох країнах.

 

Завдання 10. Обсяг виробництва продукції на одного працівника становить п’ять одиниць, а виробнича функція є Б3721, 1. Сумарний обсяг капіталу дорівнює 400 одиницям. Яка чисельність робочої сили?

 

Завдання 11. Розрахувати частку окремих статей видатків у загальному обсязі видатків зведеного бюджету України за базовий та звітний роки, здійснити аналіз результатів та зробити висновки.

 

Базовий рік

Звітний рік

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Видатки, усього

35710

100

77410

100

у тому числі:

 

 

 

 

Державне управління

3 385

9,48

5 470

7,07

Фундаментальні дослідження

680

1,90

640

0,83

Громадський порядок, безпека та судова влада

3 015

8,44

6 835

8,83

Соціально-культурні заходи:

 

 

 

 

 з них:

 

 

 

 

Освіта

7 085

19,84

15 760

20,36

Охорона здоров’я

4 890

13,69

10 300

13,31

Соціальний захист і соціальне забезпечення

5 985

16,76

16 000

20,67

Культура і мистецтво

635

1,78

1 220

1,58

Засоби масової інформації

215

0,60

370

0,48

Фізична культура і спорт

255

0,71

660

0,85

 

 

 

 

 

Промисловість, енергетика та будівництво

3 410

9,55

4 405

5,69

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та мисливство

885

2,48

2 370

3,06

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

1 890

5,29

5 965

7,71

Житлово-комунальне господарство

1 085

3,04

2 125

2,75

Національна оборона

2 295

6,43

5 290

6,83

 

Завдання 12. Розрахувати частку окремих статей доходів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету України за базовий та звітний роки, здійснити аналіз результатів та зробити висновки.

 

Базовий рік

Звітний рік

 

млн. грн.

%

млн. грн.

%

 

Доходи

65810

100

70 245

100

 

Податкові надходження

 

 

 

 

 

Податок на прибуток підприємств

13240

20,12

13 835

19,70

Прибутковий податок з громадян

13520

20,54

11 670

16,61

Податки на власність

600

0,91

635

0,90

Платежі за використання природних ресурсів

2780

4,22

3 125

4,45

Податок на додану вартість

12600

19,15

14 830

21,11

Акцизний збір з вітчизняних товарів

4660

7,08

5 530

7,87

Акцизний збір з імпортованих товарів

590

0,90

660

0,94

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

3795

5,77

4 535

6,46

Інші податки, в тому числі місцеві податки та збори

1825

2,77

1 760

2,51

Неподаткові надходження

 

0,00

 

0,00

Доходи від власності та підприємницької діяльності

5160

7,84

5 880

8,37

Державне мито

265

0,40

295

0,42

Надходження від штрафів та фінансові санкції

305

0,46

360

0,51

Інші неподаткові надходження

3735

5,68

3 880

5,52

Доходи від операцій з капіталом

1790

2,72

2 175

3,10

Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн

210

0,32

300

0,43

Цільові фонди

735

1,12

775

1,10

Змінено суму неподаткових надходжень через їх нерівність із сумою складових частин цих надходжень

 

Завдання 13. Використовуючи дані таблиць, поданих в завданнях 11 та 12, розрахувати: рівень дефіциту (профіциту) бюджету у % до ВВП за базовий та звітний роки, врахувавши фактичні показники ВВП: за базовий рік – 250000 млн. грн., за звітний рік – 350000 млн. грн.

Здійснити аналіз результатів та зробити висновки.

 

Завдання 14. Використовуючи дані таблиці, розрахувати:

1. Планові обсяги державних фінансових зобов‘язань щодо окремих статей видатків відповідно до діючого законодавства, якщо прогнозний обсяг ВВП. становить 300000 млн.грн.

2. Відхилення планових обсягів державних фінансових зобов‘язань від запланованих видатків Державного бюджету.

3. Рівень фактичного фінансування цих видатків за окремими статтями Державного бюджету у % до фактичного ВВП, що склав 350000 млн. грн.

Заповнити таблицю, на основі результатів зробити висновки.

Закон, що визначає рівень видатків бюджету

Рівень видатків

за

законом

України,

% від ВВП

Плановий обсяг державних фінансових зобов‘язань відповідно до закону України,

млн.грн.

Плановий обсяг видатків за окремими програмами

Державного бюджету, млн.грн.

Відхилення,

(+) або (-),

млн.грн.

Фактичний обсяг видатків за окремими програмами

Державного бюджету, млн.грн.

Рівень

фактичного фінансування

видатків за окремими статтями, % до фактичного ВВП

 

Закон України

“Про освіту”

7,0

21000

6 294

14706

15 761

4,5

Закон України

“Про оборону”

3,0

9000

5 658

3342

5 290

1,5

Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

7,0

21000

2 650

18350

10 386

2,97

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

1,7

51000

1 463

49537

637

0,18

Закон України “Основи законодавства України про культуру”

8,0

24000

649

233551

1 227

0,35

 

Завдання 15. Розрахувати:

1. Рівень державного боргу (% до ВВП) у базовому та звітному роках, якщо ВВП в базовому та звітному роках склав відповідно 270000 та 345000 млн.грн. Курс національної валюти в базовому та звітному роках – 5,10 та 5,20 (грн./дол. США).

2. Питому вагу прямого та гарантованого боргу в загальній сумі державного боргу в базовому та звітному роках.

3. Питому вагу внутрішнього та зовнішнього боргу в загальній сумі державного боргу в базовому та звітному роках.

4. Заповнити таблицю та зробити висновки.

 

31.12

базового року

31.12

звітного року

тис.дол.США

%

тис.дол.США

%

Загальна сума державного прямого та гарантованого боргу

14542520

100

15282696

100

Прямий борг

12404258

85,29

12793579

83,71

Внутрішній борг

3849531

26,47

4042917

26,45

1. Заборгованість перед юридичними особами

1887458

12,97

2211161

14,46

2. Заборгованість перед банківськими установами

1962073

13,49

1831756

11,98

Зовнішній борг

8554727

58,82

8750662

57,25

1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку

2527116

17,38

2402309

17,21

2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління

2886045

19,85

2710706

17,73

3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками

2479

0,01

1496

0,009

4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій

3139087

21,59

3636151

23,76

Гарантований борг

2139891

14,71

2490746

16,29

Внутрішній борг

1810

0,0124

1810

0,0118

1. Заборгованість перед юридичними особами

800

0,0055

800

0,0052

2. Заборгованість, не віднесена до інших категорій

1010

0,0069

1010

0,0066

Зовнішній борг

2138081

14,7

2488936

16,28

1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку

2072151

14,25

1856141

12,14

2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління

29075

0,19

27123

0,17

3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками

36855

0,25

605672

3,96

 

Завдання 16. Оцінити доцільність використання податкових пільг у базовому та звітному роках і розрахувати:

1. Частку податкових пільг по основних податках в їх загальному обсязі;

2. Загальні фінансові результати від надання податкових пільг в базовому та звітному роках.

Податкові пільги по основних податках

Показники

Базовий рік

Звітний рік

млрд.грн.

%

млрд.грн.

%

Пільги по податку на прибуток підприємств

5,5

10,78

3,8

7,98

Пільги по платі за землю

1,1

2,16

9,3

19,54

Пільги по ПДВ

41,8

81,96

32,5

68,28

Пільги по акцизному збору

2,6

5,10

2,0

4,20

Разом

51

100

47,6

100

Фінансові результати від надання податкових пільг

Показники

Базовий рік

Звітний рік

Сукупний обсяг податкових пільг, млрд.грн.

51

47,6

Доходи зведеного бюджету, млрд.грн.

54,0

43,5

Номінальний ВВП, млрд.грн.

201,9

157,6

Пільги як % доходів зведеного бюджету

94,4

109,42

Пільги як % ВВП

25,26

30,2

 

Завдання 17. Обчислити реальну заробітну плату робітників і службовців після сплати податків в прогнозному році та темп її приросту в порівнянні з базовим роком.

Вихідні дані:

1. Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців зросте на 20 % в порівнянні з базисним роком, коли вона становила 680 грн.

2. З урахуванням діючих ставок податку на доходи громадян утримання становитимуть 15 % нарахованої заробітної плати.

3. Темп росту цін на товари та тарифів на послуги, які надані робітникам і службовцям, обчислений в розмірі 108 % по відношенню до базисного року.

4. Реальна заробітна плата робітників і службовців після сплати податків в базисному році очікується в розмірі 569,5 грн.

 

Завдання 18. Визначити індекс зростання (падіння) реальних доходів на душу населення.

Вихідні дані:

1. Витрати населення на купівлю товарів, оплату послуг та обов’язкові платежі в поточному році склали 700 млрд. грн.

2. В прогнозному році витрати зростуть у 1,4 рази.

3. Індекс цін на товари і послуги до попереднього року – 1,5.

4. Чисельність населення країни у поточному році 48 млн. чол.

5. В прогнозному році населення зменшиться на 2%.

 

Завдання 19. Розрахувати реальну заробітну плату робітників і службовців у прогнозному році та індекс її зростання.

Вихідні дані:

1. Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців в поточному році становила 710 грн. в прогнозному році зросте в 2,5 рази.

2. Індекс цін на товари і послуги в прогнозному році в порівнянні з поточним роком – 2,8.

3. Реальна заробітна плата робітників і службовців в поточному році складе – 590 грн.

 

Завдання 20. Розрахувати: а) прожитковий мінімум для працездатної особи на місяць, рік; б) вартість набору продуктів харчування для працездатної особи на місяць, рік.

Вихідні дані:

1. Мінімальний рівень і структура споживання продуктів харчування працездатною особою представлені в таблиці.

 

Продукти харчування

 

Ціна одиниці товару, грн.

Працездатні особи

мінімальний рівень

споживання у

натуральному

виразі за рік,

кг

Вартість продуктів харчування, грн.

 

за рік

 

за місяць

Хліб і хлібопродукти

1,55

123,4

191,27

15,93

Картопля

1,46

95

138,7

11,55

Овочі

1,63

110

179,3

14,94

Фрукти і ягоди

3,50

64

224

18,66

Цукор

2,60

24

62,4

5,2

Кондитерські вироби

6,20

13

80,6

6,71

Масло вершкове

12,2

5

61

5,08

Олія

6,16

7,1

43,73

3,64

Яйця, шт.

0,32

220

70,4

5,86

Молоко і молокопродукти

2,03

143,5

291,3

24,27

М'ясо і м'ясопродукти

8,21

53

435,13

36,26

Риба і рибопродукти

7,12

13

92,56

7,71

Всього

×

×

1870,4

155,86

2. Питома вага вартості набору непродовольчих товарів складає 55 % вартості продуктів харчування на місяць.

3. Питома вага витрат на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги становить 40 % вартості набору непродовольчих товарів на місяць.

4. Витрати на загальнообов’язкове державне страхування – 20 % вартості усіх продовольчих і непродовольчих товарів і послуг.

 

Завдання 21. Розрахувати заборгованість підприємств перед місцевим бюджетом за самовільне використання води.

Вихідні дані:

1. Державне управління екологічної безпеки виявило факти самовільного та використання води трьома підприємствами в обсягах – 268; 420 і 125 (тис.м3).

2. Тарифи за вико­ристання поверхневих вод становлять 5 коп. за 1 м3 води.

 

Завдання 22. Розрахувати структуру експорту та охарактеризувати роль країни у міжнародній галузевій спеціалізації.

Показники

Вартість,

тис.дол.США

Питома вага

%

Всього:

52962995

100

1. Живі тварини, продукти тваринного походження

732225

1,38

2. Продукти рослинного походження

1695850

3,20

3. Готові харчові продукти

1291670

2,44

4. Мінеральні продукти

4707985

8,89

5. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

2990245

5,65

6. Текстиль та вироби з текстилю

914035

1,73

7. Недорогоцінні метали та вироби з них

40472050

76,42

8. Інші

158935

0,30

 

Завдання 23. Розрахувати структуру імпорту та проаналізувати залежність національної економіки від решти світу.

Показники

Вартість,

тис.дол.США

Питома вага

%

Всього:

31649280

100

1. Живі тварини, продукти тваринного походження

499640

1,58

2. Продукти рослинного походження

525490

1,66

3. Готові харчові продукти

1454895

4,60

4. Мінеральні продукти

21567830

68,15

5. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

3097915

9,79

6. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

1938135

6,12

7. Недорогоцінні метали та вироби з них

2468820

7,80

8. Інші

96555

0,31

 

Завдання 24. Визначити рівень заборгованості країни, якщо обсяг зовнішнього боргу становить 48600 млн. дол.; річний ВВП становить 550 млрд. грн.; курс національної валюти становить 5,05 грн. за 1 дол. США; видатки на обслуговування боргу – 23300 млн. дол.; сума експорту – 46700 млн. дол.