Распечатать страницу

Задачі з курсу Економічний аналіз - 5 задач

« Назад

Код роботи: 3719

Вид роботи: Задачі

Предмет: Економічний аналіз

Тема: 5 задач

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Задача 1. Побудова матриці конкурентного профілю фірми.

Житомирське АТ «Фоком» започаткувало новий напрям підприємницької діяльності — виготовлення полімерної плівки виробничого й споживчого призначення. В період підготовки нового виробництва підприємство ретельно вивчало своїх конкурентів, їхню та власну можливу конкурентну позицію на ринку. З цією метою був застосований метод побудови матриці конкурентного профілю, вихідні показники для формування якої представлено в табл.1.

Таблиця 1

Вихідна інформація для складання матриці конкурентного профілю фірм-виробників полімерної плівки

Ключовий чинник успіху

Коефіцієнт вагомості

Рейтинг за окремими показниками, бали

 

АТ «Фоком»

АТ «По­лімер»

АТ«Хім­завод»

МП«Полі-кераміка»

Ціна Продажна

0,3

2

3

4

5

Обсяг продажу продукції

0,3

3

5

4

2

Реклама й стимулювання попиту на продукцію

0,3

5

4

3

5

Канали збуту продукції

0,1

4

5

3

2

Разом:

 

1,0

 

X

 

X

 

X

 

X

 

На підставі вихідної інформації складемо матрицю конкурентного профілю акціонерного товариства «Фоком» і зробимо висновок щодо його конкурентної позиції на ринку.

Матриця конкурентного профілю:

Ключовий чинник успіху

Коефіцієнт вагомості

Рейтинг за окремими показниками, бали

АТ «Фоком»

АТ «По­лімер»

АТ«Хім­завод»

МП«Полі-кераміка»

бал

оцінка

бал

оцінка

бал

оцінка

бал

оцінка

Ціна Продажна

0,3

2

0,6

3

0,9

4

1,2

5

1,5

Обсяг продажу продукції

0,3

3

0,9

5

1,5

4

1,2

2

0,6

Реклама й стимулювання попиту на продукцію

0,3

5

1,5

4

1,2

3

0,9

5

1,5

Канали збуту продукції

0,1

4

0,4

5

0,5

3

0,3

2

0,2

Разом:

1

X

3,4

X

4,1

X

3,6

X

3,8

Як бачимо з даної матриці, АТ «Фоком» має найменш слабку конкурентну позицію на ринку.

Резервами підвищення конкурентноздатності АТ «Фоком» є передусім зменшення продажної ціни та підвищення обсягів продажу, в той час як реклама та стимулювання попиту, а також стан каналів збуту продукції відповідає найкращим на ринку. Отже, підприємству потрібно всі зусилля сконцентрувати на ціні та обсягах реалізації продукції.

Задача 2. Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції

У таблиці наведені дані для розрахунку рівня конкурентоспроможності комп’ютерів фірми „ВІСТ”. Ці вироби пройшли повні випробовування у незалежній лабораторії товариства споживачів. Оцінки якості обслуговування встановлені експертами в балах (від 1 до 5). За зразок прийнято модель комп’ютеру фірми Hewlett-Packard 200/32. експертна комісія підприємства встановила коефіцієнти вагомості параметрів (також наведені в таблиці 2).

Таблиця 2

Вихідні дані розрахунку рівня конкурентоспроможності комп’ютерів фірми „ВІСТ”

Моделі комп’ютерів

Технічні параметри

Економічні параметри

Швидкодія, МГц, (Р1)

Обсяг пам’яті, Мб, (Р2)

Якість обслуговування, (Р3)

Ціна, тис. грн.

Витрати на експлуатацію, тис.грн.

1-а

150

16

3,8

3,85

0,81

2-а

166

16

4,5

4,2

0,94

3-а

200

32

4,8

5,3

1,11

Зразок

200

32

5

5,8

1,38

Коефіцієнт вагомості

0,3

0,5

0,2

-

-

Розрахувати рівень конкурентоспроможності комп’ютерів, що виробляються фірмою „ВІСТ”.

Для того, щоб оцінити конкурентноздатність кожної моделі комп’ютерів скористаємося формулою:

Б3719, 1, де qi =Pi/P0, де Рі – і-та якість досліджуваної моделі, Р0 – і-та якість базової моделі.

Б3719, 2, qці0, qве=ВЕі/ВЕ0

Дані внесемо в таблицю:

Моделі комп’ютерів

Індекси

Економічні параметри

Швидкодія, МГц, (q1i)

Обсяг пам’яті, Мб, (q2i)

Якість обслуговування, (q3i)

Ціна, тис. грн.

Витрати на експлуатацію, тис.грн.

1-а

0,75

0,5

0,76

0,6638

0,587

2-а

0,83

0,5

0,9

0,7241

0,6812

3-а

1

1

0,96

0,9138

0,8043

Коефіцієнт вагомості

0,3

0,5

0,2

-

-

Проаналізуємо 1-шу модель:

Б3719, 3

Проаналізуємо 2-гу модель:

Б3719, 4

Проаналізуємо 3-ю модель:

Б3719, 5

Таким чином, найкращою моделлю комп’ютера за співвідношенням якість-ціна є модель №3.

Задача 3. Визначення рівня конкурентоспроможності підприємства

Скориставшись даними таблиці, визначити рівень конкурентоспроможності компанії «Фінпрофіль» з урахуванням вагомості товарів і ринків, на яких вони реалізуються (для внутрішнього ринку показник значущості ринку дорівнює 0,5; для зовнішнього - 1).

Таблиця 4

Вихідні дані для розрахунку рівня конкурентоспроможності компанії «Фінпрофіль»

Показники

Продукція компанії «Фінпрофіль»

Металочерепиця

Профіль

Комплектуючі до покрівлі та водостічні системи

Питома вага товару в структурі реалізації фірми

0,7

0,2

0,1

Значення інтегрального показника конкурентоспроможності продукції

0,943

1,038

1,019

Розрахунки здійснити виходячи з того, що вся продукція компанії «Фінпрофіль» реалізується на внутрішньому ринку. Зробити висновки про резерви підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.

Підрахуємо рівень конкурентоспроможності підприємства за формулою:

Б3719, 6

ІПі – інтегральний показник конкурентоспроможності продукції,

рі – питома вага продукції,

Кі = 0,5 – коефіцієнт, що враховує важливість ринку (внутрішній чи зовнішній).

Б3719, 7

Даний показник значно менший одиниці і менший за 0,5, що свідчить про слабку конкурентну позицію підприємства на ринку.

Резервом підвищення конкурентноздатності підприємства є підвищення показника конкурентноздатності метало черепиці та вихід фірми на зовнішні ринки.

Задача 4. Аналіз господарського „портфеля" підприємства.

Підприємство „Керамік" здійснює свою діяльність за трьома напрямами, які представлені такими стратегічними господарськими підрозділами (СГП):

СГП „А" — виробництво цегли;

СГП „Б" — виробництво майолікових виробів;

СГП „В" — виробництво черепиці.

Дані про обсяги продажів цих СГП підприємства та їх конкурентів наведені у табл. 3.

Застосовуючи метод “Бостон Консалтинг груп” проаналізувати господарський „портфель" видів діяльності і запропонувати власну оцінку стану підприємства; визначити, яку стратегію слід обрати для кожного з СГП.

Таблиця 3

Характеристики стратегічних господарських підрозділів

СГП

Обсяги продажів (тис. грн.)

Обсяги продажів головного конкурента (тис. грн.)

Темпи зростання ринку (%)

“А”

800

3000

20

“Б”

3300

2500

7

“В”

1200

700

11

Побудуємо матрицю Бостонської консалтингової групи.

Б3719, 8

Як бачимо, для даного підприємства СГП «А» - виробництво цегли – це «знаки питання» за матрицею БКГ, тобто в перспективі цей напрям може принести значні доходи підприємству за умови інвестування коштів в цей напрямок. У разі неможливості інвестування від цього напряму потрібно позбавлятись, адже він може перетворитися на «собак». Але зважаючи на дуже високі темпи росту цього напряму доцільно буде інвестувати кошти в цей напрямок.

СГП «Б» є «дійною коровою за БКГ, тобто виробництво майолікових виробів дає підприємству основну частку прибутку на даний час, але при цьому темпи зростання цього ринку незначні. Цей напрямок не вимагає значних інвестицій, але дає стабільні доходи. Цей напрямок в перспективі має втратити своє значення, оскільки темпи його зростання незначні.

СГП «В» - це «зірки», тобто мають значну частку ринку та значні темпи зростання. В цей напрям потрібно розвивати та інвестувати кошти. При цьому слід сказати, що цей напрямок теж приносить кошти. В перспективі, коли збережуться темпи зростання цього напряму, виробництво черепиці замінить виробництво цегли в якості дійної корови.

Задача 5. Задача щодо побудови конкурентної карти ринку

ТОВ “Філтекс” займається виробництвом спеціальної фільтрувальної тканини, що застосовується при виготовленні технічних фільтрів. Якість його продукції визначається, виходячи з міцності та пористості тканини. Аналогом продукції, що виробляється ТОВ “Філтекс”, може слугувати технічна тканина арт.2075 (діагональ бавовняна для барабанних фільтрів). На основі інформації стосовно обсягів виробництва та реалізації тканин технічного призначення ТОВ “Філтекс” та його основними суперниками на вітчизняному ринку, наведеній у табл. 4, побудувати конкурентну карту ринку та зробити відповідні висновки.

Таблиця 4

Обсяг виробництва та реалізації технічних тканин в Україні (в млн. кв. м.) за період з 1996 по 1998 рр.

Назва підприємства

Обсяг реалізованої продукції

по роках (в натур. од.)

1996

1997

1998

1

МП “Лама”

0,102

0,111

0,093

2

ТОВ “Філтекс”

0,085

0,221

0,201

3

ВАТ “Хімволокно”

1,362

1,520

1,020

4

ВАТ “Черсіл”

0,180

0,102

0,101

5

“Хлопкоткацкая фабрика “Флекс””

2,118

2,110

2,112

6

ВАТ “Льнотекс”

1,102

1,081

1,061

7

АТ “ Макош”

0,118

0,260

0,180

8

СП “Сандерс Іршава ГМБХ”

0,181

0,193

0,198

9

Завод “Технотканина”

1,218

1,211

1,215

10

Тернопільське об”єднання “Текстерно”

2,139

2,115

1,800

Знайдемо частки на ринку для кожного підприємства за три роки.

Назва підприємства

Частка на ринку

по роках (в %)

1996

1997

1998

1

МП “Лама”

1,19

1,24

1,17

2

ТОВ “Філтекс”

0,99

2,48

2,52

3

ВАТ “Хімволокно”

15,83

17,03

12,78

4

ВАТ “Черсіл”

2,09

1,14

1,27

5

“Хлопкоткацкая фабрика “Флекс””

24,61

23,64

26,46

6

ВАТ “Льнотекс”

12,81

12,11

13,29

7

АТ “ Макош”

1,37

2,91

2,26

8

СП “Сандерс Іршава ГМБХ”

2,10

2,16

2,48

9

Завод “Технотканина”

14,15

13,57

15,22

10

Тернопільське об”єднання “Текстерно”

24,86

23,70

22,55

Побудуємо конкурентну карту ринку.

Темп приросту частки ринку

Класифікаційні групи

Лідери ринку

Фірми з сильною конкурентною позицією

Фірми з слабкою конкурентною позицією

Аутсайдери ринку

Фірми, частка ринку яких швидко зростає

 

 

ТОВ “Філтекс”

АТ “ Макош”

 

Фірми, частка ринку яких зростає

“Хлопкоткацкая фабрика “Флекс”

ВАТ “Льнотекс”

Завод “Технотканина

СП “Сандерс Іршава ГМБХ”

 

Фірми, частка ринку яких зменшується

Тернопільське об”єднання “Текстерно”

 

 

МП «Лама»

Фірми, частка ринку яких швидко зменшується

 

ВАТ “Хімволокно”

 

ВАТ “Черсіл”

Як бачимо, ТОВ “Філтекс” є фірмою із слабкою конкурентною позицією, але при цьому її частка на ринку швидко зростає, що свідчить про динамічний розвиток даного підприємства. Як видно з карти, найбільші темпи зростання частки на ринку мають невеличкі фірми, що хочуть значно поліпшити свої позиції на ринку. Хоча позиція ТОВ “Філтекс” покращилась, підприємство більше не є аутсайдером ринку, але для того, щоб позиція на ринку стала стабільною, потрібно докласти зусиль і ще збільшити свою частку на ринку хоча б до 5-7 %.