Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Аудит - 107 питань

« Назад

Код роботи: 3714

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Аудит

Тема: 107 питань

Кількість сторінок: 120

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 900 грн

1. Поняття аудиту в законодавстві України та міжнародній аудиторській практиці.

2. Коротка історія аудиту.

3. Мета і завдання аудиту.

4. Аудит в системі господарсько-фінансового контролю.

5. Користувачі обліково-економічної інформації та результатів роботи аудиторів.

6. Види аудиту за окремими класифікаційними ознаками.

7. Поняття аудиторських послуг згідно Міжнародних стандартів аудиту та їхня класифікація.

8. Характерні риси аудиту, завдань з надання впевненості та супутніх послуг.

9. Відмінності зовнішнього та внутрішнього аудиту.

10. Огляд історичної фінансової інформації.

11. Завдання з надання впевненості, інші ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації.

12. Супутні аудиторські послуги та їх види.

13. Постулати аудиту.

14. Інститут аудиту в ринковій економічній системі.

15. Транснаціональні аудиторські компанії та особливості їх функціонування на світовому та національному рівні.

16. Законодавче і нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні.

17. Аудиторська палата України, порядок її створення і діяльності.

18. Порядок ведення Реєстру аудиторів та аудиторських фірм.

19. Аудитор і аудиторська фірма, їх права та обов’язки.

20. Сертифікація аудиторів в Україні.

21. Міжнародні професійні організації бухгалтерів і аудиторів.

22. Міжнародні стандарти аудиту надання впевненості та етики.

23. Внутрішньо фірмові нормативи аудиту.

24. Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості.

25. Контроль якості аудиторських послуг.

26. Стандарти контролю якості.

27. Елементи системи контролю якості аудиторських робіт.

28. Мета та основні принципи проведення аудиту фінансової звітності.

29. Аудит у системі управління підприємством.

30. Кодекс етики професійних бухгалтерів та його застосування в аудиторській практиці в Україні.

31. Фундаментальні принципи професійної етики бухгалтерів і аудиторів.

32. Аудиторська фірма та її реєстрація в Україні.

33. Документальне оформлення домовленості про здійснення аудиту.

34. Попереднє дослідження в аудиті. Лист-зобов’язання аудитора (аудиторської фірми).

35. Договір на проведення аудиту та його структура.

36. Відомості, які обов’язково повинні віднайти відображення в договорі на проведення аудиту.

37. Види внутрішнього контролю, їх місце, роль та особливості побудови в різних організаційно правових формах господарювання.

38. Оцінка аудитором ефективності системи внутрішнього контролю підприємства та її документування.

39. Аудиторські послуги в системі внутрішнього контролю.

40. Внутрішній аудит та особливості його організації.

41. Розгляд роботи внутрішнього аудитора зовнішнім аудитором та оцінка можливості використання його результатів.

42. Поняття аудиторського ризику.

43. Власний ризик.

44. Ризик контролю.

45. Ризик невиявлення.

46. Поняття суттєвості в аудиті.

47. Врахування законів і нормативних актів в процесі надання аудиторських послуг.

48. Етапи (стадії) проведення аудиту.

49. Планування аудиту. Загальна стратегія.

50. Особливості планування першого аудиторського завдання.

51. План проведення аудиту та аудиторські процедури.

52. Програма аудиту.

53. Дослідження системи внутрішнього контролю.

54. Складові системи внутрішнього контролю та оцінка її ефективності аудитором..

55. Методи (методичні) прийоми аудиту.

56. Критерії (твердження), щодо яких проводять оцінку фінансових звітів.

57. Вибіркове дослідження в аудиті.

58. Аудиторські докази та їх класифікація.

59. Джерела отримання аудиторських доказів.

60. Достовірність інформації в аудиті та надійність аудиторських доказів.

61. Помилки, їх види та причини виникнення.

62. Поняття шахрайства та його види.

63. Дії аудитора у випадках виявлення помилок та шахрайства.

64. Поняття та мета документального оформлення аудиту.

65. Основні вимоги до аудиторської документації (робочих документів аудитора).

66. Право власності та порядок зберігання аудиторської документації (робочих документів аудитора).

67. Класифікація робочих документів аудитора.

68. Підсумкові документи аудитора та їх види.

69. Склад і структура підсумкових документів аудитора.

70. Аудиторський висновок та його основні елементи.

71. Види аудиторських висновків.

72. Безумовно-позитивний аудиторський висновок.

73. Умовно-позитивний аудиторський висновок.

74. Негативний аудиторський висновок.

75. Відмова аудитора від надання аудиторського висновку.

76. Стандартна форма аудиторського висновку та відхилення від неї.

77. Інформаційне забезпечення аудиту фінансової звітності.

78. Аудит основних господарських процесів підприємств.

79. Аудит необоротних активів.

80. Аудит запасів.

81. Аудит витрат діяльності.

82. Аудит праці та її оплати.

83. Аудит витрат діяльності.

84. Аудит грошових коштів в касі.

85. Аудит операцій на рахунках у банку.

86. Аудит дебіторської заборгованості.

87. Аудит доходів і фінансових результатів.

88. Аудит власного капіталу (за його видами).

89. Аудит довгострокових зобов’язань.

90. Аудит поточних зобов’язань.

91. Аудит балансу.

92. Аудит звіту про фінансові результати.

93. Аудит звіту про рух грошових коштів.

94. Аудит звіту про власний капітал.

95. Аудит фінансового стану суб’єкта господарювання.

96. Огляд історичної фінансової інформації.

97. Поняття та класифікація подальших подій аудитором.

98. Оцінка аудитором подальших подій та їх вплив на вид аудиторського висновку.

99. Оцінка аудитором можливості безперервної діяльності підприємства.

100. Вплив припущення про безперервність або значних сумнівів щодо безперервності на аудиторський висновок.

101. Відповідальність аудитора за повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові.

102. Процес повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові та його документування аудитором.

103. Поняття державного фінансового контролю та державного фінансового аудиту.

104. Аудит ефективності фінансово-господарської діяльності.

105. Операційний аудит та особливості його проведення у державному секторі.

106. Супутні аудиторські послуги та особливості їх надання.

107. Проблеми розвитку аудиту в Україні.