Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аудит \ 3713. Семінар №10, Аудит окремих рахунків, господарських процесів та фінансової звітності

Семінар №10, Аудит окремих рахунків, господарських процесів та фінансової звітності

« Назад

Код роботи: 3713

Вид роботи: Семінар

Предмет: Аудит

Тема: №10, Аудит окремих рахунків, господарських процесів та фінансової звітності

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Детальніше дивіться методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит

План практичного заняття №10.1

Фінансова звітність, необхідність та обов’язковість її підтвердження незалежним аудитором в Україні. Мета аудиту фінансової звітності. Інформаційне забезпечення аудиту фінансової звітності. Методи аудиту фінансової звітності. Метод направленого тестування та пооб’єктний метод, їх поєднання в аудиті фінансової звітності.

Аудит основних господарських процесів підприємств. Аудит основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, фінансових і капітальних інвестицій.

Реферативне викладення теоретичних питань:

- Розкрити сутність поняття методу направленого тестування та пооб’єктного методу, яке поєднується в аудиті фінансової звітності.

- Назвіть об’єкти аудиторського дослідження при аудиті фінансових і капітальних інвестицій?

- Як здійснити аудит амортизаційних відрахувань?

- Як здійснити аудит нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів?

Практичні завдання для самостійної роботи

Завдання 1

Визначити результат інвентаризації каси, якщо відомо:

1) фактична наявність грошових коштів у касі фірми на мо­мент інвентаризації 4600 грн;

2) марки поштові — 400 грн;

3) у касі є незакриті відомості на виплату заробітної плати;

3.1) відомість № 72 на загальну суму 6800 грн, по якій вибачено 3200 грн;

3.2) відомість № 79 на загальну суму 4500 грн, по якій вилчено 1400 грн;

4) у касі в наявності є бланки суворої звітності на суму 190 грн;

5) за обліковими даними — 8900 грн.

Потрібно:

1) визначити, на які моменти більш за все повинен звернути увагу аудитор;

2) оцінити ситуацію з позиції чинного законодавства;

3) відобразити та усунути зміст допущених порушень.

Завдання 2

На балансі підприємства обліковується об’єкт основних засобів, первісна вартість якого становить 10000 грн.; сума нарахованого зносу – 1500 грн. Для вказаного об’єкта величина суттєвості становить 10%, а переоцінка проводиться вперше. Справедлива вартість об’єкта – 5100 грн.

У зв’язку з цим прийнято рішення про переоцінку вартості об’єкта основних засобів. Обчислено індекс переоцінки: Іп = Вс/Вз = 0,6. Застосовуючи розрахований індекс, визначено «переоцінену» первісну вартість і «переоцінену» суму зносу: переоцінена первісна вартість: Впер = Вп * Іп; нарахований знос: Зпер = З * Іп.

Впер. = 6000 грн., Зпер. = 600 грн.

Визначено суму дооцінки: первісної вартості – 4000 грн.; суми нарахованого зносу – 900 грн.; залишкової вартості – 3100 грн.

У бухгалтерському обліку з проведення першої уцінки зроблені такі записи, грн.:

Д-т 975 — К-т 10 — 3100;

Д-т 10 — К-т 131 — 90.

Потрібно:

1) визначити, які нормативні документи порушені;

2) встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;

3) встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;

4) визначити порядок дій аудиторів та їх пропозиції;

5) зазначити коригуючі записи бухгалтерського обліку, якими можна усунути допущені порушення.

Завдання 3

Підприємством придбано малоцінні необоротні матеріальні активи:

1) письмові столи для співробітників (5 шт. за ціною 140 грн., в т.ч. ПДВ);

2) стільці (5 шт. за ціною 60 грн., в т.ч. ПДВ);

3) книжкова шафа (за ціною 250 грн., в т.ч. ПДВ);

4) полиці для книг (10 шт. за ціною 20 грн., в т.ч. ПДВ).

Вартість послуг з перевезення транспосртною організацією – 90 грн. (в т.ч. ПДВ), розподіляється пропорційно до купівельної вартості об’єктів малоцінних необоротних матеріальних активів.

У бухгалтерському обліку зроблені такі записи:

№ п/п

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано офісні меблі від постачальника

631

153

1208

2

Відображено суму ПДВ

641

631

242

3

Відображено вартість перевезення меблів

153

685

75

4

Відображено суму ПДВ

641

685

15

5

Оплачено рахунок транспортної організації

311

685

90

6

Введено в експлуатацію:

столи

стільці

книжкову шафу

полиці для книг

 

 

 

619

266

221

177

Потрібно:

1) оцінити ситуацію з позиції чинного законодавства;

2) визначити, на які моменти більш за все повинен звернути увагу аудитор;

3) надати пропозиції підприємству щодо профілактики заходів запобігання помилок.

4) зазначити коригуючі записи бухгалтерського обліку, якими можна усунути допущені порушення.

Завдання 4

ВАТ «ПАВЛ» здійснено довгострокові фінансові інвестиції в ТОВ «Зоря» в сумі 100000 грн. (30% капіталу об’єкта інвестування).

В березні на ТОВ «Зоря» прийнято рішення розподілити на дивіденди 40000 грн. прибутку. Таким чином, в березні інвестор має визначити доход в сумі 12000 грн. (40000*30%*100%). Наступного року товариство отримало збитки в сумі 50000 грн., тобто наступного року інвестор має визначити збиток в сумі 15000 грн. (50000*30%*100%).

У бухгалтерському обліку зроблені такі записи:

№ п/п

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Збільшено балансову вартість інвестицій в ТОВ «Зоря»

721

141

30000

2

Зменшено балансову вартість інвестицій на суму нарахованих дивидендів

373

141

12000

3

Зменшено балансову вартість інвестицій на суму частки інвестора в збитках

141

961

10000

Потрібно:

1) оцінити ситуацію з позиції чинного законодавства;

2) визначити, на які моменти більш за все повинен звернути увагу аудитор під час аудиторської перевірки;

3) надати пропозиції підприємству щодо профілактики заходів запобігання помилок.

4) зазначити коригуючі записи бухгалтерського обліку, якими можна усунути допущені порушення.

Практичне завдання 5

Для кожного терміну, наведеного у другому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у четвертому стовпчику (двох тлумачень для одного терміну бути не може).

Термін

№-М

Тлумачення

М

1.

Дослідження

 

Систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання

А

2.

Метод зменшення залишкової вартості

 

Тести, які виконуються для одержання аудиторських доказів щодо операційної ефективності заходів контролю стосовно запобігання або виявлення та виправлення суттєвих викривлень на рівні тверджень

Б

3.

Фінансові інвестиції

 

Метод, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів

В

4.

Основні засоби

 

Структуроване подання фінансової інформації, до складу якої, як правило, входять примітки, що додаються, складене на основі облікових записів та призначене повідомляти про економічні ресурси або зобов’язання суб’єкта господарювання на певний момент часу або про зміни в них за період часу відповідно до концептуальної основи фінансової звітності

Г

5.

Обладнання для установки

 

Собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії)

Д

6.

Метод направленого тестування

 

Заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань

Ж

7.

Амортизація нематеріальних активів

 

Цей метод визначається методом подвійного запису, що сприяє тому, що жодна господарська операція не залишиться без уваги

3

8.

Тести контролю

 

Це сукупність витрат живої праці на здійснення довготермінових інвестицій, пов'язаних з новим будівництвом (включаючи реконструкцію, модернізацію технічного переобладнання діючого об'єкта основних засобів), придбання нових об'єктів основних засобів на стороні, земель, ділянок, об'єктів природокористування, а також виготовлення об'єктів основних засобів та використання їх на підприємстві.

К

9.

Амортизація

 

Немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам

Л

10.

Фінансова звітність

 

Метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації

М

11.

Пообєктний метод

 

Активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку, зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора

Н

12.

Вибуття нематеріальних активів

 

Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій

О

13.

Кумулятивний метод

 

Фінансові звіти, складені відповідно до концептуальної основи фінансової звітності, призначенням яких є задоволення потреб широкого кола користувачів у загальній інформації

П

14

Обєкт основних засобів

 

Постійне спимання вартості нематеріальних активів у процесі їх виробничого використання, що призначена компенсувати витрати, понесені підприємством при придбанні нематеріальних активів, і забезпечити формування джерела фінансування придбання відповідних активів у майбутньому

Р

15

Амортизована собівартість фінансової інвестиції

 

Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі або немождивості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання

С

16

Первісна вартість

 

Це сегменти аудиту, які виділяються та збігаються з об'єктами бухгалтерського обліку. У цьому випадку господарські операції тестуються з погляду відособленого одержання доказів відносно окремих рахунків бухгалтерського обліку

Т

17

Капітальні інвестиції

 

Це технологічне, енергетичне і виробниче обладнання, яке потребує монтажу і призначене для встановлення на об’єктах капітальних вкладень, що будуються (реконструюються)

У

18

Фінансова звітність загального призначення

 

Закінчений пристрій з усіма пристосуваннями та приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій

Ф

19

Нематеріальні активи

 

Метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, який амортизується

Х

20

Прямолінійний метод

 

Історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених, витрачених для придбання (створення) необоротних активів

Ц

Практичні завдання для аудиторної роботи

Ситуація 1

При перевірці магазину аудитор отримав інформацію про недавно проведену інвентаризацію. Від керівництва він отримав такі відомості:

1. матеріальну відповідальність покладено на двох комірників;

2. у картках обліку руху товарно-матеріальних цінностей не показано рух товарів, що надійшли на дату, яка передує дню про­ведення інвентаризації. Тобто ці дані недоступні для осіб, що проводили інвентаризацію;

3. звірку результатів інвентаризації з їх документальним відо­браженням в обліку зроблено бухгалтером;

4. ушкоджені товарно-матеріальні цінності враховано в докумен­тах (у тому числі і в інвентаризаційних відомостях) і не помічено.

Потрібно:

1) оцінити ситуацію з позиції чинного законодавства;

2) визначити, на які моменти більш за все повинен звернути увагу аудитор;

3) надати пропозиції підприємству щодо профілактики заходів запобігання помилок;

4) вказати, які методи фінансової звітності використовує аудитор при перевірки даних.

Практичне завдання 1

Бухгалтерія акціонерного товариства видачу фірменого одягу в експлуатацію обліковує списанням його вартості з балансового рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" з віднесенням її на балансовий рахунок 84 "Інші операційні витрати". Щомісяця списується 1/12 їх вартості на експлуатаційні витрати, тобто в дебет рахунку 84, із зане­сенням до валових витрат звітного періоду. Наказом керівника № 2 від 03.01.2010 р. передбачено встановлення на поточний 2010 р. метод нарахування зносу по малоцінних та швидкозношуваних предметах (МШП) виходячи із строку їх і служби (строк служби для фірменого одягу становить 15 міс).

Потрібно:

1) визначити, які нормативні документи порушені;

2) встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;

3) визначити, які аудиторські докази щодо цього факту треба використати;

4) встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;

5) визначити порядок дій аудиторів та їх пропозиції;

6) зазначити коригуючі записи бухгалтерського обліку, якими можна усунути допущені порушення.

Практичне завдання 2

Підприємством у січні 2010 р. було придбано 5 каль­куляторів на суму 150 грн., у тому числі ПДВ — 25 грн. У бухгалтерському обліку зроблені такі записи, грн.:

Д-т 22 — К-т 631 — 125;

Д-т 641 — К-т 631 — 25.

Потрібно:

1) визначити, які нормативні документи порушені;

2) встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;

3) встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;

4) визначити порядок дій аудиторів та їх пропозиції;

5) зазначити коригуючі записи бухгалтерського обліку, якими можна усунути допущені порушення.

Практичне завдання 3

Будівельна організація уклала договір підряду на будівництво перукарні. Нормативний термін будівництва об’єкта – 6 місяців.

У перший же місяць будівництва було споруджено сторожову будку вартістю 5705 грн.

У бухгалтерському обліку зроблені такі записи:

№ п/п

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Відображено вартість витрачених матеріалів

201

153

4175

2

Нараховано заробітну плату робітникам

153

661

1000

3

Проведено відрахування на соціальні заходи (сума умовна)

153

65

380

4

Відображено вартість автотранспортних послуг

685

153

150

5

Відображено суму ПДВ

641

685

30

6

Введено в експлуатацію сторожову бутку

153

113

5705

 

Потрібно:

1) оцінити ситуацію з позиції чинного законодавства;

2) визначити, на які моменти більш за все повинен звернути увагу;

3) надати пропозиції підприємству щодо профілактики заходів запобігання помилок.

4) зазначити коригуючі записи бухгалтерського обліку, якими можна усунути допущені порушення;

5) вказати, які методи фінансової звітності використовує аудитор при перевірки даних.

Практичне завдання 4

ТОВ «МАРГО» придбало право на використання торгової марки, сплативши за нього 1800 грн. Крім того, підприємство понесло витрати на юридичне оформлення даного права в сумі 360 грн.

У бухгалтерському обліку зроблені такі записи:

№ п/п

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Здійснено попередню оплату за торгову марку

311

371

1800

2

Включено суму ПДВ до податкового кредиту

641

644

300

3

Оприбутковано право на торгову марку

371

154

1800

123

154

1800

4

Відображено податкові розрахунки з ПДВ

644

37

300

5

Отримано юридичні послуги з оформлення права та торгову марку, які збільшують балансову вартість нематеріального активу

154

631

300

123

154

300

6

Включено суму ПДВ до податкового кредиту

641

631

60

7

Здійснено оплату за юридичні послуги

311

631

360

Потрібно:

1) оцінити ситуацію з позиції чинного законодавства;

2) визначити, на які моменти більш за все повинен звернути увагу;

3) надати пропозиції підприємству щодо профілактики заходів запобігання помилок;

4) зазначити коригуючі записи бухгалтерського обліку, якими можна усунути допущені порушення.

Домашнє завдання

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 № 3125-XII (зі змінами та доповненнями).

2. МСА, П(С)БО, МСФЗ.

3. Практичні завдання + Реферативне викладення теоретичних питань + Самостійна робота (це все виконується в робочому зошиті).