Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аудит \ 3710. Семінар №7, Аудиторський ризик та суттєвість

Семінар №7, Аудиторський ризик та суттєвість

« Назад

Код роботи: 3710

Вид роботи: Семінар

Предмет: Аудит

Тема: №7, Аудиторський ризик та суттєвість

Кількість сторінок: 9

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Детальніше дивіться методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит

Сутність аудиторського ризику та його складові. Ризик бізнесу, ризик суттєвого викривлення фінансово-економічної інформації та їх взаємозв’язок. Чинники, що впливають на розмір аудиторського ризику. Складові аудиторського ризику. Поняття властивого ризику. Поняття ризику контролю. Поняття ризику не виявлення помилок. Методика визначення величини аудиторського ризику. Методика регулювання загального аудиторського ризику аудитором.

Суттєвість в аудиті. Взаємозв’язок між суттєвістю та аудиторським ризиком. Методика визначення рівня суттєвості. Поняття помилок і шахрайства та шляхи їх виявлення. Ознаки шахрайства. Виявлення помилок та випадків шахрайства. Дії аудитора при виявленні помилок і шахрайства. Вплив помилок та шахрайства на достовірність фінансово-економічної інформації та результати роботи аудитора. Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиту. Врахування законів і нормативних актів в процесі надання аудиторських послуг. Інформування управлінського персоналу, правоохоронних та регуляторних органів про виявлені факти шахрайства та невідповідність підготовки та подання фінансово-економічної інформації законодавчим і нормативним вимогам.

Практичне завдання 1

Для кожного терміну, наведеного у другому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у четвертому стовпчику (двох тлумачень для одного терміну бути не може).

Термін

№-М

Тлумачення

М

1

2

3

4

5

1.

Аудиторсь­кий ризик

 

це ризик того, що аудиторські процеду­ри по суті не виявлять викривлення за­лишку на рахунку (або класу операцій), які можуть бути суттєвими окремо або разом з викривленнями залишків на ін­ших рахунках (або класів операцій)

А

2.

Властивий ризик

 

за певних обставин фактори, які стосу­ються оцінки властивого ризику під час розробки загального плану аудиторської перевірки, можуть містити ризик суттє­вого викривлення у фінансових звітах унаслідок питань, пов'язаних з охоро­ною довкілля

Б

3.

Ризик кон­тролю

 

це ненавмисне викривлення в фінансо­вій звітності, включаючи пропуск суми або розкриття

В

4.

Ризик невиявлення

 

це навмисні дії однієї особи або декіль­кох осіб серед управлінського та найви­щого управлінського персоналу, найма­них працівників або третьої сторони, при яких застосовується омана для отримання нечесної або незаконної пе­реваги

Г

5.

Екологіч­ний ризик

 

це неточність у фінансовій інформації, яка виникла внаслідок помилки або ша­храйства

Д

6.

Помилка

 

це ризик того, що не можна буде своєча­сно запобігти можливим викривленням залишку на рахунку (або класу операцій), які можуть бути суттєвими окремо або разом з викривленнями залишків на ін­ших рахунках (або класів операцій), або їх не можна своєчасно виявити та випра­вити за допомогою систем бухгалтерсь­кого обліку та внутрішнього контролю

Ж

7.

Викривлення

 

це ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку в разі, якщо фінансові звіти містять суттєво викривлену інформацію

З

8.

Шахрайст­во

 

це ризик викривлення залишку на раху­нку (або класу операцій), який може бути суттєвим окремо або разом з викрив­ленням залишків на інших рахунках (або класів операцій), якщо припустити відсутність відповідних заходів внутрішнього контролю

К

9.

Ризик бізнесу

 

Залежить від величини суми статті або значущості помилки, які розглядаються за конкретних обставин пропуску або неправильного відображення.

Л

10.

Суттєвість

 

це вплив обставин ділової активності клієнта на погіршення фінансового стану клієнта, що не залежить від аудитора і, водночас, аудитор підтвердив, що фінансовий стан задовільний і надійний.

 

М

Практичне завдання 4

Класифікуйте наступні помилки за відповідним типом. У стовпчик 3 необхідно вписати літери коду помилки, що відповідають типу помилки:

 

 

Тип помилки

 

 

Вірна відпо­відь

 

Помилка

код

Зміст помилки

1

2

3

4

5

1.

Неповнота відображення операції

 

А

Пов’язані з неправильним розподіленням операцій по облікових періодах, коли їх відображають у фінансовій звітності наслідки операцій «не свого» звітного періоду.

2.

Необґрунтованість облікових записів

 

Б

Означають, що або операція відображена не на тому рахунку, на якому мала бути, або зроблена помилка у проведеній сумі.

3.

Помилка в періодизації

 

В

Неправильно оцінені активи і пасиви, які зображені у звітності.

4.

Помилки у записах

 

Г

У бухгалтерському обліку не знайшли відображення всі факти господарських операцій.

5.

Помилки в оцінці

 

Д

Виникає при неправильному перенесенні сальдо рахунків у звітні форми, а також при відображенні результатів операцій по невідповідних статтях, недостатність інформації у звітності, тобто відсутність пояснень та розкриття.

6.

Невірне відображення інформації

 

Е

Означає, що факт господарської операції відображений в обліку без достатніх на те підстав.

Ситуація 1

На підставі наведених у табл. 1. даних розрахуйте єдиний показник рівня суттєвості, використовуючи МСА «Розуміння суб’єкту господарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень».

Таблиця 1

Базові показники

Найменування базового показника

Значення базового показника фінансової звітності економічного суб'єкта, що перевіряється, грн.

Відсоток, %

Значення, застосовуване для знаходження рівня суттєвості,

грн.

Балансовий прибуток підприємства

Валовий обсяг реалізації без ПДВ

Валюта балансу

Власний капітал (підсумок III балансу)

Загальні витрати підприємства

28 362

215 620

275 620

 

30 100

95 820

5

2

2

 

10

2

 

Ситуація 2

Оцініть та обґрунтуйте правильність тверджень, наведених нижче:

1) фінансова звітність не може бути абсолютно точною;

2) ризик внутрішнього контролю може бути знижено в ре­зультаті аудиторської перевірки;

3) діяльність керівництва фірми-клієнта впливає на ризик вну­трішнього контролю;

4) ризик внутрішнього контролю змінюється залежно від виду діяльності підприємства;

5) організація бухгалтерського обліку і внутрішнього контро­лю впливає на ризик контролю;

6) аудитор може знизити ризик внутрішнього контролю шля­хом проведення додаткових аудиторських процедур;

7) якщо ризик бізнесу і ризик внутрішнього контролю високі, то високий і ризик невиявлення;

8) ризик невиявлення має однаковий рівень для всіх циклів перевірок: закупівлі, продажу тощо;

9) властивий ризик не змінюється залежно від виду діяльності підприємства;

10) якщо ризик внутрішнього контролю низький, аудитор може зменшити обсяг вибірки.

Ситуація 3

Аудитор вважає, що ризик системи обліку становить 70 %, ризик системи внутрішнього контролю — 30 %, ризик невиявлення помилок 20%.

Необхідно визначити величину ризику системи контролю.

Ситуація 4

Визначте ризик невиявлення (РН) виходячи з того, що ауди­тор планує перевірку за таких показників: прийнятний аудитор­ський ризик (АР) — 0,25; властивий ризик (ВР) — 0,85; ризик системи внутрішнього контролю (РК) — 0,40.

Ситуація 5

Обсяг сукупності, що перевіряється складає 58200 грн., рівень суттєвості — 5000 грн. Оцінка: ризику бухгалтерського обліку — середній, ризику контролю — середній, ризику не виявлення — високий. У ході перевірки аудитор розглянув елементи репрезентативної вибірки на загальну суму 2950 грн., а сума фактично виявлених ним помилок складає 120 грн.

Необхідно визначити відповідальність аудитора за виявлення шахрайства і помилок у фінансовій звітності і визначити, чи може аудиторська фірма вважати суму шахрайства, виявлену на підприємстві суттєвою.

Ситуація 6

При проведенні аудиту фінансової звітності ТОВ „ПРИЗМА" (далі -„Товариство") Ви є відповідальною особою за планування аудиторської перевірки. Здійснюючи планування, Ви пояснили своїм асистентам, що концепція обґрунтованої впевненості передбачає існування ризику того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку стосовно достовірності фінансової звітності. Цей ризик, як відомо, визначається як „аудиторський ризик".

Далі від Вас потрібно:

1. З посиланням на Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики:

а) дати визначення компонентів аудиторського ризику;

б) використовуючи знання функції аудиторського ризику, заповнити наступну таблицю.

 

 

Ризик суттєвого викривлення

Ризик невиявлення

 

 

Кількість

аудиторських

доказів

 

 

Властивий ризик

Ризик контролю

1.

Високий

 

Найнижчий

Досить велика

2.

 

Середній

 

Велика

3.

 

 

Середній

Середня

4.

Середній

Високий

 

Велика

5.

Середній

 

Середній

 

6.

 

Низький

 

Мала

7.

Низький

 

Середній

 

8.

Низький

 

 

Мала

9.

 

 

Найвищий

Досить мала

2. Назвати умови та події, які можуть вказувати на ризики суттєвого викривлення.

Ситуація 7

Ви є відповідальною особою за планування аудиторської перевірки в аудиторській фірмі. Керівник аудиторської фірми доручив Вам пояснити асистентам важливість для аудитора отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища та здійснення оцінки ризиків суттєвих викривлень.

Вам потрібно:

1. Вказати з посиланням на відповідні Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики:

а) з яких аспектів складається розуміння аудитором суб'єкта господарювання та його середовища;

б) які процедури оцінки ризику повинен проводити аудитор для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища.

2. Назвати умови та події, які можуть вказувати на ризики суттєвого викривлення.

3. Навести та описати приклади процедур оцінки ризику (до 8 прикладів), які допомагають аудиторові визначити ризики суттєвого викривлення.

VIII. Домашнє завдання

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 № 3125-XII (зі змінами та доповненнями).

2. МСА 240, 315, 320, 330.

3. Савченко В.Я. Аудит. Практичний посібник – 2005 р. (с. 106-114);.

4. Савченко В.Я., Петрик О.А., Чумакова І.Ю., Зотов В.О. Аудит. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - 2003р. (с. 48-62).

5. Ситуаційні завдання + Реферативне викладення теоретичних питань + Самостійна робота (це все виконується в робочому зошиті).