Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аудит \ 3708. Семінар №4,5, Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки. Умови домовленостей про здійснення аудиту

Семінар №4,5, Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки. Умови домовленостей про здійснення аудиту

« Назад

Код роботи: 3708

Вид роботи: Семінар

Предмет: Аудит

Тема: №4,5, Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки. Умови домовленостей про здійснення аудиту

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Детальніше дивіться методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит

Перелік питань:

Загальнонаукові методи вивчення предмету та об’єктів аудиту. Індукція, дедукція, документування, оцінка, групування, узагальнення.

Спеціальні методи та методичні прийоми в аудиті. Огляд (фізична перевірка), спостереження, зіставлення, запити, опитування, вибіркове дослідження, документальна перевірка, підтвердження, перерахування, повторне виконання, аналітичні процедури. Тести, їх види та використання в аудиті.

Статистичні та нестатистичні методи вибіркового дослідження.

Критерії оцінки аудитором фінансової звітності (твердження, на основі яких підготовлено фінансову звітність і які використовує аудитор в процесі перевірки її достовірності).

Міжнародні стандарти аудиту щодо документального оформлення домовленостей про здійснення аудиту Попереднє дослідження суб'єкта господарювання. Процедура вибору клієнтів. Лист-зобов’язання з аудиту. Односторонні і двосторонні правочини та особливості їх укладання в Україні. Договір на проведення аудиту. Обов’язкові відомості, які повинні знайти відображення в договорі на проведення аудиту. Погодження умов завдання з клієнтом. Особливості умов домовленостей аудиту компонентів та роботи групи з завдання. Умови повторних аудиторських перевірок. Прийняття зміни у завданні.

Практичне завдання 1

Для кожного терміну, наведеного у другому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у четвертому стовпчику (двох тлумачень для одного терміну бути не може).

Термін

№-М

Тлумачення

М

1.

Документальна перевірка

 

дає можливість одержати загальну характеристику можливостей клієнта на підставі візуального огляду.

А

2.

Формальна перевірка

 

це вибірка, що означає будь-який підхід до здійснення вибірки, який не має такі риси: випадковий добір елементів вибірки; використаннятеорії ймовірностей для оцінювання результатів вибірки, у тому числі оцінювання ризику, пов’язаного з вибіркою.

Б

3.

Арифметична перевірка

 

передбачає повторну перевірку підрахунків і передачі інформації.

В

4.

Перевірка документів по суті

 

дає змогу аудитору з найменшими витратами отримати результат про довіру до системи внутрішньогосподарського контролю суб’єкта господарювання та скласти думку про достовірність, доцільність і законність господарських операцій, відображених у бухгалтерському обліку і звітності.

Г

5.

Підтвердження

 

це оцінка фінансових показників за допомогою вивчення вірогідних залежностей між ними.

Д

6.

Спостереження

 

це поєднання суцільної, вибіркової та аналітичної перевірок.

Ж

7.

Опитування

 

перевіряються всі масиви інформації без винятку щодо господарських процесів, які відбулись у клієнта за період, що перевіряється.

3

8.

Перевірка механічної точності

 

це вибірка, що означає будь-який підхід до здійснення вибірки, який має такі риси: випадковий добір елементів вибірки; використаннятеорії ймовірностей для оцінювання результатів вибірки, у тому числі оцінювання ризику, пов’язаного з вибіркою.

К

9.

Аналітичні тести

 

здійснюється із залученням фахівців вузької спеціалізації (наприклад, спеціаліст зі шляхового будівництва, технологи).

Л

10.

Сканування

 

відображення господарських операцій, що здійснюються між клієнтом та третіми особами, перевіряється в останніх та порівнюється з даними клієнта.

М

11.

Спеціальна перевірка

 

це перевірка, яка дає змогу встановити законність і доцільність господарських операцій, правильність відображення операцій на рахунках та включення до статей затрат і валових доходів.

Н

12.

Зустрічна перевірка

 

перевірка, яка полягає у візупльній правильності записів усіх реквізитів, у виявленні безпідставних виправлень, підчисток, дописувань у тексті та цифрах, у перевірці достовірності підписів посадових і матеріально-відповідальних осіб.

О

13.

Суцільна перевірка

 

методи порівняння, як в абсолютних одиницях, так і у відносних (індекси, коефіцієнти, відсотки).

П

14

Вибіркова перевірка

 

безперервний, поелементний перегляд інформації (наприклад, перегляд первинних документів щодо руху грошей у касі з метою встановлення незвичайного факту).

Р

15

Аналітична перевірка

 

це перевірка документів і записів, яка може бути формальною, арифметичною та перевіркою по суті.

С

16

Комбінована перевірка

 

це одержання письмової або усної інформації від клієнта або про клієнта.

Т

17

Статистична вибірка

 

полягає в одержанні письмової відповіді від клієнта або третіх осіб із метою підтвердження точності інформації.

У

18

Нестатистична вибірка

 

це перевірка документів, яка полягає правильності розрахунків у документах, облікових регістрах і звітних формах.

Ф

19

Перерахування

 

це процес звернення за інформацією як фінансовою, так і нефінансовою, до обізнаних осіб як суб’єкта господарювання або поза його межами.

Х

20

Повторне виконання

 

полягає в перевірці арифметичної точності документів чи записів.

Ц

21

Запити

 

полягає в незалежному виконанні аудитором заходів контролю, які початково виконувалися як частина системи внутрішньогосподарського контролю суб’єкта господарювання, або вручну, або з застосуванням КМА.

Ч

Кросворд

Б3708, Кросворд

По вертикалі:

1. Яка процедура полягає в перевірці арифметичної точності документів чи записів, а також виконувати із застосуванням інформаційних технологій?

По горизонталі:

1. Процес звернення за інформацією як фінансовою, так і нефінансовою, до обізнаних осіб як суб’єкта господарювання або поза його межами.

2. Один з напрямків застосування аналітичних процедур.

3. … – перевірка, яка полягає у візуальній правильності записів усіх реквізитів, у виявленні безпідставних виправлень, підчисток, дописувань у тексті та цифрах, у перевірці достовірності підписів посадових і матеріально-відповідальних осіб.

4. … – процедура аудиту, призначена для перевірки ефективності процедур контролю в запобіганні або виявлені та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень.

5. Одне з тверджень про подання та розкриття інформації у звітності, яке означає, що фінансова інформація подана та визначена відповідни чином.

6. … це спосіб виявлення фактичної наявності матеріальних цінностей, фактичного стану розрахунків обсягів незавершеного виробництва шляхом поштучного перерахунку, зважування та зіставлення фактичних залишків з даними бухгалтерського обліку на повну дату.

7. Метод приведення до відповідності доходів та витрат, завдяки чому фінансова звітність відбиває реальні результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

8. Метод визначення та виділення із досліджувальної сукупності предметів та явищ однорідних груп за визначеними ознаками та характеристиками.

9. Хто несе відповідальність за достовірне подання та розкриття інформації, яка міститься у фінансових звітах?

10. Вид вибірки, що має такі риси: випадковий добір елементів вибірки; використання теорії ймовірностей для оцінювання результатів вибірки, у тому числі оцінювання ризику, пов’язаного з вибіркою.

11. Критерій, який використовує аудитор, при перевірці тверджень про подання та розкриття інформації, яка включена у фінансові звіти.

12. Критерій перевірки, що передбачає оцінку аудитором стану застосування підприємством обраної облікової політики із року в рік. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності.

13. Процедура аудиту, яка визначається як процес отримання інформації щодо пояснень управлінського персоналу чи існуючих умов безпосередньо від третіх сторін.

Практичне завдання 2

Для кожного терміну, наведеного у другому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у четвертому стовпчику (двох тлумачень для одного терміну бути не може).

Термін

№-М

Тлумачення

М

1.

Представницька вибірка

 

це вибірка, яка дає необхідні відомості про об’єкти дослідження. Наприклад, при ознайомленні з обліковими регістрами доцільно відібрати кілька з них для отримання інформації про спосіб складання, форму і вид подання даних, правильність заповнення тощо.

А

2.

Непредставницька вибірка

 

це вибірка, що дає змогу аудитору на завершальній стадії аудиторської перевірки виявити можливі помилки та недоробки, допущені на попередніх етапах аудиту.

Б

3.

Дослідна (робоча) вибірка

 

це вибірка, яка залежить від суб’єктивних факторів здійснення відбору одиниць сукупності. Наприклад, деякі аудитори з більшою ймовірністю відбирають для перевірки записи у регістрах, що містяться зверху і знизу сторінки, а деякі – ті, що розташовані посередині.

В

4.

Імовірнісна вибірка

 

це вибірка, яка не обмежується кількістю одиниць і відповідає основному принципу вибіркового контролю, який полягає в тому, що точність вибіркових даних підвищується при збільшенні кількості одиниць вибірки.

Г

5.

Ідентифікаційна вибірка

 

це вибірка, яку можна отримати в двох випадках: при великій помилці вибірки та при невибірковій перевірці. Ризик її виникнення відповідно називається вибірковим та невибірковим.

Д

6.

Контрольно-аналітична вибірка

 

це вибірка, яка формується з метою встановлення конкретних доказів, здійснення записів у робочі документи та обґрунтування думки про достовірність бухгалтерського обліку та звітності.

Ж

7.

Неймовірнісна вибірка

 

це вибірка, яка характеризується тим, що кожна одиниця вибіркової сукупності мала рівні шанси бути вибраною. Така вибірка дозволяє застосовувати кількісні методи оцінки результатів аудиту.

3

8.

Звичайна вибірка

 

це вибірка, яка призначається тоді, коли вибрані одиниці знову повертаються до генеральної сукупності та мають шанс бути вибраними в черговий раз.

 

К

9.

Поворотна вибірка

 

це вибірка, що відображає основні характеристики генеральної сукупності. Але на практиці важко визначити, була отримана представницька вибірка чи ні навіть після проведення аудиторської перевірки.

Л

10.

Безповоротна вибірка

 

це вибірка, що використовується для поповнення основної вибірки.

 

М

11.

Первинна (основна)

 

це процес розподілу генеральної сукупності на дрібніші сукупності, кожна з яких має свою вартісну характеристику. Під час визначення обсягу вибірки аудитор повинен брати до уваги існування ризику неефективності вибіркової перевірки, припустиму та очікувану помилки.

 

Н

12.

Повторна (додаткова)

 

це вибірка, яка є найпоширенішим видом і не передбачає повернення вибраних одиниць до генеральної сукупності.

О

13.

Стратифікація

 

це вибірка, що формується при попередній оцінці певних елементів вибірки у вибірковій сукупності.

П

Практичне завдання 3

За кожною ознакою класифікації аудиторської вибірки, які наведені у другому стовпчику, вказати правильне тлумачення її видів у четвертому стовпчику.

Ознаки кваліфікації

Види аудиторської вибірки

1

Репрезентативність

1.1

1.2

 

2

Призначення в процесі аудиту

2.1

2.2

2.3

 

3

Спосіб підбору

3.1

3.2

 

4

Кількісний склад вибірки

4.1

4.2

 

5

Принцип повернення видібраних одиниць у генеральну сукупність

5.1

5.2

 

6

Послідовність здійснення вибірки

6.1

6.2

 

Практичне завдання 4

За кожною ознакою класифікації прийомів аудиторської вибірки, які наведені у другому стовпчику, вказати правильне тлумачення їх прийомів у четвертому стовпчику.

Ознаки класифікації прийомів

Прийоми вибіркового дослідження

1

Методи оцінки результатів

1.1

1.2

 

2

Метод здійснення відбору

2.1

2.2

2.3

 

3

Тип елементів генеральної сукупності

3.1

3.2

 

4

Складність процедури вибірки

4.1

4.2

 

5

Використання обчислювальної техніки

5.1

5.2

 

6

Використання аналітичних процедур

6.1

6.2

 

Ситуація 5

І. Станом на 31 грудня 2009 року підприємство відобразило у статті «Товари» активу балансу суму 625,0 тис. грн.

ІІ. Підприємство реалізує частину власної продукції іншому підприємству, яке має статус дочірнього (частка у статутному фонді становить 81%). У зв'язку з тим, що частину реалізації здійснює філія, яка знаходиться в іншому географічному регіоні, інформація про поставки продукції потребує додаткового документального підтвердження, яке може надходити із затримкою в часі. Крім того, підприємство надає послуги по продажу товарів за договорами комісії.

У Звіті про фінансові результати в статті «Доходи (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг)» підприємство показало дохід у сумі 238620,0 тис. грн.

І. Вкажіть основну інформацію, яка подана у цій статті і поясніть твердження керівництва підприємства?

ІІ. Вкажіть основну інформацію, яка подана у цій статті і поясніть твердження керівництва підприємства?

ІІІ. Розкрийте взаємозв’язок між видами тверджень керівництва у фінансових звітах за різними формами фінансових звітів, використовуючи наступну таблицю:

Таблиця

Твердження

Складники фінансової звітності

Зміст твердження

Методи і прийоми, яким надають перевагу

Форма №1

Форма №2

Форма №3

Форма №4

Примітки

Форма 6 «Інформація за сегментами»

1

2

3

4

5

6

7

 

 

існування

 

 

 

 

 

 

 

 

права і зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

повнота

 

 

 

 

 

 

 

 

оцінка вартості та розподіл

 

 

 

 

 

 

 

 

наявність

 

 

 

 

 

 

 

 

точність

 

 

 

 

 

 

 

 

відсічення

 

 

 

 

 

 

 

 

операції та події відображені на відповідних рахунках

 

 

 

 

 

 

 

 

права та зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

класифікація та зрозумілість

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання 6

Аудиторська фірма, в якій Ви працюєте, здійснює аудит фінансової звітності відкритого акціонерного товариства „РЕНЕСАНС” (надалі – „Товариство”) станом на 31 грудня 2009 року, яке виробляє та реалізує персональні комп’ютери.

Керівник аудиторської фірми доручив Вам здійснити аналітичні процедури в загальному огляді наприкінці аудиторської перевірки цього Товариства.

Необхідно:

1. Описати з посиланням на відповідний МСА, які питання повинен розглянути аудитор, якщо має намір здійснити аналітичні процедури як процедури по суті та навести у відповіді короткі приклади.

2. За даними форми № 1 „Баланс” та форми № 2 „Звіт про фінансові результати”, що наведені нижче, навести перелік методів (методичних) прийомів, яких необхідно застосувати при виконанні аналітичних процедур виконати відповідні аналітичні процедури з метою виявлення в цій звітності невідповідностей і помилок та визначити необхідні коригування в фінансовій звітності Товариства. Показники звітності з врахуванням коригувань необхідно навести в наданих Вам бланках форми №1 та форми №2.

Виконуючи це завдання необхідно прийняти до уваги наступну інформацію:

- основні засоби Товариства експлуатуються виключно для забезпечення його операційної діяльності; вибуття та ліквідація основних засобів в звітному періоді не відбувалося;

- нарахування резерву сумнівних боргів Товариство почало здійснювати лише в 2009 році, списання за рахунок резерву безнадійної заборгованості у звітному періоді Товариство не проводило;

- протягом 2009 року рішення про розподіл нерозподіленого прибутку не приймалося і такий розподіл не здійснювався;

- згідно кредитної угоди відсотки по довгостроковому кредиту нараховуються за ставкою 16% річних; відсотки нараховуються та сплачуються на початку кожного місяця;

- за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2008 рік Ви впевнені, що показники форми №1 станом на 31 грудня 2009 року та на початок звітного періоду є вірними;

- Ви отримали достатні докази того, що показники розділу ІІ форми №2 є вірними.

Витяг з форми № 1 „Баланс” станом на 31 грудня 2009 року, (тис. грн..)

Показники

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

 

 

 

Основна засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

8000,0

10300,0

первісна вартість

031

11000,0

15000,0

знос

032

(3000,0)

(4700,0)

Відстрочені податкові активи

060

100,0

100,0

Усього за розділом І

080

8100,0

10400,0

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

4550,0

4400,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

6300,0

5530,0

первісна вартість

161

6300,0

6100,0

резерв сумнівних боргів

162

-

(750,0)

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

420,0

120,0

Усього за розділом ІІ

260

11270,0

10050,0

Баланс

280

19370,0

20450,0

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

5000,0

5000,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1750,0

1950,0

Усього за розділом І

380

6750,0

6950,0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

6000,0

6000,0

Усього за розділом ІІІ

480

6000,0

6000,0

ІV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари

530

4210,0

3500,0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

635,0

3540,00

з бюджетом

550

875,0

30,0

зі страхування

570

250,0

120,0

з оплати праці

580

650,0

310,0

Усього за розділом ІV

620

6620,0

7500,0

Баланс

640

19370,0

20450,0

Витяг з форми № 2 „Звіт про фінансові результати” за 2009 рік

І. Фінансові результати (тис. грн..)

Стаття

Код рядка

За звітний період

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

22650,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(17650,0)

Валовий прибуток

050

5000,0

Інші операційній доходи

060

240,0

Адміністративні витрати

070

(1630,0)

Витрати на збут

080

(1520,0)

Інші операційні витрати

090

(1090,0)

Фінансові витрати

140

(670,0)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

170

740,0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(130,0)

Чистий прибуток

220

610,0

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

Матеріальні витрати

230

16890,0

Витрати на оплату праці

240

1600,0

Відрахування на соціальні заходи

250

610,0

Амортизація

260

1700,0

Інші операційній витрати

270

21890,0

Разом

280

21550,0

Практичне завдання 7

На основі договору на проведення аудиту охарактеризувати права і обов’язки його сторін. Результати дослідження оформити у вигляді таблиці.

Права та обов’язки сторін договору на проведення аудиту

Сторона договору

Права

Обов’язки

Замовник

 

 

Виконавець

 

 

Ситуаційне завдання 8

Керівник ВАТ «Пролісок» пан Петренко І.І. вперше звернувся до аудиторської фірми ТОВ «Аудит-Інфо» провести перевірку фінансової звітності компанії за 2008 рік.

Потрібно:

1) скласти лист-пропозицію клієнта. Додаток 1.

2) як провести попереднє обстеження і що буде джерелами інформації для аудиторської фірми, щоб прийняти рішення про роботу з клієнтом.

3) скласти лист – зобов‘язання аудитора. Додаток 2.

4) договір на проведення аудиту. Додаток 3 (дати коротку характеристику кожному пункту договору).

Ситуаційне завдання 9

Керівництво ЗАТ "Рідні джерела" (надалі "Товариство") звернулося до Вашої аудиторської фірми з пропозицією здійснити аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства за 2009 рік. Керівництво Товариства повідомило Вам також, що аудиторській фірмі "Константа" (попередній аудитор), яка проводила аудиторську перевірку фінансової звітності за 2008 рік, відмовлено в продовженні Співробітництва на 2009 рік, так як, на думку керівництва Товариства, та аудиторська фірма не забезпечила рівень аудиторських послуг, відповідний їх вартості.

Вам потрібно:

Пояснити з посиланням на МСА, чи доцільно аудиторові надсилати замовнику лист - зобов'язання, та описати коротко основний зміст листа - зобов'язання, яке Ви направите керівництву Товариства.

Ситуаційне завдання 10

1. Ви отримали від керівництва Товариства погоджений примірник листа - зобов'язання, але з проханням додатково пояснити наступні питання:

а) чому за результатами аудиторської перевірки суттєві викривлення можуть залишитися невиявленими і за що в цьому разі несуть відповідальність аудитори;

б) яку іншу важливу інформацію можуть надати аудитори керівництву Товариства за результатами аудиторської перевірки;

2. В разі негативного висновку аудитора підприємство зобов’язане усунути вказані недоліки і подати виправлену звітність на повторну аудиторську перевірку. Чи є доречним складати новий лист-зобов'язання?

З посиланням на відповідні МСА напишіть короткі відповіді на поставлені питання.