Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аудит \ 3705. Семінар №1, Сутність і загальна характеристика аудиту та його види

Семінар №1, Сутність і загальна характеристика аудиту та його види

« Назад

Код роботи: 3705

Вид роботи: Семінар

Предмет: Аудит

Тема: №1, Сутність і загальна характеристика аудиту та його види

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Детальніше дивіться методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит

Реферативне викладення теоретичних питань:

- Визначення термінів «господарський (економічний) контроль», «адміністративний контроль», «аудит (незалежний фінансовий контроль)».

- Вказати характерні риси аудиту, завдань з надання впевненості та супутніх послуг.

- Виникнення аудиту та його становлення і розвиток у світовій та національній практиці.

- Відмінності аудиту та адміністративного контролю за окремими ознаками (подати в табличній формі з необхідними поясненнями).

- Розглянути та дати аналіз процедурного аудиту та аудиту зон ризику.

Самостійна робота студентів

На основі вивчення теоретичного матеріалу оформити нижченаведену таблицю і пояснити основні відмінності між зовнішнім (незалежним) і внутрішнім аудитом.

ОЗНАКА

Зовнішній аудит

Внутрішній аудит

Мета

 

 

Завдання

 

 

Цілі

 

 

Суб’єкти

 

 

Об’єкти

 

 

Методи

 

 

Кваліфікація спеціалістів

 

 

Звітність

 

 

Взаємозв’язок

 

 

Орієнтація в роботі

 

 

Відношення до збереження активів

 

 

Залежність

 

 

Періодичність здійснення

 

 

Кросворд

Б3705, Кросворд

По вертикалі:

4. - вид зовнішнього аудиту за ознакою обов’язковості проведення;

5. Один з критеріїв оцінки або вимірювання предмета завдання з надання впевненості.

6. Які відносини повинні завжди виникати, коли мова йде про аудит фінансових звітів?

13. Хто в Римській імперії здійснював функції контролю?

По горизонталі:

1. … аудит – це оцінка надійності облікових процедур, що традиційно склалися на підприємствах.

2. – вид аудиту, який досліджує дії об’єкта щодо ефективності та продуктивності на будь-якому рівні в межах підприємства.

3. Аудит, як підприємницька діяльність регулюється … кодексом України.

7. … - перевірка даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності з ме­тою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах;

8. На скільки груп можна поділити всі роботи, які виконуються ауди­торами;

9. Характеристика критеріїв оцінки завдання, яка дає змогу зробити висновки, що допоможуть користувачам у прийнятті рішень.

10. Ім’я особи, якою у 1324 році призначено трьох державних аудиторів.

11. Один з шляхів забезпечення доступності критеріїв оцінки завдання для користувачів, який дозволить їм зрозуміти, як було оцінено чи виміряно предмет завдання.

12. Особа, особи або клас осіб, для яких аудитор готує висновок з завдання з надання впевненості.

14. Одна з характеристик критеріїв оцінки завдання, яка потрібна для обґрунтування оцінки чи визначення предмету перевірки та формування неупереджених висновків.

Оформлення: Звіт виконується на білому папері формату А 4 на комп’ютері. Листи скріплюються стиплером.

Практичні завдання для аудиторної роботи

Ситуаційне завдання 1

І. Транспортне об'єднання «Річковий порт» за підсумками діяльності за 2009р. має наступні показники:

- розмір виручки від реалізації послуг за рік становить 26 980 тис. грн.;

- сума активів підприємства на кінець року 5725 тис. грн.;

- мінімальний розмір оплати праці за місяць в 2009 р. склав 1000 грн.

ІІ. У статутному капіталі ТОВ «ПАВЛ» 14% належить іноземному інвесторові. За підсумками діяльності ТОВ «ПАВЛ» за 2009 р. виручка від реалізації продукції склала 995,7 тис.грн.; сума активів на кінець 2008 р. склала 2450 тис. грн.; мінімальний розмір оплати праці за місяць в 2009 р. склав 1600 грн.

ІІІ. Підприємство «Салют» в 2009 р. було перереєстровано у відкрите акціонерне товариство. Сума активів балансу на 1 січня 2010 р. склала 25,7 млн.грн.; обсяг продажів склав 61 млн. грн. Мінімальний розмір оплати праці за грудень 2009 р. склав 1000 грн.

Потрібно:

І. Визначити, чи підлягає транспортне об'єднання «Річковий порт» обов'язковому аудиту.

ІІ. Визначити, чи підлягає ТОВ «ПАВЛ» обов'язковому аудиту.

ІІІ. Встановити, чи підлягає обов'язковій аудиторській перевірці фінансова звітність підприємства «Салют» за 2009 р.

Ситуаційне завдання 2

У листопаді 2009 р. підприємство «МАРГО» у зв'язку зі збоями в програмі, використованої для ведення бухгалтерського обліку, звернулося в аудиторську фірму із проханням про надання послуг з відновлення аналітичного та синтетичного обліку за 2009 р. Після складання договору та оплати послуг аудиторської фірми в грудні 2009 р. облік на підприємстві був відновлений. У січні 2010 р. підприємство «МАРГО» звернулося в цю ж аудиторську фірму із пропозицією укласти договір на проведення аудиторської перевірки за 2009 р.

Потрібно:

Встановити, чи може прийняти дану пропозицію аудиторська фірма.

Практичне завдання 1

Для кожного терміну, наведеного у другому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у четвертому стовпчику (двох тлумачень для одного терміну бути не може).

Термін

№-М

Тлумачення

М

1.

Аудит

 

підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і ме­тодичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторсь­ких перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг

А

2.

Зовнішній ау­дит

 

це завдання, виконуючи які, практик висловлює висновок, призначений підвищити ступінь довіри майбутніх користувачів, які не є відповідальною стороною, щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями

Б

3.

Користувач

 

це особа (особи), що: а) при за­вданні з надання безпосереднього висновку є відповідальною за пре­дмет завдання; або б) при завданні з підтвердження є відповідальною за інформацію з предмету (підтве­рдження) та може бути відповіда­льною за предмет

В

4.

Аудиторська діяльність

 

це аудит, який визначається як за­вдання з надання обгрунтованої впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів

Г

5.

Завдання з на­дання впевнено­сті

 

перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звіт­ності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх по­ложень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів

Д

6.

Відповідальна сторона

 

особа, особи або клас осіб, для яких аудитор готує висновок з за­вдання з надання впевненості

Ж

7.

Інформація з предмету за­вдання

 

це вид внутрішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефек­тивності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому рівні в межах підприємства

3

8.

Завдання з під­твердження

 

це контрольні показники, що ви­користовуються для оцінки або вимірювання предмету, включно з показниками, там де це прийнят­но, подання та розкриття

К

9.

Операційний аудит

 

це завдання з надання впевненості, які передбачають, що оцінка або вимірювання предмету завдання виконуються відповідальною сто­роною, а інформація з предмету завдання надається у вигляді твер­дження відповідальної сторони, яку й надається користувачам

Л

10.

Критерії

 

це результат оцінки або вимірів предмету завдання

М

11.

Ініціативний аудит

 

це вид внутрішнього аудитора, який забезпечується лише при його незалежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє

Н

12.

Обовязковий аудит

 

це вид операційного аудиту, спрямований на оцінювання ефективності управління організаційною одиницею

О

13.

Управлінський аудит

 

це вид завдання з надання обгрунтованої впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує за власною ініціативою замовника

П

14

Аудит ефективності

 

це вид завдання з надання обгрунтованої впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує від замовника у випадках передбачених чинним законодавством

Р

Практичне завдання 2

Вказати скільки існує постулатів і хто саме його запропонував, потім в наведеному другому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у четвертому стовпчику (двох тлумачень для одного постулату бути не може).

Постулати

№-М

Тлумачення

М

1.

1 постулат

 

Звітність повинна бути заповнена згідно з стандартами. Це означає, що для застосовності для різних господарюючих суб'єктів одних і тих же аудиторських процедур повинна бути забезпечена певна стандартизація звітності, всі відхилення від якої повинні бути об'єктом спеціальних аудиторських досліджень.

А

2.

2 постулат

 

Висновки аудитора залежать тільки від його компетенції. Це означає, що аудитор повинен бути незалежний в своїх висновках і оцінках, що на практиці скрутно, оскільки аудиторська діяльність - насамперед підприємницька діяльність, і рівень її оплати визначається угодою сторін, при цьому інтереси господарюючого суб'єкта, що перевіряється представляє його виконавча дирекція, яка в окремих випадках не зацікавлена у встановленні істинного становища фінансово-господарської діяльності організації.

Б

3.

3 постулат

 

Висновок аудитора не може дати більше інформації, ніж саме аудиторське дослідження. Це означає, що, по-перше, не можна повністю покладатися тільки на аудиторський висновок, не знаючи аудиторського дослідження; по-друге, навіть в самому аудиторському дослідженні неминуче містяться помилки через присутність певного ступеню аудиторського ризику.

В

4.

4 постулат

 

Професійні обов'язки аудиторів повинні відповідати їх посадовому статусу. Це означає, що посада, яка займається аудитором в ієрархії аудиторської фірми (помічник аудитора, аудитор, старший аудитор, ведучий аудитор, головний аудитор, директор по загальному аудиту і інші аналогічні посади) повинна прямо залежати від його обов'язків.

Г

5.

5 постулат

 

Не треба передбачати конфлікту між аудитором і адміністрацією. Це означає, що між адміністрацією господарюючого суб'єкта, який перевіряється, та аудитором повинен бути встановлений довірчий контакт, що передбачає взаємну підтримку і допомогу.

Д

6.

6 постулат

 

Відбувається регулярна зміна аудиторів (хоч би навіть і в складі однієї аудиторської фірми) при проведенні щорічних перевірок. Цей постулат багато в чому й визначає відмінність ревізії від аудиту.

Ж

7.

7 постулат

 

Об'єктивність звітних даних прямо пропорційна ефективності внутрішнього контролю. Тобто цей постулат означає, що предметом аудиторської перевірки насамперед є система внутрішнього контролю, від стану якої прямо залежать: об'єм передбачуваної аудиторської роботи в даному господарюючому суб'єктові; допустимість заміни суцільних процедур перевірки на вибіркові; терміни проведення аудиторської перевірки.

3

8.

8 постулат

 

Аудиторська перевірка не може бути останньою. Це означає, що після проведення даної аудиторської перевірки через певний час (як правило через рік) буде як мінімум ще одна. Отже, проводячи аудиторську перевірку, аудитор повинен усвідомлювати, що отримані ним дані і зроблені на їх основі висновки можуть бути предметом пильного вивчення при наступній аудиторській перевірці і не повинні бути поставлені під сумнів.

К

9.

9 постулат

 

Звітність повинна бути перевірена. Це означає, що аудитор не може дати висновку, якщо йому не були представлені усі необхідні документи, які відображають істотні аспекти діяльності організації.

Л

10.

10 постулат

 

Узагальнення результатів аудиту служить головним засобом оцінювання того, чи є фактичні дані, перевірені аудитором, підтвердженням, що фінансові звіти представлені відповідним чином за всіма суттєвими аспектами.

М

11.

11 постулат

 

Фінансова звітність і підтверджуючі її документи не містять неточності і таємниць. Це означає, що за повноту, точність і правильність документації відповідальність несе клієнт, в іншому випадку адміністрація господарюючого суб'єкта свідомо фальсифікує дані не тільки для аудитора, але й для своїх акціонерів.

Н

12.

12 постулат

 

Корисність звітних даних прямо пропорційна ступеню їх перевірки. Це означає, що чим більше перевіряють звіт, тим корисніше інформація, яка використовується фахівцями.

О

VII. Практичні завдання для самостійної роботи

Ситуаційне завдання 1

І. Статутний капітал ЗАТ «Шанс» повністю належить українським інвесторам. За підсумками 2009 р. є наступні фінансові показники:

розмір річної виручки від реалізації продукції становить 18 100 тис. грн.;

сума активів підприємства на кінець року 3250 тис. грн.;

мінімальний розмір оплати праці за місяць в 2009 р. склав 1100 грн.

ІІ. У фінансовій звітності за 2009 р. страхова компанія вказала суму доходу від реалізації послуг - 55 870 тис.грн., суму активів на кінець року - 890 600 тис.грн. Мінімальний розмір оплати праці за місяць в 2009 р. склав 800 грн.

ІІІ. Міжбанківська валютна біржа за підсумками діяльності за 2009 р. має наступні показники:

розмір річної виручки від реалізації продукції становить 148 900 тис. грн.;

сума активів на кінець року 47 800 тис. грн.;

мінімальний розмір оплати праці за місяць в 2009 р. склав 1000 грн.

Потрібно:

І. Визначити, чи підлягає ЗАТ «Шанс» обов'язковому аудиту.

ІІ. Визначити, чи підлягає страхова компанія обов'язковому аудиту.

ІІІ. Визначити, чи підлягає обов'язковому аудиту міжбанківська валютна біржа.

VIII. Домашнє завдання

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 № 3125-XII (зі змінами та доповненнями).

2. Ситуаційне завдання + Реферативне викладення теоретичних питань + Самостійна робота (це все виконується в робочому зошиті).