Распечатать страницу

Реферат Стилі управління

« Назад

Код роботи: 3646

Вид роботи: Реферат

Предмет: Менеджмент

Тема: Стилі управління

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

Анотація

Вступ

1. Поняття про «стиль управління»

2. Класифікація стилів управління

Висновки

Список використаної літератури

Одним з важливих питань управління персоналом на підприємствах є вибір ефективного та адекватного існуючий ситуації стилю керівництва. Перед керівниками стоїть складна проблеми розробки дієвої системи методів, прийомів, засобів у жорстких конкурентних умовах та поєднання організаційних зусиль для спрямування на досягнення поставлених цілей. Отже, для подальшого вдосконалення процесу управління персоналом доцільно продовжувати дослідження по виявленню сукупності чинників, ступеню їх впливу на вибір та використання певного стилю управління. Також, необхідним є врахування гендерної складової, бо вона має вплив на всі процеси трудових взаємовідносин, та дозволяє актуалізувати значні ресурси управління, що в свою чергу сприятиме побудові ефективного процесу управління персоналом.

Це підтверджує актуальність тематичної спрямованості нашого дослідження.

Питання використання стилів управління в практичній діяльності керівників та виявлення чинників які обумовлюють ці стилі управління досліджувалися багатьма вченими, серед яких Г. Бураканова [2], Е. Комаров [6], Н.Я. Сацков [7], О. Шопша, М.Д. Виноградський [3] та ін.

Однак недостатньо уваги в наукових публікаціях приділялося аналізу чинників, які впливають на вибір стилю управління персоналом. Тому виникає об’єктивна необхідність у продовженні досліджень у цьому напрямку.

Метою даної статті є представлення результатів дослідження стилів управління, розгляд найбільш поширених класифікацій.

Існує багато поглядів на стилі керівництва, але не існує універсального, найкращого, який веде до максимальної ефективності організації, тому завдання керівника — такі важелі управління, які б створили найефективніший стиль, придатний для конкретної ситуації. Для досягнення найкращих результатів необхідно намагатись адекватно оцінювати ситуацію, творчо аналізувати об'єктивні обмеження та суб'єктивні можливості їх подолання, прогнозувати наслідки рішень, що приймаються, реально оцінювати можливості підлеглих як керівників, так і виконавців, спиратись та той стиль керівництва, який випливає із психологічних та особистісних характеристик керівника.

Неправильна поведінка керівника може дестабілізувати обстановку на підприємстві, перешкодити виконанню поставленого завдання, зробити неможливим створення професійного згуртованого колективу, може привести до стану конфлікту або ж, навпаки, до повної його відсутності, що теж не завжди добре.

Отже, оволодіння сучасним мистецтвом управління складає першочергове завдання успішної роботи в умовах ринку. Для вміння творчо знаходити і реалізовувати нестандартні управлінські рішення потрібно використовувати ділові ігри, які дозволяють науково аргументувати свою точку зору, вибрати кращий варіант рішення.

Cтворення сприятливих умов для виявлення ініціативи, розвитку творчості у діяльності керівників і всіх спеціалістів державних земельних органів сприятиме викоріненню адміністративно-командної системи в усіх її проявах, надмірного централізму і опіки над місцевими органами, громіздкості центрального апарату, замкнутості і відірваності влади від мас, безкарності за тяганину тощо.

1. Брасс A.A. Менеджмент. Основные понятия. Виды, функции. — Мн.:000 "Мисанта", 2002. — 211 с.

2. Бураканова Г. Стиль руководителя и эффективность управления // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 4. – C.113-117.

3. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера. – К.: Кондор, 2002. – 518 с.

4. Виханский О С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник — 3-е изд. — М.: Экономиста, 2004. — 528 с.

5. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – С.342-353.

6. Комаров Е. Стиль руководителя: концепции и практика // Управление персоналом. – 2002. – №8 / http:www. Top-personal.ru.

7. Сацков Н.Я. Практический менеджмент / http://enbv.narod.ru.