Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 3643. Стаття Облік і стратегічне управління витратами операційної діяльності підприємства

Стаття Облік і стратегічне управління витратами операційної діяльності підприємства

« Назад

Код роботи: 3643

Вид роботи: Стаття

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Облік і стратегічне управління витратами операційної діяльності підприємства

Кількість сторінок: 5

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Наукова робота присвячена удосконаленню теоретичних засад обліку і стратегічного управління витратами операційної діяльності підприємства.

Актуальність роботи відображається у необхідності дослідження обліку та стратегічного управління операційними витратами підприємства, так як вони становлять досить важливу роль в процесі підвищення його конкурентноздатності на вітчизняному та світовому ринках.

Метою наукової роботи є розкриття сутності та особливостей обліку витрат операційної діяльності з врахуванням змін в податковому законодавстві та проведення порівняльної характеристики із відображення обліку витрат операційної діяльності із використанням міжнародного досвіду. Окрім того, ми повинні розкрити основні проблемні питання, що постають при обліку витрат операційної діяльності у національній системі обліку, із використанням міжнародних стандартів та навести шляхи їх мінімізації або попередження. Потрібно звернути увагу і на новітні системи стратегічного та звичайного управління витратами, що відіграють одну із основних ролей діяльності підприємства.

Відповідно мети у науковій роботі поставлені та підлягають вирішенню наступні завдання:

- розкрити сутність та склад операційних витрат підприємства;

- уточнити особливості відображення операційних витрат підприємства у бухгалтерському обліку;

- обгрунутвати особливості відображення витрат операційної діяльності при складанні податкової звітності;

- систематизовано порівняти відображення операційних витрат у національній системі обліку а також із використанням міжнародного досвіду;

- визначити проблемні питання при розкритті сутності, складу та способу відображення операційних витрат підприємства;

- розробити пропозицій щодо вдосконалення відображення та ведення обліку операційних витрат діяльності підприємства.

У роботі представлення удосконалена методика оперативного аналізу обліку витрат операційної діяльності; проведено порівняльний аналіз трактування та відображення витрат операційної діяльності підприємства за допомогою методів групування, узагальнення та систематизації; окрім того систематизовано і уточнено різного-роду можливі способи управління витратами; проведено дослідження використання у роботі удосконалених стратегічних методів управління операційними витратами підприємства. Сформульовано найбільш ефективні та відповідні вітчизняному досвіду методи стратегічного управління витратами, та доцільність їх використання.

На нашу думку актуальним є дослідження деяких аспектів обліку витрат операційної діяльності із застосуванням міжнародного досвіду. Тому, завданнями дослідження витрат операційної діяльності у порівнянні із зарубіжним досвідом є:

- визначити, що розуміють під витратами операційної діяльності у міжнародному обліку;

- класифікувати витрати операційної діяльності згідно із МСФЗ;

- визначити яка оцінка використовується при визнанні витрат операційної діяльності підприємства при веденні міжнародного обліку;

- визначити методи обліку витрат операційних витрат підприємства;

визначити переваги та недоліки національних положень бухгалтерського обліку (ПБО) та міжнародних стандартів фінансової звітності.

На нашу думку актуальним є дослідження деяких аспектів обліку витрат операційної діяльності із застосуванням міжнародного досвіду. Тому, завданнями дослідження витрат операційної діяльності у порівнянні із зарубіжним досвідом є:

- визначити, що розуміють під витратами операційної діяльності у міжнародному обліку;

- класифікувати витрати операційної діяльності згідно із МСФЗ;

- визначити яка оцінка використовується при визнанні витрат операційної діяльності підприємства при веденні міжнародного обліку;

- визначити методи обліку витрат операційних витрат підприємства;

визначити переваги та недоліки національних положень бухгалтерського обліку (ПБО) та міжнародних стандартів фінансової звітності.

Визначення витрат, наведене у національних положеннях бухгалтерського обліку, майже повністю відповідає поняттю витрат наведеному у МСФЗ. Так, у Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів витрати розглядаються як зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Таким чином, відображення витрат із застосуванням міжнародного досвіду та із застосуванням національних положень дає можливість повністю, без викривлення інформації представити витрати операційної діяльності підприємства для подальшого розгляду у звітності та опрацювання у роботі користувачів даної інформації. Але потрібно зазначити і про велику кількість можливих варіантів відображення витрат в обліку, що дає можливість користувачеві інформацією оптимально підбирати найкращий із них для зручності, повноти та відображення витрат в обліку.

При дослідженні наукової роботи обґрунтовано на прикладі Публічного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика» доцільність проведення дослідження методів управління операційними витратами, а також було здійснено практичне впровадження в роботу даного підприємства стратегічних методів управління витратами.

Так як мова йде про витрати підприємства, що контролююся не лише підприємством але і податковими органами, то недоліки та помилки при відображенні витрат операційної діяльності потрібно скоротити до мінімуму, адже за неправильне відображення у фінансовій звітності витрат операційної діяльності підприємства, що зменшують прибуток до оподаткування /податковий прибуток Податкова служба накладає на підприємство штрафи, що є негативним для підприємства, адже це також є одним із видів витрат.

Запропоновано метод удосконалення роботи менеджерів стосовно управління витратами підприємства, а саме проведення реінженірингу, який розуміє під собою «істотне поліпшення», «радикальне перепроектування» та «бізнес-процес». Істотне поліпшення — це не просто підвищення певного параметру підприємства або покращання роботи окремої ланки організації на визначений відсоток. Це якісний перехід до нового рівня ефективності бізнесу, здійснення прориву. Це відмова від того, що було раніше, новий винахід того, як робота повинна бути виконана. Пропонуємо ввести у використання «бізнес-процес», під яким розуміють групу взаємозалежних завдань, що спільно створюють цінність для споживача. Споживачу однаково, яким чином всередині підприємства організовано виконання тих або інших завдань/робіт, — для нього важлива тільки та цінність, яку він одержує у вигляді продукту і послуг підприємства.

Запропоновано проводити управління витратами операційної діяльності із використанням стратегічного планування, так як саме воно може створити базові стратегічні установки для системи їх управління. Тобто, стратегічне управління витратами є інноваційним підходом у системі прийняття рішень вищого рівня.