Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 3583. Звіт з практики Організація та аналіз маркетингової діяльності ПАТ ТГК «Дністер»

Звіт з практики Організація та аналіз маркетингової діяльності ПАТ ТГК «Дністер»

« Назад

Код роботи: 3583

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Маркетинг

Тема: Організація та аналіз маркетингової діяльності ПАТ ТГК «Дністер»

Кількість сторінок: 55

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ I. Загальна характеристика ПАТ ТГК «Дністер»

1.1. Історія розвитку готельного комплексу «Дністер»

1.2. Організаційна структура готелю

1.3. Охорона праці компанії

Розділ II. Організація та аналіз маркетингової діяльності ПАТ ТГК «Дністер»

2.1. Специфіка діяльності маркетингової служби готелю

2.2. Аналіз фінансового стану підприємства

2.3. Характеристика внутрішнього мікросередовища готелю

2.4. Дослідження зовнішнього мікросередовища компанії

2.4.1. Аналіз конкурентів готельного комплексу «Дністер»

2.4.2. Характеристика посередників готелю

2.4.3. Дослідження споживачів компанії

2.5. Аналіз макросередовища готелю «Дністер»

2.6. Аналіз маркетингової цінової політики готелю

2.7. Організація рекламної діяльності у системі маркетингу готелю

2.8. Товарна політика готельного комплексу «Дністер»

2.9. Маркетингова політика компанії

Розділ III. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу у ПАТ ТГК «Дністер»

3.1. Проблеми маркетингової діяльності готельного комплексу

3.2. Шляхи удосконалення діяльності маркетингової служби компанії

Висновки

Список використаних джерел

Сучасна туристична сфера постійно розвивається через широкий попит споживачів. Її розвиток сприяє активному економічному зростанню багатьох країн світу. Проте на прогрес туристичної галузі господарства окремої держави впливають загальні тенденції розвитку туризму. Сьогодні туризм став самостійною галуззю господарства. Він охоплює майже 6% світового валового національного продукту, 5% податкових зборів та 7% світових інвестицій. Розвиток туристичної галузі сприяє поліпшенню статку країни, збільшенню надходжень до бюджету, створенню нових робочих місць, розвитку інфраструктури, будівництву нових туристичних об’єктів, посиленню охорони та реконструкції існуючих історико-культурних пам’яток, охороні природи тощо. У всьому світі туризм став важливим джерелом доходів бюджету і належить до найперспективніших галузей національної економіки. Розбудова туристичної галузі та посилення її впливу на економічний розвиток стали одним із пріоритетних напрямків розвитку світового господарства.

Формування ринкової економіки в Україні посилило інтерес до форм і методів туристичного обслуговування населення. Розвиток даної галузі прискореними темпами та зростання ролі конкуренції і ступеня комерціалізації туристичної діяльності привели до розуміння необхідності державного регулювання туристичного бізнесу. Протягом декількох поколінь значна частина населення України користувалася туристичними послугами, внаслідок чого потреба в них була масовою, тобто увійшла до норми життя [12].

Сучасний розвиток туризму в Україні характеризується наявністю глибоких протиріч в його організаційній структурі, в спрямованості розвитку, в стані якісних і кількісних характеристик. З одного боку, сучасний стан туризму в Україні розцінюється як кризовий, пов'язаний як з економічною кризою так і з політичною ситуацією, але все ж є туристи у місті Львові, адже українці показали себе з точки патріотизму, які хочуть щоб країна розвивалася. Для успішної роботи та здобуття своєї позиції на туристичному ринку підприємства повинні використовувати маркетингову діяльність, для того щоб розпізнати, ідентифікувати і оцінити існуючий або прихований попит на послуги.

Готельне господарство є головним фактором і основною складовою туристичної інфраструктури, відіграє провідну роль у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг. Ця сфера в комплексі туристичних послуг світового господарства розвивається швидкими темпами і в перспективі, згідно прогнозів відомих профільних організацій, може стати найбільш важливим сектором туристичної діяльності.

Готель - це щось більше, ніж просто місце для ночівлі, він багато в чому визначає спосіб життя - на той час, поки триває подорож, доки гість проживає у готельному номері.

Послуги готелю «Дністер» пов'язані з забезпеченням "гостинності" клієнтам, що проводять тривалий час під її дахом. І якість персональної взаємодії співробітників готелю з клієнтом – єдиний інструмент створення в клієнта відчуття гостинності й уваги в обраному їм готелі.

Метою виробничої практики є закріплення, поглиблення та доповнення теоретичних знань студента, набуття навичок економічної та маркетингової діяльності шляхом вивчення досвіду роботи підприємства; розвиток навичок самостійної роботи по проведенню маркетингового дослідження щодо діяльності підприємства, його структурних одиниць; оволодіння професійними вміннями та навичками готовності до самостійної професійної діяльності в умовах конкурентного ринкового середовища.

Завдання виробничої практики:

- оволодіти навичками самостійного збирання економічних фактів і даних та їх наукового узагальнення й дослідження, обґрунтування на його основі теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розв’язання певних актуальних маркетингових проблем;

- ознайомитися з альтернативними способами вирішення конкретних маркетингових проблем в інших установах, на підприємствах;

- ознайомитись з призначенням, функціями управлінської структури підприємства;

- оволодіння методами маркетингової діяльності, ознайомлення із здійсненням товарної та цінової політики, організацією просування товарів, плануванням маркетингу та його контролем;

- розробити рекомендації по вдосконаленню маркетингової діяльності підприємства;

- запропонувати маркетинговий план діяльності підприємства – бази практики.

Об’єктом дослідження в роботі виступає Публічне акціонерне товариство Туристично-готельний комплекс «Дністер», який знаходиться у місті Львів, вул.. Матейка, 6.

Методологічною і теоретичною базою дослідження послужили фундаментальні положення системного підходу, загальної теорії економіки і маркетингу. В процесі дослідження застосовувалися графічний, табличний та емпіричний методи.

Структура даної роботи складається з вступу, III розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків та маркетингового плану.

1. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція,державне регулювання: навчальний посібник / Л.Г.Агафонова, О.Є. Агафонова.– К.: Знання України, 2002,358 с.

2. Аптекар С. Ефективність механізму системи платних послуг // Економіка України.- 1994,- № 5.- С 95-98.

3. Браймер Р.А. Основи управління в індустрії гостинності. -М.: Аспект-Пресс, 1995.

4. Види організаційних структур служб маркетингу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://finance-dom.ru/marketing/75/329-vidi-organizacijnix-struktur-sluzhb-marketingu

5. Гамаюнов Б.П. Маркетинг і продаж послуг: учебник / Б.П. Гамаюнов. - М.: Фенікс, 2010. – 416 с.

6. Граковський Ю. Готельні послуги: організація діяльності, облік доходів та витрат//Вісник податкової служби України.-2013.- № 22.- С.14-22.

7. Григорук Н. Приїхати до України можуть лише заможні люди // Галицькі контракти. - 1997,- № 10.- С. 36.

8. Дайновський Ю.А. Ефективні рішення в мікроекономіці: 505 прийомів бізнесу.- Львів: Ініціатива, 1997.-160 с.

9. Жукова М.О. Менеджмент у туристському бізнесі / М. О. Жукова. - М.: КНОРУС, 2006. - 192 с.

10. Зубков А.А., Чібісов СІ. Довідник працівника готельного господарства. - К.: Вища школа, 1985. - 272 с.

11. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник/Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2001. - 239с.

12. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги ХХІ, 2003.-300 с.

13. Ковальов В.В. Економічний словник. Економічні терміни та економічний сленг. - М.: Фенікс, 2009. – 288с.

14. Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинговые технологии: Методики создания гениальных идей / Т. В. Виноградова (пер. с англ.), Л.Л. Царук (пер. с англ.). - СПб.: Издательский дом "Нева", 2004 - 190 с.

15. Круль Г. Я. Основи готельної справи: Навч. посіб./Г.Я. Круль – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с.

16. Майдебура Е.В. Маркетинг услуг. – Киев: ВИРА-Р, 2001. – 574 с.

17. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навчальний посібник /Є.Й. Майовець. – Львів: ЛНУ імені І.Франка,2013.- 450с.

18. Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика: Навч.посіб. / М.П. Мальська,І.Г. Пандяк.- К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

19. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. - К.: ЦУЛ, 2006.

20. Нормативно правові акти та закони.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/

21. Офіційний сайт готельного оператора «Прем’єр Інтернешнл» [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: www.premier-hotels.com.ua

22. Офіційний сайт ПАТ ТГК «Дністер» [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://dnister.lviv.ua/

23. Портер М. Стратегія конкуренції. — К.: Основи, 1998.

24. Проблеми розвитку готельного господарства України // Удосконалення технології, організації, масового харчування, готельного господарства і туризму: Зб. наук. праць. - Київ: КДТЕУ, 1998. с. 29-33

25. Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах. Київ: Київський національний торгово-економічний ун-т, 2002, 170 с.

26. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. –К.: Кондор, 2005.-408 с.

27. Скибінський С.В. Маркетинг: навчальний посібник у схемах і таблицях / Скибінський С.В., Штуль В.П. – К.: КНЕУ, 2007. – 224 с.

28. Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф.: Маркетинг готельних послуг: навчальний посібник / С.В. Скибінський, Л.О. Іванова, О.Ф. Моргун. – Львів: Львівська комерційна академія, 2000. - 246 с.

29. Смак Г., Дорошенко Н. Готельний бізнес у столиці: холодно, тепліше, ще тепліше... // Галицькі контракти,- 1997.- № 10.- С. 34-35.

30. Сторінка спільноти у Фейсбуці ПАТ ТГК «Дністер» [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: https://www.facebook.com/DnisterHotel

31. Чепурда Л.М. Оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку ринку послуг України //БізнесІнформ.-2013.- № 4.-С.273

32. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч.посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с.

33. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2008. – 304с.

34. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник. - Київ: Кондор, 2003. – 214 с.

35. Scharz A., Dorf D.C. Contemporary hotel business promotion procedures and practices. - New Jersey: Prentice-Hall. Inc., 1992. -275 p.

Детальніше дивіться методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з курсу Маркетинг, ЛНУ ім. Франка

Висновки

В процесі проходження практики була надана можливість ознайомитись з роботою служби продажу і маркетингу, на прикладі готелю «Дністер». В цілому робота в готелі «Дністер » відповідає вимогам стандартів і умовам запровадженим в Україні.

Чотирьох-зірковий Дністер Прем’єр Готель розташований у серці старовинного Львова, поруч із парком імені І.Франка, введений в експлуатацію в березні 1983 року. За останні роки тут проведена ретельна реконструкція, і сьогодні готель цілком відповідає вимогам часу і світових стандартів. У готелі – 165 елегантних сучасних номерів. З вікон відкривається чудовий вид на місто.

Готель «Дністер» входить до складу першої української мережі «Прем’єр Готелі», що поєднує 6 готелів у різних куточках України. Усі готелі мережі підтримують єдині стандарти якості та рівня обслуговування гостей і є учасниками дисконтної програми Постійного Гостя.

Місія готельного оператора «Прем’єр Інтернешнл» та Дністер Прем’єр Готелю – надавати бездоганне обслуговування, перевершуючи очікування гостя, в кращих традиція х слов’янської гостинності.

Принципи роботи готелю:

1. Орієнтація на гостя;

2. Інноваційність;

3. Відповідальність;

4. Прагнення досконалості;

5. Командна робота.

Інфраструктура готелю складається з:

1. Класична готельна будівля;

2. Великий дев’ятиповерховий будинок, 165 комфортних номерів різних категорій, одночасно може проживати 300 гостей;

3. Безкоштовний паркінг з цілодобовою охороною;

4. «Екологічна» будівля – міжнародний еко-сертифікат «Зелений ключ»

5. 5 повністю обладнаних конференц-залів: «Лоббі», «Александер», «Панорама», «Львівський», кімната для переговорів;

6. Просторі ресторани (зал «Львівський» і «Центральний») – вміщують 300 чол. і більше;

7. Цілодобовий бар на 2 поверсі, де можна насолодитися напоями та гарячими стравами в будь-який час доби;

8. Бар «Панорама» на 9-му поверсі з унікальним захоплюючим видом на місто;

9. Лоббі-бар в вестибюлі готелю;

10. Сауна;

11. Салон краси;

12. Відділення банку + обмін валют + банкомат;

13. Бізнес центр.

Принципові відмінності номерів різних категорій:

«Стандартний» - є все необхідне для життя в розумно організованому просторі за невисоку ціну;

«Класік» - зручний номер, вид на старовинний Львів, можливість вибору душової кабіни або ванни, міні-бар, широке ліжко, фен, халат, тапочки, прийнятна ціна.

«Прем’єр» - комфортабельний оновлений номер, оформлений в сучасному європейському стилі, з дизайнерськими меблями, ортопедичними матрацами, плазмовим телевізором, цифровим ТБ, міні-сейфом, покращеною звукоізоляцією.

«Люкс» - просторий номер у елегантному класичному стилі з італійськими меблями, дві кімнати (підходять для гостей з дітьми, зручний як для роботи, так і для відпочинку): вітальня і спальня, велика ванна, сполучена із спальнею, великий стіл на 6 персон, софа для відпочинку у вітальній, 2 плазмових телевізори. Є номери з балконами.

В організації ПАТ ТГК «Дністер» чітко розподілені повноваження і міри відповідальності по кожній посаді, є посадові інструкції. Посадова інструкція дає докладний опис функцій, повноважень, сфер відповідальності і відносин працівника з іншими. Вона служить для спрямування діяльності нових працівників, зменшує випадки непорозумінь і протиріч з питань відповідальності і повноважень.

За результатом фінансово-господарської діяльності спостерігається позитивна динаміка основних показників готельного комплексу «Дністер», що показує ефективність управління підприємством у напрямку дотримання вимог з якості та збільшення кількості споживачів готелю.

Керівництво готелю «Дністер» шукає відповіді на такі питання:

1. Хто замовляє послуги готелю?

2. Хто замовляє більше за всіх?

3. Хто є потенційним споживачем?

4. Як сегментувати ринок і розробляти стратегію бізнесу при унікальних потребах окремих груп споживачів?

Основним сегментом для готельного комплексу «Дністер» є іноземні туристи та бізнесмени, які приїжджають у м. Львів. Це в основному чоловіки, частка яких у 2012 р. порівняно з 2013 р. зросла на 4,3%. Таким чином, можна сказати про позитивну динаміку збільшення обсягів реалізації основних послуг та оптимізації їх структури. Необхідно орієнтувати увесь комплекс послуг готельного комплексу «Дністер» на відповідність їх міжнародним стандартам з огляду на зростаючу частку обслуговування іноземних громадян.

Мета готелю – бути визнаним лідером в своєму сегменті на своєму ринку, також підвищення конкурентоспроможності створеної послуги і застосування ефективної системи її просування на ринок.

Головною метою маркетингових досліджень в управління готельним комплексом «Дністер» є розробка стратегічних маркетингових програм, від правильності вибору яких залежить ефективність діяльності готелю. Маркетингові дослідження ринку готельних послуг повинні забезпечити систему управління готелю, інформацією для прийняття стратегічних та тактичних рішень.

Впровадження запропонованих рекомендацій щодо розв’язання проблем готелю «Дністер» дозволить підвищити рівень обґрунтування управлінських рішень і покращити управління діяльністю готельного підприємства, у тому числі і збутом. Також приведуть, на мою думку, до значного покращення стану готелю, збільшать приплив туристів і, відповідно, зростуть доходи готельного комплексу.