Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 3516. Лекція Організація управлінського виробничого обліку

Лекція Організація управлінського виробничого обліку

« Назад

Код роботи: 3516

Вид роботи: Лекція

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Організація управлінського виробничого обліку

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2010

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Одним із завдань управлінського виробничого обліку є облік витрат на виробництво та вміння застосовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Під обліком витрат на виробництво відповідно до ДСТУ 2962 - 94 розуміється сукупність облікових операцій, що забезпечують повне та своєчасне виявлення витрат на виробництво і розподіл їх за елементами кошторису витрат на виробництво.

Результатом накопичення та обліку витрат на виробництво має бути виробнича собівартість, її структура та розрахунок собівартості одиниці продукції або виконаної роботи.

У відповідності до вищезгаданого стандарту розрахунок собівартості одиниці продукції або виконаної роботи за встановленою номенклатурою витрат з урахуванням місця їх виникнення та призначення називається калькуляцією в залежності від призначення складають планові, нормативні та звітні фактичні калькуляції.

Метою калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) є визначення ефективності виробництва.

Завданнями калькулювання є:

1. Складання зведеного кошторису витрат на виробництво.

2. Складання планової і нормативної калькуляції.

3. Визначення фактичної собівартості одиниці продукції (робіт, послуг).

4. Контроль за виконанням планової собівартості, додержанням норм і нормативних витрат.

5. Визначення ціни та рентабельності продукції.

6. Оцінка ефективності підрозділів основного, допоміжного, підсобного та побічного виробництв.

7. Забезпечення внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством інформацією для аналізу і пошуку резервів зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

Основними принципами калькулювання є:

1. Визначення об'єктів витрат. Під об'єктами витрат розуміється продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

2. Визначення об'єктів калькулювання і калькуляційних одиниць.

3. Наявність науково-технічно обґрунтованих норм витрат на виробництво.

4. Вибір методів оцінки матеріальних цінностей при їх відпуску у виробництво.

5. Вибір методів обліку і калькулювання виробничої собівартості калькуляційної одиниці.

6. Вибір бази розподілу накладних витрат.

7. Розрахунок ставки накладних витрат і вибір методів розподілу накладних витрат.

8. Розмежування витрат за періодами.

Добре організований облік витрат на виробництво та вміння застосовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання дають можливість приймати ефективні управлінські рішення.

В "Школі бухгалтера" № 5/2003 р. вже наводилися нормативно-правові документи з організації управлінського обліку на виробництві. В ході розгляду методів і прийомів в процесі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції цей перелік буде доповнюватися.

Предметом розгляду цього розділу публікації є викладення методів і прийомів в процесі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на прикладі позамовного методу складання фактичної калькуляції. Цей метод є сьогодні найпоширенішим серед таких існуючих, як нормативний, попередільний та вже згаданий позамовний.

З метою отримання практичних навичок з методів калькулювання виробничої собівартості продукції, розглянемо цей процес на умовному прикладі, використовуючи позамовний метод обліку витрат для замовлень на прикладі замовлення № 000101 (мал. 1 на ст. 16). Замовлення виконувалися у цехах № 1 та № 2.

Основні кроки складання фактичної калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) наступні:

1. На підставі підписаного договору на відкриття замовлення відділ планування та підготовки виробництва направляє у відповідні структурні підрозділи повідомлення про відкриття замовлення (мал. 2). В нашому прикладі - це цехи №№ 1, 2.

Одночасно в бухгалтерії відкривається картка на замовлення (приклад якої буде наведено в наступних публікаціях), записи в якій здійснюються в міру виконання замовлення.

Б3516, Мал. 1 - Схема позамовного методу калькулювання собівартості продукції

Мал. 1 - Схема позамовного методу калькулювання собівартості продукції

Б3516, Мал. 2 - Загальний вигляд повідомлення

Мал. 2 - Загальний вигляд повідомлення

2. Наступним кроком є накопичення прямих витрат за об'єктами витрат.

Із складу матеріалів в цех № 1 і цех № 2 за накладними були передані матеріали на суму 80,00 грн. і 150,00 грн., відповідно, для виготовлення замовлення № 000101.

Передача матеріалів у виробництво здійснюється за допомогою первинного документа типової форми М - 11 (мал. 3) або лімітно-забірної картки (форми М - 8, М - 9), форми яких затверджені наказом Міністерства статистики України від 21 червня 1996 р. за № 193.

Підставою для передачі матеріалів на переробку у виробництво для виконання замовлення № 000101 також є повідомлення відділу планування та підготовки виробництва.

Аналітичний облік запасів за синтетичними рахунками ведеться у відомості 5.1, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. за № 356 "Про затвердження методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку".

Поля кодів форми М - 11 заповнюються у тому випадку, коли на підприємстві застосовується система кодів. Списання матеріалів на виробництво в цехах здійснюється на основі нарядів на виконня робіт, з урахуванням норм на списання сировини та матеріалів на виробництво одиниці продукції. Детальніше процем реєстрації списань сировини і матеріалів на виробництво буде розглянутий у наступних публікаціях.

Б3516, Мал. 3.1 - Лицьова сторона форми М-11

Б3516, Мал. 3.2 - Зворотня сторона форми М-11

Мал. 3 - Загальний вигляд форми М - 11

Таблиця 5

№/
з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1.

Списано матеріали на витрати виробництва цеха № 1

231 001

2011

80,00

2.

Списано матеріали на витрати виробництва цеха № 2

231 002

2011

150,00

3.

Списано транспортно-заготівельні витрати

231 001

2911

20,00

4.

Списано транспортно-заготівельні витрати

231 002

2911

50,00

Кореспонденція рахунків наводиться у табл. 5.

Транспортно-заготівельні витрати розраховуються за методикою, яка наводиться у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". В даній публікації ці суми наводяться абсолютною величиною.

До прямих витрат відносяться витрати на основну заробітну плату робітників.

В цехах № 1 та № 2 за замовленням № 000101 були виконані роботи основними робітниками суму 73,20 грн. (в тому числі за нарядом № 5 (приклад заповнення якого наведено на мал. 4) 1,76 грн. (0,294 грн. + 0,735 грн. 2 шт.) та 300,00 грн., відповідно.

У даній публікації розрахунки з нормування докладно не розглядаються.

При заповнені наряду необхідно користуватися міжгалузевими укрупненими нормативами часу на роботи, що виконуються на відповідних верстатах для різних типів виробництв, державним стандартом України ДСТУ 2961 - 94 та Галузевою угодою на відповідний рік, яка всановлює умови організації, оплати та охорони праці, пільги та соціальні гарантії на промислових підприємствах.

Розробку, видавництво та росповсюдження в Україні нормативних матеріалів з міжгалузевих норм праці та інших нормативно-методичних матеріалів здійснює "Центр продуктивності" Міністерства праці та соціальної політики України.

Б3516, Мал. 4 - Загальний вигляд наряду

Мал. 4 - Загальний вигляд наряду

Поля "№ листа" та "№ строки в пачці" призначені для автоматизованої обробки нарядів.

За умов автоматизованої обробки даних наряди обробляються та складається відомість витрат на заробітну плату за всіма замовленнями у цехах, вигляд якої представлено таблицею 6.

Розмір додаткової заробітної плати для кожного підприємства різний і встановлюється він, виходячи із статистики минулих років. Для нашого прикладу розмір додаткової заробітної плати становить 10 % від основної заробітної плати робітників.

Кореспонденція рахунків наводиться у табл. 7.

3. Далі накопичуються загальновиробничі накладні витрати за об'єктами витрат, за статтями витрат, для чого відкривається картка або відомість витрат з виробничого підрозділу.

Для накопичення загальновиробничих витрат використовуються картки обліку загальновиробничих витрат за підрозділом (приклад якої буде наведено в наступних публікаціях).

Таблиця 6

Рахунок

Замовлення

Цех № 1

Цех № 2

Відрядна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Відрахуванняна соціальне страхування

Відрядна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Відрахування на соціальне страхування

231

000101

73,20

7,32

31,85

300,00

30,00

130,52

 

000102

220,00

22,00

95,71

200,00

20,00

87,01

 

000103

350,00

35,00

152,27

450,00

45,00

195,77

 

000104

150,00

15,00

65,26

100,00

10,00

43,51

 

000105

230,00

23,00

100,06

250,00

25,00

108,76

 

000106

250,00

25,00

108,76

250,00

25,00

108,76

 

000107

100,00

10,00

43,51

50,00

5,00

21,75

Усього по замовленнях:

1373,20

137,32

597,42

1600,00

160,00

696,08

Таблиця 7

Господарські операції

№/
з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунуів

Сума, грн.

Дт

Кт

1.

Нарахована заробітна плата за нарядом по цеху № 1

231 001

6611

73,20

2.

Відрахування: до пенсійного збору (32%)

231 001

651

23,42

3.

збору на випадок непрацездатності (2,9%)

231 001

652

2,12

4.

збору на випадок безробіття (2,1%)

231 001

653

1,54

5.

збору від нещасного випадку (2,55%)

231 001

656

1,87

6.

Нарахована додаткова заробітна плата

231 001

6612

7,32

7.

Відрахування: до пенсійного збору (32%)

231 001

651

2,34

8.

збору на випадок непрацездатності (2,9%)

231 001

652

0,21

9.

збору на випадок безробіття (2,1%)

231 001

653

0,15

10.

збору від нещасного випадку (2,55%)

231 001

656

0,19

11.

Нарахована заробітна плата за нарядом по цеху № 2

231 002

6611

300,00

12.

Відрахування: до пенсійного збору (32%)

231 002

651

96,00

13.

збору на випадок непрацездатності (2,9%)

231 002

652

8,70

14.

збору на випадок безробіття (2,1%)

231 002

653

6,30

15.

збору від нещасного випадку (2,55%)

231 002

656

7,65

16.

Нарахована додаткова заробітна плата

231 002

6612

30,00

17.

Відрахування: до пенсійного збору (32%)

231 002

651

9,60

18.

збору на випадок непрацездатності (2,9%)

231 002

652

0,87

19.

збору на випадок безробіття (2,1%)

231 002

653

0,63

20.

збору від нещасного випадку (2,55%)

231 002

656

0,77

Далі буде

Микола Головін

Нормативна база

1. Закон № 996 - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. за № 996-XIV.

2. ДСТУ 2962-94 - ДСТУ 2962 - 94 "Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення".

3. Методичні рекомендації № 47 - "Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості", затверджені Наказом Державного комітету промислової політики України від 2 лютого 2001 р. № 47.

4. ДСТУ 2961-94 - ДСТУ 2961 - 94 "Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначення";

5. ДСТУ 3138-95 - ДСТУ 3138 - 95 "Організація промислового виробництва. Праця та заробітна плата. Терміни та визначення".

6. ДСТУ 3278-95 - ДСТУ 3278 - 95 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення".

7. П(С)БО 16 "Витрати" - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 р. за № 27/4248.

8. Типове положення № 473 а - "Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості", затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 473 (в частині додатків 1-21).

9. Наказ № 291 - Наказу Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за № 829/4185 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування".

* Частку цих документів ви зможете переглянути на сайті Дт-Кт скориставшись функцією "Розширений пошук"

Рекомендуємо! Література (статті) для самостійного вивчення:

"Бухгалтерский учет: Управленческий аспект" Хорнгерн Ч. Т., Фостер Дж. Пер. с англ./Под ред. Я. В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1995 с.: ил. - (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).

"Управленческий учет" К. П. Янковский, И. Ф. Мухарь. - СПб: Питер, 2001. - 128 с.: ил. (Серия "Краткий курс").

"Экономическая энциклопедия" в 3 томах, за редакцією С. В. Мочерного, Видавничий центр "Академия" - К.: 2000 г.