Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 3413. Звіт з практики Аналіз господарської діяльності ТОВ «Український маркетинг проект»

Звіт з практики Аналіз господарської діяльності ТОВ «Український маркетинг проект»

« Назад

Код роботи: 3413

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Аналіз господарської діяльності ТОВ «Український маркетинг проект»

Кількість сторінок: 40 + додатки

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ОБЛІКУ

РОЗДІЛ 3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Праця робітників є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеного матеріального та духовного блага виражається у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці.

Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання, суми добових у відрядженні. Облік розрахунків з працівниками – одна з найважливіших і складних ділянок роботи, що потребує точних і оперативних даних, у яких відбиваються зміни чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.

Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників фірми, підприємства. Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.

Дуже важливо відображати економічно достовірну та обґрунтовану інформацію про виконання нормативів та динаміку показників про працю, нагляд за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві. На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати.

Складність ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, з питання розрахунків з працюючими, пояснює актуальність вибраної теми.

Метою практики є закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок, необхідних для самостійної роботи на посаді бухгалтера та інших посадах фахівців з обліку.

Для досягнення мети при проходженні переддипломної практики необхідно вирішити такі завдання:

1) ознайомлення з підприємством, особливостями діяльності та тенденціями розвитку;

2) проведення аналізу господарської діяльності за останні два звітних періоди;

3) вивчення організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

4) дослідження основних засад обліку і аудиту розрахунків з працівниками підприємства.

Базою для виконання поставлених завдань обрано ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МАРКЕТИНГ ПРОЕКТ».

Маючи можливість проходити практику в Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ МАРКЕТИНГ ПРОЕКТ» я ознайомився із структурою підприємства, структурою бухгалтерії, основними техніко-економічними показниками. В ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МАРКЕТИНГ ПРОЕКТ» я вивчив облік: основних засобів, розрахунків з постачальниками та підрядчиками, доходів підприємства, витрат підприємства. Умови реалізації продукції, маркетинг самого підприємства, основи менеджменту на Товаристві, організаційна структура: її підрозділи та система їх регулювання та утворення, а також окремо кожні обов’язки на підприємстві.

Вивчаючи характеристику я дізнався, що Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори, зокрема купівлі – продажу, підряду, перевезень, зберігання, доручення, має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування та самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.

На підприємстві бухгалтерія і безпосередньо сама робота підприємства ведеться чітко і досконало, але так як підприємство досить молоде, існують, звичайно, й деякі недоліки мала відомість на ринку тощо,зокрема недоліки маркетингу.

1. Садовська І.Б. Фінансовий облік: навч. посіб. / І. Б. Садовська, С. Г. Михалевич; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – 510 с.

2. Рудницький В. С. Організація обліку, контролю та аналізу: навч.-наоч. посіб. / Рудницький В.С., Стеців І.І., Стеців Р. І.; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л.: Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. – 310 с.

3. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. Затверджено наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001р. № 49/121.

4. Методичні рекомендації по виявленню ознак щодо неплатоспроможності підприємства і ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства. Затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006р. №14.

5. Міжнародна стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року, в двох частинах. – К.: МФБ, АПУ, 2010. – Ч1. 842с., Ч2. 409с.

6. Небильцова В.М., Небильцова О.В. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / Національний ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2006. – 172с.

7. Нельга А.С., Бондаренко О.М. Фінансовий облік ІІ: навчальний посібник. – К.: НАУ-друк, 2009. – 148с.

8. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П. Звітність підприємств: підручник.: - К.: Знання – Прес., 2004. – 474 с.

9. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Економічний факультет – К. : Знання, 2007. – 630с.

10. Лудченко О.М. Облікова політика підприємств [Текст]: навч. посіб. до самост. і практ. робіт для студ. спец. 7.050106 усіх форм навч. / О.М. Лудченко, І.В. Головач. – Краматорськ: [ДДМА], 2010. – 103 с.

11. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку [Текст]: [монографія] / Н.М. Малюга – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.

12. Маслак О.О., Жежуха В.Й. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – Л.: Новий Світ - 2000, 2009. – 312с.

13. Карпушенко М. Ю. Організація обліку: навч. посіб. / М. Ю. Карпушенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 239 с.

14. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: навчальний посібник.- Київ; Центр навчальної літератури,2004. – 440 с.

15. Кіндрацька Л.М., Семеніченко Ю.К., Тюхляєва М.Ю. Облік у банках: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана – К. : КНЕУ, 2006. – 404с.

16. Кірєєв О. І., Любунь О. С., Денисенко М. П., Кравець М. П., Кабанов В. Г. Внутрішній аудит у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 220с.

17. Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – Х. : Страйд, 2006. – 304с.

18. Господарський Кодекс України №436-ІV від 16.01.2003р.

19. Гура Н.О., Мельник Т.Г., Моторина Т.М. Облік на підприємствах малого бізнесу: навчальний посібник. – К. : Знання, 2007. – 310с.

20. Даньків Й.Я., Остап'юк М.Я. Бухгалтерський облік: підручник. – К.: Знання, 2007. – 469c.

21. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Аудит: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Дніпропетровська держ. фінансова академія. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 182с.

22. Джога Р.Т., Сінельник Л.М., Дунаєва М.В. Облік у бюджетних установах: підруч. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Роман Теодорович Джога (ред.). – К. : КНЕУ, 2006. – 480с.

23. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Н. М. Ткаченко; М-во освіти і науки молоді та спорту України. – К.: Алерта, 2011. – 973 с.

24. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – К.: Знання, КОО, 2002. – 200с.

25. Шевчук В.О. Аудит: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Шевчук В.О., Пожарицька І.М., Сурніна К.С.; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. - Сімф.: Аріал, 2011. - 218 с.

26. Щирба М. Т. Облікова політика в системі управлінського обліку: монографія / М. Т. Щирба. – Т.: ТНЕУ, 2011. – 338 с.

Інтернет ресурси:

1. http://gntb.gov.ua/ - Державна науково-технічна бібліотека України.

2. www.zakon.rada.gov.ua – сайт Верховна Рада України.

3. www.bank.gov.ua – сайт Національного Банку України.

4. www.smida.gov.ua – сайт Системи розкриття інформації на фондовому ринку України.

5. www.pwc.com – сайт PriceWaterhouseCoopers.

6. http://www.liga.kiev.ua/ – сайт нормативно-пошукової системи «Ліга».