Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Фінанси - 232 питання

« Назад

Код роботи: 3194

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Фінанси

Тема: 232 питань

Кількість сторінок: 250

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1700 грн

1. Що є предметом фінансової науки?

2. Сформулюйте визначення сутності фінансів

3. Назвіть характерні особливості фінансів

4. Які ви знаєте інструменти вартісного розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту?

5. Назвіть функції фінансів

6. Охарактеризуйте прояви контрольної функції фінансів

7. Вкажіть чинники, що зумовлюють необхідність існування фінансів

8. Що є об'єктом вартісного розподілу та перерозподілу за допомогою фінансів?

9. Дайте визначення фінансової системи

10. Назвіть сфери фінансової системи України

11. Дайте загальну характеристику фінансів суб'єктів господарювання

12. Назвіть ланки державних фінансів та з'ясуйте їх зв'язок з іншими ланками фінансової системи України

13. На якій стадії суспільного відтворення виникають фінанси?

14. Які грошові відносини виражають фінанси?

15. Як фінанси взаємодіють з іншими економічними категоріями?

16. З чим пов'язане виникнення фінансів?

17. Що було первинною формою фінансів?

18. Що таке доменіальний устрій?

19. Коли офіційно почав використовуватися термін "бюджет"?

20. Як розвивались позабюджетні фонди?

21. З чим пов'язані становлення і розвиток державного кредиту?

22. Назвіть чинники, що впливають на фінанси та їх розвиток в Україні

23. Назвіть історичні передумови виникнення фінансової науки

24. Яка роль фінансової науки у суспільстві?

25. У яких трьох проявах розглядають фінансову науку?

26. Що ви розумієте під фінансовою наукою?

27. Хто виступає суб'єктом фінансової науки?

28. Що ви розумієте під об'єктом і предметом фінансової науки? Які між ними відмінності та у чому полягає взаємозв'язок?

29. Які функції виконує фінансова наука?

30. Які блоки фінансових наукових знань становлять зміст фінансової науки?

31. Охарактеризуйте складові системи наукових фінансових знань

32. Чому фінансовій теорії відводиться центральне місце у системі фінансових наукових знань?

33. Які функції властиві фінансовій теорії?

34. Що ви розумієте під методологією фінансової науки та які її функції?

35. Які методи наукових досліджень використовуються фінансовою наукою?

36. У чому полягають особливості діалектичного методу фінансової науки?

37. Які особливості розвитку фінансової науки на різних історичних етапах?

38. Що є головною метою і головним завданням державної фінансової політи

39. Які види та складові фінансової політики ви знаєте?

40. Назвіть приклади фінансової стратегії та фінансової тактики

41. Охарактеризуйте складові фінансової політики суб'єкта господарювання

42. Дайте визначення фінансового механізму та характеристику його складових

43. Які фінансові методи є найбільш поширеними у господарській практиці

44. Що є об'єктами та суб'єктами управління фінансами?

45. Які органи державної влади та управління здійснюють стратегічне та

46. оперативне управління фінансами?

47. У чому полягає основна мета фінансового контролю?

48. Охарактеризуйте види, форми та методи фінансового контролю

49. Що є спільного та відмінного між ревізією та аудитом?

50. Назвіть основні елементи фінансового забезпечення та фінансового регулювання

51. Які фінансові стимули та санкції вам відомі?

52. Які групи відносин становлять предмет фінансового права?

53. Що таке джерела фінансового права?

54. Що таке податок? Назвіть характерні особливості податку, які вирізняють його з-поміж інших видів обов'язкових платежів

55. Які функції виконують податки? У чому проявляється зміст функцій податків?

56. Назвіть основні елементи податку

57. Що таке податкові пільги?

58. Що таке ставка податку?

59. На які види поділяють податки за економічним змістом об'єкта оподаткування?

60. Дайте визначення прямих та непрямих податків

61. Що таке податкова політика?

62. Що таке податкова система та система оподаткування?

63. Назвіть принципи побудови ефективної податкової системи

64. Які непрямі податки справляються в Україні?

65. Що таке місцеві податки і збори? Які місцеві податки і збори запроваджені в Україні?

66. Що таке податкова робота? Хто є суб'єктами податкової роботи в Україні?

67. Які органи входять до структури Державної податкової адміністрації України?

68. Назвіть основні функції Державної податкової адміністрації України

69. Які ознаки властиві бюджетним відносинам?

70. Сукупність яких грошових відносин характеризує бюджет держави я об'єктивну економічну категорію?

71. У чому полягає сутність бюджету як економічної категорії?

72. Які функції виконує бюджет держави як економічна категорія? У чому їхні особливості?

73. У чому виявляються особливості бюджету держави за змістом, формою, організаційною побудовою та правовим характером?

74. Яке основне призначення бюджету держави?

75. Що ви розумієте під бюджетною політикою?

76. Що розуміють під бюджетною стратегією та бюджетною тактикою?

77. У чому полягає сутність бюджетного механізму?

78. Що ви розумієте під бюджетним устроєм країни?

79. Дайте визначення бюджетної системи і поясніть його

80. Які ланки входять до бюджетної системи і який між ними взаємо-

81. зв'язок?

82. На яких принципах ґрунтується бюджетна система України?

83. Що ви розумієте під доходами бюджетів?

84. Назвіть методи формування доходів бюджету та охарактеризуйте їх

85. Як класифікуються доходи бюджету?

86. Які особливості формування доходів місцевих бюджетів?

87. Яке визначення видатків бюджету наведено у Бюджетному кодексі України?

88. Які відмінності між видатками бюджету і витратами?

89. Сукупність яких грошових відносин становить зміст видатків?

90. За якими ознаками класифікуються видатки бюджету?

91. Що ви розумієте під бюджетним фінансуванням?

92. Що ви розумієте під бюджетними правами?

93. Що ви розумієте під бюджетним регламентом?

94. У чому полягає зміст бюджетного процесу?

95. Чим зумовлена необхідність запровадження державних соціальних позабюджетних фондів?

96. У чому виявляється комплексний підхід до визначення соціальних поза¬ бюджетних фондів?

97. Як виявляється призначення соціальних позабюджетних фондів?

98. Яким чином відбувалося становлення і розвиток соціальних позабюджетних фондів?

99. Назвіть джерела формування доходів бюджетів соціальних позабюджетних фондів

100. Чим характеризується видаткова частина бюджету соціального позабюджетного фонду?

101. Охарактеризуйте управління соціальними позабюджетними фондами

102. Що таке пенсія?

103. З яких видів господарських операцій сплачуються збори до Пенсійного фонду України?

104. Назвіть організаційно-правові форми суб'єктів підприємництва і дайте їх коротку характеристику

105. Охарактеризуйте поняття суб'єкта господарювання, назвіть його основні ознаки

106. Дайте характеристику власних фінансових ресурсів суб'єктів підприємництва

107. Що є статутним капіталом суб'єкта підприємництва?

108. Дайте характеристику основних засобів суб'єкта підприємництва та їх оцінку

109. Охарактеризуйте нематеріальні активи (об'єкти права) суб'єкта підприємництва

110. Наведіть приклади довгострокових фінансових інвестицій суб'єкта підприємництва

111. Якою є роль оборотного капіталу в забезпеченні фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємництва?

112. Охарактеризуйте інвестиції суб'єкта підприємництва за видами та методи їх фінансування

113. Що таке оборотні кошти суб'єкта підприємницької діяльності та які їх складові?

114. У чому полягає управління оборотними коштами суб'єкта підприємництва?

115. Назвіть джерела формування оборотного капіталу суб'єкта підприємництва

116. Дайте характеристику прибутку від звичайної діяльності як показника фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємництва

117. Охарактеризуйте прибуток від фінансових операцій

118. Як визначають чистий прибуток суб'єкта підприємництва?

119. Охарактеризуйте фінансову діяльність банківської установи

120. Розкрийте сутність капіталу страхової компанії

121. Охарактеризуйте фінансово-господарську діяльність бюджетних установ і організацій

122. Якими є особливості формування і використання доходів політичних партій?

123. Охарактеризуйте традиційну систему оподаткування приватного підприємця

124. Дайте визначення фінансів домогосподарств

125. Обґрунтуйте роль домогосподарств у соціально-економічному розвитку суспільства

126. Розгляньте основні функції фінансів домогосподарствНаведіть конкретні приклади їх реалізації

127. Що означає термін "бюджет домогосподарства"?

128. Якою є структура доходів і витрат домогосподарств в Україні?

129. Чим зумовлена необхідність управління грошовими потоками домогосподарств?

130. Охарактеризуйте стратегії адаптації домогосподарств до умов ринкового середовища

131. Наведіть приклади мотивованих і немотивованих заощаджень домогосподарств

132. Які чинники впливають на ощадну активність домогосподарств у сучасних умовах?

133. Якими ви бачите перспективи розвитку персональних (особистих) фінансів в Україні? Обґрунтуйте свою відповідь

134. У чому полягає необхідність страхового захисту?

135. Дайте визначення страхового захисту

136. Які ознаки притаманні страховому захисту як економічній категорії?

137. Назвіть форми організації страхового фонду, охарактеризуйте їх

138. У чому полягає сутність страхування?

139. Охарактеризуйте суб'єкти та об'єкти страхування

140. З яких позицій можна розглядати поняття "страхування"?

141. Розкрийте взаємозв'язок страхування з іншими економічними кате-горіями

142. Назвіть функції страхування

143. Розкрийте зміст принципів страхування

144. За якими ознаками класифікується страхування?

145. З яких позицій можна розглядати поняття "страховий ринок"?

146. Дайте характеристику суб'єктів і об'єктів страхового ринку

147. За якими ознаками здійснюється класифікація страхового ринку?

148. Які функції виконує Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України?

149. Назвіть напрями вдосконалення державної політики у галузі страхування

150. Охарактеризуйте економічну сутність фінансового ринку

151. Проаналізуйте чинники, що визначають сучасні тенденції розвитку фінансового ринку в Україні

152. На чому базуються методологічні підходи до класифікації фінансового ринку?

153. Що таке сегментація фінансового ринку?

154. Як класифікують фінансовий ринок за видами фінансових активів?

155. Охарактеризуйте основні функції фінансового ринку

156. Дайте характеристику фінансових інструментів з урахуванням особливостей класифікації фінансового ринку

157. Яку роль виконують домогосподарства (населення) як суб'єкт фінансового ринку в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки?

158. Які аргументи можна навести "за" і "проти" втручання держави у функціонування фінансового ринку?

159. Які заходи здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України щодо вдосконалення інституціонально-нормативного забезпечення розвитку фінансового ринку?

160. Назвіть прямих учасників фінансових операцій на ринку цінних паперів України

161. Назвіть основні чинники, які впливають на формування та функціонування валютного ринку

162. Проаналізуйте діяльність страхових компаній на фінансовому ринку України

163. Які структурні утворення належать до інфраструктури фінансового ринку?

164. Назвіть основні функції, які виконують фінансові посередники на фінансовому ринку України

165. Яка основна мета фінансового менеджменту?

166. Охарактеризуйте основні завдання фінансового менеджменту

167. Що таке фінансова стратегія?

168. Яке місце фінансової стратегії у загальній стратегії розвитку підприємства?

169. Охарактеризуйте етапи розробки стратегії фінансового менеджменту

170. Назвіть складові фінансової політики підприємства

171. За якими параметрами здійснюється оцінка ефективності розробленої стратегії?

172. Дайте визначення фінансової тактики

173. Назвіть тактичні цілі і завдання фінансового менеджменту

174. У чому полягає сутність стратегічного фінансового менеджменту?

175. Розкрийте зміст основних принципів фінансового менеджменту

176. За якими ознаками класифікуються функції фінансового менеджменту?

177. Розкрийте зміст функцій суб'єкта і об'єкта фінансового менеджменту

178. Дайте визначення сутності фінансового менеджменту

179. Сформулюйте визначення сутності поняття "фінансове рішення"

180. Яка роль керівника фінансової служби підприємства у процесі підготовки, прийняття та реалізації фінансових рішень?

181. Назвіть системи забезпечення механізму фінансового менеджменту

182. Охарактеризуйте складові формування та використання системи інформаційного забезпечення як складової механізму фінансового менеджменту

183. Що ви розумієте під зовнішнім і внутрішнім середовищем організації та формами їх впливу на фінансові рішення?

184. Розкрийте суть міжнародних фінансів у широкому і вузькому розумінні

185. Охарактеризуйте багатоаспектну сутність поняття "міжнародні фінанси" як економічної категорії (врахуйте функціональне призначення, зовнішню форму вияву, матеріально-речове втілення та інституційну структуру)

186. Які функції виконують міжнародні фінанси? Прокоментуйте вислів: "Функції міжнародних фінансів є зовнішнім проявом їх внутрішньої сутності"

187. Що таке "міжнародний фінансовий ринок"? У чому полягає принципова відмінність міжнародного фінансового ринку від світового? Назвіть основні сегменти міжнародного фінансового ринкуУ чому полягає суперечливість сегментарної структури міжнародного фінансового ринку?

188. Охарактеризуйте особливості організації та функціонування міжнародного валютного ринку. У чому полягає його функціональне призначення?

189. Розкрийте сутність та функціональне призначення міжнародного ринку кредитних ресурсів (боргових зобов'язань)Що таке синдиковані позики та які основні причини їх виникнення?

190. У чому полягають відмінності між іноземними облігаціями та єврооблігаціями? Що таке євроноти та які їх економічні переваги?

191. Охарактеризуйте функціональне призначення й особливості функціонування міжнародного ринку титулів власності та міжнародного ринку похідних фінансових інструментів. Що таке євроакції? Які різновиди строкових угод використовуються у спекулятивних операціях та операціях хеджування на міжнародних фінансових ринках?

192. Що таке міжнародні організації і міжнародні фінансові інституції? Що між ними спільного, а що відмінного?

193. Які основні напрями економічної діяльності ООН? Назвіть основні структурні підрозділи системи органів економічного і фінансового співробітництва в рамках ООН. Як формується бюджет ООН? На які цілі використовуються кошти бюджету ООН?

194. Чим зумовлена поява міжнародних фінансових інституцій?

195. Яка мета створення МВФ? Які його головні цілі та функції?

196. Як формується капітал МВФ? Як впливають організаційна форма і юридичний статус МВФ на формування його капіталу? У яких формах і за якими напрями здійснюється кредитування МВФ?

197. Що спільного і що відмінного у функціональному призначенні МВФ і Світового банку?

198. Які фінансові інституції входять до групи Світового банку? Які є особливості в організації і функціональному призначенні цих фінансових інституцій?

199. Які функції і напрями діяльності МБРР? Як формуються капітал і ресурси МБРР? Які особливості кредитної діяльності Банку?

200. Які завдання і функції покладено на МФК і МАР? Які особливості формування фінансових ресурсів цих інституцій?

201. Яка мета створення Банку міжнародних розрахунків? Які функції виконує БМР? Які комітети працюють під егідою БМР і яке їх функціональне призначення?

202. Які передумови стали визначальними у підвищенні уваги до проблеми забезпечення економічної безпеки?

203. Проаналізуйте становлення і розвиток правового регламентування економічної безпеки в Україні. Які зміни відбулися у правовому забезпеченні і теоретико-методологічному розумінні економічної безпеки?

204. Розкрийте багатоаспектну сутність поняття "економічна безпека" та прокоментуйте еволюцію теоретичних підходів до трактування сутності цього терміну

205. Назвіть основні складові національної безпеки. Чому фінансову безпеку вважають найважливішою складовою економічної безпеки держави?

206. Розкрийте багатоаспектну сутність поняття "фінансова безпека", враховуючи відомі вам концептуальні підходи. Який, на вашу думку, підхід у найповнішій формі розкриває суть фінансової безпеки держави?

207. Які внутрішні і зовнішні фактори визначають стан фінансової безпеки держави?

208. Які складові формують ієрархічну декомпозицію фінансової безпеки держави як багаторівневої системи? Охарактеризуйте окремі з них

209. Чи доцільно у структурі фінансової безпеки держави виділяти такі складові: фінансова безпека людини (громадянина), фінансова безпека підприємства, фінансова безпека регіону?

210. Що таке національні економічні інтереси? Наведіть приклад пріоритетних національних інтересів в економічній і фінансовій сферах

211. Що таке загрози економічній безпеці держави? За якими ознаками їх класифікують? Назвіть основні загрози національній безпеці в економічній сфері

212. Назвіть внутрішні загрози фінансовій безпеці держави. З якими процесами пов'язані зовнішні виклики фінансовій безпеці держави? Спробуйте класифікувати загрози фінансовій безпеці держави на потенційні та реальні

213. Що таке індикатори економічної безпеки та їх порогові (граничні) значення? Наведіть приклади найбільш загальних індикаторів економічної безпеки держави

214. Назвіть відомі вам індикатори оцінки стану фінансової безпеки України

215. Що таке механізм забезпечення фінансової безпеки держави? Розкрийте функціональне призначення та охарактеризуйте основні елементи механізму забезпечення фінансової безпеки держави

216. Назвіть пріоритетні національні інтереси у фінансовій сфері та охарактеризуйте принципи, завдання та механізми забезпечення цих життєво важливих інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз

217. Коротко розкрийте еволюцію ролі держави та вкажіть основні причини зростання обсягів державних фінансів у XX ст.

218. Дайте характеристику загальних рис фінансових систем країн з розвиненою ринковою економікою

219. Опишіть структуру фінансової системи СІЛА та особливості бюджетного процесу в цій державі

220. Охарактеризуйте стан державних фінансів та пріоритети сучасної фінансової політики США

221. Які є загальні риси федерального бюджету та податкової системи ФРН?

222. Поясніть особливості та проблеми фінансової політики ФРН після приєднання східних земель

223. Розкрийте склад фінансової системи Великої Британії та дайте коротку характеристику її складових

224. Які принципи управління державним боргом у Великої Британії?

225. Опишіть особливості системи спеціальних фондів у Франції

226. Охарактеризуйте сучасну політику Франції у сфері управління державною власністю

227. Окресліть проблеми державних фінансів Японії у контексті кризових явищ 0-х років

228. Дайте характеристику складових фінансової системи Японії

229. У чому полягає специфіка моделі державних фінансів у Скандинавських державах?

230. Опишіть особливості державних фінансів Швеції

231. Поясність завдання та призначення стабілізаційного фонду у Норвегії

232. Коротко охарактеризуйте риси сучасної фінансової політики Фінляндії