Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Інформаційні системи і технології обліку

« Назад

Код роботи: 3193

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Інформаційні системи і технології обліку

Тема: 131 питання

Кількість сторінок: 202

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

1. Предмет і зміст курсу "Інформаційні системи і технології обліку"

2. Поняття автоматизованої 1С обліку, мета її створення

3. Основні типи організації інформаційних систем обліку та їхня характеристика

4. Інтегрована бухгалтерія для малих підприємств

5. Комплексний бухгалтерський облік для середніх і великих підприємств

6. Автоматизовані інформаційні системи обліку за типом "міні-бухгалтерія"

7. Інструментальні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку

8. Автоматизовані інформаційні системи обліку за типом "комплекси бухгалтерських автоматизованих робочих місць"

9. Автоматизовані інформаційні системи обліку за типом "розробка на замовлення"

10. Автоматизовані інформаційні системи обліку за типом "системи для ведення окремих ділянок обліку"

11. Автоматизовані інформаційні системи обліку за типом "корпоративні системи"

12. Форми автоматизованого бухгалтерського обліку

13. Структура інформаційних систем обліку, характеристика її складових

14. Забезпечувальна частина 1С обліку та її характеристика

15. Характеристика функціональної частини 1С обліку

16. Технічне, програмне, організаційне, правове, математичне забезпечення 1С обліку

17. Загальна характеристика та класифікація засобів технічного забезпечення інформаційної системи

18. Характеристика програмного забезпечення інформаційної системи обліку

19. Організаційно-правове забезпечення інформаційної системи обліку

20. Економічна інформація, її класифікація та структурні одиниці

21. Структура, форми подання та відображення економічної інформації

22. Масиви даних, інформаційний потік, інформаційна база

23. Система класифікації та кодування економічної інформації

24. Ієрархічний метод класифікації. Переваги й недоліки методу

25. Фасетний метод класифікації. Переваги й недоліки цього методу

26. Методи кодування, їх характеристика

27. Єдина система класифікації кодування. Види класифікаторів, що застосовуються в бухгалтерському обліку

28. Штрихове кодування та технології його застосування в обліку

29. Дайте визначення інформаційного забезпечення ІСО

30. Структура інформаційного забезпечення інформаційних систем обліку

31. Характеристика позамашинної інформаційної бази

32. Уніфікація та стандартизація облікових документів

33. Комплекс збору та документування первинного обліку

Конкретное содержание этих требований зависит от применяемых средств и соответствующих способов обработки информации

34. Порядок оформлення та вимоги до первинних даних

35. Етапи та способи формування первинних даних

36. Організація інформаційної бази. Машинна інформаційна база обліку

37. Нормативно-довідкова інформація та її формування в інформаційній базі

38. Правила формування та ведення довідників облікових номенклатур в комп'ютерному середовищі

39. Склад і характеристика вхідної інформації в комп'ютерному середовищі

40. Способи формування вихідної інформації в комп'ютерному середовищі

41. Інформаційні бази даних (БД), їх особливості

42. Бази знань та їх призначення

43. Система управління базами даних (СУБД)

44. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура

45. Адміністратор БД (АБД). Функції адміністратора в СУБД

46. Словник метданих

47. Поняття автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) та їх класифікація

48. Забезпечувальні та функціональні інформаційні технології

49. Класифікація інформаційних технологій за способом побудови мережі та за предметними областями, що обслуговуються

50. Розподілена технологія обробки облікових даних

51. Інтегрована технологія у розподільчій системі обробки інформації

52. Безпаперова технологія обробки інформації та особливості її використання в обліку

53. Технологія "клієнт-сервер". Моделі реалізації цієї технології

54. Технологія "файл-сервер"

55. Інформаційні мереживі технології

56. Обчислювальні системи та мережі, їх класифікація

57. Характеристика технологічного процесу обробки інформації

58. Технологія застосування електронного документообігу

59. Пакетний і діалоговий режими роботи

60. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні

61. Системи підтримки прийняття рішень (СППР)

62. Експертні інформаційні системи (ЕС), їх призначення

63. Інформаційно-пошукові системи та їх застосування

64. Принципи створення автоматизованих інформаційних систем (АІС) та інформаційних технологій (АІТ). Основні стадії життєвого циклу АІС і АІТ

65. Локальний, глобальний та системний підхід щодо створення інформаційних систем

66. Орг-ція робіт по створенню інформаційних систем обліку

67. Стадії та етапи робіт по створенню та впровадженню інформаційних систем обліку

68. Передпроектное обследование и его составные

69. Стадия проектирования и его составные

70. Постановка задач, розроблення алгоритмів, одержання вихідної інформації

71. Впровадження проекту ІСО в дію

72. Промислова експлуатація ІСО

73. Взаємозв'язок 1С обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства

74. Організація діяльності облікового апарату в умовах функціонування автоматизованої обробки даних

75. Основні види ризику, які пов'язані з автоматизацією обліку, автоматизованого оброблення облікових даних

76. Особливості ведення електронної картотеки основних засобів

77. Особливості автоматизованого обліку основних засобів та необоротних матеріальних активів

78. Технологія рішення задач обліку основних засобів та нематеріальних активів умовах автоматизованої обробки інформації

79. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого обліку основних засобів та нематеріальних активів

80. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку основних засобів та нематеріальних активів

81. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку основних засобів та нематеріальних активів

82. Взаємозв'язок комплексу задач автоматизованого обліку основних засобів та нематеріальних активів з іншими ділянками обліку і підсистемами управлінської інформаційної системи підприємства

83. Склад задач обліку виробничих запасів в автоматизованій інформаційній системі обліку

84. Документообіг обліку виробничих запасів в комп'ютерній інформаційній системі

85. Технологія рішення задач обліку виробничих запасів умовах автоматизованої обробки інформації

86.    Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого обліку виробничих запасів

87. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку виробничих запасів

88. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку виробничих запасів

89. Автоматизований облік виробничих запасів на складі

90. Особливості автоматизації обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

91. Взаємозв'язок комплексу задач автоматизованого обліку виробничих запасів з іншими ділянками обліку та підсистемами управлінської інформаційної системи підприємства

92. Склад комплексу задач з обліку праці та її оплати в умовах автоматизованої обробки інформації

93. Документообіг з обліку праці та її оплати в комп'ютерній інформаційній системі

94. Технологія рішення задач обліку праці та її оплати в умовах автоматизованої обробки даних

95. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку праці та її оплати

96. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого обліку праці та її оплати

97. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку праці та її оплати

98. Оперативний облік особового складу, організація табельного обліку, облік відпрацьованого часу й виробітку в умовах автоматизованої обробки інформації

99. Виконання автоматизованого обліку виробітку і оплати праці робітників-відрядників

100. Організація розрахунків за депонованою заробітною платою в комп'ютерному середовищі

101. Взаємозв'язок комплексу задач автоматизованого обліку праці та її оплати з іншими ділянками обліку і управлінською інформаційною системою підприємства

102. Склад задач обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації в автоматизованій інформаційній системі

103. Документообіг обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації в комп'ютерній інформаційній системі

104. Технологія рішення задач обліку гот. продукції, її відвантаження та реалізації в умовах автоматизованої обробки інформації

105. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації

106. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації

107. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації з обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації

108.  Характеристика основних функцій АРМ з обліку готової продукції на складі

109. Особливості автоматизованого обліку готової, відвантаженої та реалізованої продукції в бухгалтерії

110. Взаємозв'язок комплексу задач автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації з іншими ділянками обліку та підсистемами управлінської інформаційної системи підприємства

111. Склад задач обліку фінансово-розрахункових операцій в авторматизованій інформаційній системі

112. Документообіг обліку фінансово-розрахункових операцій в комп'ютерній інформаційній системі

113. Технологія рішення задач обліку фінансово-розрахункових операцій в умовах автоматизованої обробки інформації

114. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій

115. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій

116. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій

117. Взаємозв'язок комплексу задач автоматизованого обліку фінансово- розрахункових операцій з іншими ділянками обліку і підсистемами управлінської інформаційної системи підприємства

118. Склад задач обліку витрат на виробництво в автоматизованій інформаційній системі

119. Документообіг обліку витрат на виробництво в комп'ютерній інформаційній системі

120. Технологія рішення задач обліку витрат на виробництво умовах автоматизованої обробки інформації

121. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого обліку витрат на виробництво

122. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку витрат на виробництво

123. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку витрат на виробництво

124. Взаємозв'язок комплексу задач автоматизованого обліку витрат на виробництво з іншими АРМ і підсистемами управлінської інформаційної системи підприємства

125. Склад задач зведеного обліку та складання звітності в автоматизованій інформаційній системі

126. Документообіг із зведеного обліку та складання звітності в комп'ютерній інформаційній системі

127. Технологія рішення задач зведеного обліку та складання звітності умовах автоматизованої обробки інформації

128. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого зведеного обліку та складання"звітності

129. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого зведеного обліку та складання звітності

130. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого зведеного обліку та складання звітності

131. Взаємозв'язок комплексу задач автоматизованого зведеного обліку з іншими АРМ і підсистемами управлінської інформаційної системи підприємства