Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Економічний аналіз - 94 питання

« Назад

Код роботи: 3191

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Економічний аналіз

Тема: 94 питання

Кількість сторінок: 149

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 900 грн

1. Основні етапи розвитку економічного аналізу

2. Роль економічного аналізу в обґрунтуванні управлінських рішень

3. Предмет та обєкт ЕА

4. Виробничі ресурси та їх класифікація

5. Основні категорії економічного аналізу. Резерви та їх класифікація

6. Фактор та факторний аналіз

7. Види економічного аналізу та їх характеристики

8. Зміст управлінського аналізу

9. Зв’язок економічного аналізу з БО і статистикою

10. Завдання та функції економічного аналізу

11. Сутність системного підходу в економічному аналізі

12. Характеристика фінансового і управлінського аналізу

13. Порівняльний аналіз і його характеристика

14. Функціонально-вартісний аналіз

15. Стратегічний аналіз

16. Метод економічного аналізу

17. Аналітичний метод та принципи аналітичного дослідження

18. Моделювання в економічному аналізі. Види моделей

19. Деталізація та його роль в аналітичному дослідженні

20. Сальдовий прийом, його можливості застосування в економічному аналізі

21. Елімінування в економічному аналізі. Сутність прийому відносних різниць

22. Елімінування в економічному аналізу. Як підрахувати вплив факторів способом ланцюгових підстановок?

23. Елімінування в економічному аналізі. Як підрахувати вплив факторів способом абсолютних різниць?

24. Спрощення факторних розрахунків

25. Індексний метод

26. Порівняння та його застосування в аналізі. Прийоми, які забезпечують порівнюваність даних

27. Порядок побудови та оформлення аналітичних таблиць

28. Використання статистичних методів в ЕА

29. Графічний метод

30. Балансовий метод

31. Групування в аналітичних дослідженнях. Види групувань

32. Соціологічні та інші методи, які застосовуються в ЕА

33. Інформаційна база ЕА. Класифікація видів інформації та способи перевірки її достовірності

34. Використання в ЕА рядів динаміки

35. Застосування економіко-математичних методів в економічному аналізі

36. Види економічної інформації. Основні вимоги до інформації

37. Основні вимоги до аналітичної інформації

38. Система техніко-економічних показників як база економічного аналізу

39. Прийоми перевірка достовірності джерел аналітичної інформації

40. Складові елементи організації аналітичної роботи на підприємстві

41. Узагальнення та оформлення результатів аналізу (РА)

42. Які фактори впливають на валовий прибуток підприємства?

43. Організація економічного аналізу (ОЕА) на підприємстві

44. Планування аналітичної роботи (АР)на підприємcтві

45. Узагальнення та використання результатів аналізу

46. Основні етапи аналітичного дослідження

47. Які основні фактори впливають на витрати фонду зарплати?

48. Діагностика фінансових труднощів та можливого банкрутства підприємства

49. Методика оцінки фінансового стану підприємства

50. Аналіз асортименту продукції. Як вивчають ступінь його оновлення на підприємстві?

51. Аналіз показників використання виробничого обладнання

52. Як проводиться експрес – аналіз фінансового стану підприємства?

53. Аналіз продуктивності праці. Основні чинники, що впливають на її рівень

54. Аналіз складу і технічного стану основних виробничих засобів. Аналіз впливу активної і пасивної частини основних засобів на випуск продукції

55. Аналіз прямих матеріальних витрат у складі собівартості продукції. Як розрахувати вплив зміни норм витрат матеріалів на загальну їх вартість в собівартості продукції

56. Аналіз змінних і умовно-постійних статей витрат у складі собівартості продукції

57. Основні джерела інформації та методи оцінки фінансового стану підприємства

58. Аналіз витрат на 1 грн. випуску продукції. Методика підрахунку основних чинників, що впливають на цей показник

59. Аналіз собівартості окремих видів продукції. Визначення основних чинників, що впливають на її рівень

60. Аналіз складу і технічного стану основних виробничих засобів. Як вирахувати їх зношеність по балансу?

61. Аналіз фінансових результатів від звичайної та операційної діяльності

62. Аналіз руху грошових коштів

63. Аналіз рентабельності окремих видів продукції. Фактори, що впливають на рентабельність продукції

64. Методика підрахунку впливу факторів на валовий прибуток

65. Аналіз складу і структури оборотних активів

66. Аналіз дебіторської заборгованості

67. Аналіз використання робочого часу

68. Аналіз інвестиційної діяльності

69. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції

70. Аналіз ліквідності балансу

71. Аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними коштами

72. Аналіз кредиторської заборгованості

73. Аналіз основних засобів. Від чого залежить використання виробничої потужності?

74. Аналіз виробничих запасів підприємства.

75. Аналіз фонду з/п. Які фоктори на нього впливають

76. Аналіз якості продукції

77. Аналіз ритмічності виробництва. Причини можливих порушень виробничого ритму

78. Методика підрахунку резерву зниження собівартості продукції

79. Аналіз чистого прибутку підприємства

80. Аналіз виконання договірних зобов’язань з поставок продукції

81. Аналіз повноти використання календарного, планового та режимного фонду роботи обладнання

82. Аналіз прямих матеріальних витрат

83. Аналіз оборотності оборотних активів

84. Методика підрахунку резервів зростання обсягу реалізації

85. Аналіз складу власного капіталу підприємства

86. Аналіз факторів, що впливають на рентабельність роботи підприємства

87. Аналіз руху робочої сили на підприємстві. Які причини плинності кадрів на підприємстві?

88. Аналіз стану платіжної дисципліни підприємства за даними бухгалтерського балансу

89. Яким чином можна оцінити платоспроможність підприємства найближчим часом?

90. Аналіз обсягу реалізації продукції

91. Аналіз забезпеченості підприємства матеріально-технічними ресурсами

92. Методика підрахунку резерву збільшення обсягу випуску продукції

93. Основні напрями аналізу бухгалтерського балансу як аналітичного документа

94. Аналіз дебіторської заборгованості