Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Аудит - 203 питання

« Назад

Код роботи: 3189

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Аудит

Тема: 203 питання

Кількість сторінок: 385

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 1300 грн

1. Аудит в ринковій економічній системі

2. Поняття аудиту у світовій аудиторській практиці

3. Поняття аудиту в законодавстві України

4. Термін “аудит” в сучасній економічній лексиці

5. Коротка історія аудиту

6. Історія виникнення незалежного аудиту

7. Історія аудиту в Україні

8. Користувачі обліково-економічної інформації та їхні інтереси

9. Причини необхідності існування незалежного аудиту

10. Аудиторські послуги та їх види

11. Адміністративний контроль та його правове регулювання

12. Незалежний фінансовий контроль та його правове регулювання

13. Аудит та адміністративний контроль, спільне та особливе

14. Зовнішній (незалежний) і внутрішній аудит

15. Сутність та об’єкти внутрішнього аудиту

16. Організаційні засади внутрішнього аудиту

17. Умови забезпечення незалежності функціонування внутрішнього аудиту

18. Система економічного (господарського) контролю України

19. Види державного економічного контролю України

20. Державний фінансовий контроль та його організація в Україні

21. Аудит в системі економічного (господарського) контролю

22. Аудит в системі управління підприємством

23. Види аудиту за окремими класифікаційними ознаками

24. Предмет та об’єкти аудиту

25. Завдання з надання впевненості та їх види

26. Аудит історичної фінансової інформації

27. Огляд історичної фінансової інформації

28. Аудит фінансової звітності та його мета

29. Огляд фінансової звітності та його мета

30. Супутні аудиторські послуги та їх види

31. Постулати аудиту

32. Транснаціональні аудиторські компанії та особливості їх функціонування на світовому і національному рівні

33. Законодавче і нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні

34. Врахування законів і нормативних актів в процесі надання аудиторських послуг

35. Побудова інституту аудиту в Україні

36. Аудиторська палата України. Порядок її створення та діяльності

37. Повноваження Аудиторської палати України

38. Нормативні документи Аудиторської палати України

39. Зміст терміну “аудитор”

40. Аудиторська діяльність та особливості її реєстрації в Україні

41. Суб’єкти та об’єкти аудиторської діяльності

42. Аудитор і аудиторська фірма, їх права та обов’язки

43. Види та організаційно-правова структура аудиторських фірм

44. Внутрішньо-фірмові нормативні документи суб’єктів аудиторської діяльності

45. Відповідальність управлінського персоналу щодо підготовки та подання фінансової звітності

46. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності

47. Сертифікація аудиторів в Україні

48. Особливості сертифікації аудиторів банків

49. Порядок продовження дії сертифікату аудитора

50. Система підготовки аудиторів в Україні

51. Підвищення кваліфікації аудиторів в Україні

52. Міжнародні та національні професійні організації бухгалтерів і аудиторів

53. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики (МСА)

54. Особливості застосування МСА на національному рівні

55. Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості

56. Обов’язкові елементи завдань з надання впевненості

57. Контроль якості аудиторських послуг

58. Елементи системи контролю якості аудиторських послуг

59. Діяльність Аудиторської палати України стосовно контролю якості аудиторських послуг

60. Кодекс етики професійних бухгалтерів та його використання в аудиторській практиці

61. Фундаментальні принципи професійної етики бухгалтерів і аудиторів

62. Принципи професійної етики, що застосовуються до професійних бухгалтерів і аудиторів практиків

63. Принципи професійної етики, що застосовуються до штатних професійних бухгалтерів і аудиторів

64. Сутність фундаментального принципу професійної етики “чесність”

65. Сутність фундаментального принципу професійної етики “об’єктивність”

66. Сутність фундаментального принципу професійної етики “професійна компетентність та належна ретельність”

67. Сутність фундаментального принципу професійної етики “конфіденційність”

68. Умови порушення аудитором принципу конфіденційності

69. Сутність фундаментального принципу професійної етики “професійна поведінка”

70. Сутність принципу професійної етики “незалежність”

71. Особливості додержання принципів об’єктивності та незалежності при наданні аудиторських послуг

72. Загрози додержання фундаментальних принципів професійної етики

73. Застережні заходи для дотримання фундаментальних принципів професійної етики

74. Законодавчі вимоги, що забезпечують додержання фундаментальних принципів професійної етики

75. Основні принципи проведення аудиту фінансової звітності

76. Аудиторська фірма та особливості її організації в Україні

77. Документальне оформлення домовленості про надання аудиторських послуг

78. Попереднє дослідження в аудиті. Лист-зобов’язання аудитора

79. Договір на проведення аудиту та особливості його оформлення в Україні

80. Структура договору на проведення аудиту

81. Обов’язкові відомості договору на проведення аудиту

82. Види внутрішнього контролю та особливості його побудови в різних організаційно правових формах господарювання

83. Оцінка аудитором ефективності системи внутрішнього контролю підприємства

84. Аудиторські послуги в системі внутрішнього контролю

85. Внутрішній аудит та особливості його організації

86. Розгляд роботи внутрішнього аудитора зовнішнім аудитором та оцінка можливості використання його результатів

87. Сутність аудиторського ризику та його складових

88. Методи оцінки аудиторського ризику та їх практичне використання

89. Ризик бізнесу та його вплив на властивий ризик

90. Властивий ризик та його визначення аудитором

91. Ризик контролю та його визначення аудитором

92. Ризик не виявлення помилок аудитором та його визначення

93. Вплив аудиторського ризику та його складових на аудиторський процес

94. Методика регулювання аудитором загального аудиторського ризику

95. Поняття суттєвості інформації в аудиті

96. Етапи (стадії) проведення аудиту

97. Процедури вибору клієнтів аудиторською фірмою

98. Планування аудиту. Загальна стратегія

99. Особливості планування першого аудиторського завдання

100. Вивчення характеру бізнесу клієнта (перелік питань)

101. План (програма) проведення аудиту та аудиторські процедури

102. Методи (методичні прийоми) аудиту та їх види

103. Поєднання методу направленого тестування та пооб’єктного методу в процесі проведення аудиту

104. Сутність методу документальної перевірки

105. Сутність методу спостереження

106. Сутність методу вибіркового дослідження в аудиті

107. Сутність аналітичних процедур та їх види

108. Сутність методів запиту та підтвердження

109. Сутність методу тестування

110. Сутність методу оцінки аудиторського ризику

111. Сутність методу арифметичної перевірки

112. Сутність методу співставлення

113. Сутність методу контрольних замірів

114. Методи експертної оцінки та їх використання в аудиті

115. Сутність аудиторських доказів

116. Види аудиторських доказів

117. Достовірність інформації в аудиті та надійність аудиторських доказів

118. Класифікація аудиторських доказів за рівнем надійності

119. Джерела одержання аудиторських доказів

120. Перекручення в облікових записах і документах та їх види

121. Помилки а облікових записах і документах та їх види

122. Причини виникнення помилок в облікових записах і документах

123. Шахрайство та його види

124. Дії аудитора у разі виявлення помилок і шахрайства

125. Поняття документального оформлення аудиту та його мета

126. Основні види аудиторської документації

127. Основні вимоги до аудиторської документації (робочих документів) аудитора

128. Право власності та порядок зберігання аудиторської документації (робочих документів аудитора)

129. Підсумкові документа аудитора та їх види

130. Склад і структура підсумкових документів аудитора

131. Аудиторський звіт, його зміст та призначення

132. Аудиторський висновок та його форми

133. Основні елементи стандартної форми аудиторського висновку

134. Модифікація висновку незалежного аудитора та її причини

135. Види аудиторських висновків

136. Безумовно-позитивний аудиторський висновок за стандартною формою

137. Безумовно-позитивний аудиторський висновок за модифікованою формою

138. Умовно-позитивний аудиторський висновок

139. Негативний аудиторський висновок

140. Відмова аудитора від надання аудиторського висновку

141. Інформаційне забезпечення аудиту фінансової звітності

142. Твердження, на яких побудовано фінансову звітність та які використовує аудитор в якості критеріїв її оцінки

143. Мета, завдання та джерела інформації аудиту основних засобів

144. Мета, завдання та джерела інформації аудиту нематеріальних активів

145. Мета, завдання та джерела інформації аудиту довгострокових фінансових інвестицій

146. Мета, завдання та джерела інформації аудиту виробничих запасів

147. Мета, завдання та джерела інформації аудиту незавершеного виробництва

148. Мета, завдання та джерела інформації аудиту витрат виробництва

149. Мета, завдання та джерела інформації аудиту товарів

150. Мета, завдання та джерела інформації аудиту дебіторської заборгованості

151. Мета, завдання та джерела інформації аудиту поточних фінансових інвестицій

152. Мета, завдання та джерела інформації аудиту грошових коштів та їх еквівалентів у національній валюті

153. Мета, завдання та джерела інформації аудиту грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті

154. Мета, завдання, джерела інформації аудиту доходів і фінансових результатів

155. Мета, завдання та джерела інформації аудиту витрат за економічними елементами

156. Мета, завдання та джерела інформації аудиту власного капіталу

157. Мета, завдання та джерела інформації аудиту довгострокових зобов’язань

158. Мета, завдання та джерела інформації аудиту короткострокових кредитів банків

159. Мета, завдання та джерела інформації аудиту кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

160. Мета, завдання та джерела інформації аудиту поточних забов’язань за розрахунками з одержаних авансів

161. Мета, завдання та джерела інформації аудиту поточних забов’язань за розрахунками з бюджетом

162. Мета, завдання та джерела інформації аудиту поточних забов’язань за розрахунками зі страхування

163. Мета, завдання та джерела інформації аудиту поточних забов’язань за розрахунками з оплати праці

164. Мета, завдання та джерела інформації аудиту поточних зобов’язань за розрахунками з Пенсійним фондом

165. Процедури аудиту основних засобів

166. Процедури аудиту нематеріальних активів

167. Процедури інформації аудиту довгострокових фінансових інвестицій

168. Процедури аудиту виробничих запасів

169. Процедури аудиту незавершеного виробництва

170. Процедури аудиту витрат виробництва

171. Процедури аудиту товарів

172. Процедури аудиту дебіторської заборгованості

173. Процедури аудиту поточних фінансових інвестицій

174. Процедури аудиту грошових коштів та їх еквівалентів у національній валюті

175. Процедури аудиту грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті

176. Процедури аудиту доходів і фінансових результатів

177. Процедури аудиту витрат за економічними елементами

178. Процедури аудиту власного капіталу

179. Процедури аудиту довгострокових зобов’язань

180. Процедури аудиту короткострокових кредитів банків

181. Процедури аудиту кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

182. Процедури аудиту поточних зобов’язань за розрахунками з одержаних авансів

183. Аудит в ринковій економічній системі

184. Процедури аудиту поточних зобов’язань за розрахунками зі страхування

185. Процедури аудиту поточних зобов’язань за розрахунками з оплати праці

186. Процедури аудиту поточних зобов’язань за розрахунками з Пенсійним фондом

187. Аудит документів фінансової звітності та його особливості

188. Аудит балансу

189. Аудит звіту про фінансові результати

190. Аудит звіту про рух грошових коштів

191. Аудит звіту про власний капітал

192. Аудит фінансового стану суб’єкта господарювання

193. Особливості аудиту фінансової звітності акціонерних товариств та підприємств – емітентів облігацій

194. Особливості аудиту консолідованої фінансової звітності

195. Аудит в системі державного фінансового контролю

196. Огляд фінансової звітності

197. Подальші події та їх класифікація

198. Оцінка аудитором подальших подій та їх вплив на вид аудиторського висновку

199. Оцінка аудитором можливості безперервної діяльності підприємства

200. Вплив припущення про безперервність або значних сумнівів щодо безперервності на аудиторський висновок

201. Методи діагностики вірогідності банкрутства суб’єкта господарювання

202. Відповідальність аудитора за повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові

203. Питання, які необхідно повідомляти найвищому управлінському персоналові