Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Учет и аудит \ 3180. Звіт з практики Особливості проведення аудиту на підприємстві ТОВ ТД Косметик Сорс

Звіт з практики Особливості проведення аудиту на підприємстві ТОВ ТД Косметик Сорс

« Назад

Код роботи: 3180

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Облік та аудит

Тема: Особливості проведення аудиту на підприємстві ТОВ ТД Косметик Сорс

Кількість сторінок: 38 (+ додатки)

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2. Аудит на підприємстві

2.1. Планування аудиту

2.2. Аудит основних засобів. 14

2.3. Аудит грошових коштів і розрахункових операцій

2.4. Аудит у сфері праці

2.5. Аудит фінансових результатів

3. Напрямки підвищення ефективності роботи персоналу підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Аудиторська діяльність ґрунтується на взаємній зацікавленості держави, адміністрації підприємств та їх власників у достовірності облікової інформації щодо об'єктивного висвітлення різноманітних процесів.

Об’єктом дослідження звіту з практики є ТОВ «ТД «Косметик Сорс».

Метою практики є оволодіння особливостями проведення аудиту на підприємстві.

Завданнями практики є:

- навести організаційно-економічну характеристику підприємства;

- вивчити особливості планування аудиту;

- дослідити особливості проведення аудиту основних засобів, грошових коштів і розрахункових операцій;

- розглянути організацію та методику проведення аудиту у сфері праці на підприємстві;

- розглянути організацію та методику проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства;

- запропонувати напрямки підвищення ефективності роботи персоналу підприємства.

Методи дослідження: методи групування, аналізу та синтезу, графічний метод, метод логічного узагальнення отриманих результатів.

Інформаційною базою для написання звіту з практики послужили Закони України, Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, монографічна література, а також первинні документи, регістри обліку та фінансова звітність ТОВ «ТД «Косметик Сорс» за 2012-2014 роки.

Пройшовши практику на ТОВ «ТД «Косметик Сорс» та вивчивши особливості проведення аудиту на підприємстві, можна зробити наступні висновки.

В ході проведення аудиту у сфері праці на ТОВ «ТД «Косметик Сорс» були перевірені розрахункові та платіжні відомості, особові рахунки співробітників, а також первинні документи, на основі яких здійснюються нарахування заробітної плати. Була звернута увага на правильність заповнення цих документів, відповідність їх заповнення чинному законодавству та нормативним документам.

При проведенні аудиту у сфері праці на ТОВ «ТД «Косметик Сорс», в роботі було з’ясовано, що дані про розрахунки з оплати праці на підприємстві є достовірними, оскільки вони всі підтверджені обліковими даними та первинними документами. Висновок аудитора щодо проведеної перевірки розрахунків з оплати праці на ТОВ «ТД «Косметик Сорс» є позитивним.

В роботі було визначено, що на ТОВ «ТД «Косметик Сорс» потрібно переходити до практики системи стимулювання, яка б максимально відповідала здібностям, потребам та інтересам працівників.

Висновок аудитора щодо проведеної на ТОВ «ТД «Косметик Сорс» перевірки є позитивним.

Для підвищення ефективності роботи персоналу ТОВ «ТД «Косметик Сорс» в роботі було запропоновано: запровадити конкурсно-контрактну систему прийому всіх працівників; організувати всім працівникам атестацію на відповідальність теоретичних і практичних знань своїй посаді чи робочому місці; відстоювати можливості вчасно проводити службову ротацію кадрів; позбавитися некваліфікованих та малокваліфікованих працівників, а на їх місця прийняти кваліфікованих та висококваліфікованих на конкурсній основі з числа своїх працівників; організувати перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства з метою освоєння кожним працівником суміжної професії; вивільнені місця працівників, що звільняються з виходом на пенсію, заповнити працівниками свого підприємства; регулярно інформувати колектив про вакансії і про перспективу підприємства, звертатися до працівників, щоб вони рекомендували на вакантні місця своїх знайомих та друзів; створити систему матеріального заохочення всіх працівників, кожна добра ініціатива, новація, що ведуть до росту продуктивності праці, має бути врахована, оцінена та відповідно оплачена; періодично доводити до відома всіх працюючих про основні економічні показники, результати спільної праці; вчасно вирішувати соціальні питання, створити належні умови праці та відпочинку; створити у колективі позитивний психологічний клімат, проводити заходи, що зміцнюють колектив; керівнику ТОВ «ТД «Косметик Сорс» постійно підвищувати свій авторитет, завоювати у колективі до себе довіру та повагу.

Для підвищення ефективності роботи персоналу ТОВ «ТД «Косметик Сорс» в роботі було також запропоновано проводити підготовку кадрів за новою стратегією.

1. Пoдaткoвий кoдекс Укрaїни від 02.12.2010 № 2755-VI р., зi змiнaми, внесеними згiднo iз Зaкoнoм вiд 17.01.2015 р. № 63-19.

2. Зaкoн Укрaїни «Прo бухгaлтeрський oблiк тa фiнaнсoву звiтнiсть в Укрaїнi» вiд 16.07.1999 № 996-XIV, зi змiнaми вiд 24.10.2013 р. № 663-VII.

3. Зaкoн Укрaїни «Прo збiр тa oблiк єдинoгo внеску нa зaгaльнooбoв'язкoве держaвне сoцiaльне стрaхувaння» вiд 08.07.10 р. № 2464-VI, зi змiнaми вiд 04.07.2013 р. № 406-VII.

4. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-XII, зi змiнaми вiд 06.02.2015 р. № 1702-18.

5. Нaцioнaльнe пoлoжeння (стaндaрт) бухгaлтeрськoгo oблiку 1 «Зaгaльнi вимoги дo фiнaнсoвoї звiтнoстi», зaтвeрджeнe нaкaзoм Мiнiстeрствa фiнaнсiв Укрaїни вiд 07.02.2013 р. № 73, зi змiнaми вiд 08.02.2014 р. № 48

6. Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті України», затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637.

7. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.00 р., № 92, зі змінами від 08.02.2014 р. № 48.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», зaтвeрджeнe нaкaзoм Мiнiстeрствa фiнaнсiв Укрaїни вiд 31.01.2000 р. № 20, зi змiнaми вiд 08.02.2014 р. № 48.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 «Дохід», затв. Наказом МФУ № 290 від 29.11.1999 р., зі змінами № 664 від 31.05.2011р.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», зaтвeрджeнe нaкaзoм Мiнiстeрствa фiнaнсiв Укрaїни вiд 31.12.1999 р. № 318, зi змiнaми вiд 27.06.2013 р. № 627.

11. Міжнародні стандарти аудиту, затв. рішенням Аудиторської палати України від 30.09.2006 р. № 168/7.

12. Мeтoдичнi рeкoмeндaцiї щoдo зaпoвнeння фoрм фiнaнсoвoї звiтнoстi, зaтвeрджeнi нaкaзoм Мiнфiну Укрaїни вiд 28.03.13 р., № 433, зi змiнaми вiд 30.12.2013 р. № 1192.

13. Плaн рaхункiв бухгaлтeрськoгo oблiку aктивiв, кaпiтaлу, зoбoв’язaнь i гoспoдaрських oпeрaцiй пiдприємств i oргaнiзaцiй, зaтвeрджeний нaкaзoм Мiнiстeрствa фiнaнсiв Укрaїни 30.11.99 р. № 291, iз змiнaми вiд 08.02.2014 р. № 48.

14. Iнструкцiя прo зaстoсувaння Плaну рaхункiв бухгaлтeрськoгo oблiку aктивiв, кaпiтaлу, зoбoв’язaнь i гoспoдaрських oпeрaцiй пiдприємств i oргaнiзaцiй № 291 вiд 30.11.99 р., iз змiнaми вiд 08.02.2014 р. № 48.

15. Iнструкцiя прo пoрядoк нaрaхувaння i сплaти єдинoгo внеску нa зaгaльнooбoв'язкoве держaвне сoцiaльне стрaхувaння, зaтвердженa пoстaнoвoю прaвлiння ПФУ вiд 27.09.10 р., № 21-5.

16. Аудит: навч. посіб. / Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова, О.О. Вороніна; Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2010. – 336 с.

17. Oгiйчук М.Ф. Aудит: oргaнiзaцiя i метoдикa: нaвч. пoсiб. для вузiв / М.Ф. Oгiйчук, I.Т. Нoвiкoв, I.I. Рaгулiнa. – К.: Aлертa, 2013. – 584 с.

18. Прaктикум з фiнaнсoвoгo oблiку – 1: нaвч. пoсiб. для студ. вищ. нaвч. зaкл. спец. «Oблiк i aудит» / зa ред. М.Т. Телoвaтa, O.A. Юрченкo. – К.: ДП «Iнфoрм.-aнaлiт. aгентствo», 2012. – 349 с.

19. Сaвченкo В.Я. Aудит: нaвч. пoсiб. / В.Я. Сaвченкo. – К.: КНЕУ, 2012. – 322 с.

20. Ткaченкo Н.М. Бухгaлтерський фiнaнсoвий oблiк, oпoдaткувaння i звiтнiсть: пiдручник. – 5-ге вид. дoпoвнене i перерoблене / Н.М. Ткaченкo. – К.: Aлертa, 2013. – 976 с.

21. Офіційний сайт ТОВ «Торговий дім «Косметик Сорс». – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://c-source.com.ua.