Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 3128. Курсова робота Вплив маркетингу на діяльність туристичного підприємства ЗАТ Восток (готелю Бердянськ)

Курсова робота Вплив маркетингу на діяльність туристичного підприємства ЗАТ Восток (готелю Бердянськ)

« Назад

Код роботи: 3128

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Вплив маркетингу на діяльність туристичного підприємства ЗАТ Восток (готелю Бердянськ)

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2010

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

Розділ 1. Специфіка маркетингу туристичних послуг

1.1. Поняття та особливості туристичних послуг

1.2. Суть і зміст маркетингу в туризмі

1.3. Методи просування туристичного продукту

Розділ 2. Особливості маркетингу туристичних послуг на прикладі ЗАТ «Восток» (готель «Бердянськ»)

2.1. Характеристика послуг та ефективність роботи готелю

2.2. Аналіз маркетингової діяльності готелю

2.3. Покращення маркетингової діяльності готелю

Висновки

Список використаних джерел

Формування ринкової економіки в Україні посилило інтерес до форм і методів туристичного обслуговування населення. Розвиток даної галузі прискореними темпами та зростання ролі конкуренції і ступеня комерціалізації туристської діяльності привели до розуміння необхідності державного регулювання туристського бізнесу. Протягом декількох поколінь значна частина населення України користувалася туристськими послугами, внаслідок чого потреба в них була масовою, тобто увійшла до норми життя, стала частиною національної культури.

Актуальність проблеми полягає у тому, що туристична діяльність є важелем, використовування якого дозволяє оздоровити всю національну економіку країни. В багатьох країнах туризм відіграє значну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення, активізації зовнішньоторговельного балансу.

Туризм робить величезний вплив на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання і інші, тобто виступає своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку. Туризм став одним з найприбутковіших видів бізнесу в світі.

За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), він використовує приблизно 7% світового капіталу, з ним пов'язано кожне 16-е робоче місце, на нього доводиться 11 % світових споживацьких витрат і він дає 5 % всіх податкових надходжень. Ці цифри характеризують прямий економічний ефект функціонування індустрії туризму. Розвинений туризм називають одним з головних феноменів XX століття.

Останніми роками і в Україні почали надавати все більше уваги розвитку туризму. Перспективи розвитку туристського комплексу України багато в чому залежать від посилення державного регулювання туристської сфери на загальнонаціональному рівні, яке повинне поєднуватися з сучасною стратегією просування регіональних турпродуктів.

Сучасний розвиток туризму в Україні характеризується наявністю глибоких протиріч в його організаційній структурі, в спрямованості розвитку, в стані якісних і кількісних характеристик. З одного боку, сучасний стан туризму в Україні розцінюється як кризовий, пов'язаний з різким падінням досягнутих раніше об'ємів надання туристських послуг, скороченням матеріальної бази туристської галузі і значною невідповідністю потребам населення в туристичних послугах.

З іншого боку, наголошуються високі темпи будівництва туристичних об'єктів, що відповідають найвищим світовим стандартам, значне зростання кількості числа туристичних організацій по всій території України. Тому туристичні підприємства для успішної роботи та зайняття своєї ніші на ринку послуг повинні використовувати маркетингову діяльність, для того щоб розпізнати, ідентифікувати і оцінити існуючий або прихований попит на послуги, які підприємство пропонує або може запропонувати, і спрямувати зусилля фірми на розробку, виробництво, розподіл, продаж і просування цих товарів і послуг.

Метою курсової роботи є розробка дослідження особливостей туристичних послуг та рекомендацій з удосконалення маркетингу туристичних послуг ЗАТ «Восток» (готелю «Бердянськ»).

Для досягнення цієї мети потрібно вирішити наступні основні задачі:

- вивчити специфіку і природу туристичних послуг;

- визначити роль і значення маркетингу в туристичній галузі;

- зробити аналіз туристичних послуг готелю «Бердянськ»;

- провести аналіз каналів розподілу туристичних послуг в готелі «Бердянськ»;

- проаналізувати ціноутворення послуг для готелю.

Об'єктом дослідження виступає ЗАТ «Восток» (готель «Бердянськ»).

Предметом дослідження є маркетинг туристичних послуг.

Методологічною і теоретичною базою дослідження послужили фундаментальні положення системного підходу, загальної теорії економіки і маркетингу. В процесі дослідження застосовувалися як теоретичні, так і емпіричні методи: методи системного і порівняльного аналізу.

Успіх будь-якої фірми на ринку залежить в першу чергу від привабливості вироблюваного продукту. Маркетинг забезпечує не тільки ефективне задоволення потреб ринку, але і успіх підприємства в конкурентній боротьбі. Зародившися у виробничій сфері, маркетинг достатньо тривалий час не знаходив відповідне вживання у сфері туризму. Проте зростання конкуренції, комерціалізації туристської діяльності привели до необхідності найшвидшого впровадження основних елементів маркетингу в практику роботи туристського підприємства.

Туристична діяльність є важелем, використовування якого дозволяє оздоровити всю національну економіку країни. В багатьох країнах туризм відіграє значну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення, активізації зовнішньоторговельного балансу. Туризм робить величезний вплив на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання і інші, тобто виступає своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку.

Дослідження споживачів, виявлення основних мотивів придбання послуг і аналіз поведінки споживачів озброює керівників і фахівців туристичної фірми могутнім арсеналом, без якого неможлива успішна діяльність на сучасному ринку - знання свого клієнта.

Правильне розуміння споживачів надає туристичній фірмі можливості:

- прогнозувати їхні потреби;

- виявляти послуги, що користуються найбільшим попитом;

- удосконалювати взаємини з потенційними клієнтами;

- завойовувати довіру клієнтів за рахунок розуміння їхніх запитів;

- розуміти, чим керується клієнт, приймаючи рішення про придбання туристичних послуг;

- з'ясовувати джерела інформації, що використовують клієнти при ухваленні рішення про купівлю;

- встановлювати, хто і яким чином впливає на вироблення та ухвалення рішення про придбання туристичного продукту;

- виробляти відповідну стратегію маркетингу і конкретні елементи найбільш ефективного комплексу маркетингу;

- створювати систему зворотного зв'язку із споживачами туристичних послуг;

- налагоджувати ефективну роботу з клієнтами.

Незалежність споживача виявляється у тому, що його поведінка орієнтується на визначену мету. Туристичні послуги можуть ним прийматися чи відкидатися у тій мірі, у якій вони відповідають його потребам. Фірми досягають успіху, якщо надають споживачу свободу вибору і реальну вигоду. Розуміння цього і постійне пристосування туристичних пропозицій до запитання споживачів забезпечує ефективність практичної реалізації концепції маркетингу.

1. ЖУРНАЛ «Туризм: Теорія і практика» 2005 рік №1

2. А.П Голіков. Український туризм “Галицькі контракти”, №22, травень 2004 р.

3. А.П.Дурович, А.С.Копанев «Маркетинг в туризме» учебное пособие. Мн.:, 1998г.

4. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. – К.: Знання України, 2002.

5. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.

6. Бовсуновская А.Я. География туризма: учебное пособие. – Д., 2002.

7. Борисов Ю.Н. Маркетинг в туризме –М. 1996г. с.17-52.

8. В. Цибух. “Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах” // “Економіка України” №4 (квітень) 2004. - С.4 –14

9. В.С. Балабанов «Экономика туризма». М.:, 2000г.

10. В.Цибух “Туризм в Україні” // “Економіст”,№ 6(June)2000. - С.34-35

11. Голіков А.П. Вступ до економічної та соціальної географії: підручник. – К.: Либідь, 1996.

12. Гостиничный и туристический бизнес: учебник. – М.: Тандем, 1998.

13. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. М.: Ноледж, 1996.

14. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. -М.: Нолидж, 1996 г.

15. Д.Прейгер, І.Малярчук “Розвиток іноземного туризму в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів” // Економіка України”, № 6 (червень) 2001. - С.20-28

16. Веб сторінка: www.berdyansk.com.ua

Розділ 1. Специфіка маркетингу туристичних послуг

1.1. Поняття та особливості туристичних послуг

Успіх будь-якої фірми на ринку залежить в першу чергу від привабливості вироблюваного продукту. Він утворює основну частину маркетингового комплексу, на якій зав'язана вся решта елементів: ціна, просування на ринку і розповсюдження. Розбіжність в сприйнятті туристичного продукту між споживачами і виробниками ускладнюють економічні дослідження у сфері туризму. Проблема полягає в тому що, продукти що виходять на ринок не завжди співпадають з тими, які запрошують покупці.

Купуючи тури покупець насправді шукає зовсім інше ніж набір послуг. Одні відправляючись на відпочинок купують путівку на курорт щоб розслабитися, відпочити, загоряти, поправити здоров'я. Інші ж виїжджають у відрядження для проведення ділових переговорів і висновку контрактів. Вивчивши особливості сприйняття туристичних послуг споживачами постачальники перебудовують свою роботу відповідно до них, вони пропонують набір послуг і рекламують не стільки продукти, скільки їх споживацькі якості і властивості.

Оскільки туристичні послуги у момент придбання існують в уяві споживача, дізнатись що чекає туриста від поїздки можна тільки за допомогою досліджень. Проводячи маркетингові дослідження, працівники маркетингових служб проводять аналіз наявних і потенційних потреб і бажань покупця, виявляючи однорідні групи клієнтів. Вони прагнуть одержати відповідь на головні питання: хто є шуканим споживачем туристичних послуг і в якому ступені ринкова пропозиція задовольняє його запити? Що насправді купуватиме споживач?

Люди купують на ринку не товари, а їх здатність задовольнити певну людську потребу. Так, турист оплачує не розміщення в готелі, а нові відчуття і знайомство з невідомим. Як тільки клієнт усвідомлює, що товар здатний задовольнити його, він стає покупцем. Результати маркетингових досліджень служать основою комплексу стимулювання і вдосконалення туристичних послуг.

У більшості випадків туристичний продукт – це результат зусиль багатьох підприємств. Як відомо, туристичний продукт – це будь-яка послуга, що задовольняє потреби туристів під час подорожі і підлягає оплаті з їх сторони. На практиці діє поняття основних і додаткових послуг. Проте з погляду споживацьких властивостей, істотних відмінностей між ними немає. Так, включені в комплексне обслуговування екскурсії вважаються основними послугами, але якщо їх турист придбаває самостійно в місці перебування, то вони вже стають додатковими. Таким чином, різниця між основними і додатковими послугами полягає в їх відношенні до спочатку придбаного туристом пакету або комплексу туристичних послуг.

По аналогії з товарами, що мають матеріально-речовинну форму, в туристичних послугах також виділяють три рівні:

- послуга за задумом;

- послуга в реальному виконанні;

- послуга з підкріпленням.

У основі будь-яких туристичних послуг лежить необхідність задоволення якої-небудь потреби. Тому основу послуги, його суттєву сторону представляє так званий задум, тобто його спрямованість на вирішення певної проблеми, задоволення конкретної потреби. Що ж насправді купує турист?

Насправді, як вже наголошувалося, він купує не продукт, як такий, який має певний набір властивостей, а його здатність задовольнити деяку свою потребу. Отже, для туристичного підприємства величезне значення має уявлення і розповсюдження не властивостей своїх послуг, а реальної користі і вигоди від нього для свого клієнта.

Якщо задум туристичних послуг виступає як його змістовна сторона, то по формі туристичний продукт є саме певним набором властивостей, що дозволяють реалізувати цей задум, тобто задовольнити якусь потребу клієнта. Тому на другому рівні туристичних послуг розглядаються його властивості і характеристики: рівень якості, комфорт, престиж, економічність, безпека, враження і т.д.

Третій рівень – це туристична послуга з підкріпленням. Діяльність туристичного підприємства повинна бути направлена на формування дружніх відносин з клієнтом, надання йому всесторонньої допомоги, додаткових і символічних вигод. Цього може бути досягнуто шляхом високого рівня якості і швидкості обслуговування, консультаціями і інформацією, неформальним спілкуванням.

Для інформування споживачів звичайно використовуються каталоги, проспекти, брошури, інформаційні листи, в яких містяться докладні відомості про зміст і якість пакету послуг, цінах. Ці матеріали повинні бути надані кожному клієнту, що заявив про своє бажання придбати той або інший тур, або ту чи іншу послугу. Крім того, споживач повинен одержати додаткову інформацію і консультації про порядок бронювання, оплати, зміни і ануляції туру, а також про всі інші питання (паспортно-візовому, митному і валютному регулюванні, природнокліматичних визначних пам'ятках, медичній допомозі, страхуванні ), пов'язані з туристичною поїздкою.

Наявність інформаційного матеріалу, його знання персоналом туристичного підприємства і вільне уявлення по запиту туриста є безумовною вимогою створення туристичного продукту і його успішної реалізації на ринку.

Ідея підкріплення туристичних послуг примушує пильно поглянути на систему поведінки клієнта, до того, як він комплексно підходить до проблеми, яку намагається вирішити завдяки купівлі туристичних послуг. З погляду конкуренції, такий підхід дозволяє туристичному підприємству виявити можливості підкріпити свою товарну пропозицію найефективнішим способом. Тому туристичні фірми повинні постійно шукати ефективні шляхи підкріплення пропонованих на ринок продуктів.

Туристичним послугам властиві чотири характеристики, які відрізняють послугу від товару: невідчутність, нерозривність виробництва і споживання, мінливість і нездатність до зберігання.

Невідчутність, або невловимість, туристичних послуг означає, що вони не набувають упредметненої форми. Їх неможливо продемонструвати, побачити або спробувати до отримання. На відміну від покупки товарів обслуговування не приводить до володіння чим-небудь.

Нематеріальний характер послуг ускладнює роботу постачальників. Туристичні підприємства стикаються з двома проблемами, як показати клієнтам свою пропозицію і пояснити, за що вони платять гроші. Продавець може лише описати переваги, які одержить турист при споживанні послуги. Саму ж послугу клієнт буде в змозі оцінити тільки після її надання. Цим пояснюється те, що ключовим поняттям маркетингу послуг є користь, або вигода, для клієнта при зверненні в дану фірму.

Підприємства, що надають туристичні послуги, для зміцнення довір'я клієнтів роблять комплекс заходів. Вони підвищують відчутність своїх послуг, підкреслюють їх значущість, загострюють увагу на одержуваних клієнтом вигодах, привертають до реклами послуг “зірок” естради, спорту.

Додати велику відчутність послузі можна в самій різній формі. Одні компанії доводять до клієнтів інформацію про своїх співробітників, їх досвід і кваліфікацію, інші поширюють брошури, буклети і інші матеріальні носії, що допомагають зрозуміти і оцінити послуги фірми.

Нематеріальний характер послуг утрудняє процес ціноутворення і просування туристичних послуг на ринку. Нерозривність виробництво і споживання послуги – головна особливість, що робить послуги дійсно послугами і відрізняє їх від товарів. Надати послугу можна тільки тоді, коли поступає замовлення або з'являється клієнт. З цієї точки зору виробництво і споживання послуг невід’ємні.

При нерозривності виробництва і споживання послуг ступінь контакту між продавцем і клієнтом може бути різним. Деякі послуги надаються у відсутності замовника наприклад (ремонт автомобіля). Але багато видів послуг вимагають тісного прямого контакту продавця з покупцем. Так, лікування на курорті неможливе без клієнта і медичного персоналу, обслуговування в ресторані нерозривно пов'язано з працівниками підприємства громадського харчування.

Невіддільність виробництва від споживання послуг обумовлює зміну ролі покупця і продавця в процесі відтворювання. Клієнт не просто споживає послугу, але підключається до її виробництва і доставки. Участь покупця на всіх фазах відтворювального процесу у сфері обслуговування означає, що постачальник повинен піклуватися про те, що і як проводити. Поведінка продавця у присутності покупця визначає вірогідність повторення послуги.

Тому правильний підбір і навчання персоналу, в першу чергу вступаючого в безпосередній контакт з клієнтом, набувають особливого значення в наші дні. Від професіоналізму працівників залежать якість послуг, прихильність покупців і, кінець кінцем, конкурентоспроможність фірми.

Мінливість – важлива відмінна риса туристичних послуг. Якість послуги залежить від того, хто, коли і де її надає. В одному готелі сервіс організований по вищому розряду, в іншій, розташованій поряд, обслуговування поставлено гірше. Усередині готелю один працівник привітний і старанний, тоді як інший грубий. Навіть один і той же службовець протягом дня надає послуги по-різному. Непостійність якості туристичних послуг обумовлена багатьма обставинами. Частіше за все причина криється в самому працівнику, його низької кваліфікації, слабкості підготовки і навчання, неінформованість, відсутності регулярної підтримки з боку менеджерів. Іноді мінливість якості обслуговування пов'язана з професійною непридатністю працівника.

Свою нестабільність обслуговування вносить споживач. Унікальність кожного покупця пояснює високий ступінь індивідуалізації послуги відповідно до запитів клієнта. Ця унікальність робить неможливим масове виробництво для багатьох послуг. Одночасно вона породжує проблему управління поведінкою споживачів. Оцінюючи якість обслуговування, споживач порівнює свої очікування з одержаною послугою. Обслуговування може перевершити всі очікування. Якщо очікування і реальність співпадають, клієнт залишається задоволеним і дає позитивну оцінку якості послуги. Якщо обслуговування не відповідає представленням клієнта, послуга для нього має негативну якість.

Нездатність до зберігання – наступна відмінна риса туристичних послуг. Їх не можна провести про запас або складати. Транспортні пасажирські перевезення, ночівлі в засобах розміщення не можуть бути накопичені для подальшого продажу подібно продукції промисловості. Не використані номери в готелі або посадочні місця в літаку обернуться непоправними втратами для їх власників, в цьому значенні туристичний продукт схильний до псування. Нездатність послуг до зберігання не є складною проблемою в умовах постійного попиту. Проте попит на більшість видів послуг, у тому числі туристичних, коливається. Його величина міняється залежно від пори року і днів тижня. Якщо попит перевищує пропозицію, ситуацію не можна виправити, узявши, як в промисловості, товар з складу. Аналогічно, під час низького попиту неможливо створити запаси послуг для їх використовування в піковий період. Якщо існує надмірна пропозиція, виробничі потужності простоюють і фірма зазнає збитки.

Тому послуга вимагає розробки стратегії, що забезпечує вирівнювання попиту і пропозиції на ринку послуг. Існують різні шляхи досягнення ринкової рівноваги. Наприклад, встановлення диференційованих цін, знижок, використовування інших стимулів дозволяють рівномірно розподілити попит в часі. Інший поширений спосіб управління попитом – введення системи попередніх замовлень на послуги. В період піку попиту підприємства збільшують швидкість обслуговування, пропонують додаткові послуги, щоб полегшити клієнтам очікування основної послуги. Вони навчають персонал поєднанню професій, наймають тимчасових працівників.

1.2. Суть і зміст маркетингу в туризмі

Туризм по своїх основних характеристиках не має яких-небудь принципових відмінностей від інших форм господарської діяльності. Тому всі істотні положення сучасного маркетингу можуть бути цілком застосовані і в туризмі.

У той же час в туризмі є своя специфіка, що відрізняє його не тільки від торгівлі товарами, але і від інших форм торгівлі послугами. Тут має місце торгівля, як послугами, так і товарами (за оцінками фахівців, частка послуг в туризмі складає 75%, товарів – 25%), а також особливий характер споживання туристичних послуг і товарів в місці їх виробництва, більш того, в певній ситуації.

Всесвітня туристична організація (ВТО) виділяє три головні функції маркетингу в туризмі:

- встановлення контактів з клієнтами;

- розвиток;

- контроль;

Встановлення контактів з клієнтами ставить свою за мету переконати їх в тому, що передбачуване місце відпочинку і існуючі там служби сервісу, визначні пам'ятки і очікувані вигоди повністю відповідають тому, що бажають одержати самі клієнти.

Розвиток припускає проектування нововведень, які зможуть забезпечити нові можливості для збуту. У свою чергу подібні нововведення повинні відповідати потребам і перевагам потенційних клієнтів.Контроль передбачає аналіз результатів діяльності по просуванню послуг на ринок і перевірку того, наскільки ці результати відображають дійсно повне і успішне використання наявних у сфері туризму можливостей.

Проте маркетинг розширює свої функції, роблячи особливий акцент на взаємостосунках із споживачами. Довгострокові взаємостосунки з клієнтами обходяться набагато дешевше, ніж маркетингові витрати, необхідні для посилення інтересу споживача до послуг фірми нового клієнта.

Туристичні послуги, перш за все повинні бути хорошим придбанням. У зв'язку з цим туристичний маркетинг являє собою послідовні дії туристичних підприємств, направлених на досягнення такої мети. Тому достатньо логічним і обґрунтованим є наступне визначення туристичного маркетингу:

Маркетинг в туризмі – це система безперервного узгодження пропонованих послуг з послугами, які користуються попитом на ринку і які туристичне підприємство здатне запропонувати з прибутком для себе і більш ефективніше ніж це роблять конкуренти.

Мета маркетингу – розпізнати, ідентифікувати і оцінити існуючий або прихований попит на товари і послуги, які підприємство пропонує або може запропонувати, і спрямувати зусилля фірми на розробку, виробництво, розподіл, продаж і просування цих товарів і послуг.

Мета туристичного маркетингу – робота, яка приносить прибуток по обслуговуванню і задоволенню потреб клієнтів. З цієї точки зору маркетинг повинен служити чітко вираженій задачі: як найуспішніше функціонувати.

Об'єкт будь-якого маркетингу – це поведінка підприємства відносно його ринку і споживачів. Центральна ідея маркетингу при цьому – позиція ринкової орієнтації замість позиції орієнтації на вироблюваний продукт.

Залежно від юридичного статусу і відповідної правової форми певного туристичного підприємства, від специфіки діяльності і стану ринку туристичних послуг, від наявності і об'ємів державної допомоги, від менталітету самих підприємців, цілі маркетингу туристичного підприємства поділяються на:

1) Економічні: формуються через певні цифрові показники діяльності або через процентні співвідношення (максимізація прибутку в перспективі, визначення нових сегментів ринків, поліпшення реалізації тур продуктів, зміцнення ринкових позицій).

2) “Егоїстичні”: підвищення престижу і поліпшення іміджу фірми, країни, регіону або певної місцевості. Це може бути прагнення зберегти незалежність, підвищити стабільність бізнесу.

3) Соціальні: розглядаються з погляду розробки такого туристичного продукту, яким зможуть скористатися люди з більш низьким рівнем доходів. Вони також можуть виражатися в розвитку таких туристичних продуктів, які сприяють охороні навколишнього середовища, зниженню рівня безробіття, стимулює розширення малого бізнесу.

Як будь-яке економічне явище, маркетинг в туризмі вимагає для свого вживання і ефективного розвитку ряд умов:

1. Глибоке насичення ринку послугами, тобто існування ринку покупця;

2. Гостра конкурентна боротьба туристичних фірм;

3. Вільні ринкові відносини, тобто можливість без адміністративних обмежень вибирати ринки збуту, ділових партнерів, встановлювати ціни, вести комерційну роботу;

4. Вільна діяльність адміністрації усередині туристичного підприємства за визначенням цілей фірми, стратегії, управлінських структур, розподілу засобів по статтях бюджету.

З суті маркетингу туризму як системи витікають основні принципи, обставини, вимоги, що лежать в основі маркетингу і розкриваючи його призначення. Суть маркетингу полягає в тому, щоб пропозиції туристичних послуг в обов'язковому порядку орієнтувалося на споживача і постійне узгодження можливостей підприємства з вимогами ринку. Виходячи з цього, для маркетингу в туризмі характерні наступні основоположні принципи:

1. Орієнтація на ефективне рішення проблем конкретних споживачів. Ринок утворюють споживачі з певними потребами, для задоволення яких вони бажають і здатні придбати туристичні послуги. Саме ідентифікація запитів споживачів в маркетингу додається особливе значення. Пропоновані на ринок продукти повинні розглядатися підприємством з урахуванням того, наскільки вони можуть допомогти в рішенні їх проблем.

2. Націленість на чітко виражений комерційний результат, що для фірми, кінець кінцем, зводиться до оволодіння наміченою часткою ринку відповідно її довготривалим цілям. Сформулювавши ці цілі, визначають три головні компоненти маркетингової діяльності: терміни, ресурси, відповідальність. Звідси орієнтація на довгострокове прогнозування всієї маркетингової ситуації, починаючи від платоспроможних потреб населення і закінчуючи власними можливостями в цій перспективі.

3. Комплексний підхід до досягнення поставлений цілей, оскільки успіх забезпечується тільки всією сукупністю засобів маркетингу, узятих у взаємозв'язку і взаємообумовленості. Комплексність означає, що певні маркетингові дії (аналіз потреб, вивчення туристичного продукту, реклама і т.д.), узяті самі по собі, не здатні забезпечити того ефекту, який дає вживання маркетингу як системи.

4. Активність, наступальність, заповзятливість, що забезпечує швидку і ефективну реакцію на зміни зовнішньому по відношенню до фірми середовищу. Без цього неможливо добитися комерційного успіху і одержати конкурентні переваги. 

1.3. Методи просування туристичного продукту

Маркетингова комунікація (просування) – це механізм передачі покупцю своєї інформації, це елемент маркетингової структури, який забезпечує зв'язок основних маркетингових послань з цільовими аудиторіями.

Успішна робота маркетингу залежить не тільки від потрібного продукту хорошої якості, орієнтованої на ринок, цінової політики, надійної і ефективної мережі дистриб'юторів. Необхідний також систематичний і ефективний зв'язок з потенційним клієнтом і торговими посередниками, що скорочує розрив між виробником турпродукту і його споживачем.

Існує п'ять способів просування товару, у тому числі і туристичного:

- реклама (advertising);

- персональний продаж (реrsonal sell);

- стимулювання збуту (sales promotion);

- зв'язки з громадськістю (public relations).

Неможливо досягти бажаного результату, якщо використовувати тільки один комунікаційний канал. В програмі просування повинні бути скомбіновані різні методи. По суті важливий потенціал кожного з методів просування і їх потенціал по взаємопідтримці.

Реклама є неособистою формою комунікації, яка здійснюється за допомогою платних засобів розповсюдження інформації, з чітко вказаним джерелом фінансування. Існує безліч способів застосування реклами в туристичній сфері діяльності.

Мета реклами – привернути увагу, зацікавити, передати інформацію, корисну для клієнта, і примусити діяти його певним чином, наприклад, зв'язатися з турагентом, запитати подальшу інформацію і т.д. Реклама – це форма масового зв'язку, призначена для великого числа людей одночасно.

У туристичній сфері застосовуються практично всі рекламні засоби:

а) Реклама в засобах масової інформації: телебачення, радіо, газети, журнали.

б) Каталоги подорожей, брошури, журнали власного видання, проспекти. В каталогах подорожей міститься корисна інформація для потенційних туристів. Вони можуть використовуватися як довідники і надають описи туристичних товарів і послуг, ілюстрації, програми турів, готелів, видів діяльності і екскурсій, транспортних послуг і т.п.

в) Вулична реклама: стаціонарна і транзитна (плакати, щити, реклама на транспорті). Для стаціонарної реклами важливим чинником ефективності є її місцерозташування. Цей вид реклами використовують як доповнення до реклами в ЗМІ.

г) Листи-продажі (direct mail) відкривають великі можливості для продажу послуг. Як правило, турфірма має список постійних клієнтів, яким і відправляються подібні листи, що інформують про нові тури, послуги, знижки. Можна також використовувати список потенційних клієнтів (цільових груп), інтереси і бажання яких відомі наперед.

д) Реклама в торговій точці: реклама на вітрині павільйону або на стінах, сувеніри і плакати в офісі турфірми.

Стимулювання збуту включає ряд засобів комунікації для створення умов негайного зростання збуту за обмежений період часу. Туристичні підприємства і туроператори визнають, що їх продажі і прибуток в значній мірі залежать від того, яким способом вони мотивують турагентів і споживачів. Серед методів просування широко використовуються різні знижки, пільги, конкурси, лотереї, ігри, участь в туристичних виставках, ярмарках, безкоштовна роздача сувенірів і т.д.

Туристична індустрія тільки починає вдаватися до цих методів з метою підтримки продажів. Наприклад, сьогодні популярні такі методи, як понижена ціна на квитки для однорідних груп, знижки для дітей, літніх людей, студентів, спеціальна ціна на номери в готелях в “мертвий” сезон. Активно використовується практика спільної діяльності з виробниками або продавцями товарів повсякденного попиту, за покупку яких, як приз може пропонуватися турпутівка, спонсорство різних заходів.

Зв’язки з громадськістю (public relations) – це використовування інформації для впливу на громадську думку. Це частина комунікаційної роботи фірми. Його мета – створення хорошої репутації фірми або місця відпочинку туристів, підкріпленої фактами, так, щоб фірма могла досягти свої цілі в атмосфері сприятливої думки про себе.

Зв'язки з громадськістю призначені для створення і збереження позитивного іміджу країни, маршруту, компанії і послуг, пропонованих нею, у людей, здатних вплинути на громадську думку (журналістів, видавців) або у торгових посередників (турагентів, туроператорів).

Методи зв’язку з громадськістю:

1. Зв’язки із засобами масової інформації: прес-реліз – первинний засіб, що використовується для передачі повідомлень засобам масової інформації, прес-конференція, скликання представників ЗМІ з метою публічного оголошення, заяви або думки компанії.

2. Відеофільми. Частіше за все це документальні фільми про подорожі. У фільмі розказується про яку-небудь країну (регіон, місцевость), про її жителів, звичаї, красу природи.

3. Ознайомчі візити – рекламні тури. Хоча ці візити вельми дорогі і їх важно організовувати, вони дають велику віддачу.

Зв'язки з громадськістю направлені на підвищення престижу і впізнанності образу учасника ринку. Від реклами Зв'язки з громадськістю відрізняються тим, як використовуються засоби масової інформації, рівнем контролю, якими вони володіють над передачею повідомлення, і сприйманою достовірністю.

Перед всіма комерційними і некомерційними організаціями постає задача призначення ціни за свої товари і послуги. Будучи всього лише однією із становлячих маркетингових засобів, ціна виконує проте виключно важливу функцію, яка полягає в отриманні виручки від реалізації. Саме від цін кінець кінцем залежать досягнуті комерційні результати, а правильно вибрана цінова стратегія надає довготривалий і вирішальний вплив як на конкурентоспособність продуктів, так і на діяльність підприємства. Крім цього ціна є чинником, що має велике значення для споживачів. Вона служить засобом встановлення певних відносин між фірмою і клієнтами і допомагає створенню про неї певного уявлення, яке може надати сильну дію на її подальші розвиток. І, нарешті, ціна – найсильніша зброя в боротьбі з конкурентами на ринку.

До числа найважливіших чинників, які необхідно враховувати при розробці цінової стратегії, відносяться:

- співвідношення попиту і пропозиції;

- рівень і динаміка конкуруючих цін;

- державне регулювання;

- споживачі.

Для розробки відповідної цінової стратегії підприємство повинне перш за все встановити цілі ціноутворення. Цілі витікають з аналізу положення підприємства на ринку і його загальних цілей на ринку. Отже, цілі ціноутворення не повинні розглядатися як окремо взяті. Вони покликані сприяти успішному здійсненню маркетингової стратегії підприємства.

При розробці цінової стратегії туристичне підприємство повинне використовувати ці три методи у взаємодії, оскільки орієнтація тільки на один з них не сприяє проведенню гнучкої цінової стратегії і навіть приводить до прямих або непрямих збитків.

Невіддільність виробництва від споживання послуг обумовлює зміну ролі покупця і продавця в процесі відтворювання. Клієнт не просто споживає послугу, але підключається до її виробництва і доставки. Участь покупця на всіх фазах відтворювального процесу у сфері обслуговування означає, що постачальник повинен піклуватися про те, що і як проводити. Поведінка продавця у присутності покупця визначає вірогідність повторення послуги.

Тому правильний підбір і навчання персоналу, в першу чергу вступаючого в безпосередній контакт з клієнтом, набувають особливого значення в наші дні. Від професіоналізму працівників залежать якість послуг, прихильність покупців і, кінець кінцем, конкурентоспроможність фірми.

Знати бажання клієнтів – необхідна, але недостатня умова стабільного якісного обслуговування. Менеджер може мати чітке уявлення про те, що хоче одержати клієнт, але буває не в силах втілити його в послузі. Це відбувається через брак фінансових коштів, а також поганого бізнес-планування, відсутність продуманих стандартів, недостатньо старанної роботи персоналу і невисокої його кваліфікації.

Слід зазначити, що здатність менеджера продукту виконувати завдання по плануванню залежить також від того, чи створює вище керівництво фірми відповідні умови для ефективної роботи. Ось основні принципи, на які слід звернути увагу керівництву фірми: почніть з кваліфікованого персоналу, детально визначте їх обов'язки і забезпечте відповідними інструкціями, структуруйте їх роботу так, щоб залишився час для планування.

Наявність інформаційного матеріалу, його знання персоналом туристського підприємства і вільне уявлення по запиту туриста є безумовною вимогою створення туристського продукту і його успішної реалізації на ринку.

Зовнішнє середовище розглядається як сукупність двох відносно самостійних підсистем:

1) макрооточення;

2) безпосереднє оточення.

В більшості випадків макросередовище не носить специфічного характеру по відношенню до окремо взятої фірми. Проте кожна з них відчуває на собі його вплив і не може ним управляти.

Вивчення демографічних чинників макросередовища займає важливе місце при аналізі ринкових можливостей туристичного підприємства. Маркетинг повинен розглядати питання, що стосуються чисельності населення, розміщення його по окремих країнах і регіонах, вікової структури з виділенням працездатного населення, людей які навчаються і пенсіонерів. До групи демографічних чинників відноситься і урбанізація, тобто збільшення частки міського населення.

Економічні чинники не менше важливі, ніж демографічні. Мало знати, скільки фірма має потенційних клієнтів. Важливо визначити, скільки і які послуги вони захочуть придбати. На платоспроможність населення впливає багато чинників, серед яких і рівень економічного розвитку самої країни, розмір заробітної платні, інфляція, безробіття.

Природні чинники не можуть не впливати на діяльність туристичного підприємства, тим більше що питання раціонального використовування природних ресурсів, охорона навколишнього середовища переходить в розряд глобальних.

Маркетинг туристичного підприємства знаходиться під впливом соціально-культурних чинників. Найбільшою силою володіють норми, прийняті в суспільстві, що встояли, системи соціальних правил, духовних цінностей, відносин людей до природи, праці, між собою і до самим себе.

Аналіз науково-технічних чинників дозволяє своєчасно побачити ті можливості, які розвиток науки і техніки відкриває для виробництва нових видів послуг, їх збуту і вдосконалення обслуговування клієнтів. Науково-технічний прогрес несе в собі величезні можливості і не менше серйозну загрозу для фірми.

Дослідження політико-правових чинників макрооточення повинне проводитися в першу чергу для того, щоб мати ясне уявлення про наміри органів державної влади і управління відносно розвитку суспільства і про засоби, за допомогою яких держава має намір проводити в життя свою політику.

Безпосереднє оточення представлено тими складовими зовнішнього маркетингового середовища, з якими туристичне підприємство знаходиться в безпосередній взаємодії. При цьому важливо підкреслити, що фірма може робити істотний вплив на характер і зміст цієї взаємодії. Тим самим вона може брати активну участь у формуванні додаткових можливостей і запобіганні появи загроз її подальшому існуванню.

Розділ 2. Особливості маркетингу туристичних послуг на прикладі ЗАТ «Восток» (готель «Бердянськ»)

2.1. Характеристика послуг та ефективність роботи готелю

Готельний комплекс „Бердянськ” був побудований у 1978 році. З 2000 року готель „Бердянськ” міста Бердянськ знаходиться під управлінням ЗАТ „Восток” місто Запорожжя. Таким чином, будучи дочірнім підприємством діловий центр „Бердянськ” складається з двох підрозділів:

- Кафе-бар „Отель”;

- Готель „Бердянськ”.

Дані про готель:

Будинок готелю являє собою 15-ти поверхову споруду, типового зразка, що об’єднує залізобетонні конструкції та великі засклені прорізи. Будівля знаходиться у самому центрі міста та має зручне розташування від усієї інфраструктури міста.

Будинок обладнаний двома ліфтами, розташованими в його південній торцевій частині, вихід з яких на поверхах веде в хол, відособлений від житлових і службових приміщень. Висота житлових і службових приміщень - 2,5 метри. Висота приміщень суспільного користування (хол вестибуля ресторан, кафе, конференц-зал і ін.) - 3,5 метри.

Готель має 65 номерів від категорії „Люкс” до „Стандарт”. Усі номери оснащені телевізорами (кабельним телебаченням), холодильниками, цілодобово забезпечені гарячою водою. Більшість номерів обладнана телефонами. У номерах підвищеної комфортності заведений „Інтернет” (WI-FI зони), установлені кондиціонери.

Ціна на номери категорії “Стандарт”: від 280 грн. – 560 грн. На номери класу “Люкс”: від 350 грн. – 900 грн.

Підприємство в своїй роботі використовує спеціальну комп’ютерну програму для готельних комплексів „Парус”. Данна програма дозволяє звести всі технологічні процеси в одну структура яка дозволяє авторизувати всі підрозділи готелю.

У зв'язку з тим, що підприємство невелике, колектив діє спільно, як єдине ціле, і прагне до стабільного функціонування підприємства. Найчастіше функції й обов'язки працівників тісно переплітаються, тому рішення найчастіше приймаються колективно.

Незважаючи на те, що з технічної точки зору задачі повинні приписуватися конкретним посадам, на даному підприємстві спостерігається накладення задач, тобто практично всі задачі приписуються одночасно декільком співробітникам.

Діяльність готелю можна оцінити проаналізувавши звіт по фінансовим результатам за 2008 та 2009 роки.

Готель працює досить ефективно, що можна проаналізувати оцінивши відсоток загруженності готелю (Табл.2.1), звіт по фінансовим результатам (Табл.2.2). Номерний фонд включає 65 номерів різного рівня комфорту. Середню вартість номеру з жовтня 2008 до вересня 2009 року можна підрахувати за формулою:

Б3128, 1

Середня вартість номеру з жовтня 2008 до вересня 2009 складала 355,38 грн.

Підрахувавши, аналогічно знаходимо середній процент завантаженності протягом цих місяців. Він становив 54%.

В 2008 році готель отримав 36,7 тис. грн. валового доходу, а в 2009 році 74 тис. грн. Приймемо валовий дохід готелю у 2009 році за 100% і порахуємона скільки процентів він збільшився з 2008 року. Підрахувавши отримали, що валовий дохід у 2009 році збільшився більш ніж на 50%.

Витрати на оплату праці у 2008 році становили 208,2 тис.грн. , а у 2009 році 257,4 тис.грн. Тобто збільшились на 24%. Штат робітників у 2009 році, порівнянно з 2008 залишився незмінним. Порівнявши процент збільшення витрат на заробітню платню з процентом збільшення валового доходу готелю можна зробити висновок, що збільшення виплат на заробітню плату працівникам на 49,2 тис.грн було прямопропорціональним.

Підрахуємо рентабельність діяльності готелю «Бердянськ» по формулі:

Б3128, 2

де: Р – рентабельність;

Пр -прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

Sp – Собівартість реалізованної продукції.

Рентабельність у 2008 році дорівнює 6,04%, а 2009 році 9,2%. Це означає, що готель у 2009 році працював на 3,1% ефективніше ніж у попередньому році.

Таблиця 2.1

Завантаженність номерів

Період

Середня

вартість номера

(грн.)

Відсоток заванта-

женності

(%)

Номерний фонд

(шт.)

Жовтень 2008

 

350

32

65

Листопад 2008

 

320

30

65

Грудень 2008

 

300

34

65

Січень 2009

 

300

32

65

Лютий 2009

 

300

30

65

Березень 2009

 

300

35

65

Квітень 2009

 

350

42

65

Травень 2009

 

400

70

65

Червень 2009

 

420

95

65

Липень 2009

 

500

98

65

Серпень 2009

 

430

96

65

Вересень 2009

 

350

82

65

Діяльність готелю можна оцінити проаналізувавши звіт по фінансовим результатам за 2008 та 2009 роки.

Таблиця 2.2.

Фінансові результати діяльності готелю за 2008 та 2009рр.

Фінансові результати

За звітний період

(2009)

тис. грн.

За попередній період

(2008)

тис.грн.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1 143,5

880,5

Податок на додану вартість

( 174,3 )

( 152,4 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

869,7

664,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

( 795,7 )

( 607,6 )

Валовий:

 

 

прибуток

74

36,7

збиток

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

151,9

125,8

Адміністративні витрати

( 253,2 )

( 199,8 )

Витрати на збут

( 0 )

( 0 )

Витрати на рекламу

( 29,4 )

( 18 )

Матеріальні затрати

460,7

318,8

Витрати на оплату праці

257,4

208,2

Амортизація

73,9

74,6

2.2. Аналіз маркетингової діяльності готелю

ЗАТ «ВОСТОК» (готель „Бердянськ”), як відкрита система постійно взаємодіє з зовнішнім середовищем. Тобто, можна сказати, що підприємство являє собою відкриту систему, цілісність, що складається з численних взаємозалежних частин, що тісно переплітаються з зовнішнім світом.

Споживач є центральною крапкою всієї системи. Щоб залучити якнайбільше клієнтів діяльність готелю „Бердянськ” спрямована на різних споживачів, як на тих, котрі можуть дозволити собі дорогі і багатогранні послуги, так і на ті, хто цікавиться більш дешевими видами розміщення й організації праці. Готель “Бердянськ” як відкрита система використовує різні методи просування своєї послуги. Реклама в маркетинговій діяльності готелю відіграє важливу роль. Використовується реклама в засобах массової інформації (на місцевому телеканалі «В Бердянськ», по місцевим радіостанціям). Також виробляються рекламні проспекти в яких вказана інформація про готель та послуги, які в ньому надаються. Реклама у періодичній пресі “Ринг экспресс” також є складовою просування готелем своєї послуги на ринку.

ЗАТ «ВОСТОК» (готель “Бердянськ”) співпрацює з різними підприємствами. Постійними постачальниками є туристичні фірми: „Кандагар” (Ялта), „Мультитур” (Москва), „Нью-Лоджик” (Дніпропетровськ), „Снп-Крым” (Алушта), „Обрий-Инк” (Запорожжя) і інші. Усі ці фірми є прямими постачальниками вже готових послуг для готелю „Бердянськ”. Готель уже тривалий час співробітничає з такими місцевими організаціями як: Виконком, Торгово-промислова палата, „Азовкабель”, Гортеплосеть, МК „Співдружність”.

 У результаті докладного вивчення господарської і виробничої діяльності ЗАТ «ВОСТОК» (готелю „Бердянськ”) були отримані наступні SWOT- данні, що відображають сильні і слабкі сторони, а також можливості і погрози підприємства.

У результаті проведенного аналізу було виявлено:

 сильні сторони підприємства - широкий спектр послуг; - розташування в центрі міста; - висококваліфікований персонал; - перевага у вартості наданих послуг; -наявність організації і курортна орієнтація міста.

 слабкі сторони підприємств: авелика кількість конкурентів; обмежене коло клієнтів; кліматичні умови.

 можливості підприємства - розширення ринку реалізації послуг; скорочення часу виробництва нових готельних послуг.

Загрози діяльності підприємства - політична ситуація в країні; економічна ситуація (збільшення ставок податків, стабільність національної валюти); нові конкуренти.

Ціноутворення являється одним із базових завданнь маркетингової діяльності. Ціна на послуги готелю залежить від багатьох факторів:

- сезонність;

- вигідне геотуристичне положення міста;

- велика пропозиція на ринку туристичних послуг міста Бердянськ;

- розположення готелю у центрі міста;

Фактор сезонності відіграє велику роль ціноутворенні готелю.

Виходячи з Табл.2.1 можна побачити, що ціни та завантаженність номерів у літні місяці значно вищі ніж у зимові. Така тенденція викликана кліматичними умовами, та курортною направленністю міста Бердянськ на надавання туристичної послуги саме влітку.

Ціна на послуги готелю також залежить від геотуристичного положення міста. Бердянськ рожположенний на березі Азовського моря та має велику кількість ресурсів для надання рекреаційних туристських послуг.

Ціноутворення готелю “Бердянськ” також формується під впливом пропозиції на ринку туристичних послуг міста. Велика кількість конкурентів та олігополістина направленність ринку значно знижують ціну на проживання в готелі. 

2.3. Покращення маркетингової діяльності готелю

Хоча керівництво готелю “Бердянськ” досить вміло проводить свою маркетингову діяльність, у деяких напрямах їм, всетаки потрібно покращити її.

 Вдосконалення та розширення асортименту послуг, а саме створити номери для сімей з дітьми та одномісні номери за більш низькими цінами, так як такі номери будуть користуватись попитом у зимовий час. Відсутність таких послуг як більярд, ігрові автомати, дискотека негативно впливає на загальний рівень обслуговування в готелі «Бердянськ». Щодо забезпечення більш гостинного обслуговування слід надавати туристам такі знаки уваги як вітальний сувенір кожному туристу, що підкреслює морський колорит (наприклад статуетку символа міста – риби бичка) тощо.

Як вдосконалення системи ціноутворення пропонується створення цілої системи знижок, а саме знижки для постійних клієнтів (розмір знижки від 5 до 10 %), знижки для великих груп туристів (розмір знижки до 10 %), система знижок на додаткові послуги для туристів які проживають в готелі (розмір знижки до 25 %), знижки для дітей (знижка у розмірі 30 %), систему знижок для студентів (знижка до 15 % – протягом низького сезону).

На мою думку готель повинен розширити спектр своїх послуг, за для того щоб підвищити процент загруженності номерів у холодні місяці. Наприклад укласти договори з музеями міста Бердянськ та включати у вартість проживання візити до визначних історичних місць міста.

Також рекламна діяльність готелю повинна покращитись, так як конкуренція на ринку туристичних послуг міста Бердянськ дуже висока. Потрібно співпрацювати з туристичними фірмами у різних містах, як вітчизняних так і закордонних. Це дозволить покращити фінансове становище не тільки готелю “Бердянськ”, а й міста загалом.

Ці основні заходи допоможуть готелю «Бердянськ» вийти на новий рівень обслуговування клієнтів.