Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Малый бизнес \ 3089. Реферат Характеристика економіних та організаційно-управлінських засад діяльності підприємства ВАТ SIIrena в певному бізнес середовищі

Реферат Характеристика економіних та організаційно-управлінських засад діяльності підприємства ВАТ SIIrena в певному бізнес середовищі

« Назад

Код роботи: 3089

Вид роботи: Реферат

Предмет: Малий бізнес

Тема: Характеристика економіних та організаційно-управлінських засад діяльності підприємства ВАТ SIIrena в певному бізнес середовищі

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

2. Управлінська складова в діяльності медичного центру «SIIrena»

3. Характеристика зовнішнього середовища

3.1. Тенденції в галузі

3.2. Аналіз споживачів

3.3. Аналіз конкуренції

4. SWOT-аналіз медичного центру ТОВ «SIIrena»

Висновок

Список використаних джерел

Підприємство як відкрита система в процесі свого функціонування та розвитку постійно відчуває вплив зовнішнього середовища. Результати та ефективність діяльності підприємства значною мірою визначаються його бізнес-середовищем. Вплив середовища на підприємство є багатофакторним, динамічним і невизначеним.

Щоб вижити і розвиватися в сучасних умовах підприємство повинно не тільки пристосовуватися до бізнес-середовища шляхом адаптації своєї внутрішньої структури і поведінки на ринку, але й активно формувати зовнішні умови своєї діяльності, постійно виявляючи у зовнішньому середовищі загрози та потенційні можливості.

Інформаційною основою менеджменту є дослідження зовнішнього середовища підприємства, тобто системний збір і аналіз інформації про неї. Для того щоб визначити стратегію поведінки підприємства і провести цю стратегію в життя, потрібно мати поглиблене уявлення про бізнес-середовище, тенденції його розвитку і місця, що займає в ньому підприємство.

Метою даної роботі є вивчення діяльності підприємства в сучасному бізнес середовищі на прикладі ВАТ «SIIrena».

Головною метою реферату є всебічна характеристика економіних та організаційно-управлінських засад діяльності підприємства в певному бізнес середовищі, а також характеристика зовнішнього середовища (галузь, постачальники, клієнти, конкуренти та інше), характеристика маркетингових аспектів діяльності.

Аналіз зовнішнього середовища підприємства - це дуже важливий для вироблення стратегії і дуже складний процес, що вимагає уважного відстеження відбуваються в середовищі процесів, оцінки факторів і встановлення зв'язку між факторами і тими сильними і слабкими сторонами підприємства, а також можливостями і погрозами, які укладені в зовнішньому середовищі. Очевидно, що, не знаючи, що відбувається в зовнішньому оточенні, компанія дуже скоро почне втрачати конкурентну перевагу, а потім може просто зникнути з ринку.

Враховуючи вище викладене, можна зробити висновок, що єдино правильним варіантом поведінки компанії для досягнення ефективного довгострокового функціонування та успішного розвитку є приділення підвищеного увагу здійсненню аналізу зовнішнього оточення. Це передбачає проведення комплексного аналізу, який може бути проведений з використанням перерахованих вище методик, який дає достатньо ясне і об'єктивне уявлення про конкурентне становище компанії. Тільки за цієї умови можна розраховувати на ефективність прийнятих стратегічних та оперативних управлінських рішень.

В даній роботі було проведено аналіз впливу зовнішнього бізнес-середовища на діяльність медичного центру ТОВ «SIIrena». Аналіз зовнішнього бізнес-середовища проводився за такими характеристиками, як: поведінка споживачів, постачальників та конкурентів.

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Маркетинг: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2005. – 496 с.

2. Дубровин И.А. Маркетинговые исследования: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008 г.

3. Исакова Д. О рынке частной медицины // Инвестгазета, № 12. – 2011 г.

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Анализ, планирование, внедрение, контроль. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: Питер Ком, 2002.

5. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / под ред. Нагапетьянца Н.А. М.: Вузовский учебник, 2006.

6. Маркетинг: Учебник / А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. – 560 с.