Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансовый анализ \ 3087. Розрахунково-графічна робота Різнобічний і комплексний фінансовий аналіз діяльності ПАТ Бель Шостка Україна

Розрахунково-графічна робота Різнобічний і комплексний фінансовий аналіз діяльності ПАТ Бель Шостка Україна

« Назад

Код роботи: 3087

Вид роботи: Розрахунково-графічна робота

Предмет: Фінансовий аналіз

Тема: Різнобічний і комплексний фінансовий аналіз діяльності ПАТ Бель Шостка Україна

Кількість сторінок: 28

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретична частина

1.1. Аналіз складу, структури та напрямів грошових потоків

Розділ 2. Практична частина

2.1. Загальна характеристика ПАТ «Бель Шостка Україна»

2.2. Оцінка фінансового стану ПАТ «Бель Шостка Україна»

2.3. Аналіз фінансових факторів, що можуть призвести до неплатоспроможності ПАТ «Бель Шостка Україна»

2.3.1. Аналіз власних оборотних коштів (капіталу)

2.3.2. Аналіз структури грошових потоків ПАТ «Бель Шостка Україна»

2.3.3. Аналіз формування власного капіталу

2.3.4. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

2.3.5. Аналіз прибутковості ПАТ «Бель Шостка Україна»

2.3.6. Аналіз витрат на виробництво продукції

2.4. Аналіз ознак дій фіктивного банкрутства, приховування чи доведення до банкрутства підприємства

2.4.1. Визначення ознак фіктивного банкрутства

2.4.2. Визначення ознак дій з доведення до банкрутсва

2.4.3. Визначення ознак дій з приховування банкрутства

2.4.4. Визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності

Висновки

Список використаних джерел

Сьогодні, коли підприємство самостійно обирає собі постачальників і покупців, має право надавати позики іншим підприємствам, вкладати свої кошти в їх статутні капітали, купувати акції та інші цінні папери різних підприємств, посилюється значення фінансового аналізу. Для того, щоб ефективно функціонувати і конкурувати в умовах ринкової економіки необхідно володіти детальною інформацією не лише про своїх конкурентів, а й про фінансовий стан власного бізнесу. Саме для цього необхідно здійснювати фінансовий аналіз діяльності підприємства.

Розрахунково-графічна робота передбачає висвітлення теоретичного питання і здійснення різнобічного і комплексного фінансового аналізу діяльності ПАТ «Бель Шостка Україна».

Метою написання розрахунково-графічної роботи є представлення результатів про фінансово-господарську діяльність аналізованого підприємства і написання висновків за ортиманими результатами.

Основними завданнями розрахункової роботи є проведення аналізу фінансово-господарської діяльності обраного підприємства в таких напрямах як: оцінка фінансового стану, аналіз власних оборотних коштів, аналіз грошових потоків, аналіз формування власного капіталу, аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості, аналіз прибутковості підприємства, аналіз витрат на виробництво продукції, аналіз ознак дій фіктивного банкрутства, приховування чи доведення до банкрутстсва.

Джерелами інформації для виконання розрахунково-графічної роботи є Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2012-2014 роки, а також Форма № 5 Примітки до річної фінансової звітності.

В даній розрахунково-графічній роботі було проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «Бель Шостка Україна» та виявлення ознак його неплатоспроможності.

В теоретичній частині було розкрито питання аналізу складу, структури та напрямів грошових потоків.

В практичній частині було наведено загальну характеристику аналізованого підприємства, проведено оцінку його фінансового стану.

Аналіз фінансових факторів, що можуть призвести до неплатоспроможності підприємства полягав у аналізі власних оборотних коштів, аналізі структури грошових потоків, аналізі формування власного капіталу, аналізі дебіторської та кредиторської заборгованостей, аналізі прибутковості підриємства та аналізі витрат на виробництво продукції.

Також було проаналізовано ознаки дій фіктивного банкрутства, ознаки дій з приховування та доведення до банкрутства, ознаки втрати або відновлення платоспроможності підприємства.

Всі поставлені в роботі завдання були виконані.

1. Тацій І. В. Аналіз грошових потоків підприємства / І. В. Тацій // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2014. - № 1. - С. 150-153.

2. Барабаш Н.С. Аналіз грошових потоків у системі фінансового менеджменту підприємства / Н.С. Барабаш, М.О. Никонович // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 2. – Т. 2. – С. 164-167.

3. Національне положеня (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73

4. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф. А.Г.Загороднього. – 3-тє вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2008. – 487 с.