Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Деньги и кредит \ 3082. Аналітична записка Динаміка грошової маси в Україні за період 2008-2012 рр.

Аналітична записка Динаміка грошової маси в Україні за період 2008-2012 рр.

« Назад

Код роботи: 3082

Вид роботи: Аналітична записка

Предмет: Гроші та кредит

Тема: Динаміка грошової маси в Україні за період 2008-2012 рр.

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

1. Аналіз грошової маси, грошової бази і структури грошових агрегатів за період 2008-2012 рр.

2. Розрахунок рівня доларизації, монетизації і мультиплікатору

Висновки

Список використаних джерел

Грошова маса — загальний обсяг випущених в обіг паперових грошових знаків (банківських та казначейських білетів), металевих монет і депозитних грошей (грошових засобів на поточних рахунках а банках).

Після проведення аналізу грошової маси та її динаміки за період 2008-2012 рр. було виявлено, що з 2008 року динаміка грошової маси стабільно зростає в порівняні з попередніми роками. Спостерігається зменшення готівки у агрегаті М3. Питома вага агрегату М1 в М3 починаючи з 2010 року поступово зменшується. Теж саме можна сказати і про агрегат М2, хоча в 2012 році спостерігається поступове зростання його питомої ваги у агрегаті М3.

Що стосується динаміки грошових агрегатів у 2008-2012 рр., то упродовж зазначеного періоду грошова база збільшилася у 1,4 рази.

У динаміці зміни рівня монетизації української економіки спостерігаються значні коливання. Коефіцієнт монетизації економіки постійно змінюється. Це можна прослідкувати за зміною показників порівняно з 2008 та 2009 і 2010 роками. В 2008 році цей показник становив 54,3 %, а в 2009 – 53,4%, хоча в 2010 році цей показник знову ж таки виріс до 54,6%.

Незважаючи на те,що відбуваються перепади, показник все ж з роками зростає. Фактично йдеться про процес ремонетизації національного господарства, що у поєднанні із відповідними структурними змінами у реальному секторі, підвищенням продуктивності праці, залучення інвестицій та за умови ефективного функціонування банківської системи істотно сприяє зростанню реального ВВП. Сталося це завдяки позитивним змінам, пов’язаних з підвищенням довіри до національної грошової одиниці, скоротилися інфляційні і як наслідок відбулися зміни у співвідношенні темпів зростання номінальної грошової маси і номінального обсягу ВВП.

Починаючи з 2010 року спостерігається збільшення показників доларизації. Відбувається доларизація економіки. Загальний обсяг депозитів у 2009 р. знизився на 8,4% - до 327,7 млрд грн. Відплив коштів відбувся головним чином з депозитів в національній валюті, обсяг яких знизився на 13,3% - до 173,6 млрд грн,тоді як кошти в іноземній валюті зменшилися лише на 2,1% - до 154,2 млрд. грн. Зменшення обсягу депозитів відповідним чином позначилося на динаміці грошової маси, обсяг якої в 2009 р. зменшився на 5,5%, або 28,4 млрд грн, - до 487,3 млрд грн.

Протягом всього досліджуваного періоду показник грошового агрегату М3 зростав. Винятком є лише 2009 рік. Протягом всього 2009 року спостерігалася низхідна динаміка грошової маси М3 через низьку заощаджу вальну активність всіх суб’єктів економіки,що було зумовлено як їх складним фінансовим станом, так і високими інфляційними очікуваннями і недовірою до банківської системи.

В серпні 2009 року відбувалося значне скорочення залишків грошової маси і вперше за роки незалежності було зафіксовано зниження показника на 5,5%. На формування від’ємного приросту грошової маси (-28,4 млрд. грн.) значною мірою вплинуло зниження залишків коштів за іншими депозитами. Приріст іншої вагомої складової грошового агрегату М3 – готівкових коштів в обігу поза депозитними корпораціями був додатним (2,3 млрд. грн.). при цьому зросла питома вага готівки на 2,2 процентного пункту за рік до 32,2%. Окрім того, відбулося зростання переказних депозитів: на 6,4 у національній валюті та на 6,4 млрд. грн. – в іноземній.

Як бачимо, в цілому в показниках грошової маси є певна нестабільність, що пов’язано з певними економічними проблемами. Це такі проблеми, як: проблема нестабільності грошового обороту, зростання грошової маси та її готівкового компоненту зумовлена, перш за все, невизначеністю перспектив розвитку економіки, непередбачуваністю законодавчих і урядових рішень, платіжною кризою, неефективністю системи оподаткування та неузгодженістю монетарної та бюджетної політики. Для ефективного функціонування економіки необхідно як найшвидше знайти шляхи вирішення цих проблем.

1. Бюлетень Національного банку України: електронне видання. – К.: НБУ, 2011. – 203 с.

2. Гроші та кредит: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: кнеу, 2002. — 598 с.

3. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 3-тє, змін.й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 528 с.

4. Річний звіт НБУ за 2008 рік. – К.: НБУ, 2009. – 204 с.

5. Річний звіт НБУ за 2010 рік. – К.: НБУ, 2011. – 200 с.

6. http://www.bank.gov.ua/

7. Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 10. – с.182.

8. Вид‑во 2011 р. Економічна теорія - Чепінога В.Г. Тема 14.7 Грошово-кредитна політика держави

9. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка). Навч. посібник 2-ге вид. перероб. та доп. / Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 688 с.

Вступ

Грошово-кредитна політика є складовою загальнонаціональної економічної політики, а грошовий обіг, його стан суттєво впливає на національну економіку. З рухом грошей пов'язані такі явища, як інфляція, безробіття, обсяг національного виробництва. Тому держава, здійснюючи регулювання економіки, використовує заходи впливу на стан грошового обігу і кредитних відносин, що становлять її грошово-кредитну політику. Остання є сукупністю таких методів, що впливають на обсяг грошової маси, рівень і структуру відсоткових ставок, величину банківських резервів та ін.

Суть грошово-кредитної політики полягає в зміні пропозиції грошей з метою стабілізації зайнятості і цін, економічного зростання та балансу зовнішніх платежів. Основне призначення грошово-кредитної політики - впливати на економіку через систему грошового обігу з метою досягнення такого рівня національного виробництва, що характеризується повною зайнятістю і помірною інфляцією.

Держава здійснює грошову політику, регулюючи грошовий обіг, інфляційні процеси та створюючи нормальні умови для ділової активності. Важливим принципом грошового обігу є те, що грошова маса повинна відповідати потребам обігу.

Аналітичне дослідження динаміки та структури грошової маси з урахуванням особливостей розвитку економіки України є надзвичайно важливим та актуальним. Результати, які будуть отримані дадуть нам змогу оцінити стан розвитку економіки нашої держави, адже грошова маса, що перебуває в обігу, її структура і динаміка вважаються одними з головних макроекономічних показників стану народного господарства.

Отже, грошовий оборот забезпечується певною грошовою масою.

Грошова маса - сукупність залишків грошей в усіх її формах, що знаходиться у розпорядженні суб’єктів економічної системи за певний період.

Підтримання рівноваги в економіці, збалансованості між товарним попитом і пропозицією значною мірою залежить від обсягу і структури грошової маси. Грошова маса має певний кількісний вираз і складну структуру і динаміку руху. Якісна характеристика грошової маси пов’язана з її структурним аналізом і високою отупінню ліквідності грошей. Ступінь ліквідності визначається легкістю, з якою майно перетворюється в готівку.

Структурна розгалуженість грошової маси - результат ускладнення ринкових відносин. За умов ринкової економіки її суб’єкти мають можливість зберігати своє багатство у різних формах. Окрім грошей, це можуть бути цінні папери, капітал у матеріально-речовій формі, засоби праці, власність на землю і нерухомість тощо. Залежно від того, у якій формі знаходиться багатство, визначається і величина доходу від нього, а також і ступінь ліквідності конкретної форми активу.

За цим критерієм виділяють кілька агрегатів (агрегат - поєднання у єдине ціле однорідних чи різнорідних елементів, у даному випадку - видів грошей) грошової маси.

Починаючи з 1993 року НБУ визначає структуру грошової маси відповідно до агрегатного методу. Для розрахунку сукупної грошової маси в Україні передбачені наступні грошові агрегати:

М0 = готівка (гроші поза банками).

М1 = М0 + кошти на рахунках і поточних депозитах.

М2 = М1 + строкові депозити та інші кошти (до інших відносяться кошти на рахунках капітальних вкладень підприємств та організацій, кошти Держстраху та валютні заощадження).

М3 = М2 + кошти клієнтів за страховими операціями банків.

Готівка (М0) - представлена паперовими грошима і розмінною монетою і безготівковими грошовими засобами у вигляді чекових вкладів і "майже грошей».

Отже, готівка (наявні гроші) складається з паперових грошей і розмінної монети. Металева розмінна монета, як правило, складає невелику частину готівки (біля 2 %).

Паперові гроші сьогодні складають менше чверті всієї пропозиції грошей. Вони, як правило, представлені у вигляді банкнот центрального банку. У деяких країнах окрім банкнот використовують і казначейські білети або білети державної скарбниці, які в обіг випускає міністерство фінансів. Різниця між ними полягає у тому, що банкноти раніше забезпечувалися золотом, сьогодні - валютою (девізами), а казначейські білети - усім державним майном і здійснюють обіг лише на внутрішньому ринку країни.

До складу грошової маси входять і безготівкові грошові засоби. Одна їх частина - це чекові вклади у банках. Чек - грошовий документ, який видається власником чекового рахунку в банку для сплати за куплені товари чи послуги; по даному чеку банк сплачує готівку з даного чекового рахунку особи, якій чек виданий. Особа, яка одержала по чеку готівку, ставить на ньому підпис, і чек повертається до того, хто його виписав. При розповсюдженні системи чекових вкладів значна частина готівки, внесеної в банки на чекові рахунки, не перетворюється знову в готівку, а стає основою безготівкових чекових рахунків. Чеки стають різновидом грошей.

Грошова маса далеко виходить за межі готівки. Банки і чекові вклади звузили сферу застосування наявних грошей: тепер, коли банкнота зношується і "вмирає", виходячи з грошового обігу, її функції успішно продовжує виконувати "відбиток" зниклої банкноти на чиємусь чековому рахунку.

До складу грошової маси відноситься і та її частина, що сховалася за таємничим терміном "майже гроші" (квазігроші). Це грошові засоби на строкових (термінових) рахунках в банках, а також державні цінні папери (облігації). Ці гроші ніби заморожені, але вони не втрачають жодної із своїх функцій, тому і включаються до структури грошової маси будь-якої країни. Важливе значення має безготівковий обіг грошей, адже нині в ринкових країнах, де надзвичайно розвинуті чекові розрахунки, частка готівки складає лише 5-10 % грошової маси.

Готівка не приносить власнику ніяких доходів, але вона "готова" у будь-який час вступити в обіг. У такому ж становищі знаходяться і трансакційні депозити: дохід на них мінімальний, але у будь-який момент їх можна використати як купівельний чи платіжний засіб, особливо після введення кредитних карток. Втім їх ліквідність все ж менша, ніж у готівки. З "електронізацією" кредитно-розрахункових операцій банків відмінність між готівкою і банківськими вкладами до запитання (трансакційними депозитами) все більше стирається, при цьому банківські вклади займають дедалі більшу частину в агрегаті М1.

У найрозвинутіших країнах світу найчастіше використовують агрегат М1 (готівкові гроші - металеві й паперові гроші; трансак-ційні депозити - вклади фізичних та юридичних осіб у комерційних банках та ощадних установах, кошти, з яких передаються іншим особам у формі чеків та електронних грошових переказів відповідно до комерційних угод і які не приносять відсотків). Гроші грошового агрегату М1 виконують функцію міри вартості (частково), засобу обігу та засобу платежу. У США до них відносять готівку, дорожні чеки, депозити до запитання тощо. В Україні - гроші поза банками та кошти на рахунках і поточних депозитах.

Грошовий агрегат М2 включає в себе високоліквідні фінансові активи, що не функціонують як засіб обігу і використовуються, насамперед, як засіб накопичення. Гроші грошового агрегату М2, крім названих вище функцій, частково виконують функцію нагромадження. У США - це грошові форми агрегату М1, безчекові ощадні рахунки в комерційних банках і ощадних установах, середньотермінові строкові вклади в сумі понад 100 тис. дол. В Україні - грошовий агрегат М1 та строкові депозити і валютні заощадження.

Грошовий агрегат М3 - це великі довготермінові вклади, депозитні сертифікати, грошові форми агрегату М2 тощо. В Україні - це грошовий агрегат М2 та кошти клієнтів у трастових операціях банків.

Показник грошової бази не є ще одним агрегатом грошової маси. Це якісно інший показник, що характеризує масу грошей з боку прояву її на балансі центрального банку. Тому цей показник інколи називають ще грошима центрального банку, який їх безпосередньо контролює і регулює, впливаючи в кінцевому підсумку і на загальну масу грошей. Наведемо точне визначення поняття грошова база:

Грошова база (monetary base) – сукупність зобов’язань Національного банку України в національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів і кредитування економіки.

Г.б. є показником бази фінансування та основою для формування грошових агрегатів, а не самим грошовим агрегатом.

Г.б. включає готівкові кошти, випущені в обіг Національним банком України, і переказні депозити в національній валюті в Національному банку України. До готівкових коштів в обігу належать банкноти та монети, емітовані Національним банком України, за винятком банкнот і монет у сховищах Національного банку України, касах і банкоматах установ Національного банку України.

До переказних депозитів належать зобов’язання Національного банку України за коштами на кореспондентських рахунках, коштами обов’язкових резервів та іншими коштами на вимогу інших депозитних корпорацій, а також коштами на рахунках інших фінансових корпорацій, нефінансових корпорацій та домашніх господарств (працівників Національного банку) у національній валюті в Національному банку України.

Грошова база включає запаси всієї готівки, яка перебуває в обороті поза банківською системою та в касах банків, а також суму резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у центральному банку. 

1. Аналіз грошової маси, грошової бази і структури грошових агрегатів за період 2008-2012 рр.

Узагальнивши і систематизувавши статистичну інформацію, надану Національним банком України в Річних звітах за 2001-2011 роки та в Бюлетні НБУ за 2009 рік, отримаємо ступні дані про динаміку грошової маси відповідно до її структури, що подані в Таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Динаміка грошової маси в Україні за період 2008-2012 рр.

Рік/показники

М0

М1

М2

М3

2008

154759

225127

512527

515727

2009

157029

233748

484772

487298

2010

182990

289894

596841

597872

2011

192665

311047

681801

685515

2012

203245

323225

771126

773199

Графічне відображення цієї інформації представлено на Рис. 1.1.

Б3082, Рис. 1.1 - Динаміка грошових агрегатів за період 2008-2012 рр., млн. грн.

Рис. 1.1 - Динаміка грошових агрегатів за період 2008-2012 рр., млн. грн.

Як видно з графіку за період 2008-2012 рр. всі грошові агрегати стабільно зростають. Окрім, 2009 року, коли показник грошового агрегату М3 був менший, порівняно з 2008 роком.

Для того аби краще порівняти наявні грошові агрегати обчислимо питому вагу М0, М1, М2 в агрегаті М3. Питома вага показує яку частину складають ці агрегати в М3 за кожен рік, і визначається у відсотках.

Результати обчислень наведено в Таблиці 1.2.

Таблиця 1.2.

Питома вага агрегатів М0, М1, М2 в агрегаті М3 в Україні за період 2008-2012 рр., %

М0

М1

М2

М3

2008

30,0

43,7

99,4

100

2009

32,2

48,0

99,5

100

2010

30,6

48,5

99,8

100

2011

28,1

45,4

99,5

100

2012

26,3

41,8

99,7

100

Так як останній рік, який я аналізую – це 2012 рік, то інформація по ньому є відносно актуальною, тому надам графічне відображення питомої ваги агрегатів М0, М1, М2 в агрегаті М3 саме за цей рік у Рис. 1.2.

Б3082, Рис. 1.2 - Питома вага агрегатів М0, М1, М2 в агрегаті М3 в Україні за 2012 р., %

Рис. 1.2 - Питома вага агрегатів М0, М1, М2 в агрегаті М3 в Україні за 2012 р., %

Більш детально розглянуто окремі складові частини грошової маси М3 за 2012 рік на Рис. 1.3.

Б3082, Рис. 1.3 - Складові частини грошової маси М3 в Україні за 2012 р., %

Рис. 1.3 - Складові частини грошової маси М3 в Україні за 2012 р., %

Також важливою дефініцією на тему грошового ринку є грошова база. Грошова база — це консолідуючий показник резервних грошей банківської системи, на основі якого через грошовий мультиплікатор формується пропозиція грошей.

Грошову базу розраховують за формулою:

Б3082, 1, (1)

де М0 – готівка поза банками,

Мк – готівка в касах банків,

Р – резерви комерційних банків та їх результати в НБУ.

Наведемо показники динаміки грошової бази в Україні за період 2008-2012 рр. у Таблиці 1.3.

Таблиця 1.3.

Динаміка грошової бази в Україні за період 2008-2012 рр.

Рік

Грошова база, млн. грн

2008

186671

2009

194965

2010

225692

2011

239885

2012

255283

Як ілюстрацію наведу лінійчату діаграму, що демонструє динаміку грошової бази України по досліджуваних роках на Рис. 1.4.

Б3082, Рис. 1.4 - Динаміка грошової бази в Україні за період 2001-2011 рр.

Рис. 1.4 - Динаміка грошової бази в Україні за період 2001-2011 рр.

Дана діаграма демонструє стабільне зростання грошової бази України за період 2008-2012 років. 

2. Розрахунок рівня доларизації, монетизації і мультиплікатору

Важливим аналітичним показником ринку грошей є відношення М2 до обсягу ВВП, тобто рівень монетизації ВВП (коефіцієнт Маршалла).

Він характеризує загальний стан економіки країни. Наприклад, якщо в 1991 році рівень монетизації ВВП України становив 67,0% при швидкості обігу М2 в 1,5 рази за рік, то в 1996 році рівень монетизації ВВП знизився до 12,4%, а швидкість обігу навпаки, зросла до 8,0 раз за рік, тобто більше ніж у 5 раз. Це було негативним наслідком широкої бартеризації економічних зв'язків, значної доларизації економічного обороту, постійного прискорення обігу грошей.

Рівень (коефіцієнт) монетизації - це відношення грошової маси до номінальної величини валового внутрішнього продукту.

Цей коефіцієнт аналізує ступінь забезпечення економіки грошовими коштами.

Наведемо формулу для розрахунку коефіцієнту монетизації:

Б3082, 2, (2)

де М – середня маса грошей, що перебуває в обороті за даний період (М3сер),

ВВПном – номінальний Валовий Внутрішній Продукт.

Обраховані значення рівня монетизації в Україні за кожен рік періоду 2008-2012 рр. наведемо в Таблиці 1.4.

Таблиця 1.4.

Коефіцієнт монетизації в Україні за 2008-2012 рр.

Рік

Коефіцієнт монетизації, %

2008

54,3

2009

53,4

2010

54,6

2011

52,1

2012

54,8

Для наочного відображення наведемо графік, що відображає динаміку рівня монетизації на Рис. 1.5.

Б3082, Рис. 1.5 - Рівень монетизації в Україні за період 2008-2012 рр.

Рис. 1.5 - Рівень монетизації в Україні за період 2008-2012 рр.

Наведемо приклад розрахунку коефіцієнта монетизації за 2012 рік:

За даними НБУ маса грошей (М3), що перебуває в обороті на кінець 2011 року, складає 685515 млн. грн., а на кінець 2012 року – 773199 млн. грн. Визначаємо середню масу грошей, що перебуває в обороті в 2012 році, яка дорівнює 729357 млн. грн. Номінальна величина валового внутрішнього продукту (ВВПном) в 2012 році складає 1408889 млн. грн. відповідно до формули (2) визначаємо відношення цих показників і отримуємо результат у вигляді коефіцієнта монетизації, що дорівнює 54,8 %.

Рівень доларизації грошового обігу (Рд) — це частка валютної частини грошової маси в її загальній величині.

Формула для розрахунку коефіцієнта доларизації:

Б3082, 3, (3)

де Вк – валютні кошти,

М - середня маса грошей, що перебуває в обороті за даний період.

Вк = М2 - М1 - строкові депозити в нац. валюті = переказні депозити в іноземній валюті + інші депозити в іноземній валюті.

Коефіцієнти доларизації за кожен рік періоду 2008-2012 рр. наведу в Таблиці 1.5.

Таблиця 1.5.

Коефіцієнт доларизації в Україні за 2008-2012 рр.

Рік

Коефіцієнт доларизації, %

2008

30,54

2009

31,64

2010

29,09

2011

30,35

2012

32,08

Графічно покажемо динаміку зміни коефіцієнту доларизації в Україні за період 2008-2012 рр. на Рис. 1.6

Б3082, Рис. 1.6 - Коефіцієнт доларизації в Україні 2008-2012 рр.

Рис. 1.6 - Коефіцієнт доларизації в Україні 2008-2012 рр.

Наведемо приклад розрахунку коефіцієнта доларизації за 2009 рік:

За даними НБУ сума переказних депозитів в іноземній валюті склала 41443 млн. грн., сума інших депозитів в іноземній валюті становить 112713 млн. грн., а сума валютних коштів дорівнює 154156 млн. грн. Маса грошей, що перебувала в обороті за 2009 рік дорівнює 487298 млн. грн. Отже, коефіцієнт доларизації це відношення цих показників, що складає 31,64 %.

Загальніша модель пропозиції грошей будується з урахуванням політики центрального банку, а також можливого відтоку частини грошей з депозитів у готівку. В цьому разі використовуються поняття "грошова база" і "грошовий мультиплікатор".

Грошову базу (МВ), або резервні гроші (гроші підвищеної сили), створюють готівка поза банківською системою і резерви комерційних банків, які зберігаються в центральному банку. Готівка, як уже з'ясовано, є безпосереднім компонентом пропозиції грошей. Банківські ж резерви впливають на здатність банків створювати нові депозити і збільшувати пропозицію грошей:

Відношення пропозиції грошей до грошової бази називається грошовим мультиплікатором, або мультиплікатором грошової бази.

Він показує, як змінюється пропозиція грошей при збільшенні грошової бази на одиницю. Грошові мультиплікатори за 2008-2009 рр. наведемо у Таблиці 1.7.

Таблиця 1.7.

Грошовий мультиплікатор в Україні за 2008-2012рр.

Рік

Грошовий мультиплікатор

2008

2,8

2009

2,5

2010

2,6

2011

2,9

2012

3

Прикладом розрахунку може послужити 2011 рік. М3 за цей рік становить 685515 млн. грн. Грошова база за цей же період становить 239885 млн. грн.. Оскільки, грошовий мультиплікатор це відношення М3 до грошової бази, то виконавши розрахунки отримаємо грошовий мультиплікатор, що дорівнює 2,9.