Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 2928. Курсова робота Облік оплати праці та облік основної заробітної плати

Курсова робота Облік оплати праці та облік основної заробітної плати

« Назад

Код роботи: 2928

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Облік оплати праці та облік основної заробітної плати

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

1. Економічна сутність оплати праці та характеристика складових фонду оплати праці

2. Бухгалтерський облік особового складу, робочого часу та виробітку

3. Аналітичний облік основної заробітної плати

4. Синтетичний облік основної заробітної плати

5. Особливості бухгалтерського обліку основної заробітної плати в умовах використання комп’ютерної техніки

Висновки

Список використаних джерел

Додаток

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні теоретичні та практичні висновки.

Заробітна плата займає одне з центральних місць у системі бухгалтерського обліку на підприємстві.

У відповідності зі ст. 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вимірі, що, відповідно до трудової угоди, власник чи уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу.

До Фонду основної заробітної плати належать:

- заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (часу, виробітку, обслуговування), посадових обов’язків за окремими розцінками, тарифними ставками (окладами) робітників та встановленими посадовими окладами незалежно від форм і систем оплати праці, прийнятих на підприємстві;

- суми процентних або компенсаційних відрахувань залежно від обсягів доходів (прибутку), одержаних від реалізації продукції (робіт, послуг), у випадках, коли вони є основною заробітною платою;

- суми авторського гонорару діячам мистецтва, працівникам редакцій газет і журналів, телеграфних агентств, видавництв, радіо, телебачення та інших підприємств і (або) оплата праці, що здійснюється за ставками (розцінками) авторської постановчої винагороди, нарахованими на даному підприємстві.

Для забезпечення правильної організації обліку особового складу та використання ним робочого часу на підприємствах повинен вестися кадровий облік, функції якого покладаються, як правило, на відділ кадрів. Однак на ПАТ «Укртелеком» такого структурного підрозділу не існує, тому всі операції, пов’язані з його роботою, доводиться виконувати, зазвичай, бухгалтеру.

При погодинній формі оплати заробіток працівника залежить від відпрацьованого ним часу. Коло працівників визначається наявністю таких систем, як проста погодинна і погодинно-преміальна.

Облік використання робочого часу, а також контроль за станом трудової дисципліни на ПАТ «Укртелеком» здійснюється шляхом табельного обліку.

При відрядній оплаті праці заробітна плата робітників прямо залежить від обсягу виконаної роботи і розміру розцінки. Цю форму використовують при оплаті тим робітникам, праця яких підлягає нормуванню. Відрядна оплата праці складається з таких систем: прямої, прогресивної, акордної і преміальної. Вона може бути індивідуальна і бригадна.

Для забезпечення правильного нарахування заробітної плати необхідно точно обліковувати виробіток продук­ції або обсяг робіт, виконаних кожним працівником.

Усі первинні документи по обліку виробітку і заробітної плати підрозділу і служби у встановлений термін здають у бухгалтерію для їхньої перевірки й обробки. Рахункова обробка полягає в тому, що по кожнім документу множенням розцінки на кількість відпрацьованих днів визначають суму погодинного заробітку.

Оброблені документи групують по табельних номерах працюючих і використовують для складання розрахунково-платіжних відомостей. Ці відомості є основним обліковим документом, використовуваним для оформлення розрахунків з робітниками та службовцями. Вони містять зведення про всі нарахування по видах оплат, утриманнях із заробітної плати і сумах, що підлягають видачі на руки.

Розв’язання задач обліку основної заробітної плати на ПАТ «Укртелеком» автоматизованим способом забезпечить можливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, сприятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

Що стосується фінансового стану ПАТ «Укртелеком», повна інформація наведена у Додатку Г 2 «Баланс» станом на 31 грудня 2015 року.

Вцілому, на ПАТ «Укртелеком» за 2015 рік зменшилися витрати на заробітну плату, з 52384 тис. грн. до 47644 тис. грн., витрати на аванси скоротилися з 56576 тис. грн до 56359 тис. грн. Баланс на кінець періоду становить 12062877тис. грн.

1. Закон України „Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 року.

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIIІ.

3. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Загальна економічна теорія. Підручник для студентів економ. спеціальностей вищих навч. закладів. – К.: Ніка – Центр Ельга, 2013. – 527 с.

4. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 2014. - 320 с.

5. Бугуцький О., Михайлов С. Ефективне використання праці – основа підвищення продуктивних сил суспільства // Україна: аспекти праці. - 2015. - № 3. - С. 3-9.

6. Васькин А. А. Оценка эффективности управленческого труда. – Μ.: Компания «Спутник+», 2013. - 214 с.

7. Воронін О. Визначення показників економічної ефективності виробництва на основі модифікації ресурсного потенціалу // Економіка України. – 2011. – № 10. – С. 29-30.

8. Генкин Б.М. Эффективность труда и качество жизни: Учеб. пособие / С.-Петербург, гос. инж.-экон. акад. – СПб.: СПбГИЭП, 2014. – 112 с.

9. Генкин Б. М. Экономика и социология труда: Учеб. для вузов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2015. - 384 с.

10. Головина О. Д. Производительность, эффективность и продуктивность труда // Изв. Акад. труда и занятости. – 2011. – № 2. – С. 34-41.

11. Дячун О. В. Організація, нормування та оплата праці : навч. посіб. / О. В. Дячун. – Л. : Афіша, 2011. – 220 с.

12. Жарко И. Эффективность труда в условиях перехода к рыночной экономике//Бизнес-Информ. - 2013. - № 15. - С. 40-41.

13. Зайцев Ю. Умови відновлення мотиваційної природи заробітної плати в перехідній економіці України // Економіка України. – 2013. – № 8. – С. 45-50.

14. Лагутін В. Д. Оплата праці в умовах переходу до ринкових відносин / В. Д. Лагутін. – К. : Либідь, 2013. – 37 с.

15. Лишиненко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2014. – 632 с.

16. Малий І.Й. Теорія розподілу сучасного продукту : монографія. – К. : КНЕУ, 2000. 246 с.

17. Мандибура В.О. Аналіз економічних та правових методів регулювання мінімальноїзаробітної плати / В.О. Мандибура, В.О. Тимофєєв. – К. : Парламент вид-во, 2015. – 422 с.

18. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2014. – 656.

19. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн./ За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 2013. - 272 с.

20. Притула В.І., Кочерга С.В. Індексація заробітної плати – вимога, а не альтернатива / В.І. Притула, С.В. Кочерга // Вісник ХНТУСГ. – 2014. – № 91. – С. 173-179.

21. Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи: закон і практика. – К.: Юмана., 2014. – 176 с.

22. Тульчинський Р.В. Проблеми державного і ринкового регулювання оплати праці//Проблеми науки. – 2013. № 1. – С. 22-27.

23. Шара Є.Ю., Соколовська-Гонтаренко І.Є. Фінансовий облік II. – 2016. – С. 90-91.

Вступ

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва.

В умовах переходу України до ринкової економіки й водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості працівників відбуваються значні зміни в організації праці та її оплати.

На кожному підприємстві в Україні має бути реальна й достовірна інформація про трудомісткість виробленої продукції, про нарахування заробітної плати. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік.

Заробітна плата займає одне з центральних місць в системі бухгалтерського обліку на підприємстві.

Бухгалтерський облік є функцією управління підприємства.

У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управлінських робіт, завдяки чому він виконує три самостійні функції: інформаційну, контрольну та аналітичну. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатам господарської діяльності підприємства.

На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за обліком праці та її оплати підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії.

Встановлення ринкових умов зумовлює потребу перегляду положень бухгалтерського обліку оплати праці, а також методики формування й обробки одержаної облікової інформації, виходячи з існуючого господарського механізму та наявної обчислювальної техніки.

Усе вище згадане підкреслює актуальність теми даної курсової роботи “Облік основної заробітної плати” в сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного підприємства, який бажає досягти успіху.

Метою курсової роботи є систематизація наукових, методологічних та практичних знань обліку основної заробітної плати.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв, В.С,Бобров В.Я, Бугуцький О.С, Михайлов С. Я, Головина О. Д, Мандибура В.О, Тульчинський Р.В, Притула В.І., Кочерга С.В, Прокопенко В.І, та інших.

Завдання курсової роботи полягають у розкритті наступних питань:

- розкрити економічну суть оплати праці та характеристику складових фонду оплати праці;

- розглянути облік особового складу;

- облік відпрацьованого часу та порядок нарахування погодинної заробітної плати;

- облік виробітку та порядок нарахування відрядної оплати праці;

- узагальнення нарахованої заробітної плати в реєстрах обліку;

- розглянути особливості обліку основної заробітної плати в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки.

Об’єктом дослідження є ПАТ «Укртелеком».

ПАТ «Укртелеком» знаходиться за адресою м. Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18. Вид економічної активності: діяльність у сфері проводового електрозв’язку.

В Додатку А 1 наведено звіт про фінансовий стан підприємства на 31 грудня 2015 року. З даного документу бачимо, що баланс на кінець звітного періоду становить 12062877 тис. грн.

Основні економічні показники діяльності ПАТ «Укртелеком».

Таблиця 1

Основні економічні показники діяльності ПАТ «Укртелеком»

Показники

2014

2015

Абсолютне відхилення

1

Зареєстрований капітал, тис. грн.

4681562

4684562

0

2

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

6394757

6493010

-98253

4

Собівартість реалізованої продукції

3620700

4149758

-529058

5

Чистий прибуток (збиток)

600170

382372

217798

6

Фонд оплати праці

52384

47644

4740

7

Середньоспискова чисельність працюючих, чол

35063

29938

5125

8

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн

4250

5185

-935

 9

Первинна вартість основних засобів

5200931

8983451

-3782520

10

Залишкова вартість основних засобів

4605605

8983451

-4377846

Для написання курсової роботи використані такі джерела: нормативні додатки, форми фінансової звітності, регістри аналітичного і синтетичного обліку, первинні документи з обліку основної заробітної плати і тд.