Распечатать страницу

Курсова робота Фінансова система

« Назад

Код роботи: 2915

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Державні фінанси

Тема: Фінансова система

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Фінансова система і характеристика її ланок

Розділ 2. Зміст, принципи, форми та методи фінансової діяльності держави

Розділ 3. Теоретична сутність фінансової системи України та основні принципи її побудови

Розділ 4. Проблеми розвитку фінансової системи України у кризовий період

Висновок

Список використаних джерел

Актуальність теми дослідження - фінансова система є фундаментальною підвалиною цивілізації, вона є найважливішою ознакою незалежності держави. Тому вивчення витоків становлення і розвитку національних фінансів є особливо актуальним у період трансформаційних процесів в економіці та суспільстві ефективне знаряддя здійснення державної політики, спрямованої на забезпечення життєдіяльності суспільства, і насамперед процесів розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту між різними верствами населення, окремими господарськими структурами й територіями; усунення вад ринкових механізмів щодо розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами; заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, антициклічне регулювання економіки; підтримання рівня зайнятості; стабілізації економічного стану в державі.

Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей становлення та функціонування фінансової системи України.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов'язаних завдань: розглянути теоретичні основи фінансової системи; дослідити особливості розвитку та становлення фінансової системи України; проаналізувати проблеми у функціонування фінансової системи України та розглянути можливі шляхи їх подолання.

Предметом курсової роботи є відносини, які виникають з приводу взаємодії структурних елементів фінансової системи України.

В якості об'єкта курсової роботи виступає фінансова система України.

Курсова робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження, визначаються мета, завдання, предмет та об'єкт дослідження.

Будівництво незалежної держави неможливе без створення власної фінансово-грошової системи. При провідній ролі Національного банку України у напрямі демонополізації виробництва з метою поліпшення існуючих економічних відносин сформована широка мережа банківських установ.

Введена національна грошова одиниця. Проте демонополізація фінансової системи, небачене швидке розширення мережі комерційних банків системи, небачене швидке розширення мережі комерційних банків відбувалося стихійно, без належної законодавчої бази і надійного контролю з боку держави.

В результаті сфера банківської діяльності створила умови для численних зловживань. Постійний випуск не підкріплених реальними товарами грошей (емісія) впродовж 1992-1995 р. набуває некерованого характеру і приводить до гіперінфляції. Силові методи монетарної політики 1996-99 р. в умовах безперервного спаду виробництва приводять до кризи неплатежів, хронічних невиплат заробітних плат і пенсій.

Показником кризи системи державних фінансів стала деформація податкової системи. Колосальна кількість і розміри платежів зрештою приводили, з одного боку, до штучного згортання виробничої і комерційної діяльності, а з іншої – до тінізації економіки. Велика кількість комерційних структур всіляко ухилялися від сплати податків, приховували доходи. Не допомагало і формування багатотисячної армії податкових інспекторів, обов'язкове введення касових апаратів.

Фінансова сфера держави продовжує знаходитися в кризовому стані. Його подолання можливе тільки за умови цілого комплексу ринкових реформ, покликаних забезпечити входження України до складу розвинених держав миру. Можна сказати, що тільки при комплексному підході до проблеми вдосконалення фінансової системи України можна добитися бажаних результатів, тобто сформувати сучасну соціально орієнтовану фінансову систему, що справно функціонує в умовах ринкових відносин. Отже, фінансова діяльність держави - це процес здійснення стратегічних і тактичних цілей фінансової політики за допомогою відповідних фінансових інструментів, тобто фінансового механізму.

Отож, фінансова діяльність держави стала необхідною умовою стабільності й стійкості всього суспільного розвитку одним з найважливіших напрямків сучасної фінансової політики уряду України є досягненням сталої збалансованості бюджету. Для удосконалення збалансованості фінансової системи є всебічне аналіз наявних показників щодо консолідації і розподілу бюджетних коштів і з метою їх ретельного розгляду.Та остаточне збалансування бюджетів одного рівня, яке неможливе провести лише шляхом розмежування їх доходів та видатків, досягається за допомогою бюджетного регулювання, тобто перерозподільних процесів у межах бюджетної системи, шляхом надання коштів “бідним” у фінансовому відношенні територіям або вилученням коштів у відносно “багатих” територій. Щодо фінансової безпеки малого і середнього бізнесу і в тому числі економіки України розвивалася і розвиваються під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників сукупна дія яких поки що недостатньо впливає на формування нових економічних відносин на зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання, особливо на малий і середній бізнес.

Слід зазначити, що економіка дедалі більше залежить від бізнесу, тобто економічна діяльність спрямована на отримання прибутку.

Отже, фінансова система є життєво важливою в економіці та суспільства та виступають за порукою нормальної життєдіяльності.

1. Аржевітін С. Побудова системи нагляду за фінансовою сферою // Вісник НБУ. – 2009. – № 1.

2. Демків О.І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні // Фінанси України. – 2009. – № 3.

3. Мельничук Н.Ю. Механізм управління формуванням та використанням фінансових ресурсів на місцевому рівні: сучасний стан та перспективи розвитку // Наукові праці НДФІ. – 2008. – № 3.

4. Новосад Л. Фіскально-бюджетна політика у системі антикризових заходів // Світ фінансів. – 2009. – № 1.

5. Федосов В. М. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку // Фінанси України. – 2008. – № 12.

6. Юрій Е.О. Фінанси. Начальний посібник. – Чернівці: БДФА, 2004.

7. Виноградня В.М. Особливості функціонування фінансових систем в країнах з ринковою економікою / В.М. Виноградня // Екон. вісн. ун-ту. – 2013.

8. Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами [Текст]: у 3 т. / за ред. Т. І. Єфименко; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.». – К.: ДННУ «Акад. фін. упр.», 2012.

9. Іваницька О.М. та ін. Фінансовий сектор України в системі забезпечення інноваційного економічного зростання // Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами: у 3-х т. / За заг. ред. Т.І.Єфименко; ДННУ «Академія фінансового управління». – К., 2012.

10. Коваленко В. В. Реформування та стратегічний розвиток фінансової системи України / В. В. Коваленко // ScienceRise. – 2015.

11. Макаренко В.О., Прищепчук І.О. Побудова моделі фінансової системи України на основі системного підходу // Фінанси України. – 2010.

12. Міщенко В. Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи / В. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 7.

13. Перощук З.І. Бюджетна система України як складова фінансової системи держави / З.І. Перощук. - К.: Фінансове право, 2011. №2.

14. Стефанюк І.Б. Нова парадигма розвитку державної Контрольно - ревізійної служби / І.Б. Стефанюк. - Х.: Фінанси України, 2009. №9.

15. Трофимова Л.В. Наука финансового права и финансовая политика Украины / Л.В. Трофимова. - К.: Фінансове право, 2012. №1.

16. Фітас Н.Ю. Реструктуризація як один із інструментів виходу з кризи / Н.Ю. Фітас. - 2012.

17. Волощанюк Н.В. Фінансові домінанти реструктуризації підприємств / Н.В. Волощанюк, О.О. Терещенко. - Х.: Фінанси України, 2009. №4.

18. Лисенко Р.С., Попов Д.С. Оцінка стійкості фінансової системи в державному управлінні. Теоретичний аспект стійкості фінансової системи / Р.С. Лисенко, Д.С. Попов // Центр наукових досліджень НБУ. №7. - К: 2005.

19. Луніна І.Н. Державна підтримка підмриємств в Україні / І.Н. Луніна, О.А. Булана. - Тернопіль.: ТНЕУ, 2012.

20. Плескач В.Л. Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки / В.Л. Плескач, К.С. Жадько. - Х.: Фінанси України, 2009.

21. Примостка Л.О. Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки / Л.О. Примостка, О.О. Чуб. - К.: Фінанси, облік та аудит, 2011.

22. Чугунов І.Я. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства / І.Я. Чугунов, Л.В. Лисяк. - Х.: Фінанси України, 2009.