Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление активами предприятия \ 2897. Наукова стаття Систематизація та характеристика показників оцінки ефективності політики управління прибутком підприємства торгівлі

Наукова стаття Систематизація та характеристика показників оцінки ефективності політики управління прибутком підприємства торгівлі

« Назад

Код роботи: 2897

Вид роботи: Наукова стаття

Предмет: Управління активами підприємства

Тема: Систематизація та характеристика показників оцінки ефективності політики управління прибутком підприємства торгівлі

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

У статті розглянуто класифікація показників прибутковості. Визначені джерела інформації та завдання оцінки ефективності політики управління прибутком підприємства торгівлі 

В статье рассмотрены классификация показателей прибыльности. Определенные источники информации и задачи оценки эффективности политики управления прибылью предприятия торговли 

In articles are considered classification of indicators of profitability. Certain sources of information and problem of an assessment of efficiency of policy of management of profit of trade enterprise

Таким чином, оцінка прибутковості передбачає розрахунок показників рентабельності: рентабельність продажів, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестицій, рентабельність продукції, рентабельність операційної діяльності, рентабельність іншої операційної діяльності, рентабельність витрат, рентабельність матеріальних витрат, рентабельність трудових витрат, рентабельність праці, рентабельність позикового капіталу, рентабельність інвестиційного капіталу, рентабельність оборотних коштів та рентабельність підприємства.

1. Баліцька В. В. Рентабельність діяльності суб'єктів господарювання України: оцінювання істинних результатів [Електронний ресурс] / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 120-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_11_17.pdf

2. Гамалій В. Ф. Методика оцінки та аналізу динаміки фінансового стану підприємств [Електронний ресурс] / В. Ф. Гамалій, М. М. Загреба // Бізнес Інформ. - 2012. - № 4. - С. 164-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_4_51.pdf

3. Городня Т. А. Діагностика фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / Т. А. Городня, І. В. Явтуховська // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.16. - С. 207-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2013_23.16_34.pdf

4. Ковалевська А. В. Критичний аналіз методів оцінки фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Ковалевська, С. І. Асєєв // Бізнес Інформ . - 2012. - № 3. - С. 163-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_3_46.pdf

5. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств. — К.: КНЕУ, 2006.

6. Рета М. В. Діагностика фінансового стану як інструмент управління фінансовою безпекою підприємства [Електронний ресурс] / М. В. Рета, Н. І. Шимко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Технічний прогрес та ефективність виробництва . - 2013. - № 67. - С. 80-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2013_67_14.pdf

7. Степасюк Л. М. Економіка і фінанси підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Степасюк, Н. М. Суліма, О. В. Величко; за ред. В. К. Збарського і В. І. Мацибори; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К.: КОМПРИНТ, 2013. - 335 с.

8. Сучкова К. М. Методика аналізу фінансового стану підприємств України [Електронний ресурс] / К. М. Сучкова // Управління розвитком. - 2013. - № 17. - С. 127-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_17_50.pdf

9. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Ю. М. Тютюнник. - К.: Знання, 2012. - 815 с.

10. Хома І. Б. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 339, [2] с.

11. Шифріна Н. І. Оцінка фінансового стану машинобудівного підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Шифріна Надія Ігорівна; Харк. нац. екон. ун-т. - Х., 2012. - 20 с.

Показники оцінки ефективності політики управління прибутком підприємства торгівлі є важливими характеристиками факторного середовища формування прибутку (та доходу) підприємства. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.

Показники оцінки ефективності політики управління прибутком підприємства торгівлі характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, тобто прибутковість різних напрямків діяльності (торгівельної, підприємницької, інвестиційної), та окупність витрат. Їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Тому показники рентабельності використовують для оцінки підприємства а також як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні. При прийнятті рішень, пов'язаних з управлінськими процесами формування прибутку, застосовують показник рентабельності капіталу, витрат та обсяги продаж.

Теоретичні та практичні аспекти оцінки ефективності політики управління прибутком підприємства торгівлі розглянуті в працях вітчизняних науковців: М.Д. Бiлик, М.Т. Білухи, І.О. Бланка, Л.Д. Буряка, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, І.В. Зятківського, О.Р. Квасовського, В.Г. Лінника, В.О. Мец, В.М. Опаріна, О.О. Орлова, А.М. Поддєрьогіна, Н.М.Ткаченко, П.Т. Саблука, В.В. Сопко, Н.М. Цал-Цалко. Вказані питання досліджувались у працях відомих закордонних учених: А. Бабо, М.І. Баканова, Л. Р. Брейлі, Є. Брігхема, Л. Гапенскі, А. Гропеллі, К. Друрі, В.В. Ковальова, Б. Коласса, М.Н. Крейніної, С. Майєрса, Є. Нікбахта, В.П. Привалова, С. Росса, Р.С. Сайфуліна, Г.В. Савицької, Р. Холта, А.Д. Шеремета та ін.

Метою написання статті є дослідження показників оцінки ефективності політики управління прибутком підприємства торгівлі. Виходячи з мети дослідження, нами були поставлені наступні завдання: розглянути класифікацію показників прибутковості; визначити джерела інформації та завдання оцінки ефективності політики управління прибутком підприємства торгівлі; проаналізувати показники рентабельності підприємства торгівлі.

Викладення основного матеріалу. Під час аналізу прибутковості підприємства торгівлі аналітики звертають увагу не лише на значення окремих показників та їх зміни, але і порівнюють їх між собою. Аналіз прибутковості підприємства торгівлі може бути доповнений розрахунками рентабельності окремих видів товарів з метою виявлення нерентабельної і малорентабельної товарів.

Єдиними чинниками, що впливають на рентабельність одиниці товарів є: зміна відпускної ціни і зміна собівартості. Таким чином, рентабельність – це важливий показник діяльності підприємства торгівлі, який дає більш детальну, ніж прибуток, інформацію [6, с. 82].

На практиці використовується два варіанти вимірювання норми рентабельності. Це відношення прибутку до поточних витрат – витрат підприємства торгівлі (собівартості) або до авансованих вкладень. При цьому прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.

При аналізі торгівельної діяльності показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарю­вання, тому що їх величина показує співвідношення між наявними та використаними ресурсами.

Різні варіанти обчислень прибутку, поточних витрат, авансованої вартості, якими користуються для розрахунку рентабельності, зумовлюють наявність значної кількості показників рентабельності [7, с. 188].

Поддєрьогін А.М. класифікує показники прибутковості на [5]:

- рентабельність окремих видів товарів;

- рентабельність підприємств, організацій, установ;

- рентабельність галузей економіки. (рис. 1).

Б2897, Рис. 1 - Класифікація показників прибутковості

Рис. 1. Класифікація показників прибутковості [5]

Обчислення рентабельності окремих видів товарів (робіт, послуг) може здійснюватися на основі показників прибутку від її реалізації. При цьому поточні витрати можна брати в таких варіантах: собівартість товарів (виробнича); собівартість товарів за виключенням матеріальних витрат (заново створена вартість); вартість товарів в цінах виробника (вартість за мінусом непрямих податків).

Для розрахунку рівня прибутковості підприємств можуть використовуватися: загальний прибуток; прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг), тобто від основної операційної діяльності. При цьому прибуток зіставляється з авансованою вартістю, яку можна визначати в різних варіантах (весь капітал підприємства торгівлі, власний капітал, позиковий капітал, основний капітал, оборотний капітал).

Для розрахунку рентабельності галузей економіки береться загальна сума прибутку, отримана підприємствами торгівлі, об’єднан­нями, іншими госпрозрахунковими формуваннями, що входять у відповідну галузь економіки. На рівень рентабельності галузі впливатиме наявність у ній низькорентабельних і збиткових підприємств [9, с. 433].

У практиці господарювання обчислюються такі показники прибутковості підприємства торгівлі: рентабельність продажу; рентабельність активів; рентабельність власного капіталу; рентабельність інвестицій; рентабельність діяльності; рентабельність товарів.

Джерелами інформації для проведення аналізу рентабельності є: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал; примітки до фінансової звітності.

Завданнями аналізу прибутковості підприємства торгівлі є:

- оцінка виконання визначених параметрів (плану, прогнозу тощо);

- вивчення динаміки показників;

- визначення факторів зміни їх рівня;

- пошук резервів зростання рентабельності;

- розробка заходів для використання виявлених резервів.

Рентабельність продажів. Рентабельність продажів є одним з найважливіших показників ефективності діяльності підприємства торгівлі. Цей коефіцієнт показує, яку суму операційного прибутку одержує підприємство з кожної гривні реалізованої товарів. Іншими словами, скільки залишається в підприємства торгівлі після покриття собівартості товарів.

Схема формування рентабельності продажів підприємства торгівлі зображена на рис. 2.

Б2897, Рис. 2 - Формування рентабельності продажів

Рис. 2. Формування рентабельності продажів [10, с. 158]

Рентабельність продажів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства торгівлі до чистого доходу від реалізації і характеризує ефективність продажів підприємства торгівлі.

Показник рентабельності продажів характеризує найважливіший аспект діяльності підприємства торгівлі - реалізацію основної товарів, а також оцінює частку собівартості в обсязі продажах.

Коефіцієнт рентабельності продажів зв'язує оперативну і стратегічну діяльність підприємства торгівлі Значення рентабельності продажу для різних галузей, масштабів виробництва і рівня технології можуть сильно розрізнятися, тому більш показовим буде динаміка їх змін.

Рентабельність активів – це фінансовий коефіцієнт, що характеризує ефективність використання всіх активів підприємства торгівлі. Він відображає віддачу, що приходиться на гривню активів підприємства торгівлі.

Рентабельність активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства торгівлі до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства торгівлі. Рентабельність капіталу (активів) або економічна рентабельність визначається за формулою:

Рa - рентабельність активів,

П - прибуток від реалізації товарів

А - активи (валюта балансу) [11, с. 11].

Будучи найважливішим показником ефективності її діяльності, він поєднує весь набір елементів, що описують різні сторони роботи підприємства торгівлі. Одночасне зниження показників рентабельності й оборотності активів свідчить про певні проблеми, пов'язані, наприклад, з реалізацією товарів і роботою відділу маркетингу (темпи росту виторги сповільнюються).

Формування показника рентабельності власного капіталу показано на рис. 3.

Б2897, Рис. 3 - Схема формування показників рентабельності власного капіталу

Рис. 3. Схема формування показників рентабельності власного капіталу підприємства торгівлі [1, с. 128]

Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку підприємства торгівлі до середньорічної вартості власного капіталу і характеризує ефективність вкладання коштів до підприємства торгівлі. У практиці фінансового аналізу в розвинених країнах рентабельність власного капіталу вважають найважливішим підсумковим показником, де фокусуються результати всіх напрямків діяльності підприємства торгівлі.

Основними чинниками, що формують приватні показники і через них впливають на рентабельність власного капіталу є:

Чинники операційної діяльності:

- рентабельність продаж;

- оборотність чистих активів.

Чинники фінансової діяльності:

- фінансової важіль;

- відсотки і податки.

Рентабельність інвестицій (англ. accountіng rate of return) розраховується як відношення суми чистого прибутку та виплачених процентів до суми власного і довгострокового позикового капіталу середнього за період. Показує, яку віддачу мають власники акціонерного капіталу та утримувачі довгострокового боргу компанії.

Поділяючи думку фахівців, ми вважаємо, що при комплексному аналізі рентабельності діяльності підприємства торгівлі необхідно проводити розрахунок рентабельності інвестиційної діяльності.

Прибуток від інвестиційної діяльності розраховується як різниця між іншими доходами та іншими витратами [2, c. 166].

Рентабельність товарів. Рентабельність товарів визначається на всю продану продукцію і за окремими її видами.

Рентабельність товарів розраховується як відношення чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) до собівартості і характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства торгівлі від основної діяльності.

Рентабельність операційної діяльності. Кожне підприємство для аналізу рентабельності операційної діяльності повинно мати певну кількість економічно обґрунтованих формул. У процесі діяльності воно може їх моделювати залежно від зміни напрямів його діяльності. Так, показник рентабельності операційної діяльності доцільно розраховувати за такими напрямами, як відношення прибутку (збитку) від операційної діяльності до витрат операційної діяльності.

Високе значення даного показника свідчить про те, що підприємство має налагоджений процес виробництва та реалізації товарів, постійне джерело доходів [3, с. 209].

Інша операційна діяльність має на меті реалізацію іноземної валюти, реалізацію інших оборотних активів (матеріалів, палива, МШП з терміном служби до 12 місяців тощо). Цей показник включає операції з операційної оренди активів, уцінки запасів, відшкодування раніше списаних активів.

Фінансові результати від іншої операційної діяльності необхідно розраховувати як різницю між іншими операційними доходами з іншими операційними витратами.

Якщо розглядати зарубіжний досвід розрахунку рентабельності товарів, то американські підприємства торгівлі розраховують ряд показників рентабельності. Особливість їх визначення полягає у тому, що прибуток, взятий на певному етапі його формування, відносять не до повної собівартості товарної товарів, як це прийнято в практиці наших підприємств, а до обсягу чистого продажу, під яким розуміють виручку від реалізації товарів за відрахуванням з неї сум за некондиційність продукту, некомплектність і дисконтних знижок.

Аналогічним способом визначають показники рентабельності продажу за операційним прибутком, прибутком до оподаткування і чистим прибутком. Ці показники взаємодоповнюють одне одного і відображають, зрештою, ступінь відшкодування цінами витрат на продукцію, а також цінову конкурентоспроможність підприємства торгівлі. Якщо, наприклад, показник рентабельності за операційним прибутком складає, скажімо, 50 %, це означає, що ціна, за якою реалізується продукція, може бути знижена навіть на 50%. При цьому підприємство не буде мати збитків, досягаючи нульової рентабельності.

До інших показників рентабельності, які також розраховуються для оцінки ефективності основної діяльності підприємства торгівлі, відносяться коефіцієнти, відображені в табл. 1 [4, с. 164].

Таблиця 1

Показники рентабельності підприємства торгівлі

Б2897, Таблиця 1 - Показники рентабельності підприємства торгівлі

Як наочно видно, показники рентабельності характеризують співвідношення чистого прибутку або з витратами підприємства торгівлі, або з авансованими коштами, як власними, так і позиковими.

Необхідно підкреслити, що для розрахунку показників рентабельності може бути використаний не лише показник чистого прибутку, а і будь-який інший показник, який характеризує фінансові результати діяльності підприємства торгівлі (прибуток від звичайної діяльності, прибуток від операційної діяльності).

Показник рентабельності є одним з основних критеріїв оцінки ефективності роботи підприємства торгівлі, його підвищення характеризує мета підприємства торгівлі будь-якої галузі в змішаній економіці, зростання рентабельності сприяє підвищенню фінансової стійкості підприємства торгівлі.