Распечатать страницу

Шпаргалка з предмету Розміщення продуктивних сил - 147 питань

« Назад

Код роботи: 285

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Розміщення продуктивних сил

Тема: 147 питань

Кількість сторінок: 342

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Предмет курсу “Розміщення продуктивних сил”

2. Основні завдання курсу “Розміщення продуктивних сил”

3. Загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх суть та значення

4. Основні принципи розміщення продуктивних сил, їх суть та значення

5. Основні фактори розміщення продуктивних сил, їх суть

6. Економічне районування, його суть та значення

7. Основні принципи економічного районування, їх суть

8. Поняття «економічний район», його суть. Об'єктивний характер формування економічних районів

9. Спеціалізація і комплексний розвиток економічних районів

10. Районний господарський комплекс та його галузева структура. Три групи галузей, які харатеризують господарський комплекс крупного економічного району

11. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

12. Нова сітка економічних районів України, їх територіальна структура (склад їх територій)

13. Територіальний поділ праці, його суть та значення для економічного районування

14. Сучасні наукові методи аналізу розміщення та територіальної організації продуктивних сил, їх суть

15. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщення

І6. Вплив населення на розвиток і розміщення продуктивних сил

17. Міське та сільське населення України, його динаміка та особливості формування

18. Сучасна демографічна ситуація в Україні, її регіональні особливості

19. Трудові ресурси, їх суть та види зайнятості

20. Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття. Ринок праці

21. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

22. Вплив природно-ресурсного потенціалу на розвиток і розміщення виробництва та спеціалізацію економічних районів

23. Мінеральні ресурси, їх структура та народногосподарське значення (використання)

24. Земельний фонд та його структура. Проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів

25. Водні ресурси, їх народногосподарське значення та проблеми раціонального використання

26. Лісові ресурси, їх народногосподарське значення та проблеми раціонального використання

27. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів

28. Промислові, балансові та загальногеологічні запаси мінеральних ресурсів, їх суть (визначення)

29. Ресурсозбереження як головний напрям раціонального використання природних ресурсів

30. Паливно-енергетичний комплекс, його суть, галузева структура і народногосподарське значення

31. Металургійний комплекс, його структура та районоутворююча роль

32. Машинобудівний комплекс, його галузева структура та національно-господарське значення

33. Хіміко-лісовий комплекс, його структура та національно-господарське значення

34. Будівельний комплекс, його структура та національно-господарське значення

35. Аграрно-промисловий комплекс, його галузева структура і необхідність формування

36. Територіальна організація аграрно-промислового комплексу: спеціалізовані і інтегральні аграрно-промислові комплекси, їх суть

37. Сучасні проблеми розвитку аграрно-промислового України

38. Комплекс по виробництву товарів народного споживання, його галузева структура та національно-господарське значення

39. Транспортний комплекс, його галузева структура та національно-господарське значення

40. Основні показники визначення роботи транспорту, їх суть. Транспортна складова у виробничому процесі

41. Вплив транспорту на розвиток і розміщення продуктивних сил та спеціалізацію економічних районів

42. Міжнародний поділ праці, його суть і вплив на економіку країни

43. Основні форми зовнішньоекономічних зв¢язків, їх суть

44. Класифікація міст, їх національно-господарське значення і роль у розміщенні продуктивних сил

45. Єдиний національно-господарський комплекс, його суть і структура

46. Галузева структура господарського комплексу України та тенденції її розвитку

47. Вугільна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку

48. Нафтова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку

49. Газова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасного стан та перспективи розвитку

50. Економічна характеристика вугільних басейнів України

51. Нафтопереробна промисловість України, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку

52. Основні нафто- і газовидобувні райони України. Нафто- і газопроводи України

53. Електроенергетика України, її значення та сучасна структура, виробництво та споживання електроенергії

54. Теплова електроенергетика України, її місце у виробництві електроенергії, основні ТЕС та принципи і особливості їх розміщення

55. Атомна електроенергетика України, її значення та проблеми розвитку

56. Гідроенергетика України, її місце в енергетичному балансі. Каскад ГЕС на Дніпрі

57. Природні передумови розвитку чорної металургії України. Сировинна база галузі

58. Типи металургійних заводів України та принципи їх розміщення

59. Чорна металургія України, її значення, структура і сучасний стан розвитку

60. Основні металургійні підрайони і металургійні центри України, природні передумови їх розвику

61. Основні проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу України

62. Кольорова металургія України, її значення, галузева структура, принципи розміщення та основні центри

63. Природні передумови, сучасний стан та перспективи розвитку кольорової металургії України

64. Сільськогосподарське машинобудування та тракторобудування України, галузева структура і особливості розміщення

65. Транспортне машинобудування України, його значення, галузева структура і особливості розміщення

66. Верстато- та приладобудування України, їх значення, принципи розміщення та основні центри

67. Важке та енергетичне машинобудування України, його значення, принципи розміщення та основні центри

68. Хімічна промисловість України, її значення, галузева структура та принципи розміщення основних галузей

69. Природні передумови та сучасний стан розвитку хімічної промисловості України та особливості розміщення галузей основної хімії

70. Виробництво мінеральних добрив в Україні, їх структура, принципи розміщення і основні центри

71. Лісова та деревопереробна промисловості України, їх значення, умови розвитку

73. Целюлозно-паперова промисловість України, її значення, принципи розміщення та основні центри

74. Цементна промисловість України, її сировинна база, принципи розміщення та основні центри

75. Виробництво стінових, покрівельних матеріалів. Скляна промисловість України, її сировинна база, принципи розміщення та основні центри

76. Сільське господарство України, його значення, галузева структура та природні передумови розвитку

77. Зернове господарство України, його значення, структура і динаміка розвитку

78. Особливості формування, значення і розміщення зернопромислового комплексу України

79. Технічні культури України, їх структура, зональність розміщення та вплив на формування спеціалізованих агро-промислових комплексів

80. Картоплярство, овочівництво, садівництво та виноградарство України, особливості їх розміщення та вплив на формування спеціалізованих агро-промислових комплексів

81. Тваринництво України, його значення, галузева структура та вплив на формування спеціалізованих агро-промислових комплексів

82. Харчова промисловість України, її значення, галузева структура та принципи і особливості розміщення основних галузей

83. Цукробуряковий комплекс України, передумови його розвитку, принципи і особливості розміщення

84. Легка промисловість України, її соціальне значення, галузева структура і принципи розміщення основних галузей

85 – 87. Текстильна промисловість України, її значення, галузева структура,передумови розвитку та принципи розміщення основних галузей

88. Залізничний транспорт України, місце в структурі  транспортного комплексу, основні магістралі і вузли

89. Трубопровідний транспорт України, основні нафто- та газопроводи

90. Автомобільний транспорт України, місце в структурі транспортного комплексу, основні автомобільні магістралі

91. Водний транспорт України, передумови розвитку. Місце в транспортній системі та основні морські і річкові порти

92. Електроенергетика Придніпров’я: передумови розвитку, структура і основні електростанції

93. Електроенергетика Донбасу: передумови розвитку, структура і основні електростанції

94. Електроенергетика Поділля і Полісся: передумови розвитку, структура і основні електростанції

95. Електроенергетика Карпатського регіону: передумови розвитку, структура і основні електростанції

96. Донецький вугільний басейн, його місце у вугільній промисловості України, економічна оцінка та основні проблеми і перспективи розвитку

97. Чорна металургія Донбасу: передумови розвитку та основні центри

98. Чорна металургія Придніпров’я: галузева структура, центри основних галузей і проблеми розвитку

99. Машинобудування Донбасу: галузева структура, центри основних галузей і проблеми розвитку

100. Машинобудування Придніпров’я: галузева структура, центри основних галузей і проблеми розвитку

101. Машинобудування Причорноморського регіону: галузева структура, центри основних галузей і проблеми розвитку

102. Агро-промисловий комплекс Поділля: передумови розвитку, галузева структура, формування спеціалізованих агро-промислових комплексів

103. Агро-промисловий комплекс Причорноморського регіону: передумови розвитку, галузева структура і формування спеціалізованих агро-промислових комплексів

104. Агро-промисловий комплекс Полісся: передумови розвитку, галузева структура і формування спеціалізованих агро-промислових комплексів

105. Господарський комплекс Центрального регіону: галузева структура, особливості розміщення основних галузей, проблеми та перспективи розвитку

106. Господарський комплекс Карпатського регіону: галузева структура, особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку

107. Продуктивні сили Донецького економічного району: основні проблеми і перспективи розвитку

108. Продуктивні сили Придніпровського економічного району: основні проблеми і перспективи розвитку

109. Продуктивні сили Східного економічного району: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку

110. Продуктивні сили Карпатського економічного району: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку

111. Продуктивні сили Центрального економічного району: сучасний стан та перспективи розвитку

112. Рекреаційний комплекс Причорномор¢я: природні передумови, особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку

113. Рекреаційний комплекс Карпатського регіону: природні передумови, особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку

114. Місце і спеціалізація економічних районів України в системі територіального поділу праці

115. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку Придніпровського економічного району

116. Соціально-економічні та екологічні проблеми озвитку Донецького економічного району

117. Соціально-економічні та екологічні проблеми, проблеми розвитку Східного економічного району

118. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку Причорноморського району

119. Природно-ресурсний потенціал Придніпровського економічного району, його економічна оцінка та вплив на спеціалізацію района

120. Природно-ресурсний потенціал Донецького економічного району, його економічна оцінка та вплив на спеціалізацію району

121. Природно-ресурсний потенціал Східного економічного району, його економічна оцінка та вплив на спеціалізацію района

122. Природно-ресурсний потенціал Карпатського економічного району, його економічна оцінка та вплив на спеціалізацію району

123. Природно-ресурсний потенціал Причорноморського економічного району, його економічна оціна та вплив на спеціалізацію району

124. Особливості формування і функціонування ТВК Донецького економічного району

125. Особливості формування і функціонування ТВК Придніпровського економічнгого району

126. Особливості формування і функціонуванн ТВК Східного економічногоо району

127. Особливості формування і функціонування ТВК Центрального економічного району

128. Особливості формування і функціонування ТВК Поліського економічного району

129. Особливості формування і функціонування ТВК Карпатського економічного району

130. Особливості формуваня і функціонування ТВК Причорноморського економічного району

131. Експортний потенціал Донецького економічного району, його структура та особливості розвитку

132. Експортний потенціал Придніпровського економічного району, його структура та особливості розвитку

133. Експортний потенціал Східного економічного району, його структура та особлвості розвитку

134. Експортний потенціал Центрального економічного району, його структура та особливості розвитку

135. Експортний потенціал Причорноморського економічного району, його структура та особливості розвитку

136. Місце України в регіональному та міжнародному поділі праці

137. Національно-господарське значення зовнішньоекономічних зв¢язків України

138. Експорт України та його структура

139. Імпорт України та його структура. Основні країни-експортери товарів в Україну

140. Економічні зв'язки України з Росією: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку

141. Економічні зв’язки з Білоруссю

142. Економічні зв'язки України з країнами Балтії: сучасний стан та перспективи розвитку

143. Економічні зв'язки України з країнами Середньої Азії: сучасний стан та перспективи розвитку

147. Економічні зв’язки України з Німеччиною, Францією, Італією, Великобретанією, Польшею, та іншими країнами Європи: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку