Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ История экономики и экономической мысли \ 248. Шпаргалка з курсу Історія економіки та економічної думки - 135 питань

Шпора з предмету Історія економіки та економічної думки - 135 питань

« Назад

Код роботи: 248

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Історія економіки та економічної думки

Тема: 140 питань

Кількість сторінок: 337

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

1. Історія економіки та економічної думки як наука

2. Господарство як підсистема суспільства та об’єкт економічної науки

3. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція

4. Економічне зростання і його детермінанти

5. Економічний розвиток його критерії та детермінанти

6. Предмет історії економіки та економічної думки

7. Метод історії економіки та економічної думки

8. Завдання курсу історії економіки та економічної думки

9. Етапи та напрямки розвитку історії економіки

10. Етапи розвитку історії екогомічної думки

11. Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства

12. Цивілізаційний підхід в аналізі стадій господарського розвитку: етапи його розвитку, моделі та представники

13. Привласнююче та виробничо-відтворююче господарство: визначення, стуктура, досягнення та обмеженість

14. Неолітична революція та її вплив на господарський розвиток первісного суспільства

15. Еволюція господарства в давньому Єгипті та його відображення в памятках економчної думки

16. Господарський розвиток та економічна думка Месопотамії. Закони Хаммурапі

17. Особдивості господарського розвитку Давньої Індії та його відображення в памятках економічної думки

18. Особливості господарського розвитку та економічної думки Давнього Китаю

19. Господарська діяльність в первісній історії України. Трипільська культура та її значення

20. Система „влада-власність” та її роль у розвитку господарства Давнього Сходу

21. Осьовий час та його роль у формуванні Західних та Східних Цивілізацій

22. Загальна характеристика Східних та Західних цивілізацій та осьовий час

23. Господарство Індії в другій половині І тис. до н е. ”Артхашастра”

24. Господарський розвиток Китаю в осьовий час та його економічна думка

25. Господарський розиток Давньой Греції в осьовий час. Реформи Солона

26. Економічні погляди Ксенофонта, Платона, Арістотеля

27. Особливості господарського розвитку Давнього Риму доби республіки. Закони ХІІ Таблиць

28. Вілли та латифундії. Характеристика аграрного господарства Стародавнього Риму у працях Каттона Старшого, Варрона та Колумелли

29. Криза рабовласницької системи господарства та її висвітлення у працях Луція Колумелли

30. Загальна характеристика Східної та Західної цивілізації доби Середньовіччя

31. Особливості господарського розвитку суспільства Європейської цивілізації у V-X ст.

32. Господарський розвиток держави франків у V-ХIст., загальна характеристика

33. Формування великої земельної власності та її форми в Західній Європі (аллод, бенефіцій, феод).”Салінічна правда”

34. Феодальні форми господарства та їх висвітлення у „Капітулярії про вілли”

35. Господарська система Західної Європи в ХІ – XV ст.

36. Середньовічне місто та його роль у становленні ринкових відносин в Західній Європі

37. Корпоративні форми організації господарської діяльності у середньовічному місті (ремісничі цехи та купецькі гільдії). Цехові статути

38. Економічні погляди Хоми Аквінського

39. Господарство Київської Русі. «Повість минулих років»

40. Розвиток Феодального землеволодіння та його форми в Україні. Категорії залежного населення за «Руською правдою»

41. Місто та міське господарство в Київській Русі. «Руська Правда»

42. Утворення Галицько – Волинської держави як результат феодальної роздробленості. «Галицько – Волинський літопис»

43. Економічний розвиток українських земель у складі Польщі та Литви. Висвітлення цих процесів у документах («Литовські статути», «Устава на волоки»)

44. Передумови Індустріалізації господарства та зародження інститутів ринкової економіки в країнах Західної Європи (кінець XV-XVI ст.)

45. Еволюція господарських форм в країнах Західної Європи на етапі розпаду натурального господарства

47. Передумови та суть Великих географічних відкриттів

48. Роль Великих географічних відкриттів у становленні ринкового господарства суспільств Європейської цивілізації

49. Наслідки Великих географічних відкриттів та їх значення для розвитку світової економіки

50. Первісне нагромадження капіталу: сутність, джерела та значення для становлення ринкового господарства

51. Форми господарств на етапі утвердження мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи та українських землях

52. Господарська система Голландії у XVI – XVII століттях та причини її занепаду

53. Піднесення Англії та створення ринкового устрою її економіки (XVI-XVII ст.)

54. Господарства суспільств Європейської цивілізації на етапі становлення централізованих імперій. Меркантилізм

55. Історичні передумови виникнення, загальна характеристика та етапи розвитку меркантилізму

56. Особливості меркантилістської політики західноєвропейських держав в період зародження ринкового господарства

57. Особливості господарського розвитку українських земель у XVI – XVII ст.

58. Економічні погляди В. Петті та П. Буагільбера

59. Суть та значення демократичної , індустріальної та освітньої революції для ринкових перетворень в країнах Європейської цивілізації

61. Промисловий переворот, його суть і значення для ринкового господарства

62. Промисловий переворот в Англії, його суть і значення для розвитку ринкового господарства країн Європейської цивілізації. Д.Рікардо і К.Маркс про промисловий переворот та його наслідки

63. Загальна характеристика форм господарства національних економік в країнах Європейської цивілізації епохи вільної конкуренції

64. Розвиток форм господарства в Англії (середина XVII – середина XIX ст.). А.Сміт про мануфактуру. К.Маркс про фабрику

65. Загальна характеристика економічних теорій епохи вільної конкуренції та їх значення для розвитку ринкового господарства в країнах Європейської цивілізації (Класична економічна теорія, історична школа, марксизм)

66. Розвиток ринкового господарства в Англії(середина XVII – середина XIX ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях А. Сміта та Д. Рікардо

67. Особливості розвитку ринкового господарства в Франції (середина XVII - середина XIX ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях Ж.Б. Сея та Ф. Бастіа

68. Парцелярна система у Франції. ЇЇ суть і роль розвитку ринкової економіки країни

69. Особливості розвитку ринкового господарства у Німеччині (середина XVI - середина XIX ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях представників історичної школи та марксизму

70. Історичні та соціально – економічні умови виникнення США

71. Особливості становлення ринкового господарства в США. Роль ліберальної економічної теорії Г.Ч. Кері в розвитку капіталістичних відносин у країні

72. Теорії відносних (А.Сміт) та абсолютних (Д.Рікардо) переваг в зовнішніх економічних відносинах країн Європейської цивілізації та їх сучасне значення

73. Господарський розвиток німецьких земель та його відображення в національній системі політичної економії

74. Історична школа: причини виникнення, сутність та етапи розвитку

75. Загальна характеристика розвитку господарств провідних країн Західної Європи та США в кінці XIX - початку XX ст.

76. Маржинальний напрям економічної думки

77. Промислове піднесення Німеччини та розвиток економічної думки наприкінці XIX - початку XX ст. (Р. Штольцман, Р. Штаммлер, О. Шпанн, Ф. Оппенгеймер)

78. Нові форми господарювання у США наприкінці XIX – початку XX ст. Виникнення Інституціоналізму та його напрямки

79.Розвиток господарства Англії наприкінці XIX – на початку XX ст. і формування неокласичного напряму економічної думки А. Маршалл

80. Основні тенденції господарського розвитку Франції наприкінці XIX – початку XX ст.

81. Роль реформ 1848 р. та 1861 р. у становленні ринкових відносин в Україні. Українська економічна думка про необхідність та труднощі реформування національного господарства

82. Характерні особливості розвитку економіки України в пореформений період (60 – 70-ті роки XIX ст.) та відображення цих процесів у вітчизняній економічній думці

83. Київська соціально – психологічна школа (М.Х.Бунге, М.І. Туган – Барановський, В.Я.Желєзнов, Д.І.Піхно) про закономірності та особливості ринкової еволюції в Україні

84. Особливості промислового розвитку України на межі XIX – XX ст. Українська економічна думка про становлення та суть монополій

85. Становлення світового господарства. Концепції Імперіалізму як відображення зовнішньополітичної політики країн Західної Європи

86. Вплив Першої світової війни на розвиток господарства європейських країн та США. Версальська угода та її економічна суть

87. Причини виникнення виникнення та наслідки економічної кризи 1929 – 1933 років для країн Європейської цивілізації

88. Криза світового господарства (1929 – 1933 рр.) та шляхи виходу з неї. Сутність політики «Нового курсу» Ф.Д. Рузвельта

89. Зміни в господарствах країн Західної цивілізації в 20 -30 рр. XX ст. та їх відображення в теоретичній системі Дж.М. Кейнса

90. Економічна криза 1929 – 1933 років та особливості її прояву в Англії та Франції

91. Особливості економічної кризи 1929 – 1933 років у Німеччині. Роль німецької школи неолібералізму у господарському відродженні країни

92. Світове господарство в роки стабілізації. Плани Дауеса та Юнга, їх суть та мета

93. Господарство провідних країн Західної цивілізації на етапі державно – монополістичного розвитку. Теорії конкуренції Е. Чемберлена, Дж. Робінсона

94. Загальна характеристика розвитку світової системи господарства і провідних напрямів економічної думки в 50 – 70-ті роки XX ст.

95. Посилення ролі держави в господарстві суспільств Західної цивілізації та його аргументація в економічній думці в 50 – 70-ті роки XX ст.

96. Вплив військово – конверсійних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи після Другої світової війни. План Дж.Маршалла

97. Вплив інноваційно – технологічних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50 – 70-ті роки XX ст. Концепції НТР

98. Плив наднаціональних організацій (ООН, МОП, МВФ) на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50 - -70-ті роки XX ст.

99. Вплив міжнародно – інтеграційних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50 -70-ті роки XX ст. та його відображення в дослідженнях Дж. Вайнера, Дж. Міда, Р. Ліпсі

100. Розвиток економічних систем змішаного типу та його відображення в економічній думці у другій половині XX ст.

101. Розвиток корпоративної форми господарства та їх відображення у економічній думці у другій половині ХХ ст.

102. Зростання національних економік провідних країн світу у 50-70-ті рр. ХХ ст. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

103. Вплив державного регулювання на розвиток національної економіки Англії та Франції у 50-70 рр. ХХ ст.

104. Німецьке економічне „диво” та роль представників німецького лібералізму в його підготовці

105. Економічне зростання у США в 50-70-ті рр ХХ ст. Кейнсіансько-неокласичний синтез

106. Економічний розвиток Японії в 50-70-ті рр. ХХ ст. Економічне зростання в інституціональній теорії

107. Інтернаціоналізація та глобалізація світового господарства останньої третини ХХ-початку ХХІ ст. та її відображення в економічній думці

108. Економічні зміни в провідних країнах світу у 1970-х рр. та їх відображення в посткейсіанстві

109. Особливості розвитку господарства Великобританії та США та їх відображення в англійському та американському посткейнсіанстві

110. Проблеми функціонування господарської системи та загальна характеристика нового кейсіанства у 80-ті рр. ХХ ст.

111. Вплив інформаційно-технологічної революції 60-х рр. ХХ-ХХІ ст. на розвиток господарства провідних країн світу

112. Розвиток світової економіки в останній третині ХХ-ХХІ ст. „Рейганоміка” та „Тетчеризм”

113. Грошовий сектор економіки та економічна суть монетаризму М. Фрідмен

114. Теорії економіки пропозиції іраціональних очікувань та їх практичне використання

115. Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ-ХХІ ст.

116. Зміна галузевої структури виробництва та становлення і розвиток теорії постіндустріального суспільства

117. Трансакційний сектор економіки, теорія прав власності та трансакційних витрат. Теорема Р. Коуза

118. Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку в її умовах

119. Становлення господарської системи радянського типу та теоретичне осмислення її засад в працях українських економістів

120. Політика „воєнного комунізму” та її відображення в дискусіях 20-х рр ХХ ст.

121. Становлення адміністративно-командної системи та її теоритичне обгрунтування в українській економічній літературі 20-30-х рр.

122. Радянська індустріалізація, її джерела і соціально-економічні наслідки

123. Форми господарювання в аграрному секторі Украіни в 20-30 роки ХХст. Суцільна колективізація та її наслідки

124. Вибір економічної стратегії розвитку в повоєнний період. Джерела відбудови та розвитку господарства

125. Спроби лібералізації адміністративно-командної системи господарства в період „хрущовської відлиги”

126. Обгрунтування необхідності та шляхів подальшого реформування радянської економіки у процесі теоретичних дискусій початку 60-х рр. «Косигінська» реформа (1965р), її суть та реалізація в Україні

127. Застійні явища в радянській економіці 70-х –першої половини 80-х рр та проблеми вдосконалення господарського механізму в радянській економічній літературі

128. „Горбачовська перебудова” як спроба трансформції радянської системи

129. Реформи 60-90-х рр ХХ ст спроба вдосконалення радянської господарської системи

130. Стан економіки України на момент проголошення незалежності

131. Перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки та способи його обгрунтування в економічній літературі

132. Основні напрямки ринкових перетворень в економіці Незалежної України на першому етапі незалежного розвитку (1991-1994 рр.)

133. Становлення та розвиток засад ринкової економічної системи в Україні (друга половина 90-х рр)

134. Основні напрями теоретичних досліджень в українській економічній літературі 90-х рр ХХ ст.

135. Реформування аграрного сектора України у 90-х рр ХХ ст.